• Tartalom

45/2015. (X. 6.) EMMI rendelet

45/2015. (X. 6.) EMMI rendelet

a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról1

2015.10.07.

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 5. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. és 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Ttr.) 26. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A 25. § szerinti kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:)

e) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő tanuló esetén a számára gyámhatósági határozat alapján gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által a 11. melléklet szerint kiállított igazolás.”

2. § A Ttr. az 1. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 45/2015. (X. 6.) EMMI rendelethez

Igazolás
gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő tanuló ingyenes tankönyvellátásra való jogosultságához
Igazolom, hogy
     (gyermek, fiatal felnőtt neve),
     (születési helye), ...................... év ........................................... hó ...........nap (születési ideje),
     (anyja neve),
     (gyámhatóság neve, székhelye),
     számú határozata alapján
a) nevelésbe vett gyermek,
b) utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt.
(A megfelelő rész aláhúzandó)
A gyermek/fiatal felnőtt gyámhatósági határozatban kijelölt gondozási helye/ellátásának helyszíne:
[nevelőszülő, gyermekotthon, egyéb (működtető) intézmény neve, címe]
Kelt .................................................................., ...................... év ........................................... hó ........... nap
P. H.
..................................................................,
a gondozási helyet biztosító intézmény vezetője
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. október 8. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére