• Tartalom

44/2015. (VII. 20.) NFM rendelet

44/2015. (VII. 20.) NFM rendelet

a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet, valamint a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról1

2015.07.28.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 14. alpontjában,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 19. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló
1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet módosítása

1. § A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az 1. számú melléklet 18. pontjában meghatározott járműfenntartó tevékenység esetében az (1) és (2) bekezdésben meghatározott bejelentés közlekedési hatóság általi nyilvántartásba vételéről kiadott hatósági bizonyítvány a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikkében meghatározottak szerinti jogosultságot tanúsítja.”

2. § Az R1. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az e rendeletben foglaltak megtartását a közlekedési hatóság ellenőrzi. A közlekedési hatóság az 1. számú melléklet 18. pontjában meghatározott tevékenységet végzőket a mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság, az 1. számú melléklet 19. pontjában meghatározott tevékenységet végzőket a környezetvédelmi hatóság bevonásával ellenőrzi. Az ellenőrzés során a közlekedési hatóság a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott ellenőrzési módszertant alkalmazza.”

3. § (1) Az R1. 14. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Ez a rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. és 34. cikke végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

(2) Az R1. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) az elhasználódott járművekről szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv;
b) az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkének (3) bekezdése szerint kiadott bontási igazolások minimumkövetelményeiről szóló, 2002. február 19-i 2002/151/EK bizottsági határozat.”

2. A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet módosítása

4. § (1) A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet hatálya kiterjed a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó természetes és jogi személyekre, egyéni cégekre és egyéni vállalkozókra.”

(2) Az R2. 1. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet alkalmazási köre kiterjed:)

c) a digitális és analóg tachográf, továbbá a tachográf-kártya, valamint az adatrögzítő lap használatára,”

5. § (1) Az R2. 2. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

f) tachográf műhely: a tachográf szerelésére – a közlekedési hatóság engedélye alapján – jogosult, a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak megfelelő, a közlekedési hatóságnál bejelentett gépjármű fenntartó szervezet;”

(2) Az R2. 2. §-a a következő u)–x) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

u) tachográf szerelése: a tachográf beszerelése, üzembe helyezése, aktiválása, illesztése, kalibrálása, műszaki ellenőrzése, időszakos vizsgálata, javítása, valamint a digitális tachográf által tárolt adatok tachográf műhelyben történő letöltése;
v) tachográf szerelő: a közlekedési hatóság engedélye alapján tachográf szerelésére jogosult személy;
w) tachográf javítása: az r) pont alá nem tartozó, a tachográf készülék belső lezárását biztosító plombák megbontását igénylő szerelés;
x) tachográf működési elve: a tachográf adatrögzítésének módja, amely lehet analóg, vagy digitális.”

6. § (1) Az R2. 4. §-át követő alcím helyébe a következő alcím lép:

„A tachográfok szerelésére és vizsgálatára vonatkozó követelmények
5. § (1) Az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó járműbe tachográfot
a) a gépjármű-fenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő, a tachográf működési elvére vonatkozóan a közlekedési hatóságnál bejelentett és a tachográf készülék szerelésére e rendelet alapján a közlekedési hatóság által kiadott engedéllyel rendelkező tachográf műhely és
b) új, még használatba nem vett jármű esetében a jármű gyártója, valamint a járműgyártó által működtetett önálló szervezeti egység vagy a tachográf gyártója
szerelhet be.
(2) A tachográf szerelését – a tachográf beszerelése és javítása kivételével – tachográf műhelyben a közlekedési hatóság engedélyével rendelkező tachográf szerelő a tachográf gyártmányára és típusára vonatkozó korlátozás nélkül végezheti, amennyiben a tachográf típusa tekintetében a szükséges eszközök és információk rendelkezésére állnak, valamint a meglévő engedélye feljogosítja a tachográf működési elvére is figyelemmel.
(3) Digitális tachográf műhelyben a tachográf szerelését olyan személy végezheti, aki a digitális tachográf szereléshez szükséges – a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló rendelet szerinti, a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben és a tachográf gyártója által meghatározott – szakmai ismereteket megszerezte, és ennek igazolása alapján személyre szóló műhelykártyával rendelkezik.
(4) Az analóg tachográf készülék belső lezárását biztosító plombák megbontását igénylő szerelésére is kiterjedő engedélyt
a) az a tachográf szerelő kaphat, aki e tevékenységre a készüléktípus tekintetében képzésben részült és a tachográf gyártója vagy annak hazai képviselete a képzettségét igazolja,
b) az a tachográf műhely kaphat, amely
ba) rendelkezik e tevékenység végzéséhez szükséges műszaki feltételekkel,
bb) alkalmaz e tevékenységre vonatkozó engedéllyel rendelkező tachográf szerelőt, és
bc) a tachográf gyártójával vagy a gyártó hazai képviseletével e tevékenységre feljogosítással rendelkezik.
(5) A tachográf műhely engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell
a) a tachográf gyártója vagy a gyártó hazai képviselete által kiállított igazolást arról, hogy a tachográf műhely rendelkezik
aa) legalább egy tachográf gyártóval, vagy annak a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint a közlekedési hatóság által elismert hazai képviselőjével (a továbbiakban: a készülékgyártó hazai képviselete) e tevékenység végzésére a tachográf típusa tekintetében tachográf szerelési feljogosítással, valamint
ab) a gyártó által támasztott, a tachográf szereléséhez szükséges feltételeknek való megfeleléséről szóló igazolással (a továbbiakban: tanúsítvány);
b) annak igazolását, hogy a kérelmező az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozásmentes adózónak minősül,
c) a tachográf műhely képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát.
(6) A tanúsítvány meglétét az engedély kiállításának dátumát követő második év elteltét megelőző harminc napon belül és azt követően is kétévente a tachográf műhelynek igazolnia kell.
(7) A közlekedési hatóság az engedély kiadását megelőzően szemle keretében győződik meg arról, hogy a kérelmet benyújtó gépjárműfenntartó szervezet rendelkezik-e az engedélyezéshez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.
(8) Az engedély tartalmazza:
a) a tachográf műhely üzemeltetője
aa) megnevezését,
ab) székhelyének címét,
ac) tachográf szerelésére feljogosított telephelyének címét,
ad) adószámát,
ae) cégjegyzékszámát,
af) pénzforgalmi számlájának számát és a számláját vezető pénzintézet megnevezését,
ag) elektronikus levelezési címét, valamint
ah) képviselőjének nevét;
b) a kezelt tachográfok működési módját (analóg, digitális vagy mindkettő);
c) a tachográf műhelynek a közlekedési hatóság által működtetett információs rendszerben nyilvántartásra kerülő adatokkal kapcsolatos, a közlekedési hatóságnak történő adatszolgáltatás módját és az adatok körét.
(9) Az engedély jogosultja helyébe polgári jogi jogutódja léphet, amennyiben a jogutódlást követő 15 napon belül a jogutódlás megállapítása iránt kérelmet terjeszt elő és az e rendeletben előírt feltételeknek megfelel.
(10) A tachográf beszerelését és javítását végző személynek a digitális tachográf gyártója, vagy a készülékgyártó hazai képviselete által a digitális tachográf gyártmányára és típusára vonatkozóan meghatározott képzettséggel is rendelkeznie kell.”

(2) Az R2. a következő 5/A. §-sal egészül ki:

5/A. § (1) A tachográf műhely a tachográf megvizsgálásáról minden vizsgálat alkalmával vizsgálati jelentést készít, amelyet két évig megőriz, és azt a közlekedési hatóság kérésére rendelkezésre bocsátja.
(2) A tachográf műhely a tachográfot befolyásoló eszközök használatának feltárása és megelőzése érdekében a menetíró készülékek közúti ellenőrzések alkalmával és jogosultsággal rendelkező műhelyek által végzett ellenőrzésével kapcsolatos helyes végrehajtási gyakorlatra vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2009. január 23-i 2009/60/EK bizottsági ajánlás Melléklet 4. Fejezet B–D. pontjában meghatározott módszereket alkalmazza.
(3) A tachográf műhely a tachográfot befolyásoló eszközök alkalmazásának észlelésekor ennek tényét a közlekedési hatóságnak bejelenti, és az eszközt eltávolítja a járműből. Ha a tachográf műhely a vizsgálati jelentés elkészítését, a befolyásoló eszközök eltávolítását vagy a befolyásoló eszközök feltárásának bejelentését elmulasztja, akkor a közlekedési hatóság a 13–13/C. §-ban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja a tachográf műhellyel szemben.
(4) A digitális tachográffal ellátott járművek esetében a tachográf teljes újrakalibrálása és új beépítési plakett felhelyezése – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – kizárólag a kalibrálás és beépítési plakett felhelyezésének napját megelőző 90 nap teljes memória adatának letöltését, műszaki hibák és események elemzését, a digitális aláírás érintetlenségéről való meggyőződést, valamint a befolyásoló eszköz eltávolítását követően végezhető el.
(5) Abban az esetben, ha a tachográf memóriájának energiaellátását érintő beavatkozást kell végezni, akkor a (4) bekezdésben felsoroltakat a beavatkozás napját megelőző 365 nap adatállományával kell elvégezni.
(6) Analóg tachográf esetében a befolyásoló eszköz eltávolítását követően a tachográfot ellenőrizni kell a megfelelő üzemelés és a helyes működés szempontjából, majd teljesen újra kell kalibrálni és új beépítési plakettel ellátni.”

7. § (1) Az R2. 6. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő cím lép:

„A tachográf, az adatrögzítő lap, a tachográf kártya használata”

(2) Az R2. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A gépjárművezető köteles a tachográf készüléket, az adatrögzítő lapot, valamint a tachográf kártyáját a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a 3821/85/EGK tanácsi rendeletben meghatározottaknak megfelelően használni.”

(3) Az R2. 6. § (5) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (4) bekezdés b) pontjában foglaltak teljesítése érdekében az üzemben tartó köteles]

d) a letöltött adatokat elektronikus adattárolón a letöltést követő 12 hónapig megőrizni és az ellenőrző szerv számára ellenőrzés céljára rendelkezésre bocsátani.”

8. § (1) Az R2. 12. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A műhelykártya a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikke szerinti tachográf szerelői engedélynek minősül.”

(2) Az R2. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kártyakibocsátó hatóság a kártyanyilvántartásban a műhelykártyák adatai alapján – a közlekedési hatóság útján – teljesíti a 3821/85/EGK tanácsi rendelet 12. cikk (3) bekezdésében és a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikk (5) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget.”

9. § (1) Az R2. 13. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő cím lép:

„A tachográf műhely és tachográf szerelő ellenőrzése”

(2) Az R2. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kártyakibocsátó és tachográf szerelését engedélyező hatóság a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott ellenőrzései során kiemelten ellenőrzi a digitális tachográf műhely tevékenységét és ezen belül az engedélyben foglaltaknak való megfelelést, valamint a műhelykártya jogszerű használatát.”

10. § Az R2. 12. §-át követő alcím a következő 13/A–13/C. §-sal egészül ki:

13/A. § (1) A közlekedési hatóság:
a) bejelentés nélküli műszaki hatósági ellenőrzés formájában,
b) eseti célellenőrzés formájában, vagy
c) a rendelkezésre álló elektronikus adatok elemzésével
rendszeresen ellenőrzi a tachográf műhely tevékenységét.
(2) Ha a tachográf műhelyben a tachográf szerelő, a tachográf műhely vezetője, vagy más alkalmazottja
a) akadályozza a hatósági ellenőrzést,
b) az információs rendszerekben rögzítendő adatokban bekövetkezett változást nem vagy nem határidőben jelenti be,
c) a tevékenységét nem az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek és a tanúsítvány szerinti technológiai leírásoknak megfelelően végzi,
d) az engedélyben szereplőtől eltérő működési elvű tachográfot szerel,
e) a hitelesítésre kötelezett műszerek időszakos vizsgálatát elmulasztja,
f) a műhelykártyát jogosulatlanul használja, vagy
g) a műhelykártyát meghamisítja vagy erre kísérletet tesz,
a tachográf műhely vezetőjének felróható esetben a közlekedési hatóság a tachográf műhely engedélyét első alkalommal történő elkövetés esetén 30 napig, második alkalommal történő elkövetés esetén 90 napig felfüggeszti.
(3) Amennyiben a tachográf műhely a működésének második felfüggesztését követően a (2) bekezdés szerinti valamely magatartást ismételten elköveti, a közlekedési hatóság az engedélyt visszavonja.
(4) Ha az engedélyt a közlekedési hatóság a (3) bekezdés szerint vonja vissza, a gépjárműfenntartó részére újabb engedély a visszavonásról szóló határozat jogerőre emelkedésének napját követő 1 év elteltével kérelem alapján adható.
(5) A meghamisított műhelykártyát az ellenőr a helyszínen elveszi és azt – a műhelykártya bevonását kezdeményezve – a kártyakibocsátó hatósághoz továbbítja.
13/B. § (1) A közlekedési hatóság az engedélyt – a 13/A. § (3) bekezdésében foglalt eseten túlmenően – visszavonja, ha
a) az engedély jogosultja az engedélyben szereplő összes telephelye tekintetében az engedély visszavonására irányuló kérelmet nyújt be,
b) az engedély jogosultja jogutód nélkül megszűnik,
c) az engedély jogosultjának jogutódja az engedélyben foglalt feltételeknek nem felel meg,
d) megállapítja, hogy az engedély jogosultja az engedélyezési feltételeknek már nem felel meg,
e) a tachográf műhely a tevékenységét 6 hónapot meghaladóan szünetelteti.
(2) Az (1) bekezdés d) pontjában szereplő esetben a közlekedési hatóság a tachográf műhely korábbi tanúsítványát újabb engedélyezési eljárásban nem fogadhatja el bizonyítékként.
13/C. § (1) A közlekedési hatóság visszavonja a személyre szóló műhelykártyát, ha
a) azt a tachográf szerelő kéri,
b) a tachográf szerelő elhalálozott,
c) a műhelykártya kiadásának feltételei már nem állnak fenn,
d) a műhelykártya iránti kérelmezése során a tachográf szerelő valótlan adatokat adott meg,
e) az e rendeletben meghatározott kötelezettségeit – az első megszegéstől számított – 2 éven belül legalább további 4 esetben megszegte, vagy súlyosan megszegte.
(2) Az e rendeletben meghatározott kötelezettségeit súlyosan szegi meg az a tachográf szerelő, aki
a) a vizsgálat során a mérőműszerek mérési eredményét befolyásolja,
b) a tachográf műszer működésének befolyásolására alkalmas eszközt épít be,
c) a tachográf rendszert úgy illeszti, hogy az a rögzített adatok befolyásolására, megváltoztatatására alkalmas, vagy
d) szándékosan valótlan adatot rögzít.”

11. § Az R2. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet 4–5. cikke, 7–10. cikke, 12. cikk (2) és (3) bekezdése, 13. cikke, 14. cikk (3)–(5) bekezdése, 15. cikk (5) bekezdése, és 16. cikk (1) és (3) bekezdése,
b) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékről szóló 3821/85/EGK rendelet, továbbá a 3820/84/EGK és a 3821/85/EGK rendeletek végrehajtására vonatkozó 88/599/EGK irányelv módosításáról szóló, 1998. szeptember 24-i 2135/98/EK tanácsi rendelet 1. cikk 2. pontja, 4. pontja, 5. pont a)–c) alpontja, 6. pontja, 7. pont b) alpontja, és 9. pont b) alpontja,
c) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk (5) bekezdés a) pont i) alpontja,
d) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos formanyomtatványról szóló, 2007. április 12-i 2007/230/EK bizottsági határozat, valamint az azt módosító 2009/959/EU bizottsági határozat;
e) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. és 34. cikke.”

12. § Hatályát veszti az R2.

c) 7. § (1) bekezdésében a „lakóhely (székhely) szerint illetékes” szövegrész,

d) 7. § (1) bekezdésében a „(2) és” szövegrész,

e) 12. § (6) bekezdésében az „ , illetőleg a javítás utáni visszatöltése” szövegrész,

f) 12. § (8) bekezdésében a „-visszatöltés” szövegrész.

3. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

14. § Ez a rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. és 34. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. július 29. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére