• Tartalom
Oldalmenü

431/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.01.01.

A Kormány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés b), c) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gytr.) a 13. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

„3/A. Gyermekétkeztetés”

2. § A Gytr. 13. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az intézmény vezetője az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés feltételeiről, a szünidei gyermekétkeztetésről és az igénybevétel módjáról tájékoztatja a kötelezettet
a) a beíratáskor,
b) az ellátás igénybevételének megkezdésekor, és
c) az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés feltételeinek megváltozásakor.”

3. § A Gytr. a 4. alcímet megelőzően a következő 13/A. és 13/B. §-sal egészül ki:

13/A. § (1) A szünidei gyermekétkeztetés keretében a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: települési önkormányzat) a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztásának megszervezéséről gondoskodik. Ha a helyben történő elfogyasztásra nincs lehetőség, így különösen erre alkalmas helyiség hiánya esetén, a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a gyermek számára történő kiszállításával is biztosítható.
(2) A szünidei gyermekétkeztetés során, ha az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, a részére biztosított étel elvitelét a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára lehetővé kell tenni. Ha erre nem kerül sor, akkor az étel másik, a Gyvt. 21/C. §-ában foglaltaknak megfelelő gyermek számára átadható helyben történő elfogyasztásra vagy elvitel formájában.
(3) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést
a) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (a továbbiakban együtt: évközi szünet), és
b) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (a továbbiakban együtt: nyári szünet)
szervezi meg.
(4) A szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időszaka a gyermek más településen történő táborozása vagy más okból való akadályoztatása esetén az adott gyermek tekintetében a (3) bekezdésében meghatározott időtartamnál rövidebb is lehet.
(5) A szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan a települési önkormányzat szabadidős programot biztosíthat a gyermekek számára, különösen a nyári szünet időtartama alatt.
13/B. § (1) A települési önkormányzat jegyzője írásban tájékoztatja azon hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét vagy más törvényes képviselőjét (a 13/B. § alkalmazásában a továbbiakban együtt: jogosult), akinek gyermeke tekintetében a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet az adott év
a) szeptember 1-jén fennáll, az évközi szünet időtartamára eső szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről, az igénybevétel módjáról, valamint a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időtartamáról, helyszínéről és módjáról minden év szeptember 15-éig,
b) május 1-jén fennáll, a nyári szünet időtartamára eső szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről, az igénybevétel módjáról, valamint a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időtartamáról, helyszínéről és módjáról minden év május 15-éig.
(2) A települési önkormányzat jegyzője, ha a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetét
a) az adott év szeptember 1-je és a következő év április 30-a között állapította meg, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításával egyidejűleg tájékoztatja a jogosultat az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakról,
b) az adott év május 1-je és augusztus 15-e között állapította meg, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításával egyidejűleg tájékoztatja a jogosultat az (1) bekezdés b) pontjában foglaltakról.
(3) A települési önkormányzat jegyzője az (1) és (2) bekezdés szerinti tájékoztatással egyidejűleg megküldi a jogosultnak a szünidei gyermekétkeztetés igényléséhez szükséges 7. melléklet szerinti nyilatkozatot. Ha a jogosult több hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, a gyermekek számának megfelelő számú nyilatkozatot kell számára megküldeni.
(4) A települési önkormányzat jegyzője az (1) és (2) bekezdés szerinti tájékoztató kiküldésével egyidejűleg a tájékoztató címzettjeiről értesíti a család- és gyermekjóléti szolgálatot.
(5) A család- és gyermekjóléti szolgálat a (4) bekezdés szerinti értesítés alapján felkeresi a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot, és segítséget nyújt a jogosultnak a 7. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltéséhez és benyújtásához.
(6) A 7. melléklet szerinti nyilatkozat – az évközi szünet időtartama kivételével – a nevelési év, tanév során bármikor benyújtható, illetve módosítható.
(7) A települési önkormányzat jegyzője minden egyes szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a helyben szokásos módon, valamint az intézményi gyermekétkeztetést biztosító intézményeken keresztül felhívja a jogosultak figyelmét a szünidei gyermekétkeztetésre, annak időtartamára és helyszínére.
(8) A települési önkormányzat jegyzője az adott szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt vizsgálja, hogy a szünidei gyermekétkeztetés megkezdésekor a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete az azt megállapító határozat alapján fennáll-e. Ha a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző harmincadik napon fennállt, azt a gyermekétkeztetés megkezdésekor is fennállónak kell tekinteni.
(9) Ha a települési önkormányzat jegyzője azt állapítja meg, hogy a gyermek nem jogosult a szünidei gyermekétkeztetésre, erről írásban értesíti a szünidei gyermekétkeztetést igénylő szülőt, más törvényes képviselőt.”

4. § (1) A Gytr. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kötelezett
a) a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez a 6. melléklet szerinti nyilatkozatot,
b) a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)–d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez a 8. melléklet szerinti nyilatkozatot és az adott jogcím igazolására a 18. §-ban előírt dokumentumot
nyújtja be az intézményvezetőnek.”

(2) A Gytr. 17. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A kötelezett egy nyilatkozatot nyújt be, ha az ugyanazon intézménybe járó több gyermeke után azonos jogcímen igényli az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetést.”

5. § (1) A Gytr. 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A kötelezett – a (4a) bekezdésben foglalt kivétellel – benyújtja az intézményvezetőnek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító hatósági döntés másolatát bölcsődei gondozás esetében a Gyvt. 150. § (6) bekezdés a) pontjában, továbbá gyermekétkeztetés esetében a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában és c) pontjában, valamint a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételéhez.”

(2) A Gytr. 18. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Ha a szülő, más törvényes képviselő a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 66/A. § (2) bekezdése alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény első alkalommal történő megállapításakor kérte a határozat egy példányának megküldését a gyermekétkeztetést biztosító intézmény számára, a határozat érvényességének időtartama alatt a határozat másolatát nem kell benyújtania az intézményvezetőnek.
(4b) Ha a bölcsődei gondozás térítésmentessége a Gyvt. 150. § (6) bekezdés d) pontja alapján, vagy az ingyenes intézményi gyermekétkeztetésre való jogosultság a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja vagy d) pontja alapján áll fenn, a gondozási helyet biztosító intézmény vezetője a 9. melléklet szerinti igazolást nyújtja be az intézményvezetőnek.”

(3) A Gytr. 18. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében elhelyezett gyermek ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésének igénybevételéhez a kötelezettnek a gyermek fogyatékosságáról külön igazolást nem kell benyújtania.”

6. § A Gytr. a következő 22. §-sal egészül ki:

22. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 431/2015. (XII. 23.) Korm. rendelettel megállapított 13/B. §-t a 2015/2016. nevelési évben, tanévben is alkalmazni kell azzal, hogy a települési önkormányzat jegyzője a 2015/2016. nevelési évben, tanévben a tavaszi szünet időtartamára eső szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről, az igénybevétel módjáról, valamint a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időtartamáról, helyszínéről és módjáról szóló írásbeli tájékoztatást
a) 2016. február 15-éig küldi meg azon hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjének, más törvényes képviselőjének, akinek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete 2016. február 1-jén fennáll,
b) a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításával egyidejűleg küldi meg azon hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjének, más törvényes képviselőjének, akinek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetét 2016. február 1-je és március 23-a között állapítja meg.”

7. § (1) A Gytr. 6. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Gytr.

egészül ki.

8. § A Gytr.

a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „Gyvt. 151. §” szövegrész helyébe a „Gyvt. 21–21/C. §” szöveg,

b) 13. § (1) bekezdésében az „a gyermekétkeztetést betegség” szövegrész helyébe az „az intézményi és szünidei gyermekétkeztetést betegség” szöveg, valamint az „intézmény vezetőjénél” szövegrész helyébe az „intézmény vezetőjénél, a szünidei gyermekétkeztetést biztosítónál” szöveg,

c) 13. § (1a) bekezdésében az „a gyermekétkeztetésért” szövegrész helyébe az „az intézményi gyermekétkeztetésért” szöveg,

d) 13. § (2) bekezdésében az „A gyermekétkeztetés” szövegrész helyébe az „Az intézményi gyermekétkeztetés” szöveg,

e) 13. § (3) és (4) bekezdésében a „gyermekétkeztetésért” szövegrész helyébe az „intézményi gyermekétkeztetésért” szöveg,

f) 13. § (5) bekezdésében az „a gyermekétkeztetés” szövegrész helyébe az „az intézményi gyermekétkeztetés, a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés” szöveg,

g) 16. § (1) bekezdés a) pontjában a „gyermekétkeztetés” szövegrész helyébe az „intézményi gyermekétkeztetés” szöveg,

h) 17. § (1) bekezdésében a „kötelezett” szövegrész helyébe a „kötelezett – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –” szöveg,

i) 18. § (1) bekezdésében a „gyermekétkeztetés esetében a Gyvt. 151. § (5a) bekezdés b) pontja” szövegrész helyébe az „intézményi gyermekétkeztetés esetében a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdés b) pontja” szöveg és a „Gyvt. 151. § (10) bekezdésben” szövegrész helyébe a „Gyvt. 21/B. § (3) bekezdésben” szöveg,

j) 18. § (5) bekezdésében a „gyermekétkeztetésnél a Gyvt. 151. § (5) bekezdés c) pontjában, továbbá a Gyvt. 151. § (5a) bekezdés c) pontjában” szövegrész helyébe az „intézményi gyermekétkeztetésnél a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdés c) pontjában” szöveg,

k) 18. § (6) bekezdésében a „Gyvt. 151. § (5) és (5a) bekezdése szerinti ingyenes és kedvezményes étkezésre” szövegrész helyébe a „Gyvt. 21/B. § (1) és (2) bekezdése szerinti ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre” szöveg,

l) 18. § (7) bekezdésében az „a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének” szövegrész helyébe az „az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés” szöveg, valamint az „a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye” szövegrészek helyébe az „az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés” szöveg,

m) 5. számú mellékletének a „Tájékoztató a jövedelemnyilatkozat kitöltéséhez” rész III. „Jövedelem típusai pont 3. alpontjában a „gyermekgondozási segély” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási segély” szöveg

lép.

9. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 431/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1.     A Gytr. 6. melléklet címének címsora helyébe a következő címsor lép:
„NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez”
2.     A Gytr. 6. melléklete a következő 1a. és 1b. pontokkal egészül ki:
„1a. Az étkeztetés biztosítását
□ kizárólag a déli meleg főétkezés, vagy
□ a déli meleg főétkezés mellett egy kisétkezés, vagy
□ a déli meleg főétkezés mellett két kisétkezés, vagy
□ bölcsőde esetében
□ a déli meleg főétkezés mellett a reggeli főétkezés és két kisétkezés, vagy
□ a következő étkezések: …………………………………………………
vonatkozásában kérem.
1b. Kérem diétás étrend biztosítását: igen / nem (a választott lehetőség aláhúzandó!) a következő egészségi állapotra tekintettel: ………………………………………………”
3.     A Gytr. 6. melléklet 1. pont d) alpontjához tartozó magyarázó szöveg helyébe a következő rendelkezés lép:
„*** A gyermekek számának meghatározásánál figyelembe veendő gyermekek köre: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18 éven aluli gyermek; a 25 évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermek és életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermek, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt.”
4.     A Gytr. 6. melléklet „Tájékoztató a nyilatkozat kitöltéséhez” rész 3. pont 3.4. alpontjában a „gyermekgondozási segély” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő ellátás” szöveg lép.

2. melléklet a 431/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez
1.     Alulírott ........................... (születési név: .............................., születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: ..............................) ........................................ szám alatti lakos, mint a .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: ...................................................)1 szülője/más törvényes képviselője (a megfelelő aláhúzandó) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételét az alábbi időtartamban kérem:

 

A

B

C

1

Iskolai szünet, bölcsődei, óvodai zárva tartás2

A szünidei gyermekétkeztetést a szünet, zárva tartás időtartamára eső
a) őszi, téli, tavaszi szünet esetén valamennyi munkanapon kérem,
b) nyári szünet esetén az önkormányzat által meghatározott számú valamennyi munkanapon kérem3

A szünidei gyermekétkeztetést a szünet, zárva tartás időtartamára eső, alábbi munkanapokon kérem4

2

őszi

Igen / Nem

 

3

téli

Igen / Nem

 

4

tavaszi

Igen / Nem

 

5

nyári

Igen / Nem

 

2.     Kérem diétás étrend biztosítását: igen / nem (a választott lehetőség aláhúzandó!) a következő egészségi állapotra tekintettel: …………………………………………....................
Dátum: ................................................
........................................................................................
az ellátást igénylő (szülő,
más törvényes képviselő) aláírása
1 Gyermekenként külön nyilatkozatot kell kitölteni.
2 Kérjük, húzza alá, hogy melyik szünetben kéri a szünidei gyermekétkeztetés biztosítását. (Ha az évközi szüneteknél több szünetben vagy az összes évközi szünetben, azaz az őszi, téli, tavaszi szünetben is kéri, akkor kérjük, mindegyiket húzza alá.)
3A megfelelő válasz (Igen vagy Nem) aláhúzandó.
4 Kizárólag abban az esetben töltendő, amennyiben a jogosult az adott szünet, zárva tartás vonatkozásában az előző oszlopban nemmel nyilatkozott. Ez esetben azon munkanapok felsorolása szükséges, amelyek tekintetében – az adott szünidei gyermekétkeztetés időtartamán belül – a jogosult kéri az étkeztetés biztosítását.

3. melléklet a 431/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)–d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez
1.     Alulírott ........................... (születési név: .............................., születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: ..............................) ........................................ szám alatti lakos, mint a
1.1. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: ...................................................),
1.2. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: ...................................................),*
1.3. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: ...................................................),*
szülője/más törvényes képviselője (a megfelelő aláhúzandó) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (1) bekezdés b)–d) pontja és (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek):**
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ...... év .................. hónap ...... napjától,
b) tartósan beteg vagy fogyatékos,
c) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,***
d) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
e) utógondozói ellátásban részesül.
2.     Az étkeztetés biztosítását
□    kizárólag a déli meleg főétkezés, vagy
□    a déli meleg főétkezés mellett egy kisétkezés, vagy
□    a déli meleg főétkezés mellett két kisétkezés, vagy
□    kollégiumi, externátusi ellátás esetén a következő étkezések: ……………………………………………………………………
……………………………………………….
vonatkozásában kérem.
3.     Kérem diétás étrend biztosítását: igen / nem (a választott lehetőség aláhúzandó!) a következő egészségi állapotra tekintettel: …………………………………………....................
4.     Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához.
Dátum: ................................................
....................................................
az ellátást igénylő (szülő,
más törvényes képviselő,
nevelésbe vett gyermek esetén
az ellátást nyújtó nevelőszülő, intézményvezető,
utógondozói ellátott fiatal felnőtt esetén
az ellátást igénylő) aláírása
* A pont csak akkor töltendő, ha az ugyanazon intézménybe járó több gyermeke után ugyanazon jogcímen igényli a szülő/más törvényes képviselő a normatív kedvezményt. Ha különbözik a jogcím, gyermekenként külön nyilatkozatot kell kitölteni. A gyermekek számának megfelelően a sorok értelemszerűen bővíthetőek.
** A megfelelő pont jelölendő!
*** A gyermekek számának meghatározásánál figyelembe veendő gyermekek köre: Az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18 éven aluli gyermek; a 25 évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermek és életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermek, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt.

4. melléklet a 431/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez

IGAZOLÁS az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek ingyenes bölcsődei gondozásra és a nevelésbe vett gyermek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt ingyenes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételére való jogosultságához
I.     Az ingyenes bölcsődei gondozás igénybevételéhez
1.     Igazolom, hogy ............................................................................ (gyermek neve),
.................................... (születési helye), ........... év ....................... hó ....... nap (születési ideje),
.............................................................................................................................. (anyja neve),
.................................................................................................. (az átmeneti gondozást nyújtó gyermekjóléti szolgáltató vagy az ideiglenes hatályú elhelyezést, nevelésbe vételt elrendelő gyámhatóság neve, székhelye),
............................................................................................................ számú megállapodása vagy gyámhatósági határozata alapján
a) átmeneti gondozásban részesülő gyermek,
b) ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek,
c) nevelésbe vett gyermek.
(A megfelelő rész aláhúzandó!)
2.     Az átmeneti gondozásban lévő gyermek ellátásának helyszíne, az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermek gyámhatósági határozatban kijelölt gondozási helye/ellátásának helyszíne:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
[helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülő, gyermekotthon, egyéb (működtető) intézmény neve, címe]
II.     Az ingyenes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez
1.     Igazolom, hogy ............................................................................ (gyermek, fiatal felnőtt neve),
.................................... (születési helye), ........... év ....................... hó ....... nap (születési ideje),
.............................................................................................................................. (anyja neve),
.................................................................................................. (gyámhatóság neve, székhelye),
............................................................................................................ számú határozata alapján
a) nevelésbe vett gyermek,
b) utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt.
(A megfelelő rész aláhúzandó!)
2.     A gyermek/fiatal felnőtt gyámhatósági határozatban kijelölt gondozási helye/ellátásának helyszíne:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
[nevelőszülő, gyermekotthon, egyéb (működtető) intézmény neve, címe]
Kelt ................................., ............ év ....................................... hó ........... nap
P. H.
...............................................................................................
az átmeneti gondozást biztosító gyermekjóléti
szolgáltató vezetője, a gondozási helyet
biztosító intézmény vezetője
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.