• Tartalom

438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

2018.01.01.

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7a) bekezdésében,
a 6. és 7. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés n) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja:

a) a vízgazdálkodási előírások megsértéséért a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben megnevezett hatósági jogkörben eljáró szervek által kiszabott bírság megállapításának szabályozása,

b) a vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések és hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírások érvényesítése Magyarország vízkészleteinek fenntartható használata érdekében.

2. A vízgazdálkodási bírság kiszabása és mértékének megállapítása

2. § A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben megnevezett hatósági jogkörben eljáró szervek a vízgazdálkodási előírás megszegése esetén az 1. mellékletben meghatározott számítási módszer alapján, a 2. melléklet szerinti szorzótényezők figyelembevételével meghatározott összegű – de legfeljebb a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 29. § (3) bekezdésében, illetve a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű – bírságot szabnak ki.

3. § (1) Az engedély nélkül létrehozott vízilétesítmény értéke – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a vízilétesítmény létrehozásának teljes költségével egyezik meg, mely magában foglalja a tervezés, az engedélyezés, a beépített anyagok és a kivitelezés költségeit is. A vízilétesítmény értékét tárgyévre számított és vonatkoztatott bruttósított értékkel kell meghatározni.

(2) A víziközművek és a vizek kártételei elleni védelem és védekezés vízilétesítményeinek esetében, amennyiben a vízjogi engedéllyel már rendelkező vízilétesítmény átépítése során fennmaradási engedély utólag kerül kiadásra, az építmény értéke meghatározásánál csak az engedély nélkül végzett vagy engedélytől eltérően végzett részmunkálatok értékével és költségével kell számolni.

3. A bírság befizetése

4. § (1)1 A vízügyi hatóság által kiszabott vízgazdálkodási bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül kell a határozatban megjelölt, a Magyar Államkincstár által e célra létrehozott központosított beszedési számlára befizetni.

(2)2 A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörében eljáró hatóság a végleges döntés másolatát a véglegessé válástól számított 5 napon belül megküldi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére.

4. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

6–7. §3

1. melléklet a 438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Alapfogalmak és számítási módszer

1. Alkalmazott rövidítések:

A: alapbírság

ENG: engedély vagy bejelentés megléte

HAT: hatósági mérlegelés

ERZ: a terület érzékenysége a felszín alatti vizek állapota szempontjából

MELY: a létesítmény mélysége, típusa

VT_FAV_M: felszín alatti víztest mennyiségi állapota

VT_FAV_K: felszín alatti víztest kémiai állapota

KAP: a víztermelő vagy víz bevezetésére szolgáló létesítmény, eszköz kapacitása

VT_FEV: felszíni víztest ökológiai állapota

ERT: az építmény értéke

ANY: adatszolgáltatás és nyilvántartás

2. Felszín alatti víz kitermelésével, megfigyelésével, felszín alatti vízbe történő beavatkozással, közvetlen vagy közvetett bevezetés céljából létrehozott vízilétesítménnyel, vagy e célból végzett tevékenységgel kapcsolatos vízgazdálkodási előírás megsértése esetén a vízgazdálkodási bírság mértékét a következő számítási mód alapján kell megállapítani:

VGB= A*ENG*HAT*ERZ*MELY*VT_FAV_M*VT_FAV_K

2.1. Szakképesítés hiányában végzett kút létesítése esetén – a 2. pont szerinti számítási módot figyelmen kívül hagyva – a Vgtv. 32/A. § szerint kiszabható vízgazdálkodási bírság 100%-át kell kiszabni azzal szemben, aki a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott képesítési követelményeknek nem felel meg.

3. Felszíni vízből történő vízkivétellel, felszíni vízbe történő bevezetéssel, kibocsátással vagy felszíni vizet érintő vízimunkával, vízilétesítménnyel kapcsolatos vízgazdálkodási előírás megsértése esetén a vízgazdálkodási bírság mértékét a következő számítási mód alapján kell megállapítani:

VGB= A*ENG*HAT*KAP*VT_FEV

4. A víziközművek és a vizek kártételei elleni védelem és védekezés vízilétesítményeivel kapcsolatos, valamint a 2–3., illetve az 5. pont alá nem tartozó vízgazdálkodási előírás megsértése esetén a vízgazdálkodási bírság mértékét a következő számítási mód alapján kell megállapítani:

VGB= A*ENG*ERT*HAT

5. Jogszabályban, hatósági határozatban, közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban megállapított adatszolgáltatásra, nyilvántartásra vonatkozó vízgazdálkodási előírás megsértése esetén a vízgazdálkodási bírság mértékét a következő számítási mód alapján kell megállapítani:

VGB= A*ANY*HAT

2. melléklet a 438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A vízgazdálkodási bírság mértékét meghatározó szorzótényezők

A

B

C

D

1.

Szorzó alaptípusa

Szorzó jele

Szorzó értékhatározója

Szorzó értéke

2.

Alapbírság

A

Értéke a Vgtv-ben meghatározottak alapján.

a) az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-a;

b) engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat, vagy egyéb vízgazdálkodási előírás megszegése esetén 1 000 000 forint, illetve természetes személy esetén 300 000 forint

3.

Engedély vagy bejelentés megléte

ENG

A tevékenység a hatóság engedélyével, tudomásával, de attól eltérve történt.

0,75

4.

A tevékenység hatósági engedély vagy bejelentés nélkül történt.

1

5.

Hatósági mérlegelés

HAT

A hatósági mérlegelés szempontjai közt figyelembe kell venni:
a) a cselekmény felróhatóságát,
b) a jogsértést elkövető személy eljárást segítő, együttműködő magatartását,
c) a benyújtott dokumentációk és adatok szakszerűségét, pontosságát,
d) engedély megléte esetén az engedélytől való eltérés mértékét,
e) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát.

0,5–1

6.

A terület érzékenysége a felszín alatti vizek állapota szempontjából

ERZ

kijelölt, vagy előzetesen lehatárolt vízbázis védőterület

1,25

7.

felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny terület, a kijelölt vagy előzetesen lehatárolt vízbázis védőterületek kivételével

1

8.

felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny terület

0,8

9.

felszín alatti víz állapota szempontjából kevésbé érzékeny terület

0,75

10.

A létesítmény mélysége, típusa

MELY

ásott kút

0,2

11.

a vízi létesítmény mélysége 0–10 m közötti mélységű

0,7

12.

a vízi létesítmény mélysége 10,1–30 m közötti mélységű

0,75

13.

a vízi létesítmény mélysége 30,1–50 m közötti mélységű

0,8

14.

a vízi létesítmény mélysége az 50,1–500 m közötti mélységű

1

15.

a vízi létesítmény mélysége az 500,1 métert meghaladja

1,25

16.

Felszín alatti víztest állapota

VT_FAV_M

felszín alatti víztest mennyiségi állapota Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve (a továbbiakban: VGT) szerint gyenge minősítésű

1

17.

felszín alatti víztest mennyiségi állapota a VGT szerint jó minősítésű

0,9

18.

VT_FAV_K

felszín alatti víztest kémiai állapota a VGT szerint gyenge minősítésű

1

19.

felszín alatti víztest kémiai állapota a VGT szerint jó minősítésű

1,1

20.

A víztermelő vagy víz bevezetésére szolgáló létesítmény, eszköz kapacitása

KAP

a víztermelő vagy víz bevezetésére szolgáló létesítmény névleges kapacitása a vízfolyás hozamának 25%-át meghaladó vízkivételt vagy bevezetést tesz lehetővé

1

21.

a víztermelő vagy víz bevezetésére szolgáló létesítmény névleges kapacitása a vízfolyás hozamának 10–25%-a közötti vízkivételt tesz lehetővé

0,6

22.

a víztermelő vagy víz bevezetésére szolgáló létesítmény névleges kapacitása a vízfolyás hozamának 10%-a alatti vízkivételt tesz lehetővé

0,2

23.

Felszíni víztest ökológiai állapota

VT_FEV

a vízgyűjtőhöz tartozó felszíni vízfolyás víztest ökológiai állapota a VGT szerint rossz minősítésű

1,15

24.

a vízgyűjtőhöz tartozó felszíni vízfolyás víztest ökológiai állapota a VGT szerint gyenge minősítésű

1,1

25.

a vízgyűjtőhöz tartozó felszíni vízfolyás víztest ökológiai állapota a VGT szerint mérsékelt minősítésű

1,05

26.

a vízgyűjtőhöz tartozó felszíni vízfolyás víztest ökológiai állapota a VGT szerint jó minősítésű

1

27.

a vízgyűjtőhöz tartozó felszíni vízfolyás víztest ökológiai állapota a VGT szerint kiváló minősítésű

0,9

28.

Az építmény értéke

ERT

500 000 000 Ft felett

1

29.

100 000 000–
500 000 000 Ft

0,9

30.

25 000 000–
100 000 000 Ft

0,8

31.

5–25 000 000 Ft

0,7

32.

0–5 000 000 Ft

0,6

33.

Adatszolgáltatás és nyilvántartás

ANY

víziközművek esetén

1,0

34.

minden egyéb esetben

0,1

1

A 4. § (1) bekezdése a 137/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 564. § a) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

2

A 4. § (2) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 564. § b) és c) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

3

A 6–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére