• Tartalom

414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól

2024.03.01.

A Kormány a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a), e) és g) pontjában,

a 66. § és a 2. melléklet tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 69. § tekintetében a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdés c) és d) pontjában,

a 71. § tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 72. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,

a 73. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175. § (2) bekezdés b) pontjában és 175. § (3) bekezdés d) pontjában,

a 74. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 75. § és a 3. melléklet tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában és 21/A. § b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3) és (5) bekezdésében,

a 77. § tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) aktiváló PIN kód: az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleméhez rendelt, az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód és az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozásához szükséges aktiváló adat;

b) állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód: az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleméhez rendelt, annak elektronikus úton történő használatához szükséges, az okmány birtokosának hozzáférési jogosultságát igazoló adat;

c) e-aláírási funkció: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 29/C. § (3) bekezdése szerinti funkció;

d) elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód: az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleméhez rendelt, az elektronikus aláírás létrehozásához szükséges, az aláíró hozzáférési jogosultságát ellenőrző adat;

e) fogvatartott: a büntetés-végrehajtási intézetben fogva tartott

ea) szabadságvesztésre ítélt,

eb) elzárásra ítélt,

ec) közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztést töltő,

ed) pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztést töltő,

ee)1 letartóztatott,

ef) rendbírság helyébe lépő elzárást töltő,

eg) kényszergyógykezelt,

eh)2 előzetes kényszergyógykezelt és

ei) a szabálysértési elzárást, valamint a pénzbírság, a helyszíni bírság és a közérdekű munka helyébe lépő szabálysértési elzárást töltő

polgár;

f) gyártáshiba: a kártyatestnek a kártya megszemélyesítése során keletkező hibája;

g) kijelölt hitelesítés-szolgáltató: az Nytv. 29/C. § (2) bekezdés b) pontja szerinti, külön kormányrendeletben kijelölt hitelesítés-szolgáltató;

h) megrongálódás: a személyazonosító igazolvány kártyatestének vizuálisan érzékelhető, számottevő sérülése;

i) PUK kód: az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleméhez rendelt, az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód és az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód háromszori sikertelen megadása után használható feloldóadat;

j) regisztrációs kód: az állandó személyazonosító igazolványhoz rendelt, az ügyfélkapu igénybevételéhez szükséges regisztráció elektronikus úton történő előterjesztéséhez szükséges ellenőrző adat;

k) visszavonási jelszó: az elektronikus aláíráshoz tartozó tanúsítvány ügyfél kérelmére történő telefonos visszavonásához szükséges kód.

II. Fejezet

A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS SZABÁLYAI

2. Az eljáró hatóságok, feladat- és hatáskörük

2. §3 Az állandó személyazonosító igazolvánnyal és az ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal (a továbbiakban együtt: személyazonosító igazolvány) összefüggő, az e rendeletben meghatározott hatósági ügyekben a fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal), a kormányablak, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 10/B. §-ában kijelölt Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: kijelölt kormányhivatal), valamint a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter (a továbbiakban: nyilvántartást kezelő szerv) jár el.

2/A. §4 A magyar állampolgár állandó személyazonosító igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyében a hivatásos konzuli tisztviselő (a továbbiakban: konzuli tisztviselő) jár el, ha az állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelmet a magyar állampolgár konzuli tisztviselőnél terjeszti elő.

3. § (1) A járási hivatal

a) dönt a személyazonosító igazolvány kiadásáról, kiadásának megtagadásáról, valamint a személyazonosító igazolvány visszavonásáról,

b) eljár a talált személyazonosító igazolvány visszaadásával kapcsolatban,

c)5 továbbítja a nyilvántartást kezelő szervnek a személyazonosító igazolvány kitöltéséhez szükséges adatokat,

d) intézkedik a személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés során tapasztalt vagy a polgár által bejelentett adatváltozásnak, adatjavításnak a személyiadat- és lakcímnyilvántartáson történő átvezetéséről,

e)6 gondoskodik a személyazonosító igazolvány visszavonása, elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megrongálódása, találása, érvénytelensége, érvénytelenítése, valamint leadása tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről,

f) kezeli a személyazonosító igazolvány kiadásának megtagadásával, a személyazonosító igazolvány visszavonásával, valamint leadásával kapcsolatos alapiratokat, továbbá gondoskodik az Nytv. 9. § (3) bekezdésében meghatározott iratok továbbításáról,

g) átvezeti a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson az anyakönyvvezető által megküldött, az érvénytelenített személyazonosító igazolványok adatait,

h) lehetővé teszi a tároló elem adattartalmának ellenőrzését,

i) lehetővé teszi az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód cseréjét,

j) nála előterjesztett kérelem esetén kiállítja az ideiglenes személyazonosító igazolványt,

k)7 gondoskodik a nála leadott ideiglenes személyazonosító igazolvány megsemmisítéséről és a megsemmisítés tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről,

l)8 végzi a vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám rögzítését, cseréjét és törlését,

m)9 végzi az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén – erre irányuló kérelemre – a szolgáltatásazonosító rögzítését,

n)10 végzi az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén a polgár lakcímének és személyi azonosítójának rögzítését.

o)11 törvényben meghatározottak szerint adatszolgáltatást teljesít a személyazonosító igazolvány nyilvántartásból.

(2) A kormányablak az e rendeletben meghatározott eljárásokkal összefüggő hatásköreit a kormányablakokról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint gyakorolja. Ezen eljárások tekintetében a kormányablak eljárására a járási hivatalra megállapított eljárási szabályok megfelelően irányadók.

(3)12 Ha az ügy az elektronikus ügyintézési ponton elérhető, az ügyfél választja ki, hogy mely járási hivatal gyakorolja az (1) bekezdésben meghatározott hatásköreit az elektronikus ügyintézési ponton benyújtott kérelem alapján indult eljárásban.

3/A. §13 A kijelölt kormányhivatal

1. a nála előterjesztett kérelem esetén dönt a személyazonosító igazolvány kiadásáról, kiadásának megtagadásáról, valamint a személyazonosító igazolvány visszavonásáról,

2. hivatalból kiadja a személyazonosító igazolványt a 26. §-ban meghatározott esetben,

3.14

4. kizárólagos hatáskörben kiadja az Nytv. 29/G. § (2) bekezdése szerinti személyazonosító igazolványt,

5. eljár a talált személyazonosító igazolvány visszaadásával kapcsolatban,

6. továbbítja a nyilvántartást kezelő szervnek a személyazonosító igazolvány kitöltéséhez szükséges adatokat,

7. intézkedik a személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés során tapasztalt vagy a polgár által bejelentett adatváltozásnak, adatjavításnak a személyiadat- és lakcímnyilvántartáson történő átvezetéséről,

8. gondoskodik a személyazonosító igazolvány visszavonása, elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megrongálódása, találása, érvénytelensége, érvénytelenítése, valamint leadása tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről,

9. kezeli a személyazonosító igazolvány kiadásának megtagadásával, a személyazonosító igazolvány visszavonásával, valamint leadásával kapcsolatos alapiratokat, továbbá gondoskodik az Nytv. 9. § (3) bekezdésében meghatározott iratok továbbításáról,

10. átvezeti a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv által megküldött, az érvénytelenített személyazonosító igazolványok adatait,

11. lehetővé teszi a tároló elem adattartalmának ellenőrzését,

12. lehetővé teszi az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN-kód cseréjét,

13. a nála előterjesztett kérelem esetén kiállítja az ideiglenes személyazonosító igazolványt,

14. gondoskodik a nála leadott ideiglenes személyazonosító igazolvány megsemmisítéséről és a megsemmisítés tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről,

15. a nála előterjesztett kérelem alapján végzi a vészhelyzet esetén értesítendő személy telefonszámának rögzítését, cseréjét és törlését,

16. törvényben meghatározottak szerint adatszolgáltatást teljesít a személyazonosító igazolvány nyilvántartásból,

17.15 a nála előterjesztett kérelem esetén végzi az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén a szolgáltatásazonosító rögzítését,

18.16 a nála előterjesztett kérelem esetén végzi az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén a polgár lakcímének és személyi azonosítójának rögzítését,

3/B. §17 A konzuli tisztviselő

a) a nála előterjesztett kérelem esetén dönt az állandó személyazonosító igazolvány kiadásáról, kiadásának megtagadásáról,

b) továbbítja a nyilvántartást kezelő szervnek a személyazonosító igazolvány kitöltéséhez szükséges adatokat,

c)18 értesíti a személyazonosító igazolvány találásáról, elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről, megrongálódásáról a kijelölt kormányhivatalt, valamint gondoskodik a személyazonosító igazolvány érvénytelenítése, leadása tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről,

d) kezeli a személyazonosító igazolvány kiadásának megtagadásával, valamint leadásával kapcsolatos alapiratokat, továbbá gondoskodik az Nytv. 9. § (3) bekezdésében meghatározott iratok továbbításáról,

e) lehetővé teszi az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN-kód cseréjét,

f) a nála előterjesztett kérelem alapján végzi a vészhelyzet esetén értesítendő személy telefonszámának rögzítését, cseréjét és törlését,

g)19 a nála előterjesztett kérelem esetén végzi az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén a polgár lakcímének és személyi azonosítójának rögzítését.

h)20 eljár a magyar állampolgár nem nála előterjesztett kérelme esetén az állandó személyazonosító igazolvány átadásával kapcsolatban,

i)21 gondoskodik a nála leadott ideiglenes személyazonosító igazolvány megsemmisítéséről és a megsemmisítés tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről.

3/C. §22 A konzuli tisztviselő munkájában közreműködő, a külpolitikáért felelős miniszter által felhatalmazott, diplomáciai vagy hivatásos konzuli képviseleten igazgatási munkakörben konzuli feladatot ellátó személy, továbbá a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium konzuli ügyekben feladatkörrel rendelkező kormánytisztviselője közreműködik a 3/B. §-ban meghatározott feladatok ellátásában.

3/D. §23 Ha az ügy az elektronikus ügyintézési ponton elérhető, az ügyfél választása szerint a kijelölt kormányhivatal a 3/A. §-ban meghatározott hatásköreit az elektronikus ügyintézési ponton benyújtott kérelem alapján indult eljárásban is gyakorolja.

4. §24 A nyilvántartást kezelő szerv

a) dönt a személyazonosító igazolvány kiadásáról, kiadásának megtagadásáról, ha a polgár nem rendelkezik személyazonosság igazolására alkalmas más érvényes hatósági igazolvánnyal, valamint ha első alkalommal igényel tároló elemmel rendelkező személyazonosító igazolványt, a nála előterjesztett kérelem esetén,

b) intézkedik a személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés során tapasztalt vagy a polgár által bejelentett adatváltozásnak, adatjavításnak a személyiadat- és lakcímnyilvántartáson történő átvezetéséről,

c) gondoskodik a személyazonosító igazolvány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megrongálódása, érvénytelenítése, valamint leadása tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről,

d)25 a személyazonosító igazolvány nyilvántartásban rögzíti a személyazonosító igazolvány kitöltésének tényét, és kezeli – az Nytv. 9. § (3) bekezdése szerint – az eljárásban keletkezett alapiratokat,

e) ellátja a személyazonosító igazolvány kiadásával és nyilvántartásával kapcsolatos hatósági tevékenység szakmai felügyeletét,

f) törvényben meghatározottak szerint adatszolgáltatást teljesít a személyazonosító igazolvány nyilvántartásból,

g)26 teljesíti a 44. § szerint előterjesztett kérelmet,

h) a jogosult megkeresésére jelzést helyez el a személyazonosító igazolvány nyilvántartásban, és teljesíti az ezzel kapcsolatos, törvényen alapuló adatszolgáltatási kötelezettséget,

i) a hatáskörébe tartozó eljárások lefolytatására és az ilyen eljárásban kiállított személyazonosító igazolványok kiadására ügyfélszolgálati irodát tart fenn,

j) gondoskodik az érvénytelen személyazonosító igazolvány megsemmisítéséről,

k) lehetővé teszi a tároló elem adattartalmának ellenőrzését,

l) lehetővé teszi az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN-kód cseréjét,

m) nála előterjesztett kérelem esetén kiállítja az ideiglenes személyazonosító igazolványt,

n) gondoskodik a nála leadott ideiglenes személyazonosító igazolvány megsemmisítéséről,

o) kiállítja az állandó személyazonosító igazolványt,

p) lehetővé teszi a vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám rögzítését, cseréjét és törlését,

q) ellátja az országos aláíró hitelesítő hatósági (CSCA) és a dokumentum-aláíró hatósági (DS) feladatokat,

r) ellátja az országos ellenőrzőhitelesítő hatósági (CVCA), valamint a dokumentumellenőrző-hitelesítő hatósági (DV) feladatokat,

s)27 a nála előterjesztett kérelem esetén végzi az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén a szolgáltatásazonosító rögzítését,

t)28 a nála előterjesztett kérelem esetén végzi az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén a polgár lakcímének és személyi azonosítójának rögzítését,

u)29 dönt az Nytv. 29. § (16a) bekezdésében meghatározott, az állandó személyazonosító igazolvány – ideértve az elektronikus ügyintézési ponton előterjesztett kérelem esetét is – kiadásáról, kiadásának megtagadásáról,

v)30 hivatalból kiadja a személyazonosító igazolványt a 31/A. § (1) bekezdése szerinti esetben,

w)31 hivatalból kiadja a személyazonosító igazolványt a 31/B. § (1) bekezdése szerinti esetben.

5. § (1)32 A nyilvántartást kezelő szerv országos aláíró hitelesítő hatóságként (CSCA)

a) kiadja az önaláírt országos aláírás-hitelesítő tanúsítványt,

b) aláírja a (2) bekezdés szerinti dokumentum-aláíró hatóság (DS) számára kiadott tanúsítványt,

c) az általa kibocsátott tanúsítványokat, valamint az azokhoz kapcsolódó visszavonási listákat elektronikus dokumentum formájában közzéteszi.

(2)33 A nyilvántartást kezelő szerv dokumentum-aláíró hatóságként (DS) aláírja az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemében lévő adatokat, valamint az aláírást és az (1) bekezdés b) pontja szerinti tanúsítványt elhelyezi az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemében.

(3)34 A nyilvántartást kezelő szerv országos ellenőrzőhitelesítő hatóságként (CVCA)

a) kiadja az önaláírt országos ellenőrző-hitelesítő tanúsítványt,

b) tanúsítványt bocsát ki a (4) bekezdés szerinti dokumentumellenőrző-hitelesítő hatóság számára.

(4)35 A nyilvántartást kezelő szerv dokumentumellenőrző-hitelesítő hatóságként (DV) tanúsítványt bocsát ki az állandó személyazonosító igazolványban elektronikusan tárolt adatok kiolvasására jogosultak ellenőrző eszközei számára, ennek keretében biztosítja a védett adatok kiolvasására jogosult külföldi hatóságok számára a dokumentumellenőrző-hitelesítő tanúsítvány (DV tanúsítvány), valamint a hazai hatóságok ellenőrző rendszerei számára történő ellenőrző rendszer tanúsítvány (IS tanúsítvány) kiállítását, továbbá az állandó személyazonosító igazolvány tekintetében ellátja a tagállami tanúsítványcserével és tanúsítvány felülhitelesítéssel kapcsolatos Single Point of Contact (SPOC) feladatait.

6. § E rendelet alapján kibocsátott biztonsági okmányokra vonatkozó adminisztratív védelmi szabályok megtartását a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter ellenőrzi.

3. Az állandó személyazonosító igazolvány

7. § (1)36 Állandó személyazonosító igazolvány annak a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó magyar állampolgárnak, huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező, illetve menekült vagy oltalmazott jogállású személynek adható, aki személyazonosságát és a személyazonosító igazolványban szereplő adatait megfelelően, különösen az e rendeletben meghatározott okiratokkal igazolja.

(2)37 A huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező, valamint a menekült és az oltalmazott jogállású személy köteles az állandó személyazonosító igazolvány kiadását kérni.

(3)38 Ha a menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy a huzamos tartózkodási jogosultságot is megszerzi, e jogosultság megszerzése miatt nem köteles új személyazonosító igazolvány kiadását kérni.

(4) A polgár egyidejűleg csak egy érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkezhet.

4. Az ideiglenes személyazonosító igazolvány

8. §39 (1) A (4) bekezdésben meghatározott kivétellel annak, aki állandó személyazonosító igazolványra jogosult – állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelmére – ideiglenes személyazonosító igazolványt kell kiadni, ha nem rendelkezik érvényes, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha a magyar állampolgár első személyazonosító igazolvánnyal való ellátására kerül sor, a járási hivatal, a kijelölt kormányhivatal és a nyilvántartást kezelő szerv a jogosult vagy törvényes képviselője kérelmére állít ki ideiglenes személyazonosító igazolványt.

(3) Az állandó személyazonosító igazolvány kiadásáig az ideiglenes személyazonosító igazolvány ismételten kiadható.

(4)40 A közreműködő hatóság és a konzuli tisztviselő előtt, az elektronikus ügyintézési ponton benyújtott kérelem alapján indult, valamint a 31/A. §, a 31/B. § és az Nytv. 29. § (16a) bekezdése szerinti állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti eljárásban ideiglenes személyazonosító igazolvány nem állítható ki.

5. Az eljárás részletes szabályai

9. §41 Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás a 26., 29., 30., 31/A. és a 31/B. §-ban meghatározott kivétellel kérelemre indul.

10. § Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelem elbírálásának ügyintézési határideje húsz nap.

11. § (1)42 Az állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem – az Nytv. 29/A. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel –

a) bármely járási hivatalnál,

b) a kijelölt kormányhivatalnál,

c)43 – ha a polgár nem rendelkezik személyazonosság igazolására alkalmas más érvényes hatósági igazolvánnyal, valamint ha első alkalommal igényel tároló elemmel rendelkező személyazonosító igazolványt, vagy az Nytv. 29. § (16a) bekezdése szerinti esetben – a nyilvántartást kezelő szervnél,

d)44 – magyar állampolgárságú kérelmező esetén – a konzuli tisztviselőnél

(a továbbiakban együtt: eljáró hatóság) is előterjeszthető.

(2)45 Az (1) bekezdés szerinti kérelmet az 1. mellékletében foglalt adattartalommal az eljáró hatóság állítja elő.

(3)46 Ha az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtására elektronikus ügyintézési ponton kerül sor, a kérelem az 1. melléklet 8., 14., 16., 20., 21. és 23. pontjában foglalt adatokat, valamint a nevet nemzetiségi nyelven nem tartalmazza.

(3a)47 A (3) bekezdés szerinti kérelem az 1. melléklet 22. pontjában foglalt adatot az állandó személyazonosító igazolvány kiállítását követően tartalmazza.

(4)48

12. § (1)49 A személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárásban a kérelmező – a (2) bekezdésben, a 31/A. §-ban és az Nytv. 29. § (16a) bekezdésében foglaltak kivételével – személyes megjelenésre köteles.

(2)50 A 11. § (1) bekezdés d) pontja alapján a konzuli tisztviselő előtt indított eljárás kivételével, ha azt kéri, a járási hivatal és a kijelölt kormányhivatal előtt személyes megjelenésében egészségügyi okból akadályozott – és e tényt orvosi igazolással igazoló – kérelmező e rendelet szerinti adatait a hatóság a kérelmező lakcímén vagy egyéb fellelhetőségi helyén (különösen szociális vagy egészségügyi intézmény területén) rögzíti.

13. §51 (1) Ha az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás az elektronikus ügyintézési ponton elérhető, az elektronikus ügyintézési ponton az az önállóan eljárásra jogosult magyar állampolgár terjesztheti elő az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét, aki ujjnyomat adására képes.

(2) Elektronikus ügyintézési ponton állandó személyazonosító igazolvány kiadása céljából előterjesztett kérelem esetén a polgár nyilatkozik az írásképtelensége vagy írástudatlansága tényéről.

(3) Az Nytv. 29. § (16a) bekezdése szerinti pótlást az önállóan eljárásra jogosult polgár elektronikus ügyintézési ponton is kezdeményezheti, ha az ügy az elektronikus ügyintézési ponton elérhető.

14. § (1)52 A személyazonosító igazolvány iránti kérelem személyes előterjesztésekor a kérelmezőről az eljáró hatóság, illetve a büntetés-végrehajtási intézet (a továbbiakban: bv. szerv) a 29. § (2) bekezdésében és a 30. § (2) bekezdésében foglalt esetben arcképmás felvételt készít.

(2)53

(3)54

15. § (1)55 Az állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelem előterjesztésekor, ha az Nytv. alapján az ujjnyomat rögzítésre kerül, a polgár ujjnyomatát a kézfejek két mutatóujjáról kell rögzíteni. A mutatóujjak bármely ok miatti alkalmatlansága esetén az ujjnyomat rögzítését a kézfej többi ujjáról kell megkísérelni a következő sorrend megtartásával:

a) a kézfejek két középső ujja,

b) a kézfejek két gyűrűsujja,

c) a kézfejek két hüvelykujja.

(1a)56 Ha az (1) bekezdés szerinti sorrend megtartásával az ujjnyomat nem rögzíthető, az ujjnyomatot a két kézfej azon (1) bekezdés szerinti ujjairól kell rögzíteni, amelyek az ujjnyomat rögzítésére alkalmasak.

(1b)57 Az adat felvételezésekor és az okmányban jelölni kell, hogy mely ujjakról történt az ujjnyomat-rögzítés.

(1c)58 Az Nytv. 29. § (16a) bekezdésében foglalt esetben az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén a polgár személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nyilvántartott ujjnyomata kerül rögzítésre, az eljárás során ujjnyomat-felvételezésre nem kerül sor.

(2)59 Az Nytv. 29. § (9) bekezdés c) pontja szerinti ujjnyomat adására fizikailag képtelenség ténye csak orvosi igazolással bizonyítható. Nincs szükség orvosi igazolás bemutatására, ha a fizikailag képtelenség ténye igazolás nélkül is egyértelműen megállapítható.

16. §60 (1)61 Az állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelem előterjesztésekor az eljáró hatóság ellenőrzi annak a tényét, hogy a polgár a kérelem benyújtásakor rendelkezik társadalombiztosítási azonosító jellel, adóazonosító jellel, személyi azonosítóval, illetve lakcímmel. Az ellenőrzés eredményéről a polgárt a hatóság tájékoztatja.

(2)62 Az állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelemben fel kell tüntetni annak tényét, hogy a polgár a kérelem benyújtásakor társadalombiztosítási azonosító jellel, adóazonosító jellel, személyi azonosítóval, illetve lakcímmel rendelkezik.

(3) A tároló elem az Nytv. 29. § (7) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott adatokat a polgárnak az adott azonosító kódot igazoló hatósági igazolványának megfelelően, az Nytv. 29. § (7) bekezdés i) és j) pontjában meghatározott adatokat a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerint tartalmazza.

17. § A polgár által személyesen előterjesztett állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelmen az 51. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben fel kell tüntetni, ha a polgár elektronikus aláírás funkcióhoz szükséges szolgáltatást igényelt.

17/A. §63 (1)64 A polgár – a 31/A. §-ban meghatározott kivétellel – a vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám rögzítése iránti kérelmét az eljáró hatóságnál terjesztheti elő

a) az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelem előterjesztésével egyidejűleg, vagy

b) tároló elemmel ellátott érvényes személyazonosító igazolvány birtokában.

(2) A polgár a vészhelyzet esetén értesítendő telefonszámának cseréjét vagy törlését az eljáró hatóságnál kezdeményezheti.

(3) A vészhelyzet esetén értesítendő telefonszámát a polgár elektronikus azonosítást követően elektronikus úton is rögzítheti, cserélheti vagy törölheti.

17/B. §65 A polgár lakcímének és személyi azonosítójának rögzítése iránti kérelmét az eljáró hatóságnál tároló elemmel ellátott érvényes személyazonosító igazolvány birtokában terjesztheti elő.

17/C. §66 A polgár a szolgáltatásazonosító rögzítése iránti kérelmét az eljáró hatóságnál – a konzuli tisztviselő kivételével – tároló elemmel ellátott érvényes személyazonosító igazolvány birtokában terjesztheti elő.

17/D. §67 Az Nytv. 29. § (16a) bekezdésében meghatározott állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárást a nyilvántartást kezelő szerv az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus döntéshozatali eljárás útján folytatja le.

18. § (1)68 A kérelmezőnek a személyazonosságát igazolnia szükséges. Ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor rendelkezik vagy a kérelem benyújtását megelőző évben rendelkezett érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal, akkor az igazoláshoz ezt felhasználhatja.

(2)69 Ha a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal nem rendelkezik, illetve ha a menekült vagy az oltalmazott jogállású kérelmező az útlevélen kívül más, személyazonosságot igazoló érvényes okmánnyal nem rendelkezik, és a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző évben sem rendelkezett ilyen érvényes okmánnyal, a személyazonosságát egyéb módon igazolnia szükséges. Az igazoláshoz felhasználható különösen:

a)70 a menekült, az oltalmazott jogállású és a huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező kérelmező esetén a bevándorlási engedély, a menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését igazoló okirat, a huzamos tartózkodási jogosultságot igazoló okmány,

b) a menekült és az oltalmazott jogállású kérelmező esetén – ha első személyazonosító igazolvánnyal történő ellátására kerül sor – olyan fénykép, amelynek hátoldalán a menekültügyi hatóság feltüntette a kérelmező menekültkénti vagy az oltalmazottkénti elismeréséről szóló hatósági határozatának számát, továbbá a menekültként vagy oltalmazottként elismert személlyel való azonosságot bélyegzőlenyomattal és aláírással igazolta.

(3) Ha a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal nem rendelkezik, de a kérelem benyújtásakor rendelkezik a magyar hatóság által kiállított születési anyakönyvi kivonattal és a névviselés megállapítására alkalmas, magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonattal, azt a kérelemhez bemutathatja.

(4) Ha a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal nem rendelkezik, és a (3) bekezdésben foglalt okiratot nem mutatja be, az eljáró hatóság hivatalból intézkedik az illetékes anyakönyvvezető megkeresésével a szükséges adatok egyeztetése érdekében, ha a születést és a házasságkötést Magyarországon anyakönyvezték.

(5)71 Ha a polgár a doktori címet 2006. február 1-jén vagy azt követően fennálló hallgatói jogviszony alapján szerezte, az Nytv. 17. § (9) bekezdésétől eltérően a doktori címre jogosító okiratot vagy annak másolatát bemutathatja.

19. §72 A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló kérelmező esetében a 18. §-ban meghatározottakon túl a törvényes képviselőnek igazolnia kell a gondnokság alá helyezést, továbbá a törvényes képviseletet, valamint a törvényes képviselő személyazonosságát is. Az igazolás történhet különösen jogerős bírósági, valamint végleges gyámhatósági határozattal.

20. §73 Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező esetében a 18. §-ban meghatározottakon túl a jelen lévő törvényes képviselő személyazonosságát is ellenőrizni kell.

20/A. §74

20/B. §75

21. § (1) A 18. § (1) bekezdésében meghatározott esetben a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bemutatott okmány a természetes személyazonosító adatokat, így különösen a névviselését az anyakönyvbe bejegyzett adatokkal megegyezően tartalmazza, lejárt okmány esetén pedig nyilatkozik arról is, hogy adataiban nem történt változás.

(1a)76 Az Nytv. 4. § (2a) bekezdés c) pontja szerinti kérelmezőnek az első személyazonosító igazolvány iránti kérelem benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa a természetes személyazonosító adatokat, így különösen a névviselését az anyakönyvbe bejegyzett adatokkal vagy a névmódosítását tartalmazó honosítási okirattal megegyezően tartalmazza.

(2) Ha a kérelmező az állandó személyazonosító igazolványát nem tudja bemutatni, nyilatkoznia kell annak okáról.

(3)77 Ha a kérelmező cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezése megszűnt, ezt – az elektronikus ügyintézési ponton állandó személyazonosító igazolvány kiadása céljából előterjesztett kérelem kivételével – igazolnia szükséges. Az igazoláshoz felhasználható különösen az erről szóló jogerős bírósági határozat.

(4) Ha e rendelet valamely okirat vagy annak hiteles másolatának bemutatását lehetővé teszi, de nem teszi kötelezővé, a bemutatás elmaradása esetén az okiratban foglalt tény igazolásához szükséges intézkedéseket az eljáró hatóság megteszi.

22. § (1)78 Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárásban a kérelmező jogosultságát, személyazonosságát, állampolgárságát és a fényképnek az azonosításra alkalmasságát ellenőrizni kell, amelynek keretében

a) a kérelem adatait egyeztetni kell az állandó személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmány adattartalmával és a bemutatott okiratokban szereplő adatokkal,

b) a kérelem, valamint a bemutatott okmányok adatait egyeztetni kell a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adatokkal, valamint

c)79 a személyazonosítást jogszabályban meghatározott automatizált arcképmás összehasonlítással és – ha annak feltételei fennállnak – automatizált ujjnyomat összevetéssel is el kell végezni.

(2)80 Ha az automatizált arcképmás összehasonlítás és az automatizált ujjnyomat összevetés nem lehetséges vagy eredménytelen, az eljáró hatóság az (1) bekezdés a) és b) pontja szerint végzi el a személyazonosság ellenőrzését.

(2a)81 Az elektronikus ügyintézési ponton előterjesztett kérelem alapján kiállított állandó személyazonosító igazolvány személyes átadására eredményes automatizált ujjnyomat összevetést követően kerül sor.

(3) A személyazonosító igazolványt a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból átvett személyi adatokkal kell kiállítani.

(4)82 Ha az (1) bekezdés b) pontja szerint végrehajtott adategyeztetéskor a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek meg a bemutatott okmány vagy okirat adataival, a járási hivatal, a kijelölt kormányhivatal és a nyilvántartást kezelő szerv megvizsgálja az eltérés okát, és indokolt esetben a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatait haladéktalanul javítja. A személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott okiratok alapján javíthatóak.

(5)83 A kérelmező a 11. § (1) bekezdés d) pontja alapján a konzuli tisztviselő előtt indított eljárás kivételével az állandó személyazonosító igazolvány kiadásáig, illetve a kiadást megtagadó vagy visszavonó döntés közléséig bármikor írásban kérheti, hogy az eljárást a továbbiakban a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal folytassa le. Ebben az esetben az ügy iratait haladéktalanul át kell tenni a kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalhoz.

23. § (1)84 E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a kérelem felvételét követően haladéktalanul az eljáró hatóság sértetlen, lezárt borítékban a kérelmező rendelkezésére bocsátja

a) az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN-kód létrehozásához szükséges aktiváló PIN-kódot és a regisztrációs kódot és

b) a PUK-kódot.

(2) A 12. § (2) bekezdésében foglalt esetekben az eljáró hatóság az (1) bekezdésben meghatározott kódokat átadás céljából a kérelmező meghatalmazottjának adja át.

(3)85

(4)86

(5)87

(6) Az állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelemnek az eljáró hatóság általi átvételét a kérelem másolati példányával igazolni kell.

(7) Az (1) bekezdés szerinti kódok kérelmező általi átvételét, illetve az átvétel kérelmező általi megtagadását igazolni kell.

(8)88 Az Nytv. 29. § (16a) bekezdésében foglalt esetben a nyilvántartást kezelő szerv az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód létrehozásához szükséges aktiváló PIN kódot és a PUK kódot a kérelmező Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációhoz tartozó tárhelyére küldi meg.

(9)89 Elektronikus ügyintézési ponton benyújtott kérelem esetén a 23. § (1) bekezdésében meghatározott kódok – a polgár választása szerint – postai úton, könyvelt küldeményként a kérelmező belföldi lakóhelyére vagy tartózkodási helyére vagy amennyiben rendelkezik vele, a kérelmező Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációhoz tartozó tárhelyére kerülnek megküldésre.

24. § (1) A kérelmet az eljáró hatóság állandó személyazonosító igazolvány kiadásával teljesíti.

(2)90 A járási hivatalban, a kijelölt kormányhivatalnál, a konzuli tisztviselőnél, illetve – a nála előterjesztett kérelem esetén – a nyilvántartást kezelő szervnél kell átadni az állandó személyazonosító igazolványt, ha a kérelem benyújtását követően az ügyfél birtokában marad a korábbi, még érvényes állandó személyazonosító igazolványa.

(3)91 A (2) bekezdésben foglalt eseten kívül az állandó személyazonosító igazolványt belföldön a kérelmező választása szerint postai úton, könyvelt küldeményként kell továbbítani, vagy a járási hivatalban, a kijelölt kormányhivatalnál, a konzuli tisztviselőnél, illetve – a nála előterjesztett kérelem esetén – a nyilvántartást kezelő szervnél kell átadni a kérelmező, annak törvényes képviselője vagy meghatalmazottja részére. Ha a kérelmező az állandó személyazonosító igazolványt konzuli tisztviselőnél veszi át, akkor az állandó személyazonosító igazolványt választása szerint a konzuli tisztviselő külföldön postai úton, könyvelt küldeményként továbbítja.

(3a)92 Az Nytv. 29. § (16a) bekezdésében foglalt esetben a nyilvántartást kezelő szerv az állandó személyazonosító igazolványt belföldön postai úton, könyvelt küldeményként a kérelmező által megjelölt címre továbbítja.

(3b)93 A kérelmező az Nytv. 29. § (16a) bekezdésében foglalt esetben az állandó személyazonosító igazolványt választása szerint a konzuli tisztviselőnél is átveheti. A konzuli tisztviselő az állandó személyazonosító igazolványt személyesen adja át vagy a kérelmező választása szerint külföldön postai úton, könyvelt küldeményként továbbítja.

(3c)94 Az Nytv. 29. § (16a) bekezdésében foglalt eset kivételével a járási hivatalban, a kijelölt kormányhivatalban kell átadni az állandó személyazonosító igazolványt, ha a kérelem benyújtására elektronikus ügyintézési ponton kerül sor.

(4)95

(5) A postai úton át nem vett állandó személyazonosító igazolványt a kérelmező, annak törvényes képviselője vagy meghatalmazottja veheti át a kérelmező által az eljárás során a személyazonosító igazolvány kézbesítésére megjelölt cím szerint illetékes járási hivatalban.

(6)96 Az át nem vett állandó személyazonosító igazolványokat – az átvételre való felhívást követően – a járási hivatal, a kijelölt kormányhivatal és a nyilvántartást kezelő szerv a személyazonosító igazolvány kiállításától számított hatvan nap elteltével átvétel hiányában érvényteleníti, és gondoskodik e ténynek a személyazonosító igazolvány nyilvántartásban való feltüntetéséről. Az át nem vett állandó személyazonosító igazolványokat – az átvételre való felhívást követően – a konzuli tisztviselő a személyazonosító igazolvány kiállításától számított egy év elteltével megküldi a kijelölt kormányhivatalnak, a kijelölt kormányhivatal az állandó személyazonosító igazolványt érvényteleníti, és gondoskodik e ténynek a személyazonosító igazolvány nyilvántartásban való feltüntetéséről.

25. § Az eljáró hatóság az állandó személyazonosító igazolvány kiadását megtagadja, ha

a) a 32. §-ban foglalt feltételek nem állnak fent, vagy

b) a kérelmező az állandó személyazonosító igazolványra nem jogosult.

6. Az állandó személyazonosító igazolvány hivatalbóli kiadása a honosítási és visszahonosítási eljárással összefüggésben

26. § (1)97 Hivatalból állandó személyazonosító igazolványt kell kiadni annak a polgárnak, aki – a köztársasági elnök által kiadott honosítási, visszahonosítási okirat alapján – az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételével magyar állampolgárságot szerzett.

(2)98 Az (1) bekezdés szerinti személyazonosító igazolványt a kijelölt kormányhivatal állítja ki az állampolgársági ügyekben eljáró szerv által elektronikus úton megküldött értesítés alapján.

27. § (1)99 A kijelölt kormányhivatal a hivatalból kiadott állandó személyazonosító igazolványt és attól elkülönítve a 23. § (1) bekezdése szerinti kódokat az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének helye szerinti polgármesternek küldi meg. Az állandó személyazonosító igazolványt és a 23. § (1) bekezdése szerinti kódokat a polgárnak – az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételekor – a polgármester adja át, egyidejűleg gondoskodik a magyarországi lakóhellyel rendelkező érintett korábbi személyazonosító igazolványa leadásáról.

(2)100 A polgármester a leadott személyazonosító igazolványt annak bevonása, érvénytelenítése céljából a kijelölt kormányhivatalnak küldi meg.

(3)101 Ha a honosított az eskü- vagy fogadalomtétel kitűzött időpontjában nem szerezte meg a magyar állampolgárságot, ennek tényéről a polgármester – a hivatalból kiállított állandó személyazonosító igazolvány érvénytelenítése érdekében – haladéktalanul értesíti a kijelölt kormányhivatalt.

(4)102 A polgármester a hivatalból kiállított állandó személyazonosító igazolványt haladéktalanul vagy – a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 16. § (6) bekezdésében meghatározott esetben – a honosítási okirat megküldésével egyidejűleg visszaküldi a kijelölt kormányhivatalnak, ha a honosított személy az eskü- vagy fogadalomtétel kitűzött időpontjában nem szerezte meg a magyar állampolgárságot.

28. § (1)103 Ha az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének helye a külképviselet, a kijelölt kormányhivatal a hivatalból kiadott állandó személyazonosító igazolványt és attól elkülönítve a 23. § (1) bekezdése szerinti kódokat az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének helye szerinti külképviseletnek küldi meg. Az állandó személyazonosító igazolványt és a 23. § (1) bekezdése szerinti kódokat a polgárnak – az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételekor – az azt lebonyolító konzuli tisztviselő vagy a külképviselet vezetője adja át, és egyidejűleg gondoskodik a magyarországi lakóhellyel rendelkező érintett korábbi személyazonosító igazolványának bevonásáról.

(2)104 A konzuli tisztviselő a bevont személyazonosító igazolványt érvényteleníti, és gondoskodik e ténynek a személyazonosító igazolvány nyilvántartásban való feltüntetéséről.

(3)105 Ha a honosított személy az eskü- vagy fogadalomtétel kitűzött időpontjában nem szerezte meg a magyar állampolgárságot, a konzuli tisztviselő a hivatalból kiállított állandó személyazonosító igazolványt érvénytelenítést követően a következő diplomáciai postával vagy – a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 16. § (6) bekezdésében meghatározott esetben – a honosítási okirat megküldésével egyidejűleg visszaküldi a kijelölt kormányhivatalnak.

7. Az állandó személyazonosító igazolvány hivatalbóli kiadása a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt állók részére

29. § (1)106 A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény (a továbbiakban: Utv.) 16/D. § (1) bekezdésében meghatározott kényszerintézkedés elrendelése esetén a bíróság elveszi a polgár személyazonosító igazolványát és a (3) bekezdésben foglalt kényszerintézkedések elrendelése esetén egyidejűleg engedélyezi, hogy a polgár a kijelölt kormányhivatal (3) bekezdése szerinti idézésének – a bíróság ilyen döntése alapján rendőri kíséret mellett – eleget tehessen. Az elvett személyazonosító igazolványt a bíróság haladéktalanul továbbítja a kijelölt kormányhivatalnak.

(2)107 Letartóztatás elrendelése esetén az Nytv. 29/G. § (2) bekezdésében meghatározott állandó személyazonosító igazolvány kiadásához a kényszerintézkedést foganatosító bv. szerv a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt álló polgár személyazonosságát, állampolgárságát ellenőrzi, a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt álló polgárról arcképmás felvételt készít, és ezt követően továbbítja a kijelölt kormányhivatalnak az Nytv. 29/G. § (2) bekezdésében meghatározott személyazonosító igazolvány kiadásához szükséges adatokat. Ennek során a megküldött adatokat egyezteti az állandó személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosságot igazoló más érvényes okmány adattartalmával és a bemutatott okiratokban szereplő adatokkal.

(3)108 Olyan bűnügyi felügyelet elrendelése esetén, amelynek során a bíróság a terhelt számára előírta, hogy lakást, egyéb helyiséget, intézményt vagy ahhoz tartozó bekerített helyet engedély nélkül nem hagyhat el, az Nytv. 29/G. § (2) bekezdésében meghatározott állandó személyazonosító igazolvány kiadásához szükséges adatok rögzítése, valamint a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt álló személy személyazonosságának és állampolgárságának ellenőrzése céljából a kijelölt kormányhivatal a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt álló személyt a kényszerintézkedés foganatosításának helye szerint illetékes járási hivatalba idézi a járási hivatal és a rendőrség egyidejű értesítése mellett. A kényszerintézkedés foganatosításának helye szerint illetékes járási hivatal a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt álló polgár személyazonosságát, állampolgárságát ellenőrzi, a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt álló polgárról arcképmás felvételt készít, és ezt követően továbbítja a kijelölt kormányhivatalnak az Nytv. 29/G. § (2) bekezdésében meghatározott személyazonosító igazolvány kiadásához szükséges adatokat. Ennek során a megküldött adatokat egyezteti az állandó személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosságot igazoló más érvényes okmány adattartalmával és a bemutatott okiratokban szereplő adatokkal.

(4)109 Az Nytv. 29/G. § (2) bekezdése szerinti személyazonosító igazolványt és a 23. § (1) bekezdése szerinti kódokat a kijelölt kormányhivatal belföldön – a jogosult választása szerint – postai úton könyvelt küldeményként továbbítja, vagy a járási hivatalban, illetve a kijelölt kormányhivatalnál átadja a jogosult, annak törvényes képviselője vagy meghatalmazottja részére.

30. § (1)110 Az Utv. 16/D. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a bv. szerv elveszi a polgár személyazonosító igazolványát. Az elvett személyazonosító igazolványt a bv. szerv a (2) bekezdésben meghatározott eljárást követően haladéktalanul továbbítja a kijelölt kormányhivatalnak.

(2)111 Az Nytv. 29/G. § (2) bekezdésében meghatározott állandó személyazonosító igazolvány kiadásához a bv. szerv a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt álló polgár személyazonosságát, állampolgárságát ellenőrzi, a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt álló polgárról arcképmás felvételt készít, ezt követően továbbítja a kijelölt kormányhivatalnak az Nytv. 29/G. § (2) bekezdésében meghatározott személyazonosító igazolvány kiadásához szükséges adatokat. Ennek során a megküldött adatokat egyezteti az állandó személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosságot igazoló más érvényes okmány adattartalmával és a bemutatott okiratokban szereplő adatokkal.

(3)112 Az Nytv. 29/G. § (2) bekezdése szerinti személyazonosító igazolványt és a 23. § (1) bekezdése szerinti kódokat a kijelölt kormányhivatal az adatot szolgáltató bv. szerv részére küldi meg átadás céljából.

31. § (1)113 Az Utv. 16/D. § (1) és (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatás kézhezvételét követően a kijelölt kormányhivatal haladéktalanul gondoskodik a személyazonosító igazolvány érvénytelensége tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről.

(2)114 Az elvett személyazonosító igazolványt a kijelölt kormányhivatal őrzi. Az elvett és érvényességi ideje miatt lejárt érvénytelen személyazonosító igazolványt selejtezi, és gondoskodik e ténynek a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről.

(3)115 Az Utv. 16/D. § (2) és (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatás kézhezvételét követően a kijelölt kormányhivatal – ha a személyazonosító igazolvány érvényességi ideje még nem járt le – haladéktalanul gondoskodik az elvett személyazonosító igazolvány érvényessége tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről.

(4)116 A kijelölt kormányhivatal azt a személyazonosító igazolványt, amelynek érvényességi ideje még nem járt le, a jogosult kérelmére – a 29. § (2) és (3) bekezdése és a 30. § (2) bekezdése alapján kiállított személyazonosító igazolvány polgár általi leadását követően – visszaadja.

7a.117 Az állandó személyazonosító igazolvány hivatalbóli kiadása az intézetben született és Magyarországon élő magyar állampolgár újszülött részére

31/A. § (1) Hivatalból állandó személyazonosító igazolványt kell kiadni az Nytv. 7. § (3) bekezdése szerinti újszülöttnek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott újszülött állandó személyazonosító igazolványa és a 23. § (1) bekezdésében meghatározott kódok törvényes képviselő részére személyesen az egészségügyi szolgáltatónál vagy az anyakönyvvezetőnél történő átadását, illetve a törvényes képviselő lakóhelyére vagy ennek hiányában tartózkodási helyére történő kézbesítését a törvényes képviselő nyilatkozata alapján a születést anyakönyvező anyakönyvvezető végzi.

(3) A születést anyakönyvező anyakönyvvezető a hivatalból kiadott állandó személyazonosító igazolvány törvényes képviselőnek történő átadása tényét bejegyzi a nyilvántartásba.

(4) Az át nem vett, hivatalból kiadott állandó személyazonosító igazolványt és a 23. § (1) bekezdésében meghatározott kódokat a születést anyakönyvező anyakönyvvezető haladéktalanul átadja, vagy belföldön postai úton, könyvelt küldeményként megküldi az újszülött lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnak.

(5) A (4) bekezdésben foglalt esetben a járási hivatal a személyazonosító igazolványt és a 23. § (1) bekezdésében meghatározott kódokat személyesen adja át, vagy belföldön postai úton, könyvelt küldeményként kézbesíti az újszülött törvényes képviselőjének lakóhelyére vagy ennek hiányában tartózkodási helyére. A 23. § (1) bekezdésében meghatározott kódokat a személyazonosító igazolványtól időben elkülönítve kell megküldeni.

(6) Az át nem vett személyazonosító igazolványt a járási hivatal a második sikertelen kézbesítés napját követő 30 nap elteltével átvétel hiányában érvényteleníti, és gondoskodik e ténynek a nyilvántartásban való feltüntetéséről.

7b.118 Az állandó személyazonosító igazolvány hivatalbóli kiadása a Magyarországon házasságot kötött magyar állampolgár részére

31/B. § (1) Hivatalból állandó személyazonosító igazolványt kell kiadni az Nytv. 7. § (4) bekezdése szerinti, hivatalbóli kiállítást megakadályozó nyilatkozatot nem tevő magyar állampolgárnak, ha arra a házasságkötése során választott – a születési vagy a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevétől eltérő – házassági nevének nyilvántartásba vétele miatt kerül sor.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt állandó személyazonosító igazolvány és – attól időben elkülönítve – a 23. § (1) bekezdésében meghatározott kódok belföldön postai úton, könyvelt küldeményként kerülnek kézbesítésre a polgár lakóhelyére vagy ennek hiányában tartózkodási helyére.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt állandó személyazonosító igazolvány és attól elkülönítve a 23. § (1) bekezdésében meghatározott kódok külföldi cím esetén a konzuli tisztviselőnek kerülnek megküldésre. A konzuli tisztviselő az állandó személyazonosító igazolványt és a 23. § (1) bekezdésében meghatározott kódokat személyesen adja át, vagy a kérelmező választása szerint külföldön postai úton, könyvelt küldeményként kézbesíti. A 23. § (1) bekezdésében meghatározott kódokat a személyazonosító igazolványtól időben elkülönítve kell kézbesíteni.

(4) A (2) bekezdésben foglalt esetben a postai úton át nem vett állandó személyazonosító igazolvány és a 23. § (1) bekezdésében meghatározott kódok átadás céljából a polgár lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnak kerülnek megküldésre.

(5) A (4) bekezdésben foglalt esetben a járási hivatal a polgár állandó személyazonosító igazolványát és a 23. § (1) bekezdésében meghatározott kódokat személyesen adja át, vagy belföldön postai úton, könyvelt küldeményként kézbesíti a polgár lakóhelyére vagy ennek hiányában tartózkodási helyére. A 23. § (1) bekezdésében meghatározott kódokat a személyazonosító igazolványtól időben elkülönítve kell kézbesíteni.

(6) A polgár az adatváltozás miatt érvénytelenné vált személyazonosító igazolványt köteles

a) személyesen, törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján bármely járási hivatalnál leadni, vagy

b) személyes megjelenés nélkül, postai úton megküldeni bármely járási hivatalnak.

(7) A házasságkötésből eredő névváltozás miatt érvénytelenné vált személyazonosító igazolvány érvénytelenségének tényére és a hivatalból kiállított személyazonosító igazolvány érvényességére vonatkozó bejegyzésről a hivatalból kiállított személyazonosító igazolvány átvételét igazoló tértivevény visszaérkezését követően kell gondoskodni.

(8)119 Az át nem vett személyazonosító igazolványt a járási hivatal a második sikertelen kézbesítés napját követő 30 nap elteltével átvétel hiányában érvényteleníti, és gondoskodik e ténynek a nyilvántartásban való feltüntetéséről.

8. A személyazonosító igazolvány cseréje

32. §120 Érvényes személyazonosító igazolvány cseréjét a polgár akkor kezdeményezheti, ha

a)121 az abban tárolt vagy azon szereplő adataiban változás következett be, ide nem értve az Nytv. 29. § (7) bekezdés d), e), i) és j) pontjában meghatározott adatokat, valamint a vészhelyzet esetén értesítendő telefonszámát,

b) az gyártáshibás,

c) a tároló elem nem vagy hibásan tartalmazza az Nytv.-ben meghatározott, a polgárnak vagy az igazolványnak a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adatait,

d) az érvényességi idejéből legfeljebb 60 nap van hátra,

e) a tároló elem nem működik,

f)122 a 70. életévét betöltött kérelmező az Nytv. 29/E. § (2) bekezdése szerinti személyazonosító igazolványt igényel.

g)123 az Nytv. 29. § (1) bekezdésében meghatározott elektronikus szolgáltatásai nem működnek,

h) a személyazonosító igazolvány tároló eleme ujjnyomatot nem tartalmaz, és a polgár ujjnyomat rögzítését kéri.

9. A személyazonosító igazolvány adatainak bejegyzésére és külső megjelenítésére vonatkozó egyes szabályok

33. § (1) A nemzetiséghez tartozó polgár kérelmére családi és utónevét a személyazonosító igazolványba az anyakönyvbe bejegyzett mindkét nyelven be kell jegyezni.

(2) A személyazonosító igazolványba a doktori címet a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba történt bejegyzéssel egyezően kell feltüntetni.

(3)124 A polgár kérelmére származási helyét az állandó személyazonosító igazolványba a (3a) bekezdésben meghatározottak szerint az elektronikus anyakönyvbe történt bejegyzés, ennek hiányában a polgár kérelmében foglaltak alapján kell feltüntetni.

(3a)125 Származási helyként magyarországi település esetén a település elnevezése és Magyarország, külföldi település esetén a település elnevezése és az ország ISO-kódja kerül megjelenítésre.

(4)126 A magyar állampolgár, a huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező személy, a menekült és az oltalmazott jogállású személy állampolgársági adatát a személyazonosító igazolványban – az országnevek kódjaira vonatkozó nemzeti szabvány alkalmazásával – háromjegyű betűkód formájában kell feltüntetni.

(5)127 A magyar állampolgár részére kiállított személyazonosító igazolvány az Nytv. 29. § (3) bekezdése szerinti gépi olvasásra alkalmas adatsora az ICAO 9303 számú dokumentum előírásai alapján épül fel. Az Nytv. 29/G. § (2) bekezdése alapján kiadott személyazonosító igazolvány a külföldre utazási korlátozás tényét a gépi olvasású adatsorban tartalmazza.

(6)128 A magyar állampolgár részére kiadott állandó személyazonosító igazolvány vizuális megjelenésében eltér a huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező személynek, illetve a menekült vagy oltalmazott jogállású személynek kiadott állandó személyazonosító igazolványtól.

10. A személyazonosító igazolvány birtokban tartására vonatkozó szabályok

34. § (1)129 Az érvényes személyazonosító igazolványt a magyar állampolgár, a huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező, illetve a menekült és az oltalmazott jogállású személy köteles sértetlenül megőrizni, jogszabályban meghatározott esetekben és módon – felhívásra – bemutatni, a személyazonosító igazolvány érvénytelenné válásakor, a visszavonás elrendelésekor vagy a jogosultság megszűnésekor, illetve az új állandó személyazonosító igazolvány kiadásakor – a 39. § (4) bekezdése szerinti kivétellel – a személyazonosító igazolvány átvételére jogosult hatóságnak leadni.

(2)130 A személyazonosító igazolványt másra átruházni, – büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartottakra vonatkozó eltérő jogszabályi rendelkezés esetét kivéve – letétbe helyezni, biztosítékul adni vagy átvenni nem szabad.

(3) A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett és a kiskorú polgár személyazonosító igazolványának kiadásával, használatával, birtokban tartásával kapcsolatos kötelezettségek a törvényes képviselőt terhelik.

35. § (1)131 Akinek a személyazonosító igazolványát eltulajdonították, megsemmisült, megrongálódott vagy elvesztette, köteles azt legkésőbb a tudomására jutásától számított három munkanapon belül bármely járási hivatalnál, a kijelölt kormányhivatalnál vagy külföldön a külképviseletnél bejelenteni. A személyazonosító igazolvány eltulajdonítása miatt a bejelentési kötelezettség a rendőrségnél tett feljelentéssel is teljesíthető.

(2)132 Ha az (1) bekezdésben foglalt bejelentést a külképviseletnél teszik meg, úgy az haladéktalanul értesíti a kijelölt kormányhivatalt, amely haladéktalanul gondoskodik az okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megrongálódása tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről.

(3)133 Ha az (1) bekezdésben foglalt bejelentést a járási hivatalnál vagy a kijelölt kormányhivatalnál teszik meg, az haladéktalanul gondoskodik az okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megrongálódása tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről.

(4)134 Ha az (1) bekezdésben foglalt bejelentést a rendőrségnél tett feljelentéssel teljesítik, a rendőrség haladéktalanul, elektronikus úton értesíti a nyilvántartást kezelő szervet, amely haladéktalanul gondoskodik az okmány eltulajdonítása tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről.

36. § (1)135 Ha a polgár a személyazonosító igazolványát megtalálja, a megtalált személyazonosító igazolványról a megtalálástól számított három munkanapon belül értesíteni kell bármely járási hivatalt, a kijelölt kormányhivatalt, illetve külképviseletet.

(2)136 Ha az (1) bekezdésben foglaltak szerint a külképviselet értesül az okmány megtalálásáról, úgy haladéktalanul értesíti a kijelölt kormányhivatalt, amely gondoskodik a találás tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő azonnali átvezetéséről.

(3)137 Ha az (1) bekezdésben foglaltak szerint a járási hivatal vagy a kijelölt kormányhivatal értesül az okmány megtalálásáról, úgy haladéktalanul gondoskodik a találás tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről.

(4)138 Ha az (1) bekezdéstől eltérően a polgár a rendőrséget értesíti az okmány megtalálásáról, úgy a rendőrség haladéktalanul, elektronikus úton értesíti a találás helye szerint illetékes járási hivatalt vagy a nyilvántartást kezelő szervet, amely gondoskodik a találás tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről.

(5)139 Az állandó személyazonosító igazolvány elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről, megrongálódásáról, illetve megtalálásáról szóló bejelentésről felvett jegyzőkönyvet külföldön a külképviselet a kijelölt kormányhivatalnak továbbítja.

37. § A jogosult a 23. § (1) bekezdése szerinti kódok, valamint az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód használatát más személynek nem engedheti át, azokat más személynek nem hozhatja tudomására.

11. A személyazonosító igazolvány leadása

38. § (1)140 A talált, más nevére szóló személyazonosító igazolványt le kell adni

a) a találás helye szerint illetékes jegyzőnek, aki azt – a találásról felvett jegyzőkönyvvel együtt – haladéktalanul megküldi a találás helye szerint illetékes járási hivatalnak,

b) a találás helye szerint illetékes járási hivatalnak,

c) a találás helye szerint illetékes konzuli tisztviselőnek, aki azt – a találásról felvett jegyzőkönyvvel együtt – haladéktalanul megküldi a kijelölt kormányhivatalnak, vagy

d) a kijelölt kormányhivatalnak.

(2)141 A járási hivatal, illetve a kijelölt kormányhivatal visszaadja a talált személyazonosító igazolványt, ha az az Nytv. 29/F. §-a szerint nem tekinthető érvénytelennek, és a polgár új állandó személyazonosító igazolványt még nem kapott.

(3)142 A talált személyazonosító igazolványt a járási hivatal vagy a kijelölt kormányhivatal belföldön postai úton, könyvelt küldeményként küldi meg az arra jogosultnak. Ha a polgár a személyazonosító igazolványt postai úton vagy felhívásra személyesen, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján sem veszi át, a járási hivatal vagy a kijelölt kormányhivatal az igazolványt a találástól számított egy év eltelte után átvétel hiányában érvényteleníti, és gondoskodik e ténynek a személyazonosító igazolvány nyilvántartásban való feltüntetéséről.

39. § (1) Az állandó személyazonosító igazolványt – a (9) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kérelem benyújtásával le kell adni az eljáró hatóságnak, ha a jogosult új állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelmet nyújtott be.

(2) A jogosultság megszűnésétől számított 8 napon belül le kell adni az állandó személyazonosító igazolványt a lakóhely szerint illetékes járási hivatalnak vagy – külföldi tartózkodás esetén – a külképviseletnek, ha az arra való jogosultság megszűnt.

(2a)143 Ha a nem magyar állampolgár állandó személyazonosító igazolványa a külföldi letelepedési szándék bejelentésének nyilvántartásba vételére tekintettel érvénytelen, a polgár az állandó személyazonosító igazolványt köteles

a) személyesen, törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján a külföldön való letelepedésre vonatkozó nyilatkozattal kapcsolatos eljárás megindításának helye szerint illetékes járási hivatalnál vagy konzuli tisztviselőnél leadni, vagy

b) személyes megjelenés nélkül, postai úton megküldeni a külföldön való letelepedésre vonatkozó nyilatkozattal kapcsolatos eljárás megindításának helye szerint illetékes járási hivatalnak vagy konzuli tisztviselőnek.

(3) Az Nytv. 29/F. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a személyazonosító igazolványát

a)144 a huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező személy a lakóhelye szerint illetékes idegenrendészeti szervnél,

b) a menekült és az oltalmazott a menekültügyi hatóságnál

adja le, amely azt a lakóhely szerint illetékes járási hivatalnak küldi meg.

(4)145 Ha az ideiglenes személyazonosító igazolvány érvényességi ideje lejár vagy a jogosult állandó személyazonosító igazolványt kapott, az ideiglenes személyazonosító igazolvány leadható bármely járási hivatalnál, a kijelölt kormányhivatalnál, a konzuli tisztviselőnél és – a nála előterjesztett kérelem esetén – a nyilvántartást kezelő szervnél.

(5)146 A járási hivatal és a kijelölt kormányhivatal a leadott, vagy átvétel hiányában érvénytelen állandó személyazonosító igazolványt a leadástól, vagy az átvétel hiányában történő érvénytelenítéstől számított 30 napon belül megsemmisítés céljából megküldi a nyilvántartást kezelő szervnek. A járási hivatal és a kijelölt kormányhivatal a leadott ideiglenes személyazonosító igazolványt a leadástól számított 30 napon belül megsemmisíti, és gondoskodik e ténynek a személyazonosító igazolvány nyilvántartásban való feltüntetéséről.

(5a)147 A konzuli tisztviselő a leadott, vagy átvétel hiányában érvénytelen állandó személyazonosító igazolványt a leadástól, vagy az átvétel hiányában történő érvénytelenítéstől számított 30 napon belül megküldi a kijelölt kormányhivatalnak. A kijelölt kormányhivatal a megküldött személyazonosító igazolványt érvényteleníti és megküldi megsemmisítés céljából a nyilvántartást kezelő szervnek.

(5b)148 A konzuli tisztviselő a nála leadott ideiglenes személyazonosító igazolványt a leadástól számított 30 napon belül megsemmisíti, és gondoskodik e ténynek a személyazonosító igazolvány nyilvántartásban való feltüntetéséről.

(6)149 A nyilvántartást kezelő szerv gondoskodik a nála leadott, vagy átvétel hiányában érvénytelenített személyazonosító igazolvány, valamint a járási hivatal és a kijelölt kormányhivatal által megküldött állandó személyazonosító igazolvány megsemmisítéséről. A nyilvántartást kezelő szerv gondoskodik a leadott, vagy átvétel hiányában érvénytelenített személyazonosító igazolvány megsemmisítése tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről.

(7)150 A nála leadott érvénytelen vagy átvétel hiányában érvénytelen személyazonosító igazolványt az eljáró hatóság átlyukasztással érvényteleníti. Ha az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben foglaltak alapján az érvénytelenített személyazonosító igazolvány visszaadásának van helye, az átlyukasztással és könyv formátumú okmány esetén az adatoldalakon elhelyezett „érvénytelen” bélyegzőlenyomattal érvénytelenített állandó személyazonosító igazolványt – ilyen irányú kérelem esetén – az elhalt polgár hozzátartozója részére vissza kell adni.

(8) Nem adható vissza az érvénytelenített állandó személyazonosító igazolvány, ha az hamis vagy meghamisították.

(9) Nem kell leadni a bemutatott érvényes állandó személyazonosító igazolványt, ha a polgár egyéb érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal nem rendelkezik vagy vállalja, hogy az új állandó személyazonosító igazolványát személyesen veszi át. Ebben az esetben a visszahagyott állandó személyazonosító igazolványt az új állandó személyazonosító igazolvány átvételekor kell leadni az eljáró hatóságnak.

(10) Az, aki rendelkezik személyazonosításra alkalmas egyéb hatósági igazolvánnyal, állandó személyazonosító igazolványát az eljáró hatóságnak leadhatja.

40. § A szabadságelvonással járó büntetés, intézkedés, kényszerintézkedés hatálya alatt álló polgár az állandó személyazonosító igazolványát a fogvatartást foganatosító szervnek köteles átadni.

41. § (1) A személyazonosító igazolvány átvételére a 40. §-ban feljogosított fogvatartást foganatosító szervek kötelesek a személyazonosító igazolványt megőrizni, és azt a megőrzés oka megszűnése esetén a jogosultnak visszaadni.

(2) A személyazonosító igazolványt a fogvatartást foganatosító szerv vezetője a fogvatartottnak – állampolgári jogai gyakorlásának időtartamára, illetve a hivatalos ügyei intézéséhez szükséges meghatározott időre – visszaadja.

42. §151

43. § Az elhalt személy személyazonosító igazolványát az egészségügyi vagy szociális intézmény, vagy az elhalt hozzátartozója a haláleset bejelentésekor köteles az illetékes anyakönyvvezetőnek leadni.

12. Tájékoztatás és adatvédelem

44. §152 A polgár a személyes adataihoz való hozzáférési joga gyakorlására irányuló kérelmét a polgár lakó-, vagy tartózkodási helye szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél vagy bármely járási hivatalnál, a kijelölt kormányhivatalnál, a konzuli tisztviselőnél, illetve a nyilvántartást kezelő szervnél is előterjesztheti.

45. §153 A jegyző, a járási hivatal, a konzuli tisztviselő és a kijelölt kormányhivatal a 44. § szerint előterjesztett kérelmet a nyilvántartást kezelő szervnek küldi meg, amely a hozzáférési jog gyakorlását biztosítja.

46. § (1)154 Az eljáró hatóság az állandó személyazonosító igazolvány kiadásának megtagadásával és a személyazonosító igazolvány visszavonásával kapcsolatos iratokat a határozat véglegessé válásától számított 5 évig őrzi meg, ezt követően azokat az iratkezelésre irányadó jogszabályok szerint selejtezi.

(2) Az ideiglenes személyazonosító igazolvány adatlapokat az eljáró hatóság a kérelem felvételétől számított 5 évig őrzi, ezt követően azokat az iratkezelésre irányadó jogszabályok szerint selejtezi.

(3) Az eljáró hatóság a személyazonosító igazolvány személyes átvételét tanúsító iratokat az átvételtől számított 5 évig őrzi, ezt követően azokat az iratkezelésre irányadó jogszabályok szerint selejtezi.

(4)155 A vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám rögzítése iránti kérelem adatlapokat az eljáró hatóság a kérelem felvételétől számított 5 évig őrzi, ezt követően azokat az iratkezelésre irányadó jogszabályok szerint selejtezi.

(5)156 Az eljáró hatóság – a külképviselet kivételével – a személyazonosító igazolvány elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről, megrongálódásáról, illetve megtalálásáról szóló bejelentésről felvett jegyzőkönyvet a felvételétől számított 5 évig őrzi, ezt követően azokat az iratkezelésre irányadó jogszabályok szerint selejtezi.

47. § (1)157 A postai úton továbbított átvételt tanúsító iratokat a nyilvántartást kezelő szerv a kérelem felvételétől számított 5 évig őrzi és kezeli, ezt követően azokat az iratkezelésre irányadó jogszabályok szerint selejtezi.

(2) A postai úton továbbított, a 23. § (1) bekezdése szerinti kódok átvételét tanúsító iratokat az eljáró hatóság a kérelem felvételétől számított 5 évig őrzi és kezeli, ezt követően azokat az iratkezelésre irányadó jogszabályok szerint selejtezi.

(3) Ha a kérelmező a 23. § (1) bekezdése szerinti kódok átvételét megtagadta, akkor a kódokat az eljáró hatóság a kérelem felvételétől számított 8 napig őrzi, ezt követően azokat az iratkezelésre irányadó jogszabályok szerint selejtezi.

(4)158 A postai úton át nem vett 23. § (1) bekezdése szerinti kódokat a kérelmező, annak törvényes képviselője vagy meghatalmazottja veheti át a kérelmező által az eljárás során a személyazonosító igazolvány kézbesítésére megjelölt cím szerint illetékes járási hivatalban. Az át nem vett 23. § (1) bekezdése szerinti kódokat – az átvételre való felhívást követően – az azt birtokló eljáró hatóság a 23. § szerinti postai kézbesítést követő hatvan nap elteltével átvétel hiányában az iratkezelésre irányadó jogszabályok szerint selejtezi.

(5)159 A talált, 23. § (1) bekezdése szerinti kódokat tartalmazó borítékot le kell adni a találás helye szerint illetékes járási hivatalnak vagy konzuli tisztviselőnek. A leadott, 23. § (1) bekezdése szerinti kódokat tartalmazó borítékot a járási hivatal haladéktalanul selejtezi, a konzuli tisztviselő pedig selejtezés céljából megküldi a kijelölt kormányhivatalnak.

13. A tároló elem tartalmának ellenőrzése és az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód cseréje

48. §160 A polgár a tároló elem tartalmát a járási hivatalnál, a kijelölt kormányhivatalnál vagy a nyilvántartást kezelő szervnél személyesen, vagy elektronikus azonosítást követően elektronikus úton ellenőrizheti.

49. § (1)161 A polgár az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód létrehozását a vonatkozó aktiváló PIN kód megadásával végezheti. A polgár az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód létrehozását a vonatkozó aktiváló PIN kód hiányában a PUK kód megadásával végezheti. A polgár az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód létrehozását PUK kód hiányában az eljáró hatóságnál személyesen, személyazonossága ellenőrzését követően igényelheti.

(2)162 A polgár az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód cseréjét a korábbi PIN kód megadásával végezheti. A polgár az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód cseréjét a korábbi PIN kód hiányában a PUK kód megadásával végezheti. A polgár az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód cseréjét PUK kód hiányában az eljáró hatóságnál személyesen, személyazonossága ellenőrzését követően igényelheti.

(3)163 A polgár blokkolódott PUK kódjának feloldását az eljáró hatóságnál személyesen, személyazonossága ellenőrzését követően igényelheti.

III. Fejezet

AZ E-ALÁÍRÁSI FUNKCIÓVAL ÉS IDŐBÉLYEGZÉSSEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS SZABÁLYAI164

14. Az eljáró hatóságok, feladat- és hatáskörük

50. § (1)165 A kijelölt hitelesítés-szolgáltató az állandó személyazonosító igazolvány e-aláírási funkciójához kapcsolódó hitelesítés-szolgáltatást az aláírás-létrehozó eszközön az aláírás-létrehozó adat elhelyezése szolgáltatással együtt nyújtja. A kijelölt hitelesítés-szolgáltató olyan minősített időbélyegzés szolgáltatást (a továbbiakban: időbélyegzés szolgáltatás) is nyújt, amely kizárólag az állandó személyazonosító igazolvány e-aláírási funkciójához használható fel.

(2)166 A nyilvántartást kezelő szerv

a) a kijelölt hitelesítés-szolgáltatóval kötött együttműködési megállapodás alapján közreműködik az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátásában, és a hitelesítés-szolgáltatást igénybe vevő kérelmére biztosítja az aláírás-létrehozó adatok és aláírás-ellenőrző adatok előállítását;

b) a nála előterjesztett kérelem esetében

ba)167 közreműködik az e-aláírás funkcióval és az időbélyegzés szolgáltatással kapcsolatos szolgáltatási szerződés megkötésében, ellenőrzi a szolgáltatást igénybe vevő személyazonosságát és elvégzi a szolgáltatást igénybe vevő adatainak a törvényben előírt egyeztetését,

bb) lehetővé teszi a tanúsítvány visszavonásával kapcsolatos bejelentés fogadását,

bc) lehetővé teszi az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód és a visszavonási jelszó cseréjét.

(2a)168 A kijelölt kormányhivatal a nála előterjesztett kérelem esetében

a) közreműködik a szolgáltatási szerződés megkötésében, ellenőrzi a szolgáltatást igénybe vevő személyazonosságát és elvégzi a szolgáltatást igénybe vevő adatainak a törvényben előírt egyeztetését,

b) lehetővé teszi a tanúsítvány visszavonásával kapcsolatos bejelentés fogadását,

c) lehetővé teszi az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN-kód és a visszavonási jelszó cseréjét.

(3) A járási hivatal

a)169 közreműködik az e-aláírás funkcióval és az időbélyegzés szolgáltatással kapcsolatos szolgáltatási szerződés megkötésében, ellenőrzi a szolgáltatást igénybe vevő személyazonosságát és elvégzi a szolgáltatást igénybe vevő adatainak a törvény szerinti egyeztetését,

b) lehetővé teszi a tanúsítvány visszavonásával kapcsolatos bejelentés fogadását,

c) lehetővé teszi az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód és a visszavonási jelszó cseréjét.

15. 170 Az e-aláírási funkcióval és időbélyegzéssel kapcsolatos szolgáltatási szerződés

51. § (1)171 Az e-aláírási funkcióval és az időbélyegzés szolgáltatással kapcsolatos szolgáltatási szerződés a járási hivatalnál, a kijelölt kormányhivatalnál és a nyilvántartást kezelő szervnél köthető meg.

(2)172 Az e-aláírási funkcióval és az időbélyegzés szolgáltatással kapcsolatos szolgáltatási szerződés

a) – a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelem előterjesztésével egyidejűleg, valamint

b) tároló elemmel ellátott érvényes állandó személyazonosító igazolvány birtokában

személyesen köthető meg.

(3)173 Az e-aláírási funkcióval és az időbélyegzés szolgáltatással kapcsolatos szolgáltatási szerződés a (2) bekezdés b) pont szerinti feltételekkel köthető meg, ha az állandó személyazonosító igazolvány kiadására

a) hivatalból,

b) a 8. § alapján,

c)174 elektronikus ügyintézési ponton benyújtott kérelem alapján,

d)175

e) a 12. § (2) bekezdése alapján

került sor.

(4) Ha annak műszaki és technikai feltételei adottak, a szolgáltatási szerződés megkötése és az e-aláírás funkcióhoz kapcsolódó tanúsítvány igénylése a szolgáltatást igénybe vevő által on-line felületen is megtehető.

52. § (1)176 Az e-aláírási funkcióval és az időbélyegzés szolgáltatással kapcsolatos szolgáltatási szerződés megkötése során a szolgáltatást igénybe vevő személyesen köteles megjelenni.

(2)177 A járási hivatal, kijelölt kormányhivatal és a nyilvántartást kezelő szerv az e-aláírási funkcióval és az időbélyegzés szolgáltatással kapcsolatos szolgáltatási szerződés megkötése előtt megállapítja az előtte személyesen megjelent szolgáltatást igénybe vevő személyazonosságát. Az 51. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a személyazonosságot a járási hivatal, a kijelölt kormányhivatal és a nyilvántartást kezelő szerv az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás során ellenőrzi.

(3)178 A járási hivatal, kijelölt kormányhivatal és a nyilvántartást kezelő szerv – a szolgáltatást igénybe vevő személyazonossága megállapítása céljából – elvégzi a szolgáltatást igénybe vevő adatainak törvényben előírt egyeztetését.

53. § (1)179 A járási hivatal, kijelölt kormányhivatal és a nyilvántartást kezelő szerv rögzíti a szolgáltatást igénybe vevő e-aláírás funkció igényléséhez és a szolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges adatait.

(2)180 A járási hivatal, kijelölt kormányhivatal és a nyilvántartást kezelő szerv a szerződéskötést megelőzően köteles tájékoztatni a szolgáltatást igénybe vevőt a szolgáltatás igénybevételének jogszabályi feltételeiről és követelményeiről.

(3)181 A járási hivatal, kijelölt kormányhivatal és a nyilvántartást kezelő szerv a szolgáltatási szerződés megkötését követően sértetlen, lezárt borítékban a szolgáltatást igénybe vevő rendelkezésére bocsátja az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozásához szükséges aktiváló PIN kódot és a visszavonási jelszót, és átadja a szolgáltatást igénybe vevő számára a szolgáltató ajánlatát egy példányban, a szolgáltatás igénybe vevő adataival kitöltött, az adatok ellenőrzésének igazolását már tartalmazó, a szerződés részét képező elfogadó nyilatkozatot (a továbbiakban: elfogadó nyilatkozat) két példányban. A szerződés az elfogadó nyilatkozat szolgáltatás igénybe vevője általi aláírásával jön létre.

(4) Az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozásához szükséges aktiváló PIN kód és a visszavonási jelszó szolgáltatást igénybe vevő általi átvételét igazolni kell.

(5) A szolgáltatást igénybe vevő az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozásához szükséges aktiváló PIN kód, az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód és a visszavonási jelszó használatát más személynek nem engedheti át, azokat más személynek nem hozhatja tudomására.

(5a)182 A talált, a (3) bekezdés szerinti kódokat tartalmazó borítékot le kell adni a találás helye szerint illetékes járási hivatalnak. A leadott, (3) bekezdés szerinti kódokat tartalmazó borítékot a járási hivatal haladéktalanul selejtezi.

(6)183 Az e-aláírási funkcióval és időbélyegzés szolgáltatással kapcsolatos szolgáltatási szerződés egy aláírt eredeti példányát át kell adni az igénybe vevőnek. A szolgáltatási szerződés másik aláírt eredeti példányát a járási hivatal, kijelölt kormányhivatal és a nyilvántartást kezelő szerv továbbítja a kijelölt hitelesítés-szolgáltatónak.

16. Az aláírás-létrehozó adat előállítása

54. § (1)184 Az e-aláírási funkcióhoz kapcsolódó aláírás-létrehozó adatok és aláírás-ellenőrző adatok előállítását a kijelölt hitelesítés-szolgáltató megbízásából a nyilvántartást kezelő szerv biztosítja, fizikailag védett és biztonságos környezetben.

(2) Az aláírás-létrehozó adatot az Nytv. 29/C. § (1) bekezdése szerinti biztonságos aláírás-létrehozó eszközben kell előállítani és tárolni.

(3)185 Az aláírás-ellenőrző adatokat a nyilvántartást kezelő szerv átadja a kijelölt hitelesítés-szolgáltató részére.

(4)186 A nyilvántartást kezelő szerv az aláírás-létrehozó adat kezelése során köteles olyan technikai intézkedéseket alkalmazni, amelyek biztosítják az aláírás-létrehozó adathoz történő jogosulatlan hozzáférés, annak jogosulatlan megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala vagy törlése és a sérülés vagy a megsemmisülés elleni védelmet.

55. § (1)187 Az e-aláírási funkcióhoz kapcsolódó visszavonási jelszó előállítását a kijelölt hitelesítés- szolgáltató megbízásából a nyilvántartást kezelő szerv végzi. A nyilvántartást kezelő szerv tárolja a visszavonási jelszó lenyomatát, a tanúsítvány visszavonásához szükséges jogosultság ellenőrzése céljából.

(2)188 A szolgáltatást igénybe vevő a visszavonási jelszó cseréjét személyesen, személyazonossága ellenőrzését követően a járási hivatalnál, a kijelölt kormányhivatalnál vagy a nyilvántartást kezelő szervnél igényelheti.

(3)189 Az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozásához szükséges aktiváló PIN kód, valamint a PUK kód előállítását a kijelölt hitelesítés-szolgáltató megbízásából a nyilvántartást kezelő szerv végzi, és csak abból a célból rögzítheti, hogy azokat a szolgáltatást igénybe vevő számára átadja.

(4)190 A szolgáltatást igénybe vevő az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozását a vonatkozó aktiváló PIN kód megadásával végezheti. A szolgáltatást igénybe vevő az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozását a vonatkozó aktiváló PIN kód hiányában a PUK kód megadásával végezheti. A szolgáltatást igénybe vevő az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozását PUK kód hiányában a járási hivatalnál, a kijelölt kormányhivatalnál vagy a nyilvántartást kezelő szervnél személyesen, személyazonossága ellenőrzését követően igényelheti.

(5)191 A szolgáltatást igénybe vevő az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód cseréjét a korábbi PIN kód megadásával végezheti. A szolgáltatást igénybe vevő az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód cseréjét a korábbi PIN kód hiányában a PUK kód megadásával végezheti. A szolgáltatást igénybe vevő az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód cseréjét PUK kód hiányában a járási hivatalnál, a kijelölt kormányhivatalnál vagy a nyilvántartást kezelő szervnél személyesen, személyazonossága ellenőrzését követően igényelheti.

17. A tanúsítvány kiadása és átadása

56. § (1) A tanúsítványt a kijelölt hitelesítés-szolgáltató bocsátja ki, és közzéteszi abban az esetben, ha a szolgáltatás igénybe vevője erről így nyilatkozott.

(2)192 Az 51. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a tanúsítványt az állandó személyazonosító igazolványon a nyilvántartást kezelő szerv helyezi el.

(3)193 Az 51. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a tanúsítványt az érvényes állandó személyazonosító igazolványon az e-aláírási funkcióval és az időbélyegzés szolgáltatással kapcsolatos szolgáltatási szerződés megkötése során eljáró szerv helyezi el.

(4)194 Ha a szolgáltatást igénybe vevő az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás során az e-aláírás funkcióra és az időbélyegzés szolgáltatásra vonatkozó szolgáltatási szerződést is megkötötte, akkor az állandó személyazonosító igazolványt és annak tároló elemén elhelyezett aláírás-létrehozó adatot és tanúsítványt

a)195 személyesen veheti át a járási hivatalnál, a kijelölt kormányhivatalnál vagy a nyilvántartást kezelő szervnél, vagy

b)196 a nyilvántartást kezelő szervvel kötött szerződés alapján az egyetemes postai szolgáltató kézbesíti személyesen a szolgáltatást igénybe vevő részére.

(5)197 A járási hivatalban, a kijelölt kormányhivatalnál vagy a nyilvántartást kezelő szervnél kell átadni az állandó személyazonosító igazolványt és annak tároló elemén elhelyezett aláírás-létrehozó adatot és tanúsítványt, ha a kérelem benyújtását követően az ügyfél birtokában marad a korábbi, még érvényes állandó személyazonosító igazolványa.

(6)198 A postai úton át nem vett állandó személyazonosító igazolványt és annak tároló elemén elhelyezett aláírás-létrehozó adatot és tanúsítványt az eljárás során a személyazonosító igazolvány kézbesítésére megjelölt cím szerint illetékes járási hivatal is átveheti. A postai úton át nem vett állandó személyazonosító igazolványt és annak tároló elemén elhelyezett aláírás-létrehozó adatot és tanúsítványt a szolgáltatást igénybe vevő veheti át a szolgáltatást igénybe vevő által az eljárás során a személyazonosító igazolvány kézbesítésére megjelölt cím szerint illetékes járási hivatalban.

(7)199 Ha a szolgáltatást igénybe vevő a tároló elemmel ellátott érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal igényel e-aláírás funkcióra és az időbélyegzés szolgáltatásra vonatkozó szolgáltatást, akkor az aláírás-létrehozó adatot és a kapcsolódó tanúsítványt a szolgáltatási szerződés megkötésével egyidejűleg az eljáró hatóság az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén elhelyezi.

(8)200 A (4) bekezdés b) pontja szerinti postai kézbesítés esetén az állandó személyazonosító igazolvány – és annak tároló elemén elhelyezett aláírás-létrehozó adat és tanúsítvány – átvételét tanúsító iratot a nyilvántartást kezelő szerv továbbítja a kijelölt hitelesítés-szolgáltatónak.

18. Új tanúsítvány igénylése, a tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása

57. § (1) Új tanúsítvány igénylése esetén a 15. alcímben foglalt szabályokat a §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2)201 Ha az e-aláírás funkcióhoz kapcsolódóan kiadásra került tanúsítvány érvényességi idejéből legfeljebb 60 nap van hátra, és a szolgáltatást igénybe vevő tanúsítványban foglalt adatai nem változtak, a szolgáltatást igénybe vevő kezdeményezheti az aláírás létrehozó adatának és aláírás-ellenőrző adatának a cseréjét és az ehhez kapcsolódó új tanúsítvány kiadását személyesen a járási hivatalnál, a kijelölt kormányhivatalnál vagy a nyilvántartást kezelő szervnél.

(3)202 A (2) bekezdés szerinti esetben a járási hivatal, kijelölt kormányhivatal és a nyilvántartást kezelő szerv rögzíti az új tanúsítvány igénylésére vonatkozó szolgáltatási szerződés módosítását. Az elfogadó nyilatkozatot is tartalmazó szolgáltatási szerződés módosításának egy aláírt eredeti példányát át kell adni a szolgáltatást igénybe vevőnek. A szerződésmódosítás egyben az időbélyegzés szolgáltatás további igénybevételét is jelenti az új tanúsítvány érvényességi idejére. A szerződésmódosítás szolgáltatást igénybe vevő általi átvételét igazolni kell. A szolgáltatási szerződés módosítása másik aláírt eredeti példányát a járási hivatal, kijelölt kormányhivatal és a nyilvántartást kezelő szerv továbbítja a kijelölt hitelesítés-szolgáltatónak.

(4) Ha a tanúsítvány érvényességi idejéből több mint 60 nap van hátra, a szolgáltatást igénybe vevő – a tanúsítványban szereplő adatai megváltozása, valamint a tanúsítvány visszavonásának kezdeményezése kivételével – új tanúsítványt nem igényelhet.

(5) A szolgáltatást igénybe vevő a tanúsítvány igénylését követő egy éven belül új tanúsítványt csak akkor igényelhet, ha az új tanúsítvány igénylésére nem a szolgáltatást igénybe vevő érdekkörében felmerülő ok miatt kerül sor.

(6)203 Ha az e-aláírás funkcióhoz kapcsolódóan kiadásra került tanúsítvány lejárt, akkor új tanúsítvány iránti igényhez új szolgáltatási szerződést kell kötni, mely az időbélyegzés szolgáltatásra is vonatkozik.

(7) Ha a szolgáltatást igénybe vevő érvényes állandó személyazonosító igazolványára tanúsítványt már igényelt, akkor az 53. § (3) és (4) bekezdését nem kell alkalmazni.

58. § (1)204 A szolgáltatást igénybe vevő személyesen a járási hivatalnál, a kijelölt kormányhivatalnál és a nyilvántartást kezelő szervnél, valamint az országos telefonos ügyfélszolgálat útján kezdeményezheti tanúsítványa visszavonását.

(2) A szolgáltatást igénybe vevő a tanúsítvány országos telefonos ügyfélszolgálat útján történő visszavonása esetén a visszavonási jogosultságát a visszavonási jelszó megadásával igazolja. A szolgáltatást igénybe vevő visszavonási jogosultságának ellenőrzését követően az országos telefonos ügyfélszolgálat a tanúsítvány visszavonása iránti kérelmet a kijelölt hitelesítés-szolgáltatónak azonnal továbbítja. A tanúsítványt a kijelölt hitelesítés-szolgáltató vonja vissza.

(3)205 A szolgáltatást igénybe vevő személyesen a járási hivatalnál, a kijelölt kormányhivatalnál és a nyilvántartást kezelő szervnél a személyazonossága ellenőrzését követően kezdeményezheti tanúsítványa visszavonását. A tanúsítvány visszavonása iránti kérelmet a szolgáltatást igénybe vevő aláírja, és a kérelmet a járási hivatal, a kijelölt kormányhivatal, illetve a nyilvántartást kezelő szerv a kijelölt hitelesítés-szolgáltatónak azonnal továbbítja. A tanúsítványt a kijelölt hitelesítés-szolgáltató vonja vissza.

(4)206 Ha a szolgáltatást igénybe vevő érvényes állandó személyazonosító igazolványán érvénytelen tanúsítvány szerepel, azt a kapcsolódó kulcspárral együtt a nyilvántartást kezelő szerv törli.

(4a)207 Az Nytv. 29/C. § (5) bekezdése szerinti adatszolgáltatás alapján a kijelölt hitelesítés-szolgáltató gondoskodik a tanúsítvány visszavonásáról abban az esetben, ha a szolgáltatást igénybe vevő az általa igényelt személyazonosító igazolványt és annak tároló elemén elhelyezett aláírás létrehozó adatot, illetve kapcsolódó tanúsítványt az 56. § (4) bekezdésében meghatározott átvételi módok valamelyikén nem veszi át az okmány kiállítását követő hatvan napon belül.

(5) A szolgáltatást igénybe vevő az állandó személyazonosító igazolványon elhelyezett tanúsítvány felfüggesztését nem kezdeményezheti.

(6)208 A tanúsítvány visszavonása egyben az időbélyegzés szolgáltatás igénybevételi jogosultságának megszűntetését jelenti.

19. 209 Az e-aláírás funkcióval és időbélyegzéssel kapcsolatos további rendelkezések

59. § (1)210 A járási hivatalok, a kijelölt kormányhivatal és a nyilvántartást kezelő szerv kormánytisztviselői részt vehetnek az e-aláírási funkcióhoz kapcsolódóan a kijelölt hitelesítés-szolgáltató által nyújtott hitelesítés-szolgáltatásban, illetve az aláírás-létrehozó adat elhelyezése aláírás-létrehozó eszközön szolgáltatásban.

(2)211 Az e-aláírási funkcióhoz és az időbélyegzés szolgáltatáshoz kapcsolódó panaszokat a szolgáltatást igénybe vevő az országos telefonos ügyfélszolgálatnál – írásban, telefon és elektronikus levél útján – terjesztheti elő. A telefonos ügyfélszolgálat a panaszt haladéktalanul továbbítja a kijelölt hitelesítés-szolgáltatónak.

(3)212 Az e-aláírás funkcióhoz tartozó, az egy aláírással tehető pénzügyi kötelezettségvállalás maximális mértéke 50 000 000 forint.

(4)213

IV. Fejezet

EGYSÉGES ARCKÉPMÁS- ÉS ALÁÍRÁS-FELVÉTELEZÉS

60. § (1)214 Az Nytv. 15. § (2) bekezdése szerinti egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés célja az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló törvény szerinti kártyafelhasználói regisztráció során a személyesen megjelent kérelmezőnek, valamint a videotechnológiával történt azonosítást követően a kérelmezőnek az Nytv. 29. § (2) bekezdés a)–g) pontjában megjelölt személyi adatainak ellenőrzése, és arcképmásának, valamint – ha a 12. életévét betöltötte – aláírásának rögzítése.

(2)215 Az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésre irányuló eljárás az Nytv. 29. § (12) bekezdése szerinti személyazonosság igazolására alkalmas okmány kiadása iránti eljárás részét képezi.

(3) Állandó személyazonosító igazolvány kiadására vonatkozó eljárásban e fejezet rendelkezéseit az I. és II. Fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(4) E Fejezet rendelkezéseit az állandó személyazonosító igazolványon kívül más, személyazonosság igazolására alkalmas okmány kiadására irányuló eljárásban külön jogszabályban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

61. § (1) Az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésre irányuló eljárás kérelemre indul.

(2)216 Az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésre irányuló kérelem – ha az nem része más eljárásnak – bármely járási hivatalnál, kormányablaknál, a kijelölt kormányhivatalnál, valamint a nyilvántartást kezelő szervnél előterjeszthető.

(2a)217 Az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésre irányuló kérelem videotechnológiával történt azonosítást követően a járási hivatalnál és az országos telefonos ügyfélszolgálatnál mint eljáró hatóságnál elektronikus kapcsolattartás keretében is előterjeszthető.

(3)218 A személyazonosító igazolvány iránti kérelem személyes előterjesztésekor a konzuli tisztviselő által a kérelmezőről készített arcképmás-felvételezésnek meg kell felelnie az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről alkotott rendelet szerint kiadott módszertani útmutatóban meghatározott követelményeknek.

(4)219 A külképviselet rendszeres ügyfélfogadásra állandó jelleggel kialakított hivatali helyiségében az arcképmás konzuli tisztviselő általi felvételezésének külső körülményeit az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről alkotott rendelet szerint kiadott módszertani útmutatóban meghatározott minimális követelmények figyelembevételével kell kialakítani.

62. §220 (1) Az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésre irányuló eljárásban a kérelmező – a 61. § (2a) bekezdésében meghatározott kivétellel – személyesen köteles megjelenni.

(2) A kérelem előterjesztésekor az eljáró szerv a kérelmezőről arcképmás felvételt készít.

63. §221 (1) A kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor a személyazonosságát igazolnia szükséges. Az igazoláshoz felhasználható különösen a személyazonosság igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolvány.

(2) A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló kérelmező esetében a kérelmezőnek igazolnia kell a gondnokság alá helyezést, továbbá a törvényes képviseletet. Az igazoláshoz felhasználható különösen jogerős bírósági határozat, valamint végleges gyámhatósági határozat. A törvényes képviselő személyazonosságát szintén igazolni szükséges.

64. § (1) Az eljárásban a kérelmező személyazonosságát és a fényképnek az azonosításra alkalmasságát ellenőrizni kell. Ennek során a kérelem adatait egyeztetni kell a bemutatott személyazonosságot igazoló érvényes hatósági igazolvány adattartalmával és a bemutatott okiratokban szereplő adatokkal.

(2)222 Az eljáró szerv az egyeztetést – a nyilvántartást kezelő szerv közreműködésével –- a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adatokkal is elvégzi.

65. § (1) Az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés iránti kérelmet az arcképmás és – ha a kérelmező a 12. életévét betöltötte – az aláírás felvételezésével kell teljesíteni.

(2) A korlátozottan cselekvőképes kiskorú jogosult az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésre irányuló kérelem ügyében eljárási képességgel bír.

65/A. §223 Az elektronikus ügyintézési pont az ott benyújtott állandó személyazonosító igazolvány vagy útlevél kiadása iránti kérelem, illetve elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer (a továbbiakban: NEK) kártyafelhasználói regisztráció nyomán felvételezett arcképmást és aláírást a személyiadat- és lakcímnyilvántartásnak küldi meg az állandó személyazonosító igazolvány vagy útlevél, illetve NEK kártya kiállítása céljából.

V. Fejezet

AZ ÁLLANDÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYHOZ RENDELHETŐ MÁSODLAGOS KÁRTYÁK KÖRE

66. § A tároló elemmel ellátott állandó személyazonosító igazolványhoz másodlagos kártyaként – ha annak műszaki és technikai feltételei adottak – a 2. mellékletben megjelölt kártyák rendelhetőek.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. Hatályba léptető rendelkezések

67. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

21. Átmeneti rendelkezések

68. § (1) A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt kiadott érvényes személyazonosító igazolványba a lakcímmegszüntetés kivételével adatváltozás nem jegyezhető be.

(2) A 25. § a) pontjától eltérően nem tagadható meg a személyazonosító igazolvány kiadása akkor, ha a 2016. január 1-jét megelőzően kiállított, érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező és állandó személyazonosító igazolványra jogosult polgár új személyazonosító igazolvány kiadását kezdeményezi.

(3) A tároló elemmel rendelkező személyazonosító igazolvány – amennyiben a polgár kérelmére elektronikus aláírási funkcióval is rendelkezik – a tároló elem biztonságos aláírás-létrehozó eszközként történő tanúsításáig minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás létrehozására alkalmas.

(4) Ha a letelepedett a letelepedett jogállást igazoló okmányát, a menekült és az oltalmazott a menekültként vagy oltalmazottként való elismerést igazoló okiratát 2016. január 1-jét megelőzően veszi át, de személyazonosító igazolványa első kiadására 2015. december 31-ig nem került sor, a polgár lakóhelye szerinti illetékes járási hivatal az e rendelet szerinti szükséges eljárások lefolytatása és adatok rögzítése érdekében a polgárt idézi.

68/A. §224 (1) A 24. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően, humánjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet és a Kormány által elrendelt egészségügyi válsághelyzet idején az állandó személyazonosító igazolványt – a konzuli tisztviselőnél történő átvétel, továbbá a (2) bekezdésben, valamint a 24. § (2) bekezdésében meghatározott eset kivételével – kizárólag postai úton, könyvelt küldeményként kézbesíthető. Az át nem vett okmányokra a 24. § (5) bekezdését kell alkalmazni.

(2) Az ügyfél a tároló elem aktiválása érdekében kérheti az állandó személyazonosító igazolványának az általa megjelölt járási hivatalban történő személyes átvételét.

68/B. §225 E rendelet az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1157 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

68/C. §226 Az Nytv. 52/I. § (2) bekezdése szerinti állandó személyazonosító igazolvány pótlásának időpontjában a polgár ujjnyomatát a személyiadat- és lakcímnyilvántartásnak tartalmaznia kell.

22. Módosító rendelkezések

69. §227 (1) Azon polgárok esetében, akik 2016. május 15. napját megelőzően igényeltek e-aláírási funkciót, a kijelölt hitelesítés-szolgáltató – az általános szerződési feltételeiben foglaltaknak megfelelően – a szerződés hatályának az időbélyegzés szolgáltatásra történő kiterjesztése érdekében egyoldalú szerződésmódosítást hajt végre, amiről az érintetteket írásban értesíti.

(2) Ha a polgár a szerződésmódosításról szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül a szerződés módosítása ellen nem tiltakozik, a szolgáltatási szerződés az (1) bekezdésben foglaltak szerint módosul.

(3) Ha a polgár a szerződés módosítását nem fogadja el, ezt a (2) bekezdés szerinti határidőn belül írásban kell jeleznie a kijelölt hitelesítés szolgáltató felé. Az írásbeli nyilatkozatot a 2016. május 15. napját megelőzően megkötött szolgáltatási szerződés felmondásának kell tekinteni.

70. §228 (1) Az elektronikus ügyintézési ponton 2022. december 31-ig benyújtott kérelem esetében az állandó személyazonosító igazolványon

a) a név nemzetiségi nyelven,

b) származási hely vagy

c) vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám

feltüntetésére nincs lehetőség.

(2) Az elektronikus ügyintézési ponton 2022. december 31-ig benyújtott kérelem esetében a kérelem – a 11. § (3) bekezdésében megjelölteken túl – az 1. melléklet 9a. és 24. pontja szerinti adatokat sem tartalmazza.

(3) 2022. december 31-ig az elektronikus ügyintézési ponton nem igényelhető az Nytv. 29/E. § (2) bekezdése szerinti állandó személyazonosító igazolvány.

71. §229

72. §230

73. §231

74. §232

75. §233

23. Hatályon kívül helyező rendelkezések

76. §234

77. §235

1. melléklet a 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelem a következő adatokat tartalmazza:236

1. Személyi azonosítója

2. Családi és utóneve(i) (Kérelmére neve nemzetiségi nyelven)

3. Születési családi és utóneve(i)

4. Születési helye

5. Születési ideje

6. Anyja születési családi és utóneve(i)

7. Állampolgársága

8. Nem magyar állampolgársága esetén jogállása

9. Neme

9a.237 Származási helye (Kérelmére)

10.238 Annak tényét, hogy társadalombiztosítási azonosító jellel, adóazonosító jellel, személyi azonosítóval és lakcímmel a kiállítás időpontjában rendelkezik-e

10a.239 A 16. § (3) bekezdése szerinti esetben a kérelmező nyilatkozatát, hogy az Nytv. 29. § (7) bekezdés d) és e) pontja szerinti azonosító kód az azonosító kódot igazoló hatósági igazolványnak, az Nytv. 29. § (7) bekezdés i) és j) pontjában meghatározott adat a személyiadat- és lakcímnyilvántartásnak megfelelően került rögzítésre

11.240 Okmány kézbesítési címe

12. Arcképmása

13.241 Ujjnyomatának rögzítése

14.242 Ujjnyomat adására ideiglenesen fizikailag vagy fizikailag képtelenség ténye

15. Saját kezű aláírása

16. A kérelmet előterjesztő saját kezű aláírása

17. Az állandó személyazonosító igazolvány igénylésének oka

18. Az állandó személyazonosító igazolvány leadásának/le nem adásának oka

19. Az előző okmány azonosítója

20. Az ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadásának oka, az okmány azonosítója, érvényességi ideje

21. Annak a ténye, hogy e-aláírási funkciót igényelt-e, az elektronikus aláírás igényléséhez szükséges elektronikus levélcíme, ha e-aláírás funkciót igényelt

22. A regisztrációs kód, az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód létrehozásához szükséges aktiváló PIN kód és a PUK kód átvételének ténye, vagy átvételének megtagadása, valamint a kódokat tartalmazó boríték azonosítója

23. Az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozásához szükséges aktiváló PIN kód és a visszavonási jelszó átvételének ténye és a kódokat tartalmazó boríték azonosítója, ha e-aláírás funkciót igényelt

24.243 A vészhelyzet esetén értesítendő telefonszáma rögzítésének ténye, valamint a polgár nyilatkozata arról, hogy a vészhelyzet esetén értesítendő telefonszáma megfelelően került rögzítésre

25.244 A személyazonosító igazolvány kérelem és adatlap ügyszáma

26.245 Kapcsolattartási adatai (telefonszám, elektronikus levelezési cím)

27.246 Az ügyintéző viselt nevét, aláírását és a hatóság bélyegzőlenyomatát

2. melléklet a 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez


Az állandó személyazonosító kártyához rendelhető másodlagos kártyák:
a)247 a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 6/A. § (2) és (3) bekezdése szerinti közlekedési kártya.

3. melléklet a 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez248

1

Az 1. § e) pont ee) alpontja a 6/2020. (I. 31.) Korm. rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § e) pont eh) alpontja a 6/2020. (I. 31.) Korm. rendelet 13. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2/A. §-t a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 148. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

5

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdés e) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (1) bekezdés k) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. § (1) bekezdés l) pontját a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (5) bekezdése iktatta be.

9

A 3. § (1) bekezdés m) pontját a 176/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése iktatta be.

10

A 3. § (1) bekezdés n) pontját a 176/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be.

11

A 3. § (1) bekezdés o) pontját újonnan a 256/2023. (VI. 26.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

12

A 3. § (3) bekezdését a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése iktatta be.

14

A 3/A. § 3. pontját a 256/2023. (VI. 26.) Korm. rendelet 13. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 3/A. § 17. pontját a 176/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése iktatta be.

16

A 3/A. § 18. pontját a 176/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése iktatta be.

18

A 3/B. § c) pontja a 28/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

19

A 3/B. § g) pontját a 6/2020. (I. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése iktatta be.

20

A 3/B. § h) pontját a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése iktatta be, szövege az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. §-ával megállapított szöveg.

21

A 3/B. § i) pontját a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése iktatta be.

25

A 4. § d) pontja a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 555. § a) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

26

A 4. § g) pontja a 181/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 4. § u) pontját a 6/2020. (I. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 717./2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 4. § v) pontját az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 65. §-a iktatta be.

31

A 4. § w) pontját az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 65. §-a iktatta be.

32

Az 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

33

Az 5. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

34

Az 5. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

35

Az 5. § (4) bekezdése a 696/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

37

A 7. § (2) bekezdése a 35/2024. (II. 29.) Korm. rendelet 317. § b) pontja szerint módosított szöveg.

38

A 7. § (3) bekezdése a 35/2024. (II. 29.) Korm. rendelet 317. § c) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 8. § (4) bekezdése az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 66. §-ával megállapított szöveg.

41

A 9. § az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 67. §-ával megállapított szöveg.

42

A 11. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

43

A 11. § (1) bekezdés c) pontja a 6/2020. (I. 31.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

44

A 11. § (1) bekezdés d) pontját a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (11) bekezdése iktatta be.

45

A 11. § (2) bekezdése az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 68. §-ával megállapított szöveg.

46

A 11. § (3) bekezdését az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 83. § a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 16. § (4) bekezdése iktatta be.

47

A 11. § (3a) bekezdését a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 16. § (4) bekezdése iktatta be.

48

A 11. § (4) bekezdését a 256/2023. (VI. 26.) Korm. rendelet 13. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

49

A 12. § (1) bekezdése az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 69. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

50

A 12. § (2) bekezdése az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. §-ával megállapított szöveg.

51

A 13. §-t az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 83. § b) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése iktatta be, szövege ez utóbbi rendelet 16. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

52

A 14. § (1) bekezdése a 256/2023. (VI. 26.) Korm. rendelet 13. § d) pontja, az 597/2023. (XII. 21.) Korm. rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

53

A 14. § (2) bekezdését az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 83. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

54

A 14. § (3) bekezdését az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 83. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

55

A 15. § (1) bekezdése az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 83. § d) pontja szerint módosított szöveg.

56

A 15. § (1a) bekezdését a 227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be.

57

A 15. § (1b) bekezdését a 227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be.

58

A 15. § (1c) bekezdését a 6/2020. (I. 31.) Korm. rendelet 12. § (6) bekezdése iktatta be.

59

A 15. § (2) bekezdése az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 70. §-ával megállapított szöveg.

61

A 16. § (1) bekezdése az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 82. § c) pontja szerint módosított szöveg.

62

A 16. § (2) bekezdése az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 82. § c) pontja szerint módosított szöveg.

64

A 17/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 82. § d) pontja és 83. § e) pontja szerint módosított szöveg.

65

A 17/B. §-t a 176/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet 9. § (8) bekezdése iktatta be, szövege a 6/2020. (I. 31.) Korm. rendelet 14. § b) pontja szerint módosított szöveg.

68

A 18. § (1) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 554. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

69

A 18. § (2) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 554. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

70

A 18. § (2) bekezdés a) pontja a 35/2024. (II. 29.) Korm. rendelet 317. § d) pontja szerint módosított szöveg.

71

A 18. § (5) bekezdése az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 33. §-ával megállapított szöveg.

72

A 19. § a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 554. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

73

A 20. § az 561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 35. §-ával megállapított szöveg.

74

A 20/A. §-t a 6/2020. (I. 31.) Korm. rendelet 12. § (8) bekezdése iktatta be, az 561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 36. §-a hatályon kívül helyezte.

75

A 20/B. §-t az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 71. §-a iktatta be, , az 561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 36. §-a hatályon kívül helyezte.

76

A 21. § (1a) bekezdését a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (13) bekezdése iktatta be.

77

A 21. § (3) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 554. § (3) bekezdésével megállapított, a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 17. § a) pontja szerint módosított szöveg.

78

A 22. § (1) bekezdése a 28/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

79

A 22. § (1) bekezdés c) pontja a 28/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 23. § c) pontja szerint módosított szöveg.

80

A 22. § (2) bekezdése a 28/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 18. §-ával megállapított, a 23. § d) pontja szerint módosított szöveg.

81

A 22. § (2a) bekezdését a 717/2021. (XII.20.) Korm. rendelet 16. § (7) bekezdése iktatta be.

82

A 22. § (4) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (14) bekezdésével megállapított, a 28/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 23. § e) pontja szerint módosított szöveg.

83

A 22. § (5) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

84

A 23. § (1) bekezdése az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 72. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

85

A 23. § (3) bekezdését az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 83. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

86

A 23. § (4) bekezdését a 256/2023. (VI. 26.) Korm. rendelet 13. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

87

A 23. § (5) bekezdését az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 83. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

88

A 23. § (8) bekezdését a 6/2020. (I. 31.) Korm. rendelet 12. § (9) bekezdése iktatta be.

89

A 23. § (9) bekezdését az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 72. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 16. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

90

A 24. § (2) bekezdése a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 22. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

91

A 24. § (3) bekezdése a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 22. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

92

A 24. § (3a) bekezdését a 6/2020. (I. 31.) Korm. rendelet 12. § (10) bekezdése iktatta be.

93

A 24. § (3b) bekezdését a 6/2020. (I. 31.) Korm. rendelet 12. § (10) bekezdése iktatta be.

94

A 24. § (3c) bekezdését az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 73. §-a iktatta be, szövege a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 16. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

95

A 24. § (4) bekezdését a 256/2023. (VI. 26.) Korm. rendelet 13. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

97

A 26. § (1) bekezdése a 28/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 24. §-a szerint módosított szöveg.

98

A 26. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 7. pontja szerint módosított szöveg.

100

A 27. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 2. pontja szerint módosított szöveg.

101

A 27. § (3) bekezdése a 28/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.

102

A 27. § (4) bekezdését a 28/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 20. §-a iktatta be.

103

A 28. § (1) bekezdése a 28/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 21. §-ával megállapított szöveg.

104

A 28. § (2) bekezdése a 28/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 23. § g) pontja szerint módosított szöveg.

105

A 28. § (3) bekezdése a 28/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 22. §-ával megállapított szöveg.

106

A 29. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 2. és 7. pontja szerint módosított szöveg.

109

A 29. § (4) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 7. és 9. pontja szerint módosított szöveg.

110

A 30. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 2. pontja szerint módosított szöveg.

111

A 30. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 2. pontja szerint módosított szöveg.

112

A 30. § (3) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 7. pontja szerint módosított szöveg.

113

A 31. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 7. pontja szerint módosított szöveg.

114

A 31. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 7. pontja szerint módosított szöveg.

115

A 31. § (3) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 7. pontja szerint módosított szöveg.

116

A 31. § (4) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 7. pontja szerint módosított szöveg.

117

A 7a. alcímet (31/A. §) az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 74. §-a iktatta be.

118

A 7b. alcímet (31/B. §) az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 74. §-a iktatta be.

119

A 31/B. § (8) bekezdését a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 22. § (8) bekezdése iktatta be.

121

A 32. § a) pontja a 176/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

122

A 32. § f) pontja az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 75. §-ával megállapított szöveg.

123

A 32. § g) pontját az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 83. § h) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 117/2023. (IV. 5.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

124

A 33. § (3) bekezdését a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (30) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 76. §-a iktatta be.

125

A 33. § (3a) bekezdését az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 76. §-a iktatta be.

126

A 33. § (4) bekezdése a 35/2024. (II. 29.) Korm. rendelet 317. § e) pontja szerint módosított szöveg.

127

A 33. § (5) bekezdése a 134/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

128

A 33. § (6) bekezdése a 35/2024. (II. 29.) Korm. rendelet 317. § f) pontja szerint módosított szöveg.

129

A 34. § (1) bekezdése a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 41. § (1) bekezdésével megállapított, a 35/2024. (II. 29.) Korm. rendelet 317. § g) pontja szerint módosított szöveg.

130

A 34. § (2) bekezdése a 6/2020. (I. 31.) Korm. rendelet 12. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

131

A 35. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 9. pontja szerint módosított szöveg.

132

A 35. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 10. pontja szerint módosított szöveg.

133

A 35. § (3) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 9. pontja szerint módosított szöveg.

134

A 35. § (4) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

135

A 36. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 10. pontja szerint módosított szöveg.

136

A 36. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 10. pontja szerint módosított szöveg.

137

A 36. § (3) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 7. pontja szerint módosított szöveg.

138

A 36. § (4) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

140

A 38. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

141

A 38. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 7. pontja szerint módosított szöveg.

142

A 38. § (3) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 11. pontja szerint módosított szöveg.

143

A 39. § (2a) bekezdését a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (21) bekezdése iktatta be.

144

A 39. § (3) bekezdés a) pontja a 35/2024. (II. 29.) Korm. rendelet 317. § h) pontja szerint módosított szöveg.

145

A 39. § (4) bekezdése a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 22. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

147

A 39. § (5a) bekezdését a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (22) bekezdése iktatta be, szövege a 176/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet 9. § (12) bekezdése szerint módosított szöveg.

148

A 39. § (5b) bekezdését a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 22. § (9) bekezdése iktatta be.

149

A 39. § (6) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 13. és 14. pontja szerint módosított szöveg.

150

A 39. § (7) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 15. pontja szerint módosított szöveg.

151

A 42. §-t a 256/2023. (VI. 26.) Korm. rendelet 13. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

154

A 46. § (1) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 555. § c) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

155

A 46. § (4) bekezdését a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (23) bekezdése iktatta be.

156

A 46. § (5) bekezdését a 6/2020. (I. 31.) Korm. rendelet 12. § (12) bekezdése iktatta be.

157

A 47. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

158

A 47. § (4) bekezdése az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 82. § e) pontja szerint módosított szöveg.

159

A 47. § (5) bekezdését a 227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (29) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

161

A 49. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 19. pontja szerint módosított szöveg.

162

A 49. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 20. pontja szerint módosított szöveg.

163

A 49. § (3) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 20. pontja szerint módosított szöveg.

164

A III. fejezet címe a 93/2016. (V. 2.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

165

Az 50. § (1) bekezdése a 93/2016. (V. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

166

Az 50. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

167

Az 50. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja a 93/2016. (V. 2.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

168

Az 50. § (2a) bekezdését a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (24) bekezdése iktatta be.

169

Az 50. § (3) bekezdés a) pontja a 93/2016. (V. 2.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

170

A 15. alcím címe a 93/2016. (V. 2.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

172

Az 51. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 93/2016. (V. 2.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

173

Az 51. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 93/2016. (V. 2.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

174

Az 51. § (3) bekezdés c) pontját az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 83. § i) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 717/2021. (XII.20.) Korm. rendelet 16. § (11) bekezdése iktatta be.

175

Az 51. § (3) bekezdés d) pontját az 597/2023. (XII. 21.) Korm. rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte.

176

Az 52. § (1) bekezdése a 93/2016. (V. 2.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

178

Az 52. § (3) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 22. pontja szerint módosított szöveg.

180

Az 53. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 22. pontja szerint módosított szöveg.

181

Az 53. § (3) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 22. pontja szerint módosított szöveg.

182

Az 53. § (5a) bekezdését a 227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése iktatta be.

184

Az 54. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

185

Az 54. § (3) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

186

Az 54. § (4) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

187

Az 55. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 14. pontja szerint módosított szöveg.

188

Az 55. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 24. pontja szerint módosított szöveg.

189

Az 55. § (3) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

190

Az 55. § (4) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 24. pontja szerint módosított szöveg.

191

Az 55. § (5) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 24. pontja szerint módosított szöveg.

192

Az 56. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

193

Az 56. § (3) bekezdése a 93/2016. (V. 2.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

194

Az 56. § (4) bekezdése a 93/2016. (V. 2.) Korm. rendelet 4. § d) pontja szerint módosított szöveg.

195

Az 56. § (4) bekezdés a) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 24. pontja szerint módosított szöveg.

197

Az 56. § (5) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 26. pontja szerint módosított szöveg.

198

Az 56. § (6) bekezdése a 227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 9. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

199

Az 56. § (7) bekezdése a 93/2016. (V. 2.) Korm. rendelet 4. § d) pontja szerint módosított szöveg.

200

Az 56. § (8) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

201

Az 57. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 24. pontja szerint módosított szöveg.

203

Az 57. § (6) bekezdése a 93/2016. (V. 2.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

204

Az 58. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 25. és 28. pontja szerint módosított szöveg.

205

Az 58. § (3) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 25. és 29. pontja szerint módosított szöveg.

206

Az 58. § (4) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

207

Az 58. § (4a) bekezdését a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (25) bekezdése iktatta be.

208

Az 58. § (6) bekezdését a 93/2016. (V. 2.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése iktatta be.

209

A 19. alcím címe a 93/2016. (V. 2.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

210

Az 59. § (1) bekezdése az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 34. §-ával megállapított szöveg.

211

Az 59. § (2) bekezdése a 93/2016. (V. 2.) Korm. rendelet 4. § e) pontja szerint módosított szöveg.

212

Az 59. § (3) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

213

Az 59. § (4) bekezdését a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 148. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

214

A 60. § (1) bekezdése az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 77. §-ával megállapított szöveg.

215

A 60. § (2) bekezdése a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 17. § c) pontja szerint módosított szöveg.

216

A 61. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 31. pontja szerint módosított szöveg.

217

A 61. § (2a) bekezdését az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 78. §-a iktatta be, szövege a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 16. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

218

A 61. § (3) bekezdését a 323/2018. (XII. 28.) Korm. rendelet 55. §-a iktatta be.

219

A 61. § (4) bekezdését a 323/2018. (XII. 28.) Korm. rendelet 55. §-a iktatta be.

220

A 62. § az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 79. §-ával megállapított szöveg.

221

A 63. § a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 554. § (5) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

222

A 64. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (28) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

223

A 65/A. §-t a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 16. § (13) bekezdése iktatta be, szövege a 310/2023. (VII. 14.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

225

A 68/B. §-t az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 80. §-a iktatta be.

227

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 93/2016. (V. 2.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdése iktatta be.

228

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 16. § (15) bekezdése iktatta be.

229

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

232

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

233

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

234

A 76–77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

235

A 76–77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

236

Az 1. melléklet nyitó szövegrésze a 256/2023. (VI. 26.) Korm. rendelet 12. § b) pontja szerint módosított szöveg.

237

Az 1. melléklet 9a. pontját az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 81. §-a iktatta be.

238

Az 1. melléklet a 176/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet 9. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

239

Az 1. melléklet 10a. pontját a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (26) bekezdése iktatta be, szövege a 176/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet 9. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

240

Az 1. melléklet 11. pontja a 256/2023. (VI. 26.) Korm. rendelet 13. § h) pontja szerint módosított szöveg.

241

Az 1. melléklet 13. pontja az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 81. §-ával megállapított szöveg.

242

Az 1. melléklet 14. pontja az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 81. §-ával megállapított szöveg.

243

Az 1. melléklet 24. pontját a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 311. § (27) bekezdése iktatta be.

244

Az 1. melléklet 25. pontját az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 81. §-a iktatta be.

245

Az 1. melléklet második 25. pontját a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 23. §-a iktatta be, szövege a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 17. § d) pontja szerint módosított szöveg, ez utóbbi módosító rendelet egyúttal a 25. pont sorszámát 26. pontra változtatta.

246

Az 1. melléklet 27. pontját az 597/2023. (XII. 21.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

247

A 2. melléklet a) pontja az 597/2023. (XII. 21.) Korm. rendelet 14. § b) pontja szerint módosított szöveg.

248

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére