• Tartalom

41/2015. (XII. 23.) IM rendelet

41/2015. (XII. 23.) IM rendelet

egyes büntetés-végrehajtási tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról1

2016.01.01.

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –;

a 2. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, a katonák vonatkozásában a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben, a legfőbb ügyész véleményének kikérésével –

a következőket rendelem el:

1. A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak letétjének kezeléséről és a birtokukban lévő külföldi fizetőeszközzel kapcsolatos eljárásról szóló 15/2014. (XII. 17.) IM rendelet módosítása

1. § A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak letétjének kezeléséről és a birtokukban lévő külföldi fizetőeszközzel kapcsolatos eljárásról szóló 15/2014. (XII. 17.) IM rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az okmányletétben elhelyezett személyazonosító igazolványt a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdésében meghatározott okból lehet kiadni.”

2. A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet módosítása

2. § A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet [a továbbiakban: 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet] 12. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A befogadás során a bv. intézet köteles ellenőrizni, hogy a végrehajtásra önkéntesen jelentkező vagy átkísért, átszállított, elővezetett, illetve előállított személy azonos-e az elítélttel. Az elítélt személyazonosságának megállapítása elsősorban a fogvatartás alapjául szolgáló iratok adatainak és az elítélt személyazonosságát igazoló hatósági igazolványban foglalt adatoknak az egybevetését, valamint az elítélt képmásának az összehasonlítását jelenti.
(3) A bv. intézet a (2) bekezdésben foglaltakon túl elvégzi a befogadás alapjául szolgáló iratok adatainak és az elítélt személyazonosító adatainak és fényképének az egybevetését a Bv. tv. 89. § (2) bekezdése szerint átvett adatokkal. A Bv. tv. 89. § (3) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén a bv. intézet elvégzi az elítélt ujjnyomatának beolvasását. Ha az így lefolytatott ellenőrzés eredményeképpen az elítélt személyazonossága kétséges, a bv. intézet a személyazonosság megállapítása érdekében a Bv. tv. 89. § (4)–(7) bekezdése szerint jár el.”

3. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 182. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A bv. intézet a befogadáskor a fogvatartás alapjául szolgáló iratok adatainak és az előzetesen letartóztatott személyazonosságát igazoló hatósági igazolványban foglalt adatoknak az egybevetésével, valamint a képmásának az összehasonlításával ellenőrzi az előzetesen letartóztatott személyazonosságát. Ha az így lefolytatott ellenőrzés eredményeképpen a személyazonosság kétséges, a bv. intézet erről értesíti a rendelkezési jogkör gyakorlóját.”

4. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 205. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A bv. intézet a befogadáskor a fogvatartás alapjául szolgáló iratok adatainak és a rendbírság helyébe lépő elzárásra kötelezett személyazonosságát igazoló hatósági igazolványban foglalt adatoknak az egybevetésével, valamint a képmásának az összehasonlításával ellenőrzi a rendbírság helyébe lépő elzárásra kötelezett személyazonosságát. Ha az így lefolytatott ellenőrzés eredményeképpen a személyazonosság kétséges, a bv. intézet az érintett személyazonosságának megállapítása érdekében a székhelye szerint illetékes rendőri szervet keresi meg.”

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére