• Tartalom

417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes szociális és családtámogatási tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról1

2016.07.02.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím, valamint az 1. és a 2. melléklet tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím és a 3. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím és a 4. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 9. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (29) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím, valamint az 5. melléklet és a 6. melléklet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 21. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pont ma) alpontjában kapott felhatalmazás alapján

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

2. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

5. §6

6. §7

3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

4. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

15. §16

16. §17

17. §18

18. §19

19. §20

20. §21

21. §22

22. §23

23. § (1)24

(2)25

5. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

24. §26

25. §27

6. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

26. §28

27. §29

7. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

28. §30

29. §31

8. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet módosítása

30. §32

31. §33

9. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

32. §34

33. §35

10. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

34. §36

35. §37

11. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

36. §38

12. A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosítása

37. §39

38. §40

13. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

39. §41

14. A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

40. §42

15. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

41. §43

42. §44

16. A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adóhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól szóló 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

43. §45

44. §46

17. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

45. §47

46. §48

18. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

47. §49

48. §50

19. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

49. §51

20. A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

50. § Nem lép hatályba a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 240. § (7) bekezdése és 57. melléklete.

21. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

51. §52

52. §53

22. Záró rendelkezések

53. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1–22. §, a 23. § (1) bekezdése, a 24–49. §, az 51. § és az 52. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 23. § (2) bekezdése 2016. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez54

2. melléklet a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez55

3. melléklet a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez56

4. melléklet a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez57

5. melléklet a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez58

6. melléklet a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez59

1

A rendeletet a 212/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet 15. § g) pontja hatályon kívül helyezte 2023. június 16. napjával.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1–4. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1–4. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1–4. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5–6. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5–6. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7–10. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 7–10. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7–10. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 7–10. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11–22. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 11–22. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 11–22. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 11–22. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 11–22. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 11–22. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 11–22. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 11–22. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 11–22. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 11–22. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 11–22. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 11–22. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § (1) bekezdése a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 23. § (2) bekezdése a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 24–25. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 24–25. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 26–27. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 26–27. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 28–29. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 28–29. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 30–31. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 30–31. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 32–33. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 32–33. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 34–35. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 34–35. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 36. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 37–38. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 37–38. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 39. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 40. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 41–42. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 41–42. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 43–44. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 43–44. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 45–46. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 45–46. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 47–48. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 47–48. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 49. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 51–52. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 51–52. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 1–6. melléklet a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 1–6. melléklet a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 1–6. melléklet a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 1–6. melléklet a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 1–6. melléklet a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 1–6. melléklet a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére