• Tartalom

435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról

2023.01.01.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. §1 (1)2 E rendelet hatálya az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a Kormány által

a) a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása – ideértve a megújuló energiaforrás alkalmazásával kombinált beruházást is – megvalósítását célzó kiemelt,

b)3 az a) pont hatálya alá nem tartozó, a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja terhére finanszírozott, közszféra szervezet által, az állami beruházásokért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) mint konzorciumi tag közreműködésével megvalósítandó épületenergetikai célú

projektekre terjed ki.

(2)4 E rendelet hatálya nem terjed ki a szakaszolt projektekre, valamint az egyházi jogi személyek, villamosenergia-szolgáltatók, földgázszolgáltatók és távhőszolgáltatók, továbbá a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat projektjeire.

(3)5 E rendelet hatálya nem terjed ki azon projektekre, melyekre vonatkozó támogatási kérelmét a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében nevesített támogatást igénylő a választása szerint önállóan nyújtja be.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. előkészítés: a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 5. melléklet 2. pont 2.1.1 alpontja szerinti költség alapját képező tevékenység vagy dokumentum,

2. kedvezményezett: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 14. pontja szerinti szervezet,

2a.6 kiemelt projekt: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 16. pontja szerinti projekt,

3. konzorcium: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti együttműködés,

4. konzorciumvezető: konzorcium kedvezményezett esetén a konzorciumi szerződésben ekként nevesített személy,

5.7 közszféra szervezet: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti szervezet,

5a.8 szakaszolt projekt: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 49. pontja szerinti projekt,

5b.9 szakpolitikai felelős: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti feladatokat ellátó személy,

6. támogatási szerződés: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 54. pontja szerinti szerződés,

7. végső kedvezményezett: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 66. pontja szerinti kedvezményezett,

8.10

II. Fejezet

AZ INTÉZMÉNYRENDSZER

3.11 Az állami beruházásokért felelős miniszter feladatai

3. § (1)12 Az állami beruházásokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gondoskodik az 1. § szerinti projektek határidőben történő megvalósításáról.

(2)13

4. § A miniszter

a) összehangolja az 1. § szerinti projektekkel kapcsolatban hatáskörrel rendelkező szervezetek tevékenységét, módszereket és követelményeket dolgoz ki a támogatáspolitikai intézkedésekhez,

b) figyelemmel kíséri az 1. § szerinti projektek megvalósítását, összehangolja a vonatkozó energetikai célú fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott támogatások felhasználását,

c) a szakpolitikai felelőssel együttműködve meghatározza az 1. § szerinti projektek ütemezését,

d) az a)–c) pontban meghatározott feladatokkal összefüggésben együttműködik a hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal és az érintett szakpolitikai felelőssel.

5. § (1) A miniszter az 1. § szerinti projektek megvalósításával összefüggésben a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezetektől tájékoztatást kérhet a nemzetközi kötelezettséget tartalmazó dokumentumokban – így különösen az Európai Unió valamely pénzügyi alapjából finanszírozott támogatási programban – kitűzött célok megvalósulásának nyomon követése, és az 1. § szerinti projektek megvalósítása érdekében.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok személyes adatot nem tartalmazhatnak.

(3)14 A miniszter köteles az általa kezelt adatok eredeti védelmi szintjének fenntartásáról gondoskodni. Az e rendeletben foglalt intézkedések megvalósításával összefüggésben a miniszter kizárólag a szakpolitikai felelős számára továbbíthat adatot.

(4)15

(5) Az 1. § szerinti projektek határidőben történő megvalósítása érdekében a miniszter és a szakpolitikai felelős gondoskodnak az irányításuk alá tartozó szervezetek együttműködéséről. A szakpolitikai felelős és az irányítása alá tartozó szervezetek térítésmentesen kötelesek információt és adatot szolgáltatni a miniszter részére.

4.16 A minisztérium feladatai

6. §17 (1)18 Ha a minisztérium a konzorciumvezető az 1. § (1) bekezdése szerinti projektek tekintetében, akkor ellátja a konzorcium tagjainak az irányító hatóság felé való képviseletét.

(2)19 A minisztérium az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti projektek tekintetében, az (1) bekezdésben foglaltak mellett, konzorciumvezetőként

a) előkészíti a projektet,

b) a támogatást igénylő – a támogatási szerződés megkötését követően kedvezményezett – konzorcium konzorciumvezetőjeként ellátja a projekt megvalósításával összefüggő projektmenedzsment feladatokat,

c) lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat, kiválasztja a nyertes ajánlattevőket, és szükség esetén aláírja a keretmegállapodásokat, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 104. §-ában foglaltak figyelembevételével, és

d) – szükség esetén közreműködő bevonásával – gondoskodik a műszaki ellenőri feladatok ellátásáról.

(3) Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti projektek tekintetében, az (1) bekezdésben foglaltak mellett, konzorciumvezetőként vagy – ha a konzorciumi megállapodás erre feljogosítja – konzorciumi tagként

a) lebonyolíthatja a végső kedvezményezett nevében eljárva, annak meghatalmazása alapján a közbeszerzési eljárásokat, és kiválaszthatja a nyertes ajánlattevőket,

b) keretmegállapodásos eljárások esetén a nyertes ajánlattevőkkel – a végső kedvezményezett nevében és annak javára, annak meghatalmazása alapján – aláírhatja a keretmegállapodásokat, a Kbt. 104. §-ában foglaltak figyelembevételével, és

c)20 elláthatja a projektek megvalósításával kapcsolatos tervezési és – szükség esetén közreműködő bevonásával – műszaki ellenőri feladatokat.

III. Fejezet

AZ 1. § SZERINTI PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYAI

7. § (1)21 Az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti projektek esetén a minisztériummal mint konzorciumvezetővel, az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti projektek esetén a minisztériummal mint konzorciumvezetővel vagy konzorciumi taggal kell megkötni a támogatási szerződést.

(2)22 Ha a minisztérium a konzorciumvezető, a végső kedvezményezettet konzorciumi tagként kell rögzíteni.

(3)23 A konzorciumban részt vevő konzorciumi tagok a konzorciumi megállapodásban rögzítik feladataikat, jogaikat és kötelezettségeiket, valamint a feladatok ellátására vonatkozó költségtípusok és az egyéb elszámolható költségek konzorciumi tagok közötti megosztását, amely a támogatási szerződés mellékletét képezi.

(4)24 A minisztérium az 1. § szerinti projektek megvalósításából nem szerezhet vagyont, a létrehozott vagyont és az előállított szellemi terméket térítésmentesen át kell adnia más konzorciumi tag részére.

(5)25 Ha az 1. § szerinti projekt megvalósításával összefüggésben el nem számolható költség merül fel, azt az a konzorciumi tag köteles finanszírozni, amelynél az adott költség felmerült, azzal, hogy a bírságot, büntetést az a konzorciumi tag viseli, amelynek a bírságra, büntetésre okot adó esemény felróható.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. Hatályba léptető rendelkezés

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. §26 E rendeletnek az egyes kormányrendeletek fejlesztéspolitikai tárgyú módosításáról szóló 57/2017. (III. 20.) Korm. rendelettel módosított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10. §27 E rendeletnek az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 79/2022 (III. 4.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Korm. rendelet) megállapított 1. § (3) bekezdését a 2021. november 30-a és a Mód. Korm. rendelet hatálybalépése28 között el nem bírált támogatási kérelmekre is alkalmazni kell.

1. melléklet a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez29

1

Az 1. § a 43/2016. (III. 9.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdése az 57/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg. [Az 1. § (1) bekezdésében az 589/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet 4. §-ával elrendelt módosítás, amely szerint az „NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész helyébe a „BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép, nem vezethető át.]

3

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja az 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § (3) bekezdését a 79/2022. (III. 4.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

6

A 2. § 2a. pontját a 43/2016. (III. 9.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

7

A 2. § 5. pontja a 43/2016. (III. 9.) Korm. rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 2. § 5a. pontját a 43/2016. (III. 9.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

9

A 2. § 5b. pontját a 43/2016. (III. 9.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

10

A 2. § 8. pontját a 43/2016. (III. 9.) Korm. rendelet 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 3. alcím címe az 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet 12. § a) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 3. § (1) bekezdése az 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet 12. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 3. § (2) bekezdését az 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet 13. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

14

Az 5. § (3) bekezdése az 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet 12. § c) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 5. § (4) bekezdését az 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet 13. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 4. alcím címe az 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet 12. § e) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 6. § az 57/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

18

A 6. § (1) bekezdése az 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 6. § (2) bekezdése az 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 6. § (3) bekezdés c) pontja az 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 7. § (1) bekezdése az 57/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított, az 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet 12. § f) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 7. § (2) bekezdése az 57/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított, az 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet 12. § d) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 7. § (3) bekezdése az 57/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

24

A 7. § (4) bekezdése az 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet 12. § e) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 7. § (5) bekezdése a 43/2016. (III. 9.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

28

A hatálybalépés időpontja 2022. március 5.

29

Az 1. mellékletet a 329/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 117/2019. (V. 16.) Korm. rendelet 2. §-a.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére