• Tartalom

417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes szociális és családtámogatási tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

2016.07.02.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím, valamint az 1. és a 2. melléklet tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím és a 3. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím és a 4. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 14. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 9. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 16. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (29) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 17. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 18. alcím, valamint az 5. melléklet és a 6. melléklet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 19. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 20. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 21. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pont ma) alpontjában kapott felhatalmazás alapján
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet módosítása

1–4. §1

2. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

5–6. §2

3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

7–10. §3

4. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

11–22. §4

23. § (1)5

(2)6

5. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

24–25. §7

6. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

26–27. §8

7. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

28–29. §9

8. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet módosítása

30–31. §10

9. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

32–33. §11

10. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

34–35. §12

11. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

36. §13

12. A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosítása

37–38. §14

13. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

39. §15

14. A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

40. §16

15. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

41–42. §17

16. A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adóhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól szóló 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

43–44. §18

17. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

45–46. §19

18. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

47–48. §20

19. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

49. §21

20. A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

50. § Nem lép hatályba a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 240. § (7) bekezdése és 57. melléklete.

21. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

51–52. §22

22. Záró rendelkezések

53. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1–22. §, a 23. § (1) bekezdése, a 24–49. §, az 51. § és az 52. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 23. § (2) bekezdése 2016. július 1-jén lép hatályba.

1–6. melléklet a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez23

1

Az 1–4. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 5–6. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7–10. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 11–22. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 23. § (1) bekezdése a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 23. § (2) bekezdése a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 24–25. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 26–27. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 28–29. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 30–31. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 32–33. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 34–35. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 36. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 37–38. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 39. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 40. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 41–42. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 43–44. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 45–46. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 47–48. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 49. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

Az 51–52. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

Az 1–6. melléklet a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére