• Tartalom

46/2015. (XI. 2.) MvM rendelet

46/2015. (XI. 2.) MvM rendelet

a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációjáról1

2015.11.03.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. közbeszerzési tevékenység: mindazon tevékenységek összessége, amely a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával valamint a közbeszerzési szerződések végrehajtásával, valamint a közbeszerzési jogszabályokban az eljárás résztvevőit terhelő egyéb kötelezettségek végrehajtásával kapcsolatosan ajánlatkérő oldalán felmerül;

2. kérelmező: azon természetes személy, aki a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékbe történő előzetes regisztrációját kezdeményezi.

2. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó előzetes regisztrációja

2. § (1) Azon természetes személyek, akik e rendelet hatálybalépését megelőzően a jelen rendeletben meghatározott közbeszerzési tevékenységet vagy közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, jogszabályban feljogosított szerv részére végzett folyamatba épített ellenőrzésben, minőségbiztosítási tevékenységben vagy utóellenőrzésben érdemi tevékenységet végeztek, a hatálybalépést követően nyújthatják be előzetes regisztráció iránti kérelmüket a Miniszterelnökségnek.

(2) A kérelmező az előzetes regisztráció iránti kérelméhez csatolja:

a) felsőfokú végzettségét igazoló dokumentumok másolatát;

b) közbeszerzési gyakorlat igazolására vonatkozó 3–4. § szerinti dokumentumokat;

c) felelősségbiztosítási kötvény másolatát;

d) előzetes regisztrációs díj befizetéséről szóló igazolást.

(3) A Miniszterelnökség az előzetes regisztrációs kérelemben benyújtott okiratok megvizsgálása után a kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerint határozatot hoz az okiratok megfelelőségéről. A hiányosan benyújtott okiratok pótlására a Miniszterelnökség egy alkalommal, nyolc napos határidő biztosításával tűz határidőt a kérelmező számára. A határidő eredménytelen eltelte esetén a Miniszterelnökség az előzetes regisztráció iránti kérelmet elutasítja.

(4) Az okiratok teljeskörűsége és megfelelősége esetén a Miniszterelnökség továbbítja az előzetes regisztrációs kérelmet, és a (3) bekezdés szerinti határozatát a Közbeszerzési Hatóságnak, amely a kérelmezőt előzetes regisztráció jogcímén felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként a névjegyzékbe veszi a Kbt. 187. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja alapján.

(5) Az (1)–(4) bekezdések alapján előzetesen regisztrált felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók tevékenységüket az előzetes regisztrációtól számított hat hónapig, de legfeljebb 2016. június 30. napjáig gyakorolhatják (előzetes regisztráció).

(6) Az előzetes regisztrációt kizárólag olyan természetes személy kezdeményezheti, aki felsőfokú – főiskolai, egyetemi – végzettséggel és e rendeletben meghatározott igazolt gyakorlattal rendelkezik.

3. § (1) A kérelmező közbeszerzési gyakorlatát a munkáltatói jogokat gyakorló személy vagy az általa kijelöl személy által kiadott és aláírt igazolással, megbízási jogviszonyban ellátott tevékenység esetén a megbízó által kiállított referencia nyilatkozattal igazolhatja, aki az általa indított, bonyolított, vagy ellenőrzött közbeszerzési eljárásban érdemben részt vett, azt érdemben felügyelte, illetve az érdemi minőségbiztosítást végezte.

(2) A kérelmező közbeszerzési gyakorlatát a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 6. § (1) bekezdése, továbbá a Kbt. 5–7. §-a szerinti ajánlatkérőnél vagy ezek megbízásából a kérelem benyújtását megelőző három éven belül két évet elérő, közbeszerzési tevékenység végzésével igazolja.

(3) A kérelmező közbeszerzési tevékenységre vonatkozó gyakorlatát igazolja munkajogviszony, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, egyéb foglalkoztatási jogviszonyban vagy megbízási jogviszony alapján közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, jogszabályban feljogosított szerv részére végzett folyamatba épített ellenőrzésben, minőségbiztosítási tevékenységben vagy utóellenőrzésben történő érdemi részvétel is.

(4) A kérelmezőnek nem kell a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kétéves gyakorlattal rendelkeznie, amennyiben a kérelem benyújtását megelőző három éven belül legalább ötven közbeszerzési eljárás lebonyolításával vagy jogszabályban feljogosított szerv részére végzett ellenőrzésével kapcsolatos referenciával rendelkezik.

(5) A közbeszerzési gyakorlatra vonatkozó igazolásnak tartalmaznia kell mindazokat az adatokat, amelyek alapján megállapítható, hogy a kérelmező eleget tesz az előzetes regisztráció feltételeinek, így különösen:

a) a kérelmező mely közbeszerzési eljárással összefüggésben fejtette ki a hivatkozott tevékenységet, a következők szerint:

aa) az ajánlatkérő neve;

ab) az eljárás tárgyának megnevezése;

ac) az eljárás fajtája;

ad) az eljárást megindító hirdetmény megjelenésének napja, hirdetmény közzététele nélküli eljárásban az eljárást megindító felhívás közvetlen megküldésének napja;

ae) a hirdetménnyel induló eljárások esetében a hirdetmény azonosító száma;

af) ajánlattevői oldalon kifejtett tevékenység igazolása esetén az ajánlattevő neve;

b) az igazolt eljárással összefüggésben a kérelmező által ellátott tevékenység pontos megjelölését;

c) a lebonyolított vagy ellenőrzött eljárások darabszámát a (4) bekezdés szerinti esetben;

d) azt, hogy sor került-e az adott közbeszerzési eljárással kapcsolatban olyan jogorvoslati eljárásra, amelyben jogerősen jogsértést állapítottak meg;

e) az igazolás kiállítójának büntetőjogi felelőssége tudatában tett és aláírásával igazolt nyilatkozatát, amely szerint az igazolás kiállítója jogosult az igazolás kiadására.

4. § Több különböző foglalkozásra irányuló jogviszonyban illetve több megbízás keretében ellátott közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységet az igazolások alapján együttesen kell figyelembe venni.

5. § Az előzetes regisztráció feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen olyan felelősségbiztosítási szerződéssel, amely legalább évi húsz millió forint, és káreseményenként legalább tíz millió forint összeghatárig fedezetet biztosít a tevékenység körében okozott károkra.

3. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tevékenysége

6. § (1) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tevékenysége körében aláírásával és az előzetes regisztráció során kapott lajstromszámát feltüntető pecséttel ellenjegyzi a közbeszerzési eljárás során keletkezett (3) bekezdésben meghatározott dokumentumokat.

(2) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az ellenjegyzésével igazolja a közbeszerzési eljárásban történő személyes részvételét, továbbá felelősséget vállal az eljárás szakszerűségéért és a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályoknak való megfelelőségéért.

(3) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ellenjegyzéssel köteles ellátni:

a) a közbeszerzési eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat;

b) a bontási jegyzőkönyve(ke)t;

c) az összegezést.

4. Regisztrációs díj

7. § (1) Az előzetes regisztráció igazgatási szolgáltatási díja negyvenezer forint, amely a kérelem előterjesztésével egyidejűleg fizetendő a Miniszterelnökségnek. A regisztrációs díjat a Miniszterelnökség Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00294889-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell átutalással megfizetni.

(2) Az előzetes regisztrációs díj megfizetésének elmaradása esetén az előzetes regisztráció iránti kérelem elbírálás nélkül elutasításra kerül.

5. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján 11 órakor lép hatályba.

(2)2

(3) E rendelet hatálybalépését követő tizenötödik napig benyújtott regisztrációs kérelmek esetében – ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik az e rendelet szerinti felelősségbiztosítási szerződéssel – az 5. §-ban foglaltaktól eltérően a felelősségbiztosításról szóló igazolás csatolása nem kötelező. A kérelmező ebben az esetben köteles a felelősségbiztosítási szerződést a kérelem benyújtásától számított tizenöt napon belül megkötni, és a biztosítási kötvény másolatát benyújtani a Miniszterelnökség részére. Amennyiben a kérelmező nem nyújtja be a felelősségbiztosítási kötvény másolatát, úgy regisztrációja törlésre kerül.

1

A rendeletet a 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte 2016. június 25. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 14. § (2)–(4) bekezdését.

2

A 8. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére