• Tartalom

42/2015. (IX. 18.) EMMI rendelet

42/2015. (IX. 18.) EMMI rendelet

a hagyományos kínai gyógyászat területén oklevéllel rendelkező személy által végezhető egészségügyi tevékenység engedélyezésére vonatkozó szabályokról1

2017.01.01.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. és 8. §, valamint a 2. melléklet tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 9–11. § és a 3. melléklet tekintetében a természetgyógyászati tevékenységről szóló 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 12. § és a 4. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. § és az 5. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1)2 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 110. § (4a) bekezdése szerinti tevékenységre jogosító engedély iránti, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) részére benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell

a) a kérelmező nevét, születési nevét, születési helyét, idejét és állampolgárságát,

b) a kérelmező szakképesítésének megnevezését eredeti nyelven és magyarul, oklevelének számát, kiállításának helyét és időpontját, a kiállító, a képzés helye szerinti államban akkreditált intézmény megnevezését, a képzés időtartamát,

c) az 1. melléklet szerinti egészségügyi tevékenységek közül a végezni kívánt egészségügyi tevékenység megnevezését,

d) a kérelmezett tevékenység végzésének kezdő időpontját,

e) a kérelmezett tevékenység végzésének helyét,

f) a kérelmező – legalább öt éves – szakmai tapasztalatára, valamint szakmai nyelvismeretére vonatkozó adatokat,

g) a kérelemhez csatolt okiratok, dokumentumok tételes felsorolását,

h) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/A. § (1) bekezdése szerinti kapcsolattartás módjának megjelölését és

i) a kérelem keltét, a kérelmező aláírását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell

a) a kérelmező személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány hiteles másolatát,

b) a kérelmező magyarországi lakóhelyét, tartózkodási helyét igazoló okmány hiteles másolatát,

c) az Európai Unió tagállamai állampolgárának nem minősülő, valamint az azzal azonos megítélés alá nem eső, magyar állampolgársággal nem rendelkező kérelmező esetében a keresőtevékenység folytatása vagy családi együttélés biztosítása céljából kiadott tartózkodási engedély hiteles másolatát,

d) azon eredeti bizonyítvány vagy oklevél hiteles másolatát, amely alapján a kérelmező a tevékenységét az Eütv. 110. § (4a) bekezdése szerint végezheti,

e) a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolatát, amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát, valamint a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények sikeres teljesítését a hallgatott tárgyak és óraszámok szerinti lebontásban,

f) hitelt érdemlő igazolást arról, hogy a kérelmező a korábbi, rendszeresen végzett egészségügyi tevékenységének helye szerinti utolsó, ennek hiányában az állampolgársága szerint illetékes állam jogszabályai alapján nem áll az egészségügyi tevékenység gyakorlását kizáró vagy korlátozó intézkedés, büntetés, illetve büntetőjogi intézkedés hatálya alatt,

g) az a) és b), valamint a d)–f) pontban megjelölt okiratok és igazolások magyar nyelvű, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerinti hiteles fordítását,

h) hitelt érdemlő igazolást arról, hogy a kérelmező megfelel a tevékenység végzéséhez előírt egészségügyi alkalmassági feltételeknek,

i) az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetéséről szóló igazolást.

2. §3 Az ÁEEK a kérelmet és a benyújtott dokumentációt a szakhatósági eljárás lefolytatása érdekében megküldi az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöksége által létrehozott bizottság részére.

3. § (1)4 Az ÁEEK a kérelem szerinti tevékenység végzésére feljogosító engedélyt legfeljebb öt éves időtartamra adhatja ki.

(2)5 Az engedély időtartamának meghatározásánál az ÁEEK a szakmai tapasztalat idejét, a magyarországi tartózkodáshoz szükséges feltételek meglétét, a kérelmezett egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges feltételek fennálltát vizsgálja.

(3)6 Ha az engedélyezési eljárás során kétség merül fel az 1. § szerinti kérelem és az ahhoz mellékelt dokumentumok eredetiségével, tartalmával kapcsolatban, szükség esetén az ÁEEK a kérelmezőt személyesen meghallgatja.

4. § (1)7 Az ÁEEK az engedélyt újabb, legfeljebb öt éves időtartamra akkor újíthatja meg, ha a kérelmező az engedély szerinti egészségügyi tevékenységet az engedélyben meghatározott időtartam alatt összességében annak legalább kétharmada idejéig, önállóan gyakorolta.

(2) Az (1) bekezdés szerinti gyakorlat időtartamát munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló kérelmező esetén a foglalkoztató, ennek hiányában a működési engedély kiállítója igazolja. Az igazolás tartalmazza a kérelmező 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatait, a 3. § szerinti engedély számát, a gyakorolt egészségügyi tevékenység megnevezését és a gyakorlat időtartamát.

(3)8 Az engedély megújításánál az ÁEEK vizsgálja a 3. § (2) bekezdésében foglaltakat is.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

6. §9

7–13. §10

1. melléklet a 42/2015. (IX. 18.) EMMI rendelethez

A hagyományos kínai gyógyászat területén az Eütv. 110. § (4a) bekezdése szerinti oklevéllel rendelkező személy által az 1. § (1) bekezdése szerinti kérelemben megjelölhető tevékenységek:
1. keleti mozgás- és masszázsterápia
2. akupunktúra
3. akupresszúra

2–5. melléklet a 42/2015. (IX. 18.) EMMI rendelethez11

1

A rendeletet a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 79. §-a hatályon kívül helyezte 2018. február 14. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 99. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 99. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 99. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 99. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (3) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 99. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (1) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 99. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 4. § (3) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 99. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 6. §-t az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 99. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 7–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 2–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére