• Tartalom

42/2015. (XII. 29.) IM rendelet

42/2015. (XII. 29.) IM rendelet

a természetes személyek bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról1

2016.01.01.

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A természetes személyek adósságrendezési eljárása kezdeményezéséhez benyújtandó kérelemről és az ahhoz csatolandó űrlapokról, dokumentumokról és nyilatkozatokról szóló 15/2015. (VIII. 28.) IM rendelet módosítása

1. § A természetes személyek adósságrendezési eljárása kezdeményezéséhez benyújtandó kérelemről és az ahhoz csatolandó űrlapokról, dokumentumokról és nyilatkozatokról szóló 15/2015. (VIII. 28.) IM rendelet [a továbbiakban: 15/2015. (VIII. 28.) IM rendelet] 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kérelmet írásban, az Are. tv. 5. § 24. pont szerinti főhitelezőnél vagy a Családi Csődvédelmi Szolgálatnak (a továbbiakban: CsSz) az adós lakóhelye szerint illetékes területi szervénél kell előterjeszteni. A kitöltött, az 5. § (4) bekezdése szerint aláírt és két tanú aláírásával is ellátott kérelmet – az elektronikus űrlapot kinyomtatva – személyesen vagy postai úton, három példányban kell benyújtani, további egy példányt a kérelmező magánál tart.”

2. § A 15/2015. (VIII. 28.) IM rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § 2016. február 1-jétől az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személyek elektronikusan is kitölthetik az űrlapokat. Ebben az esetben – a CsSz honlapján közzétételre kerülő információk szerint – formai ellenőrzést végző számítógépes program támogatja az elektronikus kitöltést és a kötelező adatok megadását. A kitöltést követően az űrlapokat az adós, adóstárs a szükséges példányszámban kinyomtatja, aláírja, az egyéb kötelezettekkel és a tanúkkal is aláíratja az 5. § (4) bekezdésben foglaltak szerint, és ilyen módon kezdeményezi az adósságrendezési eljárást az Are. tv.-ben és e rendeletben meghatározottak figyelembevételével.”

2. A természetes személyek bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásában a résztvevők közötti kapcsolattartásról, valamint a főhitelező feladatairól szóló 16/2015. (VIII. 28.) IM rendelet módosítása

3. § A természetes személyek bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásában a résztvevők közötti kapcsolattartásról, valamint a főhitelező feladatairól szóló 16/2015. (VIII. 28.) IM rendelet [a továbbiakban: 16/2015. (VIII. 28.) IM rendelet] 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A hitelezők díjmentesen adnak tájékoztatást az adós tartozásállományára vonatkozóan az adósságrendezési eljárás kezdeményezéséhez és az adósságrendezés lefolytatásához. Az adósságrendezés kezdeményezését megelőzően igényelt tájékoztatás esetén az adós nyilatkozik arról, hogy a tájékoztatást az adósságrendezési eljárás kezdeményezése céljából igényli.”

4. § A 16/2015. (VIII. 28.) IM rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) A bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezésének benyújtására vonatkozó dokumentumok átvételekor a pénzügyi intézmény a dokumentumok személyes benyújtásakor elismervényt ad az adósnak a dokumentumok átvételéről, ha az adós nyilatkozik arról, hogy az adósságrendezés kezdeményezése iránt nem nyújtott be kérelmet párhuzamosan a CsSz területi szervénél.
(2) Ha a pénzügyi intézmény a bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezésének benyújtására vonatkozó dokumentumokat postai úton kapta meg az adóstól, haladéktalanul nyilatkoztatja az adóst, hogy az adósságrendezés kezdeményezése iránt nyújtott-e be kérelmet párhuzamosan a CsSz területi szervénél. A nyilatkozat beérkezéséig – de legfeljebb 15 napig – a pénzügyi intézmény a dokumentumok átvételét függőben tartja.
(3) Ha az adós úgy nyilatkozik, hogy az adósságrendezés kezdeményezése iránt a CsSz területi szervénél is benyújtotta a kérelmét vagy a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem nyilatkozik, a pénzügyi intézmény a dokumentumokat erre hivatkozással haladéktalanul továbbküldi az adós lakóhelye szerint illetékes CsSz területi szervének, és erről az adóst tájékoztatja.
(4) Ha az adós olyan nyilatkozatot tett, hogy az adósságrendezés kezdeményezése iránt nem nyújtott be párhuzamosan kérelmet a CsSz-nél, a nyilatkozat alapján a pénzügyi intézmény a dokumentumok átvételéről haladéktalanul elismervényt küld az adósnak.
(5) Ha a pénzügyi intézmény a dokumentumok átvételéről szóló elismervény átadását követően a bíróságon kívüli adósságrendezést kezdeményező dokumentumok előzetes áttekintése alapján észleli, hogy az adós az Are. tv. 7–9. §-ában vagy 104–104/A. §-ában foglalt feltételek alapján nyilvánvalóan nem jogosult az adósságrendezési eljárás kezdeményezésére, haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem átvételétől számított 8 napon belül – az adósságrendezés iránti kérelem bíróság általi elutasításának joghatásaira történő figyelemfelhívással – nyilatkozattételre hívja fel az adóst, hogy erre a körülményre tekintettel is fenntartja-e az adósságrendezés kezdeményezésére irányuló kérelmét.
(6) Az (5) bekezdés alá tartozó esetekben az adósságrendezés kezdeményezése benyújtásának joghatásai csak abban az esetben állnak be, ha az adós legkésőbb az (5) bekezdés szerinti felhívás kézhezvételét követő 8 napon belül személyesen vagy postai úton – a pénzügyi intézmény 3. § szerinti ügyfélszolgálatánál – írásban nyilatkozik, hogy fenntartja az adósságrendezés kezdeményezése iránti kérelmét. Ebben az esetben az adósságrendezés kezdeményezése benyújtásának joghatásai a nyilatkozatnak a pénzügyi intézmény általi kézhezvételét követő munkanap 23:00 órakor beállnak, és a pénzügyi intézmény az az erről szóló igazolást haladéktalanul megküldi az adósnak.
(7) Ha az adós a (6) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem tesz nyilatkozatot az adósságrendezés kezdeményezése iránti kérelme fenntartásáról, az adósságrendezés kezdeményezésével összefüggő kérelmet és az ahhoz csatolt dokumentumokat a pénzügyi intézmény haladéktalanul visszaküldi az adósnak, és tájékoztatja arról, hogy az adósságrendezés kezdeményezésének joghatásai nem álltak be.
(8) Ha az adósságrendezés kezdeményezésének benyújtásával összefüggésben nem kellett az (5) bekezdés szerinti felhívást kibocsátani, és ezért az adósságrendezés kezdeményezése benyújtásának joghatásai beálltak, vagy ha az adósságrendezés kezdeményezése benyújtásának joghatásai a (6) bekezdés alapján álltak be, a pénzügyi intézmény az adósságrendezés kezdeményezése iránti kérelem benyújtása joghatásának beálltakor haladéktalanul tájékoztatja a CsSz illetékes területi szervét az adós bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás iránti kezdeményezésének benyújtásáról, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben meghatározott központi hitelinformációs rendszerbe (a továbbiakban: KHR) történő adatszolgáltatás teljesítése érdekében.”

5. § A 16/2015. (VIII. 28.) IM rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A pénzügyi intézménynél kezdeményezett adósságrendezési eljárások esetében a pénzügyi intézmény az adósságrendezés kezdeményezésének benyújtására és az adós azonosítására vonatkozóan az adatokat a KHR részére a CsSz illetékes területi szervének címezve, elektronikus úton, informatikai továbbfeldolgozásra alkalmas formátumban küldi meg.”

6. § A 16/2015. (VIII. 28.) IM rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § A pénzügyi intézmény a nála kezdeményezett azon adósságrendezési eljárások esetében, ahol az adósságrendezés kezdeményezése benyújtásának joghatásai beálltak, a CsSz-től az adósságrendezési eljárás kezdeményezésének benyújtására és az adósságrendezési ügy ügyazonosítójára vonatkozóan kapott adatokról a tudomásszerzést követően az adósnak küldött első írásbeli értesítésben tájékoztatja az adóst.”

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére