• Tartalom

436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági őstermelői igazolványról1

2020.06.18.

A Kormány a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § e) pontjában,

a 12. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 15. § és a 19. § tekintetében a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 53. § (2) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az őstermelői igazolvány

1. § (1) Az őstermelői igazolvány és a közös őstermelői igazolvány (a továbbiakban együtt: igazolvány) a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozóan igazolja, hogy mezőgazdasági őstermelői tevékenységet (a továbbiakban: őstermelői tevékenység) folytat, és jogosult a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó rendelkezései szerinti adózásra.

(2) Az igazolványnak tartalmaznia kell az 1. melléklet szerinti adatokat. Az igazolványnak részét képezi a 2. melléklet szerinti adatokat tartalmazó értékesítési betétlap.

2. § (1) A mezőgazdasági őstermelő egyidejűleg csak egy hatályos igazolvánnyal rendelkezhet.

(2) A közös őstermelői tevékenységet folytató családtagok közös őstermelői igazolványát (a továbbiakban: közös igazolvány) annak a családtagnak a nevére kell kiállítani, akit az Szja. tv. 78/A. § (2) bekezdése szerinti együttes nyilatkozatban egybehangzóan megneveztek. A közös őstermelői tevékenységet folytató családtagok együttesen egy közös igazolvánnyal rendelkeznek.

(3) Közös igazolvány kiváltása esetén az igazolványhoz tartozó értékesítési betétlapon fel kell tüntetni az Szja. tv. 78/A. § (2) bekezdése szerint együttes nyilatkozatot tevő, közös háztartásban élő családtagok azonosító adatait.

(4)2 Közös igazolvány kiváltása esetén az abban bejegyzésre kerülő személy köteles a korábban kiváltott hatályos igazolványát a közös igazolvány kiváltásának kérelmezésekor leadni.

(5)3 Amennyiben a közös őstermelői tevékenységben részt vevők személyében változás következik be, tizenöt napon belül új értékesítési betétlap kiadását kell kérelmezni.

3. § (1) Az igazolvány akkor érvényes, ha az igazolvány és a hozzá tartozó értékesítési betétlap egyidejűleg hatályos.

(2) Az igazolvány – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kiállítása napjától a kiállítást követő ötödik adóév utolsó napjáig hatályos.

(3)4

(4) Az igazolvány az ügyfél választása alapján a

a) hatályának kezdete szerinti adóévre, vagy

b) hatályának kezdetétől számított legfeljebb három adóévre

vonatkozó értékesítési betétlappal együtt adható ki.

(5) A (4) bekezdés szerinti értékesítési betétlap kiadását követően értékesítési betétlap az ügyfél kérelmére kizárólag a kérelmezés időpontja szerinti évnek megfelelő adóévre, valamint az azt követő két adóévre adható ki. Értékesítési betétlap csak az igazolvány hatályossági ideje szerinti adóévekre adható ki.

(6)5

(7) Ugyanarra az adóévre vonatkozó, folytatólagos sorszámmal ellátott értékesítési betétlapot kell kiadni, ha az előző értékesítési betétlap betelt. Az értékesítési betétlap elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása esetén ennek tényét az ismételten kiadott értékesítési betétlapon fel kell tüntetni.

2. Nyilvántartás

4. § (1) Az Szja tv. 81/A. §-a alapján, a 3. melléklet szerinti adattartalmú közhiteles hatósági nyilvántartást (a továbbiakban: Nyilvántartás) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény szerinti élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben vezeti.

(2)6 A NÉBIH a Nyilvántartáshoz a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) és a az őstermelői tevékenység igazolása érdekében a fővárosi és megyei kormányhivatal számára hozzáférést biztosít.

3. Az igazolvány kiadása, érvényesítése, cseréje, módosítása

5. § (1)7 Az igazolvány kiadása, érvényesítése, cseréje és módosítása tekintetében az ügyfél bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti NAK megyei ügyintéző szervezete (a továbbiakban: kiállító) az illetékes.

(2)8 A kérelem előterjesztésekor az ügyfélnek az Szja. tv. 81/A. § (2) bekezdés a) és b) pontja, valamint e) pont ea) alpontja szerinti adatokat igazolnia kell, amely alapján a kiállító az igazolványra való jogosultsági feltételek vizsgálata során megállapítja

a) az ügyfél személyazonosságát, valamint

b) annak tényét, hogy az ügyfél

ba) 16. életévét betöltötte-e, és

bb) rendelkezik-e érvényes őstermelői igazolvánnyal.

(3)9 Az igazolvány kiadásának feltétele az Szja. tv. 78/A. § (1) és (2) bekezdésében előírt nyilatkozatok megtétele.

(4) A kérelmet a 4. mellékletben foglalt adattartalommal az ügyfél által közölt adatok alapján a kiállító állítja elő.

(5) Amennyiben az ügyfél nem személyesen jár el, a helyette eljáró személy képviseleti jogosultságát közokiratba foglalt meghatalmazással kell igazolni. Ha az ügyfél – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – egészségi állapota miatt nem képes a kiállító előtt személyesen megjelenni, a helyette eljáró személy képviseleti jogosultságát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolhatja.

(6) A személyesen eljáró ügyfél vagy a helyette eljáró személy a kérelmet saját kezűleg írja alá. Az ügyfél írásképtelensége esetén, a kérelmen ezt a tényt a kiállítónak – az aláírás céljára szolgáló rovatban – fel kell tüntetni.

6. § (1) A kiállító – az igazolvány kiállíthatóságáról meghozott döntésként – a mezőgazdasági őstermelő részére az 5. melléklet szerinti adattartalommal ideiglenes igazolványt állít ki, amely legfeljebb a kiállításától számított hatvan napig igazolja, hogy a mezőgazdasági őstermelő őstermelői tevékenységet folytat, és jogosult az Szja. tv. mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó rendelkezései szerinti adózásra.

(2)10

(3) A postai úton át nem vett igazolványt a mezőgazdasági őstermelő vagy a helyette eljáró személy veheti át a kiállítónál.

(4) Az át nem vett igazolványokat – az átvételre való felhívást követően – a NAK az igazolvány kiállításától számított egy év elteltével megsemmisíti, és e tényt rögzíti a Nyilvántartásban.

(5) A kiállító az igazolványokkal és értékesítési betétlapokkal kapcsolatos adatokat az igazolvány és értékesítési betétlap kiadásával, az igazolvány módosításával, cseréjével, bevonásával egyidejűleg a Nyilvántartásban rögzíti.

(6) A NÉBIH a Nyilvántartásban hivatalból rögzíti, ha

a) a mezőgazdasági őstermelő elhalálozott,

b) az igazolvány hatályát vesztette.

(7) Az elveszett, megsemmisült, vagy megrongálódott igazolvány esetében az új igazolvány kiállítására az e §-ban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

7. § (1) A 3. melléklet szerinti adatokban bekövetkezett változásokat – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – évente egyszer, június 15. napjáig kell bejelenteni a kiállítónak.

(2) A mezőgazdasági őstermelő köteles a 3. melléklet 1–17. pontjai, 20. pont 20.4. alpontja, 21. pont 21.2. alpontja, 22. pont 22.1. alpontja, valamint 25. pontja szerinti adataiban bekövetkezett változásokat a változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül bejelenteni a kiállítónak.

(2a)11 A (2) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a mezőgazdasági őstermelő kéri – a (2) bekezdés szerinti határidőben értesíti a Nyilvántartást vezető szervet.

(3) Amennyiben a mezőgazdasági őstermelő 1. melléklet 1. pontja szerinti adataiban változás következik be, vagy az igazolvány hibás adatokkal került kiadásra, a kiállító a mezőgazdasági őstermelő részére új igazolványt és értékesítési betétlapot ad ki. Az igazolvány cseréjére a 6. §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. A csere elvégzése érdekében az igazolványt a kiállítónál kell leadni.

(4) Amennyiben a mezőgazdasági őstermelőnek kizárólag az 1. melléklet 2. pontja szerinti adataiban következik be változás, úgy a kiállító a részére módosítás céljából átadott igazolvány elektronikus adatait módosítja.

(5) Amennyiben a mezőgazdasági őstermelő 2. melléklet szerinti adataiban változás következik be, vagy az értékesítési betétlap hibás adatokkal került kiadásra, a kiállító a mezőgazdasági őstermelő részére új értékesítési betétlapot ad ki.

8. § (1)12 A mezőgazdasági őstermelő az ideiglenes igazolvány, igazolvány, illetve értékesítési betétlap elvesztését, megsemmisülését, megrongálódását köteles a kiállítónak haladéktalanul bejelenteni. A talált igazolványt a kiállítóhoz kell eljuttatni.

(2) Az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott igazolvány, illetve értékesítési betétlap helyett a kiállító kérelemre újat ad ki.

9. § (1) A mezőgazdasági őstermelő köteles az igazolványt tizenöt napon belül a kiállítónak leadni, ha a tevékenység végzésével felhagy vagy azt nem mezőgazdasági őstermelőként kívánja folytatni.

(2) A leadott igazolványt a kiállítónak át kell lyukasztania, a papír formátumú igazolványt „érvénytelen” bélyegzőlenyomattal kell ellátnia. Az átlyukasztott, érvénytelen jelzéssel ellátott igazolványt az ügyfél részére vissza kell adni. Nem adható vissza az érvénytelenített igazolvány, ha az hamis vagy meghamisították.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell a megrongálódott, valamint a cserével érintett igazolványra, amennyiben ezek helyett új igazolvány kerül kiállításra.

9/A. §13

4. Az igazolvány használatának szabályai

10. § (1)14 Az érvényes igazolványt a mezőgazdasági őstermelő köteles sértetlenül megőrizni, jogszabályban meghatározott esetekben és módon, felhívásra – az értékesítés helyszínén is – bemutatni.

(2) Tilos az igazolványt másra átruházni, letétbe helyezni vagy biztosítékul használni.

(3) Az igazolványba bejegyzést kizárólag a kiállító tehet.

11. § (1) Az értékesítési betétlapra adatokat az Szja. tv. 6. számú melléklete szerinti, az őstermelői tevékenység során előállított terméket (a továbbiakban: őstermelői termék) vásárló kifizető és a mezőgazdasági őstermelő jegyezhet be.

(2) A kifizető az őstermelői termék vétele esetén az értékesítési betétlapra a kiállított bizonylat alapján folyamatosan jegyzi be az értékesítés időpontját, a kifizetett összeget, a bizonylat számát, nevét (cégnevét), valamint e bejegyzéseket aláírásával hitelesíti.

(3) A mezőgazdasági őstermelő az értékesítési betétlapra

a) negyedévenként bejegyzi azon értékesítésének általa vezetett bevételi nyilvántartása szerinti összesített összegét, amelyeket a negyedév utolsó napjáig nem kifizetőtől őstermelői termék ellenértékeként kapott,

b) időrendben bejegyzi mindazokat az értékesítési összegeket, amelyeket bármely ok miatt az értékesítési betétlapra a kifizetők nem jegyeztek be, valamint

c) elvégzi az értékesítéseknek az adóelőlegfizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges összegezését.

(4) Az értékesítési betétlap elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása esetén a mezőgazdasági őstermelő az új értékesítési betétlapra – az értékesítést igazoló bizonylatok és az általa vezetett bevételi nyilvántartása alapján – bejegyzi bevételeit.

(5) A mezőgazdasági őstermelő az értékesítési betétlapot az adóév végét követően az értékesítések összegezésével, az üresen maradt sorok áthúzásával lezárja.

(6) Az értékesítési betétlap – az értékesítést igazoló bizonylatokkal, tételes költségelszámolás esetén a kiadásokat igazoló számlákkal, vagy más, az adókötelezettséggel kapcsolatos bizonylattal, saját feljegyzéssel (az adóelőleg-fizetéshez alkalmazott jövedelemszámítással) együtt – a mezőgazdasági őstermelő által megőrzendő bizonylat.

(7) Az e §-ban foglalt rendelkezéseket a közös igazolvány részét képező értékesítési betétlapra is alkalmazni kell.

12. § (1) A mezőgazdasági őstermelő érvényes igazolványának birtokában mezőgazdasági őstermelőként, kizárólag azt a saját őstermelői tevékenységéből származó őstermelői terméket értékesítheti, ami szerepel a Nyilvántartásban.

(2) Az őstermelői termék értékesítésének helyszínén a mezőgazdasági őstermelő köteles az igazolvány száma mellett az őstermelői termékét vagy az értékesítés helyszínét a „Saját őstermelői tevékenységből származó termék” felirattal a vásárló tájékoztatására alkalmas módon ellátni.

(3) A mezőgazdasági őstermelő a Nyilvántartásba általa bejegyeztetett tevékenységet egyéni vállalkozóként nem végezheti. Amennyiben a mezőgazdasági őstermelő egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat, akkor ugyanolyan terméket – egy időben, ugyanazon a helyszínen – kizárólag mezőgazdasági őstermelőként vagy kizárólag egyéni vállalkozóként értékesíthet.

(4)15 Az ellenőrzési jogkörében eljáró NÉBIH (a továbbiakban: ellenőrző hatóság) annak a mezőgazdasági őstermelőnek, aki egyben egyéni vállalkozó is, az őstermelői tevékenységét az egyéni vállalkozókról szóló nyilvántartásban szereplő adatai összevetésével is ellenőrizheti.

5. Az igazolvány használatának ellenőrzése

13. § (1)16 Az ellenőrző hatóság az igazolvány használata jogszerűségének, valamint a Nyilvántartásban szereplő adatok valódiságának ellenőrzése során jogosult:

a) a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt, vagy értékesített őstermelői termék származását ellenőrizni;

b)17 a mezőgazdasági őstermelő igazolványát és értékesítési betétlapját, valamint a személyazonosító igazolványát vagy egyéb, a személyazonosság igazolására alkalmas okmányát elkérni, abba betekinteni;

c) az őstermelői tevékenység végzésének helyszínén és az értékesítés helyszínén ellenőrzést tartani;

d)18 az igazolványt visszatartani az őstermelői tevékenység jogszerűségének e rendeletben foglaltak szerinti vizsgálatára irányuló eljárás végleges lezárásáig, ha a Nyilvántartásban szereplő és az értékesítés helyszínén lévő őstermelői termékek köre egymástól eltér;

e) az igazolványt visszavonni, ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a mezőgazdasági őstermelő

ea) őstermelői tevékenységre vonatkozó adatai eltérnek a Nyilvántartásban szereplő adatoktól,

eb) egyéni vállalkozói tevékenysége között a Nyilvántartásba bejegyzett tevékenység is szerepel,

ec) által értékesíteni kívánt vagy értékesített termék mennyisége legalább 10%-kal több, mint amennyi a Nyilvántartásban szerepel, vagy a saját gazdasága adatai alapján lehetősége van termelni,

ed) olyan terméket értékesített vagy kívánt értékesíteni, amit a Nyilvántartásba nem jelentett be,

ee) a 12. § (1)–(3) bekezdése alapján rá vonatkozó előírások valamelyikét megszegi.

(2)19 Az (1) bekezdés d) pontja szerinti visszatartás tényét az ellenőrző hatóság haladéktalanul rögzíti a Nyilvántartásban.

14. § (1)20 Az ellenőrző hatóság az igazolvány visszavonásáról szóló döntésével egyidejűleg meghatározza az új igazolvány kiadásának legkorábbi időpontját. A visszavonás időtartamát az ellenőrző hatóság – a jogsértés súlyától függően – két hónaptól két évig terjedő időtartamra határozhatja meg. A visszavonás időtartamába – ha az igazolvány az őstermelői tevékenység jogszerűségének e rendeletben foglaltak szerinti vizsgálatára irányuló eljárás végleges lezárásáig visszatartásra került – a visszatartás időtartamát be kell számítani.

(2)21 Az ellenőrző hatóság az (1) bekezdés szerinti döntését, továbbá a 9. § (2) bekezdésében foglaltak elvégzése érdekében a döntés véglegessé válását követően az igazolványt megküldi a NAK részére.

(3) A visszavonáshoz kapcsolódó tényeket a döntésről való tudomásszerzést követően a NAK haladéktalanul rögzíti a Nyilvántartásban.

6. Az elveszett, megsemmisült, vagy megrongálódott igazolvány pótlásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj

15. §22

7. Adatszolgáltatási kötelezettség

16. § Az adóhatóság és a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint az őstermelői tevékenység igazolásával és az igazolvány adattartalmával kapcsolatos adatszolgáltatásokhoz kötődő feladatokat a NÉBIH látja el.

8. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 15. § 2016. február 1-jén lép hatályba.

18. § (1)23 A 6. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, az ideiglenes igazolványnak 2016. január 1. és július 31. között történő kiállítása esetén az ideiglenes igazolvány 2016. szeptember 30-ig igazolja, hogy a mezőgazdasági őstermelő őstermelői tevékenységet folytat, és jogosult a Szja. tv. mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó rendelkezései szerinti adózásra.

(2) A 2016. január 1-je előtt kiállított igazolványok 2016. december 31-ig, de legfeljebb a kiállításuk évétől kezdődően számított harmadik adóév utolsó napjáig hatályosak.

(3) A 2016. január 1. és március 20. napja között a kiállítónál előterjesztett új igazolvány kiállítása iránti kérelem alapján kiadott új igazolvány a kiadás évének első napjától hatályos.

(4)24 A 6. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, az ideiglenes igazolványnak 2020. május 31. után történő kiállítása esetén az ideiglenes igazolvány 2020. december 31-ig igazolja, hogy a mezőgazdasági őstermelő őstermelői tevékenységet folytat, és jogosult a Szja. tv. mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó rendelkezései szerinti adózásra.

19. §25

20. §26

1. melléklet a 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az igazolványon megjelenő külső adattartalom és az igazolványban rögzített elektronikus adattartalom
1. Az igazolványon megjelenő külső adattartalom
1.2. A 3. melléklet 5. és 12. pontja szerinti adatokból álló számsor
1.3. Az igazolvány típusa (őstermelői igazolvány vagy közös őstermelői igazolvány)
1.4.27 Az igazolvány nyomdai sorszáma
1.5.28 Az igazolvány impresszumszáma
2. Az igazolványban rögzített elektronikus adattartalom
2.1.29 A 3. melléklet 1–29. pontja szerinti adatok
2.2. Az igazolvány típusa (őstermelői igazolvány, vagy közös őstermelői igazolvány)

2. melléklet a 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az értékesítési betétlap adattartalma
1.30 A 3. melléklet 1–8., 12., 16. pontja és 26–29. pontja szerinti adatok
2. Az értékesítési betétlapot érvényesítő kiállító hatósági pecsétje és a kiállító aláírása
3. Állatonként, illetve növényenként:
3.1. az adásvétel dátuma
3.2. az állat, illetve növény eladásáért járó összeg forintban
3.3. a vásárlást igazoló bizonylat száma
3.4. a vevő (felvásárló) neve és aláírása
4. Az adott adóévre vonatkozóan az állat, valamint – szőlő kivételével – a növény és a feldolgozott termék eladásából származó bevételösszege összesen forintban
5. Az adott adóévre vonatkozóan a bor és must eladásából származó bevétel összege összesen forintban
6. Az adott adóévben értékesített szőlő mennyisége és egységára
7. Az adott adóévben értékesített virág és dísznövény eladásából származó bevétel összege összesen forintban
8. A 4–7. pontok szerinti adott adóévre vonatkozó összes bevétel forintban
9. Az ügyfél aláírása

3. melléklet a 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A mezőgazdasági őstermelői nyilvántartásban szereplő adatok
I. Ügyfél adatai:
1. az ügyfél neve
2. az ügyfél születésének helye
3. az ügyfél születésének ideje
4. az ügyfél anyja születéskori családi és utóneve
5. a mezőgazdasági őstermelő (technikai) azonosító száma
6. az ügyfél adóazonosító jele
7. az ügyfél adószáma (amennyiben a kérelmében szerepel)
8. az ügyfél Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben tárolt ügyfél-azonosítója (amennyiben a kérelmében szerepel)
9.31 az ügyfél bejelentett lakóhelye
10. az ügyfél tartózkodási helye (amennyiben a kérelmében szerepel)
11. az ügyfél levelezési címe
12. az igazolvány száma
13. az igazolvány kiállításának ideje
14. az igazolvány hatályosságának kezdete és vége
15. az ügyfél agrárkamarai nyilvántartási száma (amennyiben rendelkezik vele)
16. közös igazolvány esetén a családtag(ok):
16.1. neve
16.2. születési helye
16.3. születési ideje
16.4. anyja születéskori családi és utóneve
16.5. adóazonosító jele
16.6. családtagi minősége
16.7. a mezőgazdasági őstermelő (technikai) azonosító száma
16.8. az ügyfél Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben tárolt ügyfél-azonosítója (amennyiben a kérelmében szerepel)
17. az ügyfél családi gazdálkodóként való nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma, amennyiben az ügyfél családi gazdálkodó
II. Termelési adatok:
18. az ügyfél által használt földterületek adatai:
18.1. a földterület használatának jogcíme
18.2. a használt földterület helye, címe, helyrajzi száma
18.3. a használt földterület nagysága hektárban megadva
18.4. a használt földterület művelési ága
19. az állattartásra alkalmas épületekre vonatkozó épületenként megadott alábbi adatok:
19.1. az épület használati joga
19.2. az épület helye
19.3. az épület alapterülete
19.4. az épület férőhelye
19.5. az épületben tartott állatfaj megnevezése
20. a termeszteni kívánt és termesztett növénykultúrák, -fajok és a termékfeldolgozásra vonatkozó adatok:
20.1. a termesztett növénykultúrák, -fajok megnevezése
20.2. a kultúránkénti, fajonkénti termőterület (terület hektárban)
20.3. a termelés volumenére, termelési egységre vonatkozó adat
20.4. az értékesíteni kívánt termék(ek) megnevezése
20.5. az értékesíteni kívánt termék mennyisége
21. az állati termék előállítására és értékesítésére vonatkozó adatok:
21.1. a faj megnevezés
21.2. az értékesíteni kívánt termék neve
21.3. az értékesíteni kívánt termék mennyisége
22. a vadon gyűjthető termékek körére vonatkozó adatok:
22.1. a vadon gyűjthető termékek körére
22.2. a vadon gyűjthető termékek gyűjtésére vonatkozó engedély megléte
23. a saját gazdaságról, a termeléssel összefüggő rendelkezési jogosultságokról, a gazdaság és a termelési eszközök folyamatos működtetéséről, továbbá a közös őstermelői tevékenység folytatásáról szóló nyilatkozatok meglétére vonatkozó információk
24.32 a tevékenység jellegére vonatkozó adat (állattenyésztés, növénytermesztés, virágtermesztés, erdőgazdálkodás, bortermelés, vadon gyűjthető termékek gyűjtése)
25. az őstermelői tevékenység megnevezése (ÖVTJ-kód)
III. Az értékesítési betétlap kiadására vonatkozó adatok:
26. az értékesítési betétlap kiállításának kelte
27. az értékesítési betétlap hatályosságának kezdete és vége
28. az értékesítési betétlap sorszáma
29. az értékesítési betétlap kiadásának oka
IV.33 Egyéb adatok:
30. az ügyfél élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott azonosító száma
31. visszatartás, visszavonás
31.1. oka
31.2. kezdetének és végének időpontja
32. elhalálozás
32.1. ténye
32.2. dátuma

4. melléklet a 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A mezőgazdasági őstermelő és a mezőgazdasági őstermelővel közös igazolványt igénylő nyilvántartásba vétele, valamint a nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem adattartalma
2. A kérelem típusa
3. Az igazolvány típusa (őstermelői igazolvány vagy közös őstermelői igazolvány)
4. Az adott tárgyévre vonatkozó értékesítési betétlap kiállítása iránti igény
5. Nyilatkozat a saját gazdaságról, a termeléssel összefüggő rendelkezési jogosultságokról, a gazdaság és a termelési eszközök folyamatos működtetéséről, továbbá a közös őstermelői tevékenység folytatásáról
6. Nyilatkozat az adatkezelésről
7. Az igénylő aláírása
8. Közös igazolvány esetén:
8.1.35 Nyilatkozat a közösen választott adózási módról
8.2. Nyilatkozat a lakcím egyezéséről
8.3. Nyilatkozat más őstermelővel közös eszközök működtetésében való folyamatos részvételről

5. melléklet a 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az ideiglenes igazolvány adattartalma
1.36 A 3. melléklet 1–29. pontja szerinti adatok
2. Az igazolvány típusa (őstermelői igazolvány vagy közös őstermelői igazolvány)
3. Tájékoztatás az ideiglenes igazolvány hatályáról
4. Tájékoztatás az igazolvány megküldéséről, átvételéről és az átvétel elmaradása esetén a megsemmisítés szabályairól
5. Nyilatkozat betétlapok átvételéről
6. Tájékoztatás elveszett, megtalált igazolvány leadására vonatkozóan

6. melléklet a 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez37

A kormányablakokban előterjeszthető kérelmek adattartalma
Az őstermelői és közös őstermelői igazolvány iránti kérelemnek hatályos igazolvánnyal még nem rendelkező ügyfél esetén a következő adatokat kell tartalmaznia:
1. A 3. melléklet I. pont 1–4., 6–11., 16.1–16.6., 18–25. alpontja szerinti adatok
2. Az ügyfél neme
3. Az ügyfél e-mail címe
4. Az ügyfél telefonszáma
5. A kérelem típusa (őstermelői igazolvány vagy közös őstermelői igazolvány iránti kérelem)
6. Az adott tárgyévre vonatkozó értékesítési betétlap kiállítása iránti igény
7. Nyilatkozat a saját gazdaságról, a termeléssel összefüggő rendelkezési jogosultságokról, a gazdaság és a termelési eszközök folyamatos működtetéséről, továbbá a közös őstermelői tevékenység folytatásáról
8. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy korábban rendelkezett-e már és mikor őstermelői igazolvánnyal (hatályosság vége)
9. Nyilatkozat az adatkezelésről
10. Közös igazolvány esetén:
10.1. nyilatkozat a lakcím egyezéséről
10.2. nyilatkozat más őstermelővel közös eszközök működtetésében való folyamatos részvételről
11. Az igénylő(k) aláírása(i)
12. Dátum
1

A rendeletet a 665/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. § d) pontja hatályon kívül helyezte 2021. január 1. napjával.

2

A 2. § (4) bekezdése a 203/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (5) bekezdése a 203/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (3) bekezdését a 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 78. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 3. § (6) bekezdését a 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 78. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 5. § (1) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 561. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

8

Az 5. § (2) bekezdése a 203/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. § (3) bekezdése a 203/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § c) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 6. § (2) bekezdését a 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 78. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 7. § (2a) bekezdését a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 16. §-a iktatta be.

12

A 8. § (1) bekezdése a 203/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 9/A. §-t a 420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 563. §-a, alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

14

A 10. § (1) bekezdése a 203/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 12. § (4) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 149. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

16

A 13. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 13. § (1) bekezdés b) pontja a 203/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § d) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 13. § (1) bekezdés d) pontja a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 562. § a) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

19

A 13. § (2) bekezdése a 420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 14. § (1) bekezdése a 420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés b)–c) pontja, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 562. § a) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

21

A 14. § (2) bekezdése a 420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés b) pontja, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 562. § b) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

22

A 15. §-t a 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 78. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 18. § (1) bekezdése a 203/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § d) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 18. § (4) bekezdését a 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 77. §-a iktatta be.

25

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

Az 1. melléklet 1.4. pontját a 203/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

28

Az 1. melléklet 1.5. pontját a 203/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

29

Az 1. melléklet 2.1. pontja a 203/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § e) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 2. melléklet 1. pontja a 203/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § f) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 3. melléklet 9. pontja a 203/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § g) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 3. melléklet 24. pontja a 420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 3. melléklet IV. pontja a 203/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 4. melléklet 1. pontja a 203/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § h) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 4. melléklet 8. pont 8.1. alpontját a 420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

36

Az 5. melléklet 1. pontja a 203/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § i) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére