• Tartalom

42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet

42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet

egyes felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2016.01.01.

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 16. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában,

az 5. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről szóló 56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet módosítása

1. § A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről szóló 56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a jogorvoslati eljárásban a másodfokon eljáró hatóság az NSZFH részben vagy egészben jogszabálysértő döntését a tényállás kiegészítéséhez vagy tisztázásához szükséges vizsgálatok elvégzését követően megváltoztatja vagy megsemmisíti, az NSZFH a másodfokon eljárt szerv számára az eljárásban felmerült költségeket – a jogorvoslati díj mértékéig – megtéríti.”

2. § Az R1. 4. § (1) bekezdésében az „az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól” szövegrész helyébe az „az államháztartás számviteléről” szöveg lép.

2. A felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet módosítása

3. § (1) A felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet (a továbbiakban: R2.) 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az FSZB elnökének és tagjainak megbízatása megszűnik:
a) a megbízatási időtartam elteltével,
b) lemondással,
c) az elnök, illetve a tag halálával,
d) felmentéssel,
e) visszavonással vagy
f) a felnőttképzési szakértői vagy a felnőttképzési programszakértői nyilvántartásból való törléssel.”

(2) Az R2. 7. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A miniszter az FSZB elnökének és tagjának kinevezését a megbízatási időtartam lejártát megelőzően indokolás nélkül visszavonhatja.”

4. § Az R2. 7. §

a) (2) bekezdésében a „tagjának” szövegrész helyébe az „elnökének és tagjának” szöveg, a „tag” szövegrész helyébe az „elnök, illetve tag” szöveg,

b) (4) és (5) bekezdésében a „tagja” szövegrész helyébe az „elnöke és tagja” szöveg,

c) (4) bekezdésében a „tagot” szövegrész helyébe az „elnököt és tagot” szöveg,

d) (5) bekezdésében a „tag” szövegrész helyébe az „elnök és tag” szöveg

lép.

3. A felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról szóló 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet módosítása

5. § (1) A felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról szóló 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A bizottság a szakmai programkövetelményre vonatkozó javaslatnak (a továbbiakban: javaslat) az Fktv. 18. § (2) bekezdés szerinti nyilvántartásba (a továbbiakban: nyilvántartás) történő felvételéről dönt, ha a javaslatban meghatározott szakmai végzettség megszerzéséhez szükséges képzés minimális és maximális óraszáma]

dc) úgy került meghatározásra, hogy az óraszámok egymástól eltérőek, valamint a maximális óraszám nem haladja meg a minimális óraszám kétszeresét,”

(2) Az R3. 2. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A bizottság a szakmai programkövetelményre vonatkozó javaslatnak (a továbbiakban: javaslat) az Fktv. 18. § (2) bekezdés szerinti nyilvántartásba (a továbbiakban: nyilvántartás) történő felvételéről dönt, ha a javaslatban a szakmai követelmények leírása megfelel az alábbiaknak:]

eb) a legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismereteket, készségeket és személyes kompetenciákat, társas kompetenciákat és módszerkompetenciákat tanulási eredmény alapú megközelítésben a javaslat tartalmazza,”

(3) Az R3. 2. § (1) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:

[A bizottság a szakmai programkövetelményre vonatkozó javaslatnak (a továbbiakban: javaslat) az Fktv. 18. § (2) bekezdés szerinti nyilvántartásba (a továbbiakban: nyilvántartás) történő felvételéről dönt, ha a javaslatban]

i) bemutatásra és indokolásra kerül, hogy a tervezett képzésre mely társadalmi-gazdasági területeken van szükség és
j) modulrendszerű felépítés esetén a modul megnevezése megfelel a tisztességes tájékoztatás követelményeinek, nem megtévesztő és utal a modulban foglalt szakmai követelmények tartalmára.”

(4) Az R3. 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A javaslatban szereplő, a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek megfelelőek, ha)

a) iskolai előképzettségként az alábbi végzettségek valamelyikét tartalmazzák:
aa) iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolcnál kevesebb elvégzett évfolyama,
ab) alapfokú iskolai végzettség,
ac) középfokú iskolai végzettség,
ad) érettségi végzettség,
ae) szakmai érettségi végzettség,
af) felsőfokú végzettség,”

(5) Az R3. 2. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bizottság döntése alapján nem kerül nyilvántartásba az a javaslat,)

b) amelynek megnevezése, illetve az abban szereplő szakmai végzettség megnevezése megegyezik, vagy megtévesztésig hasonló
ba) a nyilvántartásban szereplő szakmai programkövetelmény,
bb) az OKJ szerinti szakképesítés vagy
bc) az Fktv. szerinti hatósági jellegű képzés
megnevezésével,”

(6) Az R3. 2. § (5) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bizottság döntése alapján nem kerül nyilvántartásba az a javaslat,)

c) amely, vagy amelynek valamely modulja megtalálható az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: követelménymodul rendelet),
d) amelyben megtalálható az OKJ-ban szereplő valamely szakképesítés szakmai kompetenciáinak több mint negyven százaléka, rész-szakképesítés esetén több mint hatvan százaléka, kivéve, ha a javaslatban szereplő szakmai kompetencia az OKJ-ban szereplő szakképesítés szakmai kompetenciájának magasabb szintű elsajátítására vagy speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek kialakítására irányul, vagy
e) amelyben megtalálható a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményeiben szereplő szakmai kompetenciák több mint negyven százaléka,”

(7) Az R3. 2. § (5) bekezdése a következő f)–h) ponttal egészül ki:

(A bizottság döntése alapján nem kerül nyilvántartásba az a javaslat,)

f) amelyben megtalálható a kamara és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara mesterképzéseinek kompetencia moduljaiban szereplő szakmai kompetenciák több mint negyven százaléka,
g) amelyben megszerezhető szakmai végzettség tartalma jogszabályban meghatározásra került,
h) amely alapján megszerezhető szakmai végzettség nincs összhangban a szakmai követelmények leírásával, a bemeneti feltételekkel, a legjellemzőbb tevékenység, munkaterület leírásával.”

6. § Az R3. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bizottság a szakmai programkövetelményt a nyilvántartásból törli, ha a szakmai programkövetelmény szakmai kompetenciái beépítésre kerültek
a) az OKJ-ban szereplő valamely szakképesítés szakmai kompetenciái közé,
b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti felsőoktatási szakképzés valamely képzési és kimeneti követelményébe vagy
c) az Fktv. szerinti hatósági jellegű képzés jogszabályban meghatározott valamely kompetencia moduljába vagy kompetenciái közé.”

7. § (1) Az R3. 5. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A bizottság a szakmai programkövetelmény nyilvántartásba vételének napjától számított minden ötödik évben megvizsgálja, hogy megvalósult-e képzés a nyilvántartásban szereplő szakmai programkövetelmény alapján készült képzési programok szerint. A kamara a bizottság vizsgálatának lefolytatása érdekében – a személyes adatok kivételével – adatot igényel a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivataltól (a továbbiakban: NSZFH).
(1b) Ha az (1a) bekezdés szerinti vizsgálat során a bizottság megállapítja, hogy a nyilvántartásban szereplő szakmai programkövetelmény alapján készült képzési programok szerint képzés nem valósult meg, a szakmai programkövetelményt – a vizsgálatot követő tíz napon belül – a nyilvántartásból törli.”

(2) Az R3. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kamara az NSZFH-t az (1) és (1b) bekezdés szerinti nyilvántartásból való törlésről öt napon belül értesíti.”

8. § Az R3.

a) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „kompetenciák” szövegrész helyébe a „feltételek” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés e) pont ec) alpontjában a „javaslatban, és” szövegrész helyébe a „javaslatban,” szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti az R3. 2. § (1) bekezdés e) pont ed) alpontja.

4. A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló 14/2014. (III. 31.) NGM rendelet módosítása

10. § A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló 14/2014. (III. 31.) NGM rendelet (a továbbiakban: R4.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) A felnőttképzési szakértő és a felnőttképzési programszakértő (a továbbiakban együtt: szakértő) első alkalommal a felnőttképzési szakértők és a felnőttképzési programszakértők közhiteles hatósági nyilvántartásába (a továbbiakban: nyilvántartás) történő felvételétől számított fél éven belül, ezt követően kétévenként köteles továbbképzésen részt venni és eredményes vizsgát tenni. A felnőttképzési szakértő továbbképzési kötelezettségének a nyilvántartásban szereplő valamennyi szakterület vonatkozásában – szakterületenként külön-külön – köteles eleget tenni, míg a felnőttképzési programszakértő továbbképzési kötelezettsége a nyilvántartásban szereplő szakterületek számától független.”

11. § Az R4. 3. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. A bejelentéssel összefüggő eljárás”

12. § Az R4. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A felnőttképzési szakértői tevékenység folytatására irányuló bejelentést az NSZFH-hoz, a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatására irányuló bejelentést a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához (a továbbiakban: Kamara) kell benyújtani (a továbbiakban együtt: hatóság).”

13. § Az R4. 7. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A szakértő a névjegyzékben szereplő adataiban bekövetkezett változást, valamint a tevékenysége végzéséhez az Fktv.-ben és e rendeletben meghatározott feltételek hiányát az adatváltozás keletkezésétől számított nyolc napon belül köteles bejelenteni a nyilvántartást vezető NSZFH-hoz vagy a Kamarához, amely a bejelentéstől számított öt munkanapon belül intézkedik]

b) a szakértői tevékenység folytatásának megtiltásáról és a szakértő nyilvántartásból való törléséről, ha a bejelentés érinti a szakértői tevékenységre való jogosultságot.”

14. § (1) Az R4. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A hatóság a szakértői tevékenység folytatását legfeljebb öt év időtartamra megtiltja és ezzel egyidejűleg a szakértőt törli a nyilvántartásból, ha
a) a szakértő a hatóság figyelmeztetése ellenére az (1) bekezdésben foglalt előírásokat ismételten megszegte,
b) a szakértői tevékenység folytatásának feltételei a szakértő nyilvántartásba vételekor sem álltak fenn, vagy utóbb megszűntek,
c) a szakértő a 3. § (1) bekezdésében előírt továbbképzési kötelezettségét a 9. § (2) bekezdése szerinti időtartamon belül sem teljesíti.”

(2) Az R4. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a hatóság a szakértői tevékenység folytatását megtiltja és a szakértőt ezzel egyidejűleg törli a nyilvántartásból, a szakértői tevékenység megtiltásáról rendelkező határozat jogerőssé válásától számított öt évig szakértői tevékenység folytatására irányuló bejelentés alapján nem vehető nyilvántartásba.”

(3) Az R4. 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A hatóság – a (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően – a szakértőt törli a nyilvántartásból, ha a szakértő
a) bejelenti, hogy szakértői tevékenységét nem kívánja tovább folytatni, vagy
b) elhalálozott.”

15. § Az R4.

a) 2. § (1) bekezdésében a „folytatása” szövegrész helyébe a „folytatására” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében az „annak engedélyezhető” szövegrész helyébe az „az jogosult, aki rendelkezik a bejelentésében” szöveg,

c) 2. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában, (3) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontjában és (4) bekezdés b) pontjában a „kérelemben” szövegrész helyébe a „bejelentésben” szöveg,

d) 5. § (2) bekezdésében, (3) bekezdés d) pontjában és (6) bekezdésében a „kérelem” szövegrész helyébe a „bejelentés” szöveg,

e) 5. § (2) bekezdés a) pontjában a „kérelmező” szövegrész helyébe a „bejelentő” szöveg,

f) 5. § (3) és (4) bekezdésében a „kérelemhez” szövegrész helyébe a „bejelentéshez” szöveg,

g) 5. § (3) bekezdés d) pontjában a „kérelmen” szövegrész helyébe a „bejelentésen” szöveg,

h) 7. § (1) bekezdésében az „A felnőttképzési szakértők és a felnőttképzési programszakértők közhiteles hatósági nyilvántartása (a továbbiakban: nyilvántartás)” szövegrész helyébe az „A nyilvántartás” szöveg,

i) 7. § (2) bekezdésében a „névjegyzékben” szövegrész helyébe a „nyilvántartásban” szöveg, az „NSZFH-hoz vagy a Kamarához” szövegrész helyébe a „hatósághoz” szöveg,

j) 8. § (1) bekezdésében az „az engedélyező hatóságtól” szövegrész helyébe az „a hatóságtól” szöveg,

k) 9. § (1) és (2) bekezdésében az „Az engedélyező hatóság” szövegrész helyébe az „A hatóság” szöveg

lép.

16. § Hatályát veszti az R4.

c) 6. §-a,

d) mellékletének I. pont 1.1.5. alpontja.

5. A felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról szóló 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet módosítása

17. § A felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról szóló 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet (a továbbiakban: R5.) 2. alcíme a következő 8/A. §-sal egészül ki:

8/A. § (1) Az NSZFH a nyelvi programkövetelmény nyilvántartásba vételének napjától számított minden ötödik évben megvizsgálja, hogy megvalósult-e képzés a nyilvántartásban szereplő nyelvi programkövetelmény alapján készült képzési programok szerint.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti vizsgálat során az NSZFH megállapítja, hogy a nyilvántartásban szereplő nyelvi programkövetelmény alapján készült képzési programok szerint képzés nem valósult meg, a nyelvi programkövetelményt – a vizsgálatot követő tíz napon belül – a nyilvántartásból törli.”

18. § (1) Az R5. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Fktv. szerinti támogatott képzések esetén a tanúsítvány megszerzésének feltétele valamennyi modul vonatkozásában a nyelvi képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának legalább nyolcvan százalékán való részvétel és a képzést záró vizsga sikeres teljesítése.”

(2) Az R5. 9. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A képzést záró vizsga, valamint a nyelvi képzésen való részvétel (1)–(6) bekezdésben nem szabályozott további követelményeit a felnőttképzést folytató intézmény a képzési programban határozza meg.”

19. § Az R5. 2. § (1) bekezdés g) pontjában az „a nyelvi képzettségi szint megszerzését igazoló” szövegrész helyébe az „az Fktv. szerinti támogatott képzések esetén a nyelvi képzettségi szint megszerzését igazoló” szöveg lép.

20. § Hatályát veszti az R5. 1. § (2) bekezdése.

6. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

22. § Az 1–2. és 4–5. alcím a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére