• Tartalom

416/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatásról

2016.01.01.

A Kormány a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 72. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános szabályok

1. § (1) A központi költségvetés támogatást biztosít a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők béréhez és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan a bölcsődét fenntartó

a) települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat),

b) gyermekjóléti közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság, és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, ha a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) alapján állami támogatásban részesül (a továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó), és

c) a központi költségvetési szerv és a köztestületi költségvetési szerv

részére [az a)–c) pont a továbbiakban együtt: fenntartó].

(2) E rendelet alapján az egy kisgyermeknevelő 2016. február–december hónapokban fizetendő 11 havi béréhez kapcsolódó éves támogatás összege 1 508 760 forint.

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki az egységes óvoda-bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőkre.

2. § (1) A Kvtv. 41. § (6) bekezdése, valamint 2. melléklet III. pont 7. alpontja szerinti támogatás (a továbbiakban: támogatás) a 2016. február–december hónapokban fizetendő, a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők béréhez és annak szociális hozzájárulási adójához használható fel.

(2) A támogatás a fenntartót a 2016. január 1-je és 2016. november 30-a között ténylegesen foglalkoztatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg.

2. Az önkormányzatok támogatása, az önkormányzatok és a nem állami szociális fenntartók közötti feladat, illetve intézmény átadás támogatási szabályai

3. § (1) Az egy önkormányzatra jutó támogatás meghatározása igényléskor a 2016. január 1-jén ténylegesen foglalkoztatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők száma alapján történik. Az önkormányzatoknak a támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatást az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által kiadandó tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően 2016. január 12-éig kell az ebr42 önkormányzati információs rendszerben teljesíteniük.

(2) Amennyiben a támogatás meghatározásául szolgáló létszám év közben változik, az önkormányzatok az adatszolgáltatásukat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 107. §-ában foglaltak szerint 2016. évben két alkalommal, 2016. május 15-éig (a továbbiakban: májusi felmérés) és 2016. október 1-jéig (a továbbiakban: októberi felmérés) az ebr42 önkormányzati információs rendszerben módosíthatják.

(3) Amennyiben a létszámváltozás az önkormányzatok egymás közötti feladat, illetve intézmény átadás-átvételből vagy az önkormányzat nem állami szociális fenntartó részére történő feladat-, illetve intézményátadásból ered, úgy

a) a májusi felmérés keretében július 1-jétől 5 havi,

b) az októberi felmérés keretében november 1-jétől 1 havi

időarányos támogatásváltozás jelezhető.

(4) Amennyiben az önkormányzatok egymás közötti feladat, illetve intézmény átadás-átvétele, valamint az önkormányzat nem állami szociális fenntartó részére történő feladat, illetve intézmény átadása esetében a tényleges átadás-átvétel nem esik egybe a (3) bekezdésben szereplő időpontokkal, illetve ha az önkormányzat a (2) bekezdésben jelzett határidőkig nem jelzi az intézményváltást, úgy az érintett felek a köztes időszakban a finanszírozást pénzeszköz-átadással, -átvétellel egymás közötti megállapodás útján rendezik.

(5) Amennyiben az önkormányzat nem állami szociális fenntartótól vesz át feladatot, illetve intézményt, úgy a nem állami szociális fenntartó köteles a tényleges átadás-átvétel időpontját követő 15 napon belül az időarányos támogatásról lemondani. Az átvevő önkormányzat az átvétellel kapcsolatos támogatási igényét a májusi és októberi felmérésben a következők szerint jelezheti:

a) a májusi felmérésben jelezhető a 2016. január–július hónapokban bekövetkezett, illetve bekövetkező átvétel,

b) az októberi felmérésben jelezhető

ba) a 2016. augusztus–november hónapokban, illetve

bb) a májusi felmérésben nem jelzett, 2016. augusztus hónapot megelőzően

bekövetkezett, illetve bekövetkező átvétel.

(6) Amennyiben az önkormányzat az (5) bekezdés szerinti átvételhez kapcsolódó igényét év közben nem jelzi, legfeljebb kéthavi időarányos támogatást érvényesíthet az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolás keretében.

(7) A (2), (3) és (5) bekezdés szerinti esetekben

a) a májusi felmérés keretében jelzett módosítást követően a módosított finanszírozás kezdő időpontja 2016. július hónap,

b) az októberi felmérést követő egyenlegrendezés 2016. december hónapban történik.

(8) A (3) és (5) bekezdés szerinti esetekben az önkormányzat nem állami szociális fenntartónak történő feladat, illetve intézmény átadás-átvétel esetén az átadás-átvételt tanúsító okmányokat a felmérés lezárását követően a Magyar Államkincstárnak küldi meg. A kérelemhez mellékelni kell az átadó és az átvevő között kötött megállapodást, az átadás-átvételről szóló képviselő-testületi, illetve társulási tanácsi határozat kivonatát, az átvevő feladatellátáshoz szükséges működési engedélyét (szociális ellátások esetében a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzést igazoló dokumentumot), valamint a feladatot átadó és átvevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az e rendelet alapján számára biztosított támogatások igényléséről vagy lemondásáról gondoskodott.

4. § A támogatás folyósítása az önkormányzatok részére a következők szerint történik:

a) a Magyar Államkincstár – a helyi önkormányzatokért felelős miniszter legkésőbb 2016. január 20-ai utalványozása alapján – a 3. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatás alapján soron kívül egy havi támogatást folyósít,

b) a további hónapokra jutó támogatások folyósítása 10 egyenlő részletben, a 2016. év február–november havi nettó finanszírozás keretében történik,

c) december hónapban kizárólag az októberi felmérésben jelzett módosításokhoz kapcsolódó egyenlegrendezés történik meg a nettó finanszírozás keretében.

5. § (1) A támogatásra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 57–60/B. §-ában foglaltakat kell alkalmazni. Az Ávr.-nek a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az Ávr. 111. §-ához kapcsolódóan a visszafizetési kötelezettség, illetve a helyi önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás átutalásra kerülő összegének megállapítása és teljesítése során e rendelet szerinti támogatás összegét kell figyelembe venni.

6. § (1) A támogatás felhasználása szempontjából a 2016. január 1-je és 2016. december 31-e között pénzforgalmilag teljesített kiadások vehetők figyelembe. Az önkormányzatnak a 3. § (4) bekezdése szerinti esetben a kiadásokat a megállapodás és a pénzeszköz-átadás, -átvétel dokumentumaival szükséges igazolnia.

(2) A támogatással az önkormányzat rendelkezik és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

3. A nem állami szociális fenntartók támogatása

7. § (1) A nem állami szociális fenntartó a támogatás iránti kérelmet az e célra rendszeresített, a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott és a Magyar Államkincstár honlapján közzétett adatlapon a kincstár nem állami szociális fenntartó székhelye szerinti területi szervéhez (a továbbiakban: igazgatóság) 2016. január 6-ig nyújthatja be.

(2) Azon fenntartó, amelynek támogatásra való jogosultsága évközben keletkezik, a támogatásra való jogosultság kezdetétől számított 21 napon belül nyújthatja be e rendelet szerinti támogatásra vonatkozó igényét.

(3) A támogatási kérelem az igénylési határidő elmulasztása esetén legkésőbb 2016. október 1-jéig nyújtható be. A 2016. október 1-jéig támogatásra nem jogosult fenntartó a támogatási kérelmet az azt követő 21 napon belül nyújthatja be, hogy a támogatásra jogosulttá vált.

8. § Az igazgatóság a támogatás iránti kérelemről

a) határidőben benyújtott kérelem esetén 2016. január 16-ig,

b) az igénylési határidő elmulasztása esetén a kérelem megérkezését követő naptól számított hatvan napon belül

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Átr.) hatálya alá tartozó támogatásról szóló döntésben határoz.

9. § A támogatás igénylésére, pótigénylésére, lemondására, folyósítására, elszámolására, ellenőrzésére és visszafizetésére az Átr. 1–26. §-át – a 6–9. § és a 10. § (1) bekezdése kivételével – kell alkalmazni.

4. A központi költségvetési szervek és a köztestületi költségvetési szervek támogatása

10. § (1) A központi költségvetési szerv és a köztestületi költségvetési szerv támogatására – a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel – a 7. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A központi költségvetési szerv és a köztestületi költségvetési szerv a támogatási kérelmet a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszterhez nyújtja be.

(3) A központi költségvetési szerv és a köztestületi költségvetési szerv részére a 11 hónapra megítélt támogatás legkésőbb 2016. október 31-ig egy összegben kerül kifizetésre.

(4) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a támogatásra az Áht. 48–56/A. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

5. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére