• Tartalom

418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes gyermekvédelmi és köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2016.01.01.

A Kormány

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés g) és p) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a) és g) pontjában, (3) bekezdés bd)–df) alpontjában, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés l) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

1. § A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ar.) a következő 17–18. §-sal egészül ki:

17. § (1) A 2016. január 1-jén szolgáltatói nyilvántartásban jogerősen bejegyzettként szereplő bölcsőde és fenntartója adatait – a Hivatal által 2016. január 8-áig átadott adatok alapján és szükség szerint a Hivatallal történt adategyeztetést követően, továbbá a fenntartó, illetve az intézmény (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatása alapján – az Oktatási Hivatal a KIR honlapján legkésőbb 2016. január 31-éig hozzáférhetővé teszi, egyidejűleg elektronikus úton megküldi a hatjegyű köznevelési azonosítót az intézmény, a fenntartó és a Kincstár részére.
(2) Az Oktatási Hivatal az (1) bekezdés szerinti intézményt, illetve fenntartót kapcsolattartója útján – a Hivatal által történő adatátadást követően nyolc napon belül – elektronikus úton megkeresi az intézményvezető nevének, elérhetőségének, illetve a fenntartó képviseletére jogosult személy nevének, beosztásának és elérhetőségének megkérése érdekében. Az intézmény, illetve a fenntartó kapcsolattartója az adatokat a megkeresést követő nyolc napon belül elektronikus úton megküldi az Oktatási Hivatal részére.
(3) Az (1) bekezdés alapján a KIR honlapján szereplő bölcsőde intézményvezetője a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak létszámára és feladatellátásuk helyére vonatkozó adatokat a hatjegyű köznevelési azonosító megérkezését követően haladéktalanul megadja a KIR honlapján.
18. § A Gyvt. szerint 2016. január 1-jétől pedagógus-munkakörnek minősülő munkakörökben foglalkoztatottak esetében a 11/H. § (1) bekezdésében és a 11/I. § (1) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az intézmény vezetője az oktatási azonosító szám kiadásának kezdeményezését, vagy ha – az intézményvezető tudomása szerint – a foglalkoztatott már rendelkezik oktatási azonosító számmal, a foglalkoztatási jogviszony bejelentését a 2016. január 1-jén
a) szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen bejegyzettként szereplő bölcsődében a hatjegyű köznevelési azonosító megérkezésének időpontjában pedagógus-munkakörben foglalkoztatott számára a köznevelési azonosító megérkezésétől számított tíz napon belül,
b) hatjegyű köznevelési azonosítóval rendelkező gyermekvédelmi szakellátást nyújtó, területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatokat ellátó intézményben 2016. január 1-jén örökbefogadási tanácsadó munkakörben foglalkoztatott számára 2016. január 8-áig
köteles elvégezni.”

2. § Az Ar.

a) 2/A. alcím címében a „gyermekvédelmi szakellátási intézménynek” szövegrész helyébe a „bölcsődének, a gyermekvédelmi szakellátási intézménynek” szöveg,

b) 11/E. § (1) bekezdésében a „gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény” szövegrész helyébe a „bölcsőde és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény” szöveg, valamint a „gyermekvédelmi szakellátási intézmény” szövegrész helyébe a „bölcsőde és a gyermekvédelmi szakellátási intézmény” szöveg,

c) 11/E. § (2) bekezdésében az „új gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény vezetője a gyermekvédelmi szakellátási intézmény működéséhez” szövegrész helyébe az „új bölcsőde és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény vezetője a bölcsőde és a gyermekvédelmi szakellátási intézmény működéséhez” szöveg,

d) 11/E. § (2) bekezdés b) pontjában az „új gyermekvédelmi” szövegrész helyébe az „új bölcsőde és gyermekvédelmi” szöveg,

e) 11/E. § (2) bekezdés c) pontjában az „új gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény” szövegrész helyébe az „új bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény” szöveg,

f) 11/E. § (3) és (4) bekezdésében, 11/F. § (1) és (2) bekezdésében, 11/G. § (2) bekezdésében, 11/H. § (1), (4) és (5) bekezdésében, 11/I. § (1) bekezdésében és 11/J. §-ában a „gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény” szövegrész helyébe a „bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény” szöveg,

g) 11/E. § (5) és (7) bekezdésében a „gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézménynek” szövegrész helyébe a „bölcsődének, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézménynek” szöveg,

h) 11/E. § (6) bekezdésében, 11/H. § (2) bekezdésében és 11/I. § (3) bekezdésében a „gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény” szövegrészek helyébe a „” szöveg,

i) 11/G. § (1) bekezdés a) pontjában a „gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményt” szövegrész helyébe a „bölcsődét, a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményt” szöveg

lép.

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

3. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A bölcsődében foglalkoztatottak az (1) bekezdés, a (2) bekezdés a) pontja, illetve a (3) bekezdés e) pontja szerinti, munkahelyen eltöltendő munkaidején felüli időtartam tekintetében a bölcsődei nevelést, gondozást előkészítő, illetve azzal összefüggő egyéb feladatok elvégzése, továbbá gyakornok szakmai segítése, eseti helyettesítés rendelhető el.”

4. § A Kjtvhr. 7/A. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A heti teljes munkaidőből a Gyvt. 15. § (11) bekezdése szerinti kötött munkaidőnek a neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal lekötött munkaidőn túl fennmaradó részében a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben, valamint a javítóintézeti nevelést nyújtó intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyre vonatkozóan a Gyvt. 15. § (11) és (12) bekezdése szerinti feladatokat és a helyettesítést a munkáltató munkaköri leírásban vagy írásbeli vezetői rendelkezésben határozza meg.
(4) A nevelőszülői hálózat nevelőszülői tanácsadójának, valamint a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézményben az örökbefogadási tanácsadónak és a gyermekvédelmi szakértői bizottság családgondozójának a heti teljes munkaidejéből a munkáltató által a munkaköri leírásban meghatározott időtartamot kell a munkáltató székhelyén, telephelyén, illetve az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségben tartózkodnia.”

5. § A Kjtvhr. 8. § e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az oktatói, nevelői munkát végzők pótszabadságára jogosult)

e) a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben, javítóintézetben a 2/a. számú melléklet I. pontjában meghatározott munkakörben,
f) a bölcsődében a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását végző gyógypedagógus, gyógytornász, pszichológus, pedagógus”

(munkát végző közalkalmazott.)

6. § A Kjtvhr. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közalkalmazottak által betölthető munkakörök megnevezését és fizetési osztályba sorolásuk feltételeit – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2. számú melléklet tartalmazza.”

7. § A Kjtvhr. 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben, a javítóintézetben és a bölcsődében betölthető pedagógus munkakörök megnevezését a 2/a. számú melléklet tartalmazza.”

9. § A Kjtvhr.

a) 2/A. §-ában a „valamint V. pontja” szövegrész helyébe a „továbbá a 2/a. számú melléklet” szöveg,

b) 13. §-ában az „A gyermekvédelmi szakellátási intézményben, javítóintézetben 2. számú melléklet V. pontjában” szövegrész helyébe az „A 2/a. számú melléklet I. pontjában” szöveg,

e) 3. számú mellékletében foglalt táblázatban a „2. számú melléklet” szövegrész helyébe a „2. számú melléklet és a 2/a. számú melléklet I. pontja” szöveg, valamint az „és az nem biztosít magasabb fizetési osztályba sorolást” szövegrész helyébe az „és az – a 2/a. számú melléklet I. pontja szerinti munkakörök kivételével – nem biztosít magasabb fizetési osztályba sorolást” szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti a Kjtvhr.

3. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet módosítása

11. § A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ép.r.) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A II. Fejezet hatálya – a 16., 17., 18. és 19. § kivételével – fenntartótól függetlenül kiterjed a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben, továbbá az egységes óvoda-bölcsődében felsőfokú végzettséggel kisgyermeknevelő munkakörben foglalkoztatottakra is.”

12. § (1) Az Ép.r. 17/A. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Gyvt. hatálya alá tartozó intézmény esetén az (1) bekezdés szerinti szakértői, szaktanácsadói tevékenységet végző Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal lekötött heti munkaideje nem lehet több]

c) nevelőszülői tanácsadó, területi gyermekvédelmi szakszolgálati családgondozó, örökbefogadási tanácsadó esetén harminckét óránál.”

(2) Az Ép.r. 17/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az (1) bekezdés szerinti szakértői, szaktanácsadói tevékenységet végző, Mesterpedagógus fokozatba besorolt
a) bölcsődei kisgyermeknevelő, gyógypedagógus, pszichológus, szaktanácsadó, továbbá
b) egységes óvoda-bölcsődei kisgyermeknevelő
tekintetében a kötött munkaidőből számítandó munkaidő-kedvezmény napi hat órás kötött munkaidő esetén heti hat óra, napi hét órás kötött munkaidő esetén heti hét óra.”

(3) Az Ép.r. 17/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, aki az (1)–(3) bekezdésben meghatározott feladatok ellátásában nem vesz részt, a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében – a Gyvt. hatálya alá tartozó gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény, javítóintézeti nevelést nyújtó intézmény esetén a kötött munkaidőnek a neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal le nem kötött részében, a Gyvt. hatálya alá tartozó bölcsőde, valamint az Nkt. hatálya alá tartozó egységes óvoda-bölcsőde esetén a teljes munkaidő kötött munkaidőn felüli részében – heti két órában
a) ellátja a pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítését,
b) részt vesz a közneveléssel összefüggő szakmai, tartalmi-tantervi, pedagógiai-módszertani, a Gyvt. hatálya alá tartozó intézmények esetében a gyermekvédelemmel összefüggő szakmai, módszertani fejlesztésekben, kutatásokban, intézményi dokumentumok, belső képzések szervezésében és megtartásában, valamint
c) részt vesz – a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben foglalkoztatott pedagógus kivételével – a tanulóknak a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben szereplő vagy a miniszter által meghirdetett és finanszírozott országos vagy nemzetközi tanulmányi, szakmai, művészeti és sportversenyre történő felkészítésében.”

13. § Az Ép.r. a következő 36/A. §-sal egészül ki:

36/A. § (1) A 2016. évben – a családpolitikáért felelős miniszter által közzétett pályázat alapján – soron kívüli Mesterpedagógus fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárásban vehet részt a 4. § (1) bekezdésben foglaltaktól, valamint a 10. § (1) bekezdés c) pontja alapján meghatározott, a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeitől eltérően aki
a) 2016. január 1-jén bölcsődében, egységes óvoda-bölcsődében kisgyermeknevelőként pedagógus-munkakörben foglalkoztatott,
b) legalább tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkezik,
c) pedagógus szakvizsgával rendelkezik,
d) a „Gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen” című 120 kredites továbbképzésen oklevelet szerzett, vagy a 2016. év során oklevelet szerez,
e) vállalja, hogy részt vesz, vagy 2013. szeptember 1-jét követően részt vett az OH által szervezett szakértői vagy az OH, illetve az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által szervezett szaktanácsadói továbbképzésen,
f) vállalja, hogy pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés szakterületen az Országos szakértői névjegyzékre vagy a szaktanácsadói névjegyzékre jelentkezik, továbbá
g) vállalja, hogy külön díjazás nélkül, a központi költségvetés által biztosított költségtérítés terhére a 12/A. §-ban, valamint a 17/A. § (1) és (8) bekezdésében foglalt rendelkezések megfelelő alkalmazásával részt vesz a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásában.
(2) Az (1) bekezdés szerinti minősítési eljárás során alkalmazandó, a pályázat tartalmára, a portfólióvédésre és a felkészülési tervre vonatkozó részletes szabályokat, valamint a pedagógusértékelési eszközöket a családpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott Útmutató tartalmazza, melyet az OH a honlapján közzétesz. A pályázati eljárást az OH bonyolítja le.
(3) Azt a pályázót, aki a Mesterpedagógus fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárása során „Mesterpedagógus fokozatba lép” minősítést kapott, részt vett az (1) bekezdés e) pont szerinti szakértői vagy szaktanácsadói továbbképzésen, továbbá felvételt nyert az (1) bekezdés f) pont szerinti névjegyzékre, az e feltételek teljesítését követő hónap első napjától Mesterpedagógus fokozatba kell besorolni.
(4) Az e § alapján Mesterpedagógus fokozatba besorolt kisgyermeknevelő besorolását azonnali hatállyal vissza kell vonni, ha önhibájából nem tesz eleget az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott feladatok ellátására vonatkozó felkérésnek. A besorolás visszavonásakor a kisgyermeknevelőt a Mesterpedagógus fokozatba való besorolást megelőző fokozatba és a fizetési kategória megállapításához figyelembe vehető jogviszonyának megfelelő kategóriába kell besorolni.”

14. § Az Ép.r. 16. alcíme a következő 39/J. §-sal egészül ki:

39/J. § (1) Azt a bölcsődében, egységes óvoda-bölcsődében pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyt, továbbá a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál örökbefogadási tanácsadóként pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyt (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: érintett személy), aki 2016. január 1-jén
a) legalább két év, a II. fejezet 2. alcíme szerinti szakmai gyakorlattal (e § alkalmazásában a továbbiakban: gyakorlat) rendelkezik, Pedagógus I. fokozatba, továbbá a Kjt. alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, valamint a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába,
b) két évnél kevesebb gyakorlattal rendelkezik, Gyakornok fokozatba
kell besorolni.
(2) Az érintett személy tekintetében az e rendeletnek a gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseit az egyes gyermekvédelmi és köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gykr.) hatálybalépését követően az (1) bekezdés szerinti munkakörre létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetében kell alkalmazni.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti érintett személy a gyakornoki időt a 2016. év során kitölti, gyakornoki idejét a 2. § (2) bekezdéstől eltérően egy évvel, továbbá – amennyiben portfóliójának feltöltésére neki fel nem róható okból 2016. november 30-áig nem került sor – további legfeljebb egy évvel meg kell hosszabbítani. Fel nem róható oknak minősül különösen, ha az érintett személy jogviszonya 2016. november 30-át követően létesül, vagy ha jogviszonya olyan időpontban létesül, hogy az annak létesítésétől számított négy hónapnál rövidebb idő áll rendelkezésére a portfólió elkészítésére és feltöltésére.
(4) A Gykr. hatálybalépése előtt az (1) bekezdés szerinti munkakörre létesített közalkalmazotti jogviszonyok esetében a Kjt.-nek a gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy amennyiben a közalkalmazott a Kjt. gyakornokra és gyakornoki időre vonatkozó rendelkezései alapján „megfelelt” minősítést kap, a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. Ettől eltérően, ha a Gykr. hatálybalépését megelőzően létesített jogviszonyban, az érintett személy számára a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor gyakornoki időt nem kötöttek ki, részére a Gykr. hatálybalépésekor kell két év gyakornoki időt kikötni és gyakornoki idejére a Kjt. gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Mt. hatálya alá tartozó érintett személyt, ha munkaviszonya a Gykr. hatálybalépése előtt létesült, két év gyakorlat megszerzése után a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni.
(5) Az (1) bekezdés a) pontja alapján 2016. január 1-jével Pedagógus I. fokozatba sorolt érintett személy esetében a minősítési eljárásra saját kezdeményezésre történő jelentkezéshez szükséges, a Pedagógus I. fokozatba sorolást követően szerzett legalább hat év szakmai gyakorlatra vonatkozó 3. § (1) bekezdésében meghatározott szabályt 2020. május 1-jéig nem kell alkalmazni, ha a minősítési eljárásra történő jelentkezéskor összesen legalább nyolc év gyakorlattal rendelkezik.
(6) A minősítési eljárásra saját kezdeményezésre történő jelentkezéshez szükséges, a Pedagógus I. fokozatba sorolást követően szerzett legalább hat év szakmai gyakorlatra vonatkozó 3. § (1) bekezdésében meghatározott szabályt 2020. május 1-jéig nem kell alkalmazni az érintett személy tekintetében, ha
a) az (1) bekezdés szerinti munkakörre 2016. január 1-jét követően létesített foglalkoztatási jogviszony alapján kerül Pedagógus I. fokozatba besorolásra,
b) 2016. január 1-jét megelőzően a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakört töltött be és annak alapján a pedagógus előmeneteli rendszerbe korábban már besorolásra került, továbbá
c) a minősítési eljárásra történő jelentkezéskor összesen legalább nyolc év gyakorlattal rendelkezik.
(7) Az (5), illetve (6) bekezdés alapján a minősítési eljárásra első ízben 2016. évben lehet jelentkezni.
(8) Az érintett személy tekintetében a minősítési tervbe történő felvétel – 10. § (1) bekezdés c) pontja szerinti – különös feltételeit az e §-ban foglaltak szerint kell meghatározni.”

4. Záró rendelkezés

15. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Pedagógus munkakörök a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben, a bölcsődében és a javítóintézetben
I.     Pedagógus munkakörök a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben és a javítóintézetben

 

Sorszám

Munkakör megnevezése

 

1.

nevelő

 

2.

fejlesztőpedagógus

 

3.

gyógypedagógus

 

4.

pszichológus

 

5.

nevelőszülői tanácsadó

 

6.

javítóintézeti utógondozó

 

7.

szakoktató

 

8.

nevelőszülői hálózat szakmai vezetője

 

9.

gyermekotthon vezető

 

10.

otthonvezető javítóintézetben

 

11.

gyermekvédelmi szakértői bizottság családgondozója

 

12.

örökbefogadási tanácsadó

II.     Pedagógus munkakörök a bölcsődében

 

Sorszám

Munkakör megnevezése

 

1.

kisgyermeknevelő

 

2.

gyógypedagógus

 

3.

pszichológus

 

4.

szaktanácsadó

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére