• Tartalom

449/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

449/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.12.29.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet] 25/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kizárólagosan látja el a FAIR-ral és az EMIR-rel kapcsolatos informatikai biztonsági feladatokat. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat e rendszerekkel kapcsolatos informatikai biztonsági fejlesztési feladatait a NETI Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság útján látja el.
(2a) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat az IMIR 2014–2020-szal kapcsolatos informatikai biztonsági feladatokat és az informatikai biztonsági fejlesztési feladatokat kizárólagosan – a NETI Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság útján – látja el.”

2. § A 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 14/A. alcíme a következő 25/B. §-sal egészül ki:

25/B. § A Magyar Államkincstár az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 54/A. §-ában meghatározott feladatai ellátásához kapcsolódóan az Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszer szoftverfejlesztésével és alkalmazásüzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság látja el, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozattal összhangban.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. december 30. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére