• Tartalom

419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról1

2016.01.02.

A Kormány

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 132. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d), k), q), r), sz) és z) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím, valamint a 2. és a 3. melléklet tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím és a 4. melléklet tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés w) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím és az 5. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f), s) és w) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i), u) és v) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában, b) pont bb) alpontjában és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés n) és w) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 72. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása

1–4. §2

2. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

5–15. §3

3. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

16–17. §4

4. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

18. §5

5. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

19–24. §6

6. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

25. §7

7. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

26–41. §8

8. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

42–48. §9

9. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

49. §10

10. A szociális ágazatban dolgozók részére a 2016. évben kifizetésre kerülő kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatásról szóló 380/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet módosítása

50. § A szociális ágazatban dolgozók részére a 2016. évben kifizetésre kerülő kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatásról szóló 380/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet

a) 4. § (1) bekezdése az „az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Átr.) 10. § (1) bekezdése szerinti” szövegrész helyett az „a nem állami szociális fenntartóknak járó, központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás megállapításáról szóló” szöveggel,

b) 5. §-a az „az Átr. 14–16. §-át” szövegrész helyett az „a nem állami szociális fenntartóknak járó, központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás folyósítására vonatkozó rendelkezéseket” szöveggel,

c) 6. § (1) bekezdésében az „az Átr. 17–26. §-ában foglaltakat” szövegrész helyett az „a nem állami szociális fenntartóknak járó, központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás elszámolására, ellenőrzésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket” szöveggel

lép hatályba.

11. Záró rendelkezések

51. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–49. § és az 1–5. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.

1–5. melléklet a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez11

1

A rendeletet a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 18. § 23. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 16–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 19–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 26–41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 42–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 1–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére