• Tartalom

425/2015. (XII. 23.) Korm rendelet

425/2015. (XII. 23.) Korm rendelet

a Nemzeti Akkreditáló Testület megszűnéséhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról1

2016.01.01.

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 13. pontjában, valamint 110/A. §-ában,

a 4. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés d) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/B. § (2) bekezdés d) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 6. pontjában,

a 7. alcím tekintetében a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény 14. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az ivóvíz minőségi követelményeiről és ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 10. § (10) bekezdésében az „a Nemzeti Akkreditációs Testület” szövegrész helyébe az „az akkreditáló szerv” szöveg lép.

2. A megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

2. § A megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 12. § (1) bekezdésében az „a Nemzeti Akkreditáló Testületnek” szövegrész helyébe az „az akkreditáló szervnek” szöveg, az „a Nemzeti Akkreditáló Testülethez” szövegrész helyébe az „az akkreditáló szervhez” szöveg,

b) 16. §-ában a „nemzeti akkreditáló testülettel” szövegrész helyébe az „akkreditáló szervvel” szöveg,

c) 17. § (1) bekezdés f) pontjában az „a Nemzeti Akkreditáló Testület” szövegrész helyébe az „az akkreditáló szerv” szöveg,

d) 19. § (1) bekezdésében az „a Nemzeti Akkreditáló Testületet” szövegrész helyébe az „az akkreditáló szervet” szöveg,

e) 19. § (2) bekezdésében az „a Nemzeti Akkreditáló Testülettől” szövegrész helyébe az „az akkreditáló szervtől” szöveg, az „éves felügyeleti vizsgálati” szövegrész helyébe a „felügyeleti vizsgálati”, az „akkreditáló bizottság” szövegrész helyébe az „akkreditáló szerv” szöveg

lép.

3. A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról szóló 308/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. § A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról szóló 308/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 1. § (5) bekezdésében az „a Nemzeti Akkreditáló Testületnek (a továbbiakban: NAT)” szövegrész helyébe az „az akkreditáló szervnek” szöveg,

b) 1. § (6) bekezdésében, 3. § (1) bekezdés d) pontjában és 5. § (1) és (3) bekezdésében az „a NAT” szövegrész helyébe az „az akkreditáló szerv” szöveg

lép.

4. A mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalának feltételeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 329/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

4. § A mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalának feltételeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 329/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

a) 6. § (1) bekezdésében az „a Nemzeti Akkreditáló Testület (a továbbiakban: Testület)” szövegrész helyébe az „az akkreditáló szerv” szöveg,

b) 6. § (1) bekezdésében az „A Testület” szövegrész helyébe az „Az akkreditáló szerv” szöveg,

c) 6. § (2)–(3) bekezdésében az „a Testület” szövegrész helyébe az „az akkreditáló szerv” szöveg

lép.

5. A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet módosítása

5. § A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)

a) 7. § (3) bekezdésében az „iratkezelési szoftver” szövegrész helyébe az „iratkezelési szoftvert” szöveg, az „a Nemzeti Akkreditáló Testület (a továbbiakban: NAT)” szövegrész helyébe az „az akkreditáló szerv” szöveg,

b) 9. § (2) bekezdésében az „a NAT akkreditálási okiratában” szövegrész helyébe az „az akkreditálási okiratban” szöveg, az „a NAT-ot” szövegrész helyébe az „az akkreditáló szervet” szöveg,

c) 14. § (7) bekezdésében az „a NAT” szövegrészek helyébe az „az akkreditáló szerv” szöveg, az „éves felügyeleti vizsgálat” szövegrész helyébe a „felügyeleti vizsgálat” szöveg,

d) 14. § (8) bekezdésében az „A NAT” szövegrész helyébe az „Az akkreditáló szerv” szöveg,

e) 16. § (1) bekezdés a) pontjában és 17. § (1) bekezdés a) pontjában az „a NAT” szövegrész helyébe az „az akkreditáló szerv” szöveg,

f) 19. § (1) bekezdésében az „a NAT-ot” szövegrész helyébe az „az akkreditáló szervet” szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti az R. 6. § (3) bekezdésében az „a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján” szövegrész.

6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

7. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2. melléklet 19. pontjában az „a Nemzeti Akkreditáló Testület” szövegrész helyébe az „az akkreditáló szerv”, az „akkreditációs okirat” szövegrész helyébe az „akkreditálási okirat” szöveg lép.

7. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról és nyilvántartásáról szóló 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet módosítása

8. § Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról és nyilvántartásáról szóló 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában az „a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: NAT tv.)” szövegrész helyébe az „a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Natv.)” szöveg,

b) a 2. §-ban, a 6. § (4) bekezdésében a „NAT tv.” szövegrész helyébe a „Natv.” szöveg,

c) 3. § 1. pontjában az „a Nemzeti Akkreditáló Testület (a továbbiakban: Testület)” szövegrész helyébe az „az akkreditáló szerv” szöveg,

d) 4. §-ában a „NAT tv. 18. § (2a)” szövegrész helyébe a „Natv. 5. § (3)” szöveg,

e) a 6. § (1) bekezdésében a „NAT tv.” szövegrészek helyébe a „Natv.” szöveg,

f) 6. § (1) bekezdésében, továbbá 9. § (3) és (4) bekezdésében az „A Testület” szövegrész helyébe az „Az akkreditáló szerv” szöveg,

h) 6. § (6) bekezdésében a „NAT tv. 23. § a)–b)” szövegrész helyébe a „Natv. 10. § a)–b)” szöveg,

i) 7. § (5) bekezdésében és 8. § (1) bekezdésében az „a Testületnek” szövegrész helyébe az „az akkreditáló szervnek” szöveg,

j) 7. § (5) bekezdésben, 9. § (3) bekezdés c) pontjában, 9. § (4) bekezdés b) pontjában, 10. § (3) bekezdésében és 11. §-ában az „a Testületet” szövegrész helyébe az „az akkreditáló szervet” szöveg, és

lép.

8. Az akkreditálásban érdekelt miniszterek kijelöléséről szóló 223/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

9. § Hatályát veszti az akkreditálásban érdekelt miniszterek kijelöléséről szóló 223/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet.

9. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére