• Tartalom

412/2015. (XII. 16.) Korm. rendelet

412/2015. (XII. 16.) Korm. rendelet

az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.12.17.

A Kormány az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Öbr.) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Öbr. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Öbr. 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 412/2015. (XII. 16.) Korm. rendelethez

1. Az Öbr. 1. számú melléklet 1. pont e) alpontja a következő e5) alponttal egészül ki:
[A 3. § (1) bekezdése szerinti csoportokba a következők tartoznak:]
(részvények:)
e5) olyan Magyarországon székhellyel rendelkező bank zártkörűen forgalomba hozott részvénye, melynek kibocsátója eleget tesz a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény Második Részének V. Fejezetében foglalt nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírral kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségnek a pénztár felé;”
2. Az Öbr. 1. számú melléklete a következő 7–9. ponttal egészül ki:
„7. Az 1. pont e5) alpontjában meghatározott eszköz megvásárlását megelőzően köteles bejelenteni a Felügyeletnek a tulajdonszerzését.
8. A pénztár az 1. pont e5) alpontjában meghatározott eszközt a pénztártól és a zártkörűen működő részvénytársaságtól független, a pénztár választott könyvvizsgálójától eltérő értékelő könyvvizsgáló értékelése alapján meghatározott piaci értéknél magasabb értéken nem vásárolhatja meg. A pénztár értékelését végző könyvvizsgálója köteles megfelelni a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó könyvvizsgálójára vonatkozó előírásoknak.
9. Amennyiben a zártkörűen működő részvénytársaság tevékenységével kapcsolatban olyan információ jut a pénztár vezetésének tudomására, amely alapján feltételezhető, hogy a pénztártagok érdekei veszélyben vannak, a pénztár értesíti a Felügyeletet.”

2. melléklet a 412/2015. (XII. 16.) Korm. rendelethez

Az Öbr. 2. számú mellékletének 1. pontja a következő i) ponttal egészül ki:
(A pénztár az 1. számú melléklet szerinti befektetési formák esetében az alábbi szabályoknak köteles megfelelni:)
i) az 1. számú melléklet 1. pont e5) alpontjában meghatározott eszközök együttes aránya nem haladhatja meg a befektetett eszközök 10%-át.”

3. melléklet a 412/2015. (XII. 16.) Korm. rendelethez

1. Az Öbr. 3. számú mellékletének I. A befektetett pénztári eszközök negyedéves értékének változása rész a következő 7. ponttal egészül ki:
„7. Az 1. számú melléklet 1. pont e5) alpontjában meghatározott eszközökbe történő befektetésre a 6. pont szerinti értékelési szabályok nem alkalmazandóak.”
(Részvények értékelése:)
e) az 1. számú melléklet 1. pont e5) alpontjában meghatározott eszközök értékelése során bekerülésekor a beszerzési értéken, azt követően az értékelő könyvvizsgáló által évente megállapított értéken kell figyelembe venni.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. december 18. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére