• Tartalom

448/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

448/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.01.01.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) E rendelet alapján a települési nemzetiségi önkormányzatnak, az átalakult nemzetiségi önkormányzatnak és a területi nemzetiségi önkormányzatnak (a továbbiakban együtt: helyi nemzetiségi önkormányzat)
a) működési költségvetési támogatás és
b) feladatalapú költségvetési támogatás
nyújtható.
(2) A központi költségvetésről szóló törvényben a helyi nemzetiségi önkormányzatok számára megállapított – a helyi nemzetiségi önkormányzatok működési költségvetési támogatására és feladatalapú költségvetési támogatására együttesen fordítható – támogatás fele részét a működési költségvetési támogatásra, fele részét a feladatalapú költségvetési támogatásra kell fordítani.”

(2) Az R. 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A működési költségvetési támogatás és a feladatalapú költségvetési támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról a támogató a honlapján történő közzététellel értesíti a helyi nemzetiségi önkormányzatot. Ezen fejezet alkalmazásában az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a támogató.”

2. § (1) Az R. 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Működési költségvetési támogatásra
a) a költségvetési év első napján a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult a költségvetési év első napjától, vagy
b) a költségvetési év során a törzskönyvi nyilvántartásba november 15-éig bejegyzésre kerülő helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult a képviselő-testület, közgyűlés (a továbbiakban együtt: képviselő-testület) alakuló ülését követő hónap első napjától, de legfeljebb a törzskönyvi nyilvántartásba vételt megelőző 90. naptól.
(2) A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a költségvetési év január 10-éig tájékoztatja a támogatót a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi önkormányzatokról. A kincstár az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a törzskönyvi nyilvántartásba vételt követő 15 napon belül tájékoztatja a támogatót a helyi nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételének tényéről és az alakuló ülés időpontjáról.
(3) A működési költségvetési támogatás
a) települési nemzetiségi önkormányzat és az átalakult nemzetiségi önkormányzat esetében a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai,
b) területi nemzetiségi önkormányzat esetében a megyében (fővárosban) a támogatási év január 1-jén a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma
alapján kerül megállapításra.”

(2) Az R. 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A területi nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható működési költségvetési támogatás az egy helyi nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének
a) egyszerese, ha a megyében (fővárosban) a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma kevesebb mint tíz,
b) kétszerese, ha a megyében (fővárosban) a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma legalább tíz, de legfeljebb húsz,
c) négyszerese, ha a megyében (fővárosban) a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma meghaladja a húszat.”

(3) Az R. 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A működési költségvetési támogatás a nemzetiségi önkormányzat tevékenységével közvetlenül összefüggő – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. §-a és 159. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további – működési költségek fedezetére valamint az 1. melléklet szerinti kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozására használható fel.”

3. § Az R. 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A működési költségvetési támogatás egy települési és egy területi nemzetiségi önkormányzatra jutó éves összegét a támogató közleményként minden év január 20-áig a honlapján közzéteszi.
(2) A támogató a működési költségvetési támogatásról támogatói okiratot ad ki. A támogatói okiratnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/A. § (3) bekezdése szerinti közlése a támogató honlapján történő közzététellel valósul meg. Ha a támogatói okirat közzétételét követő nyolc napon belül a helyi nemzetiségi önkormányzat nem tesz észrevételt, a támogatói okiratban foglalt nyilatkozatok a helyi nemzetiségi önkormányzat által megtettnek minősülnek.
(3) A támogató a működési költségvetési támogatás két egyenlő részletben történő folyósítása iránt a költségvetési év január 30-áig és június 30-áig intézkedik a kincstár útján. Az újonnan megalakult és a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzat részére a támogató a 2. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatásnak a támogatóhoz történő beérkezésétől számított harminc napon belül intézkedik a működési költségvetési támogatás kincstár útján történő folyósításáról.”

4. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Feladatalapú költségvetési támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely
a) a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét és
b) – ha az Njtv. 97. §-a szerinti közmeghallgatás megtartására nem az a) pont szerint igazolt képviselő-testületi ülés egyikén került sor – a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet
a fővárosi és megyei kormányhivatal részére a testületi üléstől, illetve a közmeghallgatástól számított 15 napon belül, de legkésőbb a költségvetési év január 15-éig benyújtja.”

(2) Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés szerinti határnap elmulasztása jogvesztő. A fővárosi és megyei kormányhivatal az (1) bekezdés szerint benyújtott jegyzőkönyvet január 20-áig elektronikus úton küldi meg a támogató részére.”

(3) Az R. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A feladatalapú költségvetési támogatás az 1. melléklet szerinti kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozására használható fel.”

5. § (1) Az R. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A támogató a 4. § (1) bekezdés alapján megküldött képviselő-testületi jegyzőkönyvek – ideértve a testületi jegyzőkönyvek mellékleteit és a testületi döntések alapjául szolgáló előterjesztéseket is – alapján a 2. mellékletben meghatározott szempontrendszer szerint helyi nemzetiségi önkormányzatonként meghatározza a feladatalapú költségvetési támogatásban való részesedésre vonatkozó pontszámokat.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pontszámokat és a képviselő-testületi ülések dátumát a támogató a honlapján március 1. és március 16. között közzéteszi.”

(2) Az R. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az észrevételt a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) megvizsgálja és a megalapozott észrevételeknek megfelelően dönt az (1) bekezdés szerinti pontszámokról. A támogató a módosított pontszámokat április 15-éig a honlapján közzéteszi.”

6. § Az R. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A támogató a miniszter 5. § (5) bekezdése szerinti döntésének megfelelő támogatói okiratot ad ki a feladatalapú költségvetési támogatásról. A támogatói okiratnak az Áht. 48/A. § (3) bekezdése szerinti közlése a támogató honlapján történő közzététellel valósul meg. Ha a támogatói okirat közzétételét követő nyolc napon belül a helyi nemzetiségi önkormányzat nem tesz észrevételt, a támogatói okiratban foglalt nyilatkozatok a helyi nemzetiségi önkormányzat által megtettnek minősülnek.
(2) A támogató a feladatalapú költségvetési támogatás két egyenlő részletben történő folyósítása iránt a költségvetési év április 30-áig és augusztus 15-éig intézkedik a kincstár útján.

7–13. §2

Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–6. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

1–2. melléklet a 448/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez3

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

2

A 7–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére