• Tartalom

46/2015. (III. 12.) Korm. rendelet

46/2015. (III. 12.) Korm. rendelet

egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú kormányrendeleteknek a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő és egyéb célú módosításáról1

2016.01.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az 1. és 2. alcím tekintetében – a Magyar Nemzeti Bank előzetes véleményének kikérésével – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 15. § (7) bekezdés e) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés h) pontjában,

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 192/2000. Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet hatálya kiterjed minden, a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) alapján működő biztosítóra és viszontbiztosítóra, ideértve a biztosítóként vagy viszontbiztosítóként működő külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is (a továbbiakban együtt: biztosító).”

(2) A 192/2000. Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A jelzáloggal fedezett kölcsönök között a biztosító által az életbiztosítási ügyfeleknek jelzálogfedezet mellett nyújtott kölcsönöket kell kimutatni. A biztosító által nem az életbiztosítási ügyfeleknek nyújtott, jelzáloggal fedezett kölcsönöket a B/III/5. Egyéb kölcsön soron kell kimutatni (pl. munkáltatói lakáshitel).”

(3) A 192/2000. Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Biztosítástechnikai tartalékként kell kimutatni a biztosító által, a Bit. és a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló kormányrendelet számviteli biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó előírásai szerinti biztosítástechnikai tartalékokat.”

c) 2. § (7) bekezdésében a „Bit. és a Vbit.” szövegrész helyébe a „Bit. és a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló kormányrendelet számviteli biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó”,

d) 3. § (3) bekezdésében az „– a Bit. és Vbit. alapján –” szövegrész helyébe az „– a Bit. alapján –”,

h) 14/A. § a) pontjában a „Bit. 1. számú melléklet A) pontja” szövegrész helyébe a „Bit. 1. melléklet A) része”,

j) 16. § (5) bekezdésében az „az összevont alapú felügyelethez” szövegrész helyébe az „a csoportfelügyelethez”,

k) 16. § (6) bekezdésében az „az összevont alapú felügyelethez” szövegrész helyébe az „a csoportfelügyelethez”,

l) 16. § (6) bekezdésében az „az összevont alapú felügyeletre” szövegrész helyébe az „a csoportfelügyeletre”

szöveg lép.

(5)2

2. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

2. §3

3. A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet módosítása

3. § A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 9. § (7) bekezdésében a „biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 216. §-a” szövegrész helyébe a „biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 320. §-a” szöveg lép.

4. Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 132.1. pontjában a „biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény” szövegrész helyébe a „biztosítási tevékenységről szóló törvény” szöveg lép.

5. A tartós közvetítői szerződés alapján a közvetítőt megillető jutalékról szóló
65/2014. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

5. § A tartós közvetítői szerződés alapján a közvetítőt megillető jutalékról szóló 65/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontjában a „biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló törvény” szövegrész helyébe a „biztosítási tevékenységről szóló törvény” szöveg lép.

6. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

6. § A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 90.1. pontjában a „biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény” szövegrész helyébe a „biztosítási tevékenységről szóló törvény” szöveg lép.

7. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 3–6. § és a 8. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

8. § Hatályát veszti

a) a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet

aa) 1. § (4) bekezdés 5. pontjában az „ , illetve a biztosítóintézet a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényben foglaltaknak megfelelően” ;

ab) 12. § (7) bekezdés a) pontjában az „ , illetve biztosító”;

ac) 13. § (1) bekezdésében a „vagy biztosítóintézeti jelzáloghitel (a továbbiakban együtt: kölcsön)”;

ad) 18. § (1) bekezdésében a „vagy a kölcsönt nyújtó biztosítóintézet (a továbbiakban együtt: hitelintézet)”

szövegrész;

b) a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet

ba) 1. § (2) bekezdés 4. pontjában az „ , illetve a biztosítóintézet a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényben foglaltaknak megfelelően”;

bb) 4. § (2) bekezdésében a „ , vagy biztosítóintézeti jelzáloghitel (a továbbiakban együtt: kölcsön)”

szövegrész;

c) a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 5. pontjában az „ , illetve a biztosítóintézet a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően” szövegrész;

d) az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 7. pontjában az „ , illetve a biztosító a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően” szövegrész.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

2

Az 1. § (5) bekezdése a 295/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 14. §-a alapján nem lép hatályba.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére