• Tartalom

435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról

2022.03.05.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. §1 (1)2 E rendelet hatálya az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a Kormány által

a) a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása – ideértve a megújuló energiaforrás alkalmazásával kombinált beruházást is – megvalósítását célzó kiemelt,

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja terhére finanszírozott, közszféra szervezet által, az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) mint konzorciumi tag közreműködésével megvalósítandó épületenergetikai célú

projektekre terjed ki.

(2)3 E rendelet hatálya nem terjed ki a szakaszolt projektekre, valamint az egyházi jogi személyek, villamosenergia-szolgáltatók, földgázszolgáltatók és távhőszolgáltatók, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat projektjeire.

(3)4 E rendelet hatálya nem terjed ki azon projektekre, melyekre vonatkozó támogatási kérelmét a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében nevesített támogatást igénylő a választása szerint önállóan nyújtja be.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. előkészítés: a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 5. melléklet 2. pont 2.1.1 alpontja szerinti költség alapját képező tevékenység vagy dokumentum,

2. kedvezményezett: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 14. pontja szerinti szervezet,

2a.5 kiemelt projekt: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 16. pontja szerinti projekt,

3. konzorcium: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti együttműködés,

4. konzorciumvezető: konzorcium kedvezményezett esetén a konzorciumi szerződésben ekként nevesített személy,

5.6 közszféra szervezet: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti szervezet,

5a.7 szakaszolt projekt: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 49. pontja szerinti projekt,

5b.8 szakpolitikai felelős: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti feladatokat ellátó személy,

6. támogatási szerződés: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 54. pontja szerinti szerződés,

7. végső kedvezményezett: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 66. pontja szerinti kedvezményezett,

8.9

II. Fejezet

AZ INTÉZMÉNYRENDSZER

3. A miniszter feladatai

3. § (1) A miniszter gondoskodik az 1. § szerinti projektek határidőben történő megvalósításáról.

(2)10 A miniszter az (1) bekezdés szerinti feladatait a Társaság (a továbbiakban: Társaság) bevonásával látja el.

4. § A miniszter

a) összehangolja az 1. § szerinti projektekkel kapcsolatban hatáskörrel rendelkező szervezetek tevékenységét, módszereket és követelményeket dolgoz ki a támogatáspolitikai intézkedésekhez,

b) figyelemmel kíséri az 1. § szerinti projektek megvalósítását, összehangolja a vonatkozó energetikai célú fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott támogatások felhasználását,

c) a szakpolitikai felelőssel együttműködve meghatározza az 1. § szerinti projektek ütemezését,

d) az a)–c) pontban meghatározott feladatokkal összefüggésben együttműködik a hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal és az érintett szakpolitikai felelőssel.

5. § (1) A miniszter az 1. § szerinti projektek megvalósításával összefüggésben a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezetektől tájékoztatást kérhet a nemzetközi kötelezettséget tartalmazó dokumentumokban – így különösen az Európai Unió valamely pénzügyi alapjából finanszírozott támogatási programban – kitűzött célok megvalósulásának nyomon követése, és az 1. § szerinti projektek megvalósítása érdekében.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok személyes adatot nem tartalmazhatnak.

(3) A miniszter köteles az általa kezelt adatok eredeti védelmi szintjének fenntartásáról gondoskodni. Az e rendeletben foglalt intézkedések megvalósításával összefüggésben a miniszter kizárólag a Társaság és a szakpolitikai felelős számára továbbíthat adatot.

(4) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a Társaság útján, eredeti formájukban, elektronikus formában vagy papír alapon tartja nyilván.

(5) Az 1. § szerinti projektek határidőben történő megvalósítása érdekében a miniszter és a szakpolitikai felelős gondoskodnak az irányításuk alá tartozó szervezetek együttműködéséről. A szakpolitikai felelős és az irányítása alá tartozó szervezetek térítésmentesen kötelesek információt és adatot szolgáltatni a miniszter részére.

4. A Társaság feladatai

6. §11 (1) A Társaság az 1. § (1) bekezdése szerinti projektek tekintetében

a) szükség esetén javaslatot tesz a nemzeti fejlesztési miniszternek és a szakpolitikai felelősnek a projekteket érintő jogszabályok módosítására, együttműködve a projektek tekintetében hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal,

b) a nemzeti fejlesztési miniszter döntése alapján közreműködik a kormányzati intézkedések végrehajtásában, a projekteket érintő miniszteri beszámolók, tájékoztatók előkészítésében,

c) kapcsolatot tart a nemzeti fejlesztési miniszter és a szakpolitikai felelős irányítása alá tartozó, az adott feladat ellátásáért felelős szervezettel, valamint a projektek tekintetében hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal,

d) negyedévente jelentést készít a nemzeti fejlesztési miniszter részére a tevékenységéről és a projektek előrehaladásáról, továbbá haladéktalanul tájékoztatja – az ok megjelölésével – a minisztert, ha a projektek megvalósítása késedelmet szenvedhet,

e) ha a Társaság a konzorciumvezető, ellátja a konzorcium tagjainak az irányító hatóság felé való képviseletét, és

f) ellát minden olyan feladatot, amelyet jogszabály, kormányhatározat vagy a tulajdonosi joggyakorló utasításával a hatáskörébe utal.

(2) A Társaság az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti projektek tekintetében, az (1) bekezdésben foglaltak mellett, konzorciumvezetőként

a) előkészíti a projektet,

b) a támogatást igénylő – a támogatási szerződés megkötését követően kedvezményezett – konzorcium konzorciumvezetőjeként ellátja a projekt megvalósításával összefüggő projektmenedzsment feladatokat,

c) lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat, kiválasztja a nyertes ajánlattevőket, és szükség esetén aláírja a keretmegállapodásokat, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 104. §-ában foglaltak figyelembevételével,

d) ellátja a műszaki ellenőri feladatokat.

(3) Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti projektek tekintetében, az (1) bekezdésben foglaltak mellett, konzorciumvezetőként vagy – ha a konzorciumi megállapodás erre feljogosítja – konzorciumi tagként

a) lebonyolíthatja a végső kedvezményezett nevében eljárva, annak meghatalmazása alapján a közbeszerzési eljárásokat, és kiválaszthatja a nyertes ajánlattevőket,

b) keretmegállapodásos eljárások esetén a nyertes ajánlattevőkkel – a végső kedvezményezett nevében és annak javára, annak meghatalmazása alapján – aláírhatja a keretmegállapodásokat, a Kbt. 104. §-ában foglaltak figyelembevételével, és

c) elláthatja a projektek megvalósításával kapcsolatos tervezési és műszaki ellenőri feladatokat.

III. Fejezet

AZ 1. § SZERINTI PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYAI

7. § (1)12 Az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti projektek esetén a Társasággal mint konzorciumvezetővel, az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti projektek esetén a Társasággal mint konzorciumvezetővel vagy konzorciumi taggal kell megkötni a támogatási szerződést.

(2)13 Ha a Társaság a konzorciumvezető, a végső kedvezményezettet konzorciumi tagként kell rögzíteni.

(3)14 A konzorciumban részt vevő konzorciumi tagok a konzorciumi megállapodásban rögzítik feladataikat, jogaikat és kötelezettségeiket, valamint a feladatok ellátására vonatkozó költségtípusok és az egyéb elszámolható költségek konzorciumi tagok közötti megosztását, amely a támogatási szerződés mellékletét képezi.

(4) A Társaság az 1. § szerinti projektek megvalósításából nem szerezhet vagyont, a létrehozott vagyont és az előállított szellemi terméket térítésmentesen át kell adnia más konzorciumi tag részére.

(5)15 Ha az 1. § szerinti projekt megvalósításával összefüggésben el nem számolható költség merül fel, azt az a konzorciumi tag köteles finanszírozni, amelynél az adott költség felmerült, azzal, hogy a bírságot, büntetést az a konzorciumi tag viseli, amelynek a bírságra, büntetésre okot adó esemény felróható.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. Hatályba léptető rendelkezés

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. §16 E rendeletnek az egyes kormányrendeletek fejlesztéspolitikai tárgyú módosításáról szóló 57/2017. (III. 20.) Korm. rendelettel módosított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10. §17 E rendeletnek az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 79/2022 (III. 4.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Korm. rendelet) megállapított 1. § (3) bekezdését a 2021. november 30-a és a Mód. Korm. rendelet hatálybalépése18 között el nem bírált támogatási kérelmekre is alkalmazni kell.

1. melléklet a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez19

1

Az 1. § a 43/2016. (III. 9.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdése az 57/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg. [Az 1. § (1) bekezdésében az 589/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet 4. §-ával elrendelt módosítás, amely szerint az „NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész helyébe a „BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép, nem vezethető át.]

4

Az 1. § (3) bekezdését a 79/2022. (III. 4.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

5

A 2. § 2a. pontját a 43/2016. (III. 9.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

6

A 2. § 5. pontja a 43/2016. (III. 9.) Korm. rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 2. § 5a. pontját a 43/2016. (III. 9.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

8

A 2. § 5b. pontját a 43/2016. (III. 9.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

9

A 2. § 8. pontját a 43/2016. (III. 9.) Korm. rendelet 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 3. § (2) bekezdése az 57/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 13. §-a szerint módosított szöveg.

11

A 6. § az 57/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

12

A 7. § (1) bekezdése az 57/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

13

A 7. § (2) bekezdése az 57/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

14

A 7. § (3) bekezdése az 57/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

15

A 7. § (5) bekezdése a 43/2016. (III. 9.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

17

A 10. §-t a 79/2022. (III. 4.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

18

A hatálybalépés időpontja 2022. március 5.

19

Az 1. mellékletet a 329/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 117/2019. (V. 16.) Korm. rendelet 2. §-a.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére