• Tartalom

440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

az előadó-művészeti szervezetek támogatását biztosító igazolások kiállításáról, felhasználásáról, a támogatható szervezetek köréről, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól1

2019.01.01.

A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (11) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §2

2. §3

2. A támogatásra való jogosultság igazolása

3. §4

3. A támogatási igazolás

4. §5

4. Az adófelajánláshoz szükséges igazolás

5. §6

5. A jegybevételről szóló adatszolgáltatás

6. §7

6. A támogatások felhasználásának alapvető szabályai

7. §8

8. §9

9. §10

10. § (1)11 A Tao. támogatás felhasználása során kizárólag a támogatás időtartama (tárgyév) alatt, az Emtv.-ben meghatározott támogatási célok megvalósítása során felmerült költségek számolhatók el. Tárgyévnek a Tao. támogatás pénzügyi jóváírásának éve tekintendő azzal, hogy a 2018. év tekintetében a pénzügyi jóváírás határideje 2019. január 15. napja.

(2)12

(3)13

(4)14

(5)15

(6)16

(7)17

11. §18

11/A. §19

7. Ellenőrzés

12. §20

8. Az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó szabályaival való összhang

13. §21 (1) E rendelet a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) 53. cikke hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

(2) E rendelet a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

9. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–8. alcím, valamint a 15. § (1)–(3) bekezdése 2016. január 1-jén lép hatályba.

15. § (1)–(3)22

(4) Nem lép hatályba az egyes előadó-művészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 29/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 12. § (2) bekezdése és 3. melléklete.

1. melléklet a 440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez23

2. melléklet a 440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez24

3. melléklet a 440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez25

1

A rendeletet a 317/2018. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2019. január 16. napjával.

2

Az 1. §-t a 317/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 2. §-t a 317/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 3. §-t a 317/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 4. §-t a 317/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

Az 5. §-t a 317/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

7

A 6. §-t a 317/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

8

A 7. §-t a 317/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A 8. §-t a 317/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 9. §-t a 317/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

11

A 10. § (1) bekezdése a 317/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

12

A 10. § (2) bekezdését a 317/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

13

A 10. § (3) bekezdését a 317/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

14

A 10. § (4) bekezdését a 317/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

15

A 10. § (5) bekezdését a 317/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

16

A 10. § (6) bekezdését a 317/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

17

A 10. § (7) bekezdését a 317/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

18

A 11. §-t a 317/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

20

A 12. §-t a 317/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

21

A 13. § a 483/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

22

A 15. § (1)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

Az 1. mellékletet a 317/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

24

A 2. mellékletet a 317/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

25

A 3. mellékletet a 317/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére