• Tartalom

41/2015. (VII. 20.) FM rendelet

41/2015. (VII. 20.) FM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői csoportokra és termelői szervezetekre vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2015.07.21.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény 23. § d) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az 1. és a 3. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet módosítása

1. § A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet [a továbbiakban: 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet] 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A bizottsági rendelet 47. cikk (2) bekezdés a) és b) pontjában hivatkozott támogatási mértéket azon régióra figyelemmel kell megállapítani, amelyben a zöldség-gyümölcs termelői csoport által értékesített termék értékébe beszámított termés legnagyobb hányadát termelték meg.”

2. § A 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A támogatás igénybevételének további feltétele a zöldség-gyümölcs termelői csoport kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a támogatással megvalósított beruházást a termelői szervezetként való elismerés megszerzéséig nem idegeníti el.”

3. § A 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Bármely termelő tag azon termékének termését, amellyel korábban más zöldség-gyümölcs termelői csoportnak volt tagja, kizárólag abban az esetben lehet összesen öt év időtartamig figyelembe venni, ha az összevont támogatási kérelmet benyújtó zöldség-gyümölcs termelői csoport igazolni tudja, hogy az adott termék termését – azon zöldség-gyümölcs termelői csoportok, amelyeknél tag volt – összesen kevesebb, mint öt éven keresztül vették figyelembe az értékesített termék értékének a tanácsi rendelet 103a. cikk szerinti támogatás igénybevétele érdekében történő meghatározása során.”

4. § A 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben az a 2012. április 5-e után elismert termelői csoport, amely adott évben, Magyarország részére az Európai Bizottság által a bizottsági rendelet 47. cikk (4) bekezdés második albekezdésének megfelelően meghatározott uniós hozzájárulásban részesül, a 4. § szerinti támogatás alapjául szolgáló, a bizottsági rendelet 37. cikk c) pontjában meghatározott és az elismerési terv keretében jóváhagyott beruházások közül valamelyiket nem valósítja meg, akkor a termelői csoport részére jóváhagyható támogatás csökkentésére kerül sor. Ennek során az adott időszakra vonatkozóan benyújtott összevont támogatási kérelem alapján jóváhagyható, 4. § szerinti támogatást az MVH a meg nem valósított beruházás jóváhagyott keretösszegének kétszeresével, de legfeljebb a kérelem alapján jóváhagyható támogatás öt százalékával csökkenti.”

5. § A 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 9. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Az összevont támogatási kérelemhez csatolni kell)

d) a termelői csoport által a 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 23. § (2) bekezdése alapján a minisztériumhoz megküldött éves adatszolgáltatás részét képező, a 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 3. mellékletének 1. táblázatát.”

6. § A 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 9. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A beruházás pénzügyi rendezésének, használatba vételének, üzembe helyezésének, illetve ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének legkésőbb a (6) bekezdésben biztosított ügyintézési határidő letelte előtti hatvanadik napig kell megtörténnie. Az ezen tényeket igazoló dokumentumokat az MVH részére ugyanezen időpontokig kell benyújtani. Az igazoló dokumentumok benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő. A számla fizikai teljesítésének, továbbá a hatósági eljárás keretében igényelt igazoló dokumentumok megszerzéséhez szükséges első hatósági eljárás megindításának az (1) bekezdés szerinti összevont támogatási kérelem MVH-hoz történő benyújtásának időpontjáig kell megtörténnie.”
„(11) A zöldség-gyümölcs termelői csoportokra és termelői szervezetekre vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 41/2015. (VII. 20.) FM rendelettel [a továbbiakban: 41/2015. (VII. 20.) FM rendelet] megállapított 6. § (3) bekezdést, 9. § (8) bekezdést a 41/2015. (VII. 20.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(12) A 41/2015. (VII. 20.) FM rendelettel megállapított 7. § (1) bekezdést kizárólag a 2012. április 5-e után elfogadott elismerési tervvel rendelkező, adott évben Magyarország számára az Európai Bizottság által a bizottsági rendelet 47. cikk (4) bekezdés második albekezdésének megfelelően meghatározott uniós hozzájárulásban részesülő zöldség-gyümölcs termelői csoportok vonatkozásában, a 41/2015. (VII. 20.) FM rendelet hatálybalépése után benyújtott támogatási kérelmekre kell alkalmazni.
(13) A 41/2015. (VII. 20.) FM rendelettel megállapított 7. § (4) bekezdést a 41/2015. (VII. 20.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
(14) A 41/2015. (VII. 20.) FM rendelettel megállapított 4. § (2) bekezdést és a 9. § (2) bekezdés d) pontját a 2015. július 1-je után indult eljárásokban kell alkalmazni.”

a) 7. § (5) bekezdésében az „a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet” szövegrész helyébe az „a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet [a továbbiakban: 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet]” szöveg,

b) 13. § (7) bekezdésében az „a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelettel [a továbbiakban: 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet]” szövegrész helyébe az „a 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet” szöveg

lép.

2. A zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló
150/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosítása

9. § A zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet [a továbbiakban: 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet] 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A termelői szervezet engedélye esetén a termelő tagok termésük, illetve termékeik legfeljebb huszonöt százalékát közvetlenül a gazdaságukban, illetve azon kívül a fogyasztók személyes szükségleteinek kielégítésére értékesíthetik abban az esetben, ha erről az értékesítésről hiteles bizonylatokkal rendelkeznek, és ezek alapján hiteles tájékoztatást adnak a termelői szervezetnek. A bizottsági rendelet 26a. cikk (2) és (3) bekezdésének alkalmazási feltételeiről, a vonatkozó döntési jogosultságokról és annak módjáról az alapszabályban, az alapító okiratban vagy a társasági szerződésben (a továbbiakban együtt: létesítő okirat), vagy az annak felhatalmazása alapján kiadott szabályzatban kell rendelkezni.”

10. § (1) A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A gazdasági társaságként működő zöldség-gyümölcs termelői csoport és termelői szervezet elismerésének feltétele, hogy a létesítő okiratában rendelkezni kell arról, hogy adott termelő tag szavazati aránya csak abban az esetben haladhatja meg a leadható szavazatok harminc százalékát, ha az nem haladja meg a forgalmazott termék értékéhez való hozzájárulása arányát. A forgalmazott termék értékéhez való hozzájárulás arányának számítása során az elmúlt három év átlaga figyelembe vehető, amennyiben az adott termelő tag vonatkozásában a szükséges adatok rendelkezésre állnak. A szavazati felső határ vizsgálata tekintetében figyelembe kell venni a termelő tag, valamint azon termelő tag vállalkozások szavazati arányát, amelyben a termelő tag tulajdonrésszel rendelkezik. A szavazati arány számításánál a termelő tag vállalkozásnak a zöldség-gyümölcs termelői csoportban vagy termelői szervezetben képviselt szavazati arányának és a tulajdonos termelő tagnak a vállalkozásban képviselt tulajdoni hányadának szorzatát össze kell adni a termelő tag zöldség-gyümölcs termelői csoportban vagy termelői szervezetben képviselt szavazati arányával. Egyetlen termelő tag szavazati aránya és a termelői szervezetben a tulajdoni részesedése – figyelemmel a bizottsági rendelet 31. cikk (1) bekezdés második albekezdésében foglaltakra – sem érheti el a leadható szavazatok és a társasági vagyon ötven százalékát.”

(2) A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 7. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A zöldség-gyümölcs termelői csoport és a termelői szervezet tagjainak a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által nyilvántartott ügyfél-azonosító számmal kell rendelkezniük. A zöldség-gyümölcs termelői csoport és a termelői szervezet tagjai a tagsági viszonyukból eredően kifejezetten hozzájárulnak, hogy a létesítő okiratban foglalt, a tagokra vonatkozó kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése érdekében a zöldség-gyümölcs termelői csoport vagy termelői szervezet a tag tagsági jogviszonnyal érintett tevékenységét érintő dokumentumaiba, bizonylataiba betekintsen.
(5) A zöldség-gyümölcs termelői csoportnak és termelői szervezetnek naprakész tagnyilvántartást kell vezetni, amely a tagjaik azonosító adatait, az MVH által nyilvántartott ügyfél-azonosító számát, termelői státuszát, tagsággal érintett termékeiket, ezek helyrajzi számmal azonosított termőterületét és termésmennyiségét, valamint a tagság időtartamát tartalmazza.”

11. § (1) A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A termelői szervezet és a termelői szervezetek társulása a bizottsági rendelet 27. cikkében meghatározott feltételek szerint, az ott meghatározott, termeléstől eltérő bármely tevékenységének teljesítésével harmadik felet bízhat meg az elismerési feltételek teljesítése érdekében (kiszervezés).
(2) Ha a termelői szervezet olyan vállalkozásnak értékesíti tagjai azon termékeit vagy azok egy részét, amely termékek tekintetében a termelői szervezetet elismerték, amelyben valamely tag vagy a termelői szervezet, vagy azok együttesen ötven százalékot meghaladóan tulajdonosok, akkor a bizottsági rendelet 26. cikk (1) bekezdése szerinti elismerési feltételnek való megfelelést kizárólag kiszervezés útján valósíthatja meg.”
„(4) A termelői szervezet vagy a termelői szervezet társulása köteles a bizottsági rendelet 27. cikkében meghatározottak szerint megkötött, kiszervezésre vonatkozó szerződést annak megkötésétől számított tizenöt napon belül megküldeni a miniszter és az MVH részére.”

12. § A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A zöldség-gyümölcs termelői csoport – a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt elismerési terv egy eredeti példányban papír alapon, valamint elektronikus adathordozón a minisztériumhoz történő benyújtásával – kérelmezheti a miniszter által elfogadott elismerési terv és az abban szereplő intézkedések, beruházások módosítását. A módosítás eredményeképpen a jóváhagyott kiadások összege legfeljebb negyven százalékkal csökkenhet. Folyamatban lévő végrehajtási szakasz tekintetében a kérelmet legkésőbb harminc nappal az éves vagy a féléves szakasz befejezése előtt kell benyújtani. A kérelemnek külön összefoglalót kell tartalmaznia a módosítások bemutatásáról, indokolásáról és a módosítások hatásáról az elismerési terv végrehajtására, valamint az elismerési feltételeknek való megfelelésre. A miniszter a módosítási kérelmekről a bizottsági rendelet 47. cikk (4) bekezdése szerint rendelkezésre álló összegre figyelemmel dönt.”

13. § A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A működési alap finanszírozásának módját és a működési alaphoz történő pénzügyi hozzájárulás mértékét kizárólag a termelői szervezet legfőbb döntéshozó szerve állapíthatja meg.”

14. § A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 28. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

e) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamit a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazat tekintetében az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításával történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 499/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet”

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

a) 11. § (5) bekezdésében az „a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (a továbbiakban: MVH)” szövegrész helyébe az „az MVH-val” szöveg,

b) 7. § (3) bekezdésében az „az alapító okirat” szövegrész helyébe az „a létesítő okirat” szöveg,

c) 8. § (2) bekezdésében az „az alapító okiratában” szövegrész helyébe az „a létesítő okiratában” szöveg,

d) 19. § (3) bekezdésében, valamint 21/A. § (5) és (12) bekezdésében a „megyei kormányhivatalok növény és talajvédelmi igazgatósága” szövegrészek helyébe az „a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg

lép.

3. A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló
11/2014. (IX. 18.) FM rendelet módosítása

17. § A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 11/2014. (IX. 18.) FM rendelet [a továbbiakban: 11/2014. (IX. 18.) FM rendelet] 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 3. § (3) bekezdésében meghatározott támogatásra rendelkezésre álló összeg 350 millió forint.”

18. § A 11/2014. (IX. 18.) FM rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott mértékű támogatáson felül támogatási keretösszeg kérelmezhető a működési program módosítására vonatkozó, 4. § szerinti kérelemben, a tanácsi rendelet 157. cikk (1) bekezdés c) pont xiii. alpontjában meghatározott feladatok szakmaközi alapon történő végrehajtására, ideértve a külföldi szakkiállításon történő kiállítás költségeit is.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott mértékű támogatáson felül támogatási keretösszeg kérelmezhető új tárolási kapacitások létrehozásához a működési program módosítására vonatkozó, 4. § szerinti kérelemben.
(4) Az (1)–(3) bekezdés alapján megállapított támogatás együttes összege nem haladhatja meg a tanácsi rendelet 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a bizottsági rendelet 54. cikke szerinti értesítés alapján jóváhagyott és ténylegesen befizetett pénzügyi hozzájárulás 80%-át.”

a) 1. § (1) bekezdésében és 5. § (2) bekezdésében a „2014.” szövegrész helyébe a „2015.” szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében a „100 millió forint” szövegrész helyébe a „150 millió forint” szöveg,

c) 4. § (1) bekezdésében a „3. § (1) és (2) bekezdés” szövegrész helyébe a „3. § (1)–(3) bekezdése” szöveg,

d) 4. § (3) bekezdésében a „3. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „3. § (2) és (3) bekezdése” szöveg,

e) 5. § (1) bekezdésében a „3. § (1) és (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „3. § (1)–(3) bekezdése” szöveg

lép.

4. Záró rendelkezés

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 41/2015. (VII. 20.) FM rendelethez

A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 3. mellékletének 3. táblázata helyébe a következő táblázat lép:
„3. táblázat
Adatlap az éves adatszolgáltatáshoz – Értékesítés
(beküldendő minden év február 15-ig)

 

 

 

 

 

 

 

3. táblázat

 

1

Értékesítés

… naptári év

 

2

mennyiség (t)

értékesített termék nettó árbevétele (ezer Ft)

 

3

Értékesített termék összesen

 

3.1

friss piacra összesen

 

3.1.1

ezen belül

áruházlánc

 

3.1.2

nagyker/nagybani

 

3.1.3

kiskereskedők

 

3.1.4

egyéb

 

3.2

feldolgozásra összesen

 

3.2.1

ezen belül

feldolgozó ipar részére frissen értékesített

 

3.2.2

TÉSZ/TCS által feldogozott

 

3.3

kivont termék összesen

 

3.3.1

ezen belül

ingyenes szétosztás

 

4

Az értékesítés megbontása a termék eredete szerint

 

4.1

I.

A tagok termése

 

4.1.1

friss piacra

 

4.1.1.1

ezen belül

áruházlánc

 

4.1.1.2

nagyker/nagybani

 

4.1.1.3

kiskereskedők

 

4.1.1.4

egyéb

 

4.1.2

feldolgozásra

 

4.1.2.1

ezen belül

feldolgozó ipar részére frissen értékesített

 

4.1.2.2

TÉSZ/TCS által feldogozott

 

4.1.3

kivont termék

 

4.1.3.1

ezen belül

ingyenes szétosztás

 

4.2

II.

Más TÉSZ, TÉSZ-társulás vagy TCS tagjainak termése (8)

 

4.2.1

friss piacra

 

4.2.1.1

ezen belül

áruházlánc

 

4.2.1.2

nagyker/nagybani

 

4.2.1.3

kiskereskedők

 

4.2.1.4

egyéb

 

4.2.2

feldolgozásra

 

4.2.2.1

ezen belül

feldolgozó ipar részére frissen értékesített

 

4.2.2.2

TÉSZ /TCS által feldogozott

 

4.3

III.

Egyéb termelő termése

 

4.3.1

friss piacra

 

4.3.1.1

ezen belül

áruházlánc

 

4.3.1.2

nagyker/nagybani

 

4.3.1.3

kiskereskedők

 

4.3.1.4

egyéb

 

4.3.2

feldolgozásra

 

4.3.2.1

ezen belül

feldolgozó ipar részére frissen értékesített

 

4.3.2.2

TÉSZ által feldogozott

 

5

Betárolt áru

 

5.1

ezen belül

tagok termése

 

5.2

más TÉSZ, TÉSZ-társulás, TCS termése

 

5.3

egyéb termelő termése

 

6.

Vevők

 

6.1

TÉSZ, TÉSZ-társulás, TCS-től független vevők összesen

 

6.2

Azon vevők amelyekben a TÉSZ, TÉSZ-társulás, TCS vagy ezek tagjai tulajdoni hányaddal rendelkeznek

 

6.3

ezen belül

A TÉSZ, TÉSZ-társulás, TCS vagy ezek tagjainak összesített tulajdoni hányada nem haladja meg az ötven százalékot

 

 

 

6.4

A TÉSZ, TÉSZ-társulás, TCS vagy ezek tagjainak összesített tulajdoni hányada meghaladja az ötven százalékot

 

 

 

6.5

Azon vevők felsorolása amelyekben a TÉSZ, TÉSZ-társulás, TCS vagy ezek tagjainak összesített tulajdoni hányada meghaladja az ötven százalékot

 

 

6.5.1

 

6.5.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzések:

 

 

 

 

 

TÉSZ = zöldség-gyümölcs termelői szervezet

 

 

 

TÉSZ-társulás = zöldség-gyümölcs termelői szervezetek társulása

 

 

TCS = zöldség-gyümölcs termelői csoport

 

 

 

egyéb termelő = nem tagja sem TÉSZ-nek, sem TÉSZ-társulásnak, sem TCS-nak

 

(8) Az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 125a. cikkének (2) bekezdése szerint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. július 22. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére