• Tartalom

463/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

463/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a független pénzügyi szolgáltatás közvetítői, valamint függő jelzáloghitel közvetítői felelősségbiztosítási szerződés tartalmi követelményeiről

2016.03.22.

A Kormány a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A független közvetítő, valamint a jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző függő közvetítői felelősségbiztosításra vonatkozó szerződésnek (a továbbiakban: szerződés) az e rendeletben meghatározott tartalmi követelményeknek kell megfelelnie.

2. § (1) A szerződés kiterjed az olyan – a pénzügyi szolgáltatást igénybe vevő vagy igénybe venni szándékozó ügyfélnek okozott – kár megtérítésére, illetve felmerült sérelemdíj megfizetésére, amelyre jogszabály értelmében a közvetítői tevékenységet végző (a továbbiakban: biztosított) köteles.

(2) A szerződés kiterjed az olyan kár megtérítésére, illetve sérelemdíj megfizetésére is, amely az (1) bekezdésben meghatározott biztosított munkaviszonyban, megbízási szerződés alapján eljáró vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, közvetítői tevékenységet végző személy – adott jogviszonyával összefüggő – közvetítői tevékenysége eredményeképpen merül fel.

3. § (1) A szerződésnek tartalmaznia kell a biztosítási összeghatárt.

(2) Azonos okból bekövetkezett, azzal közvetlen okozati összefüggésben lévő, időben összefüggő több káresemény, illetve sérelemdíj-követelés alapjául szolgáló személyiségi jogsérelem egy biztosítási eseménynek minősül.

4. § (1) A szerződésben rögzíteni kell a biztosító helytállási kötelezettségének időbeli hatályára vonatkozó rendelkezéseket.

(2) A biztosító (1) bekezdés szerinti helytállási kötelezettségének legalább az olyan biztosítási eseményekre ki kell terjednie, amelyeket a szerződés hatálya alatt okoztak és amelyek a szerződés hatálya alatt bekövetkeztek, és azokat a szerződésben meghatározottak szerint bejelentették.

(3) A szerződésben a szerződés megszűnése esetében a biztosítási esemény bejelentésére a megszűnéstől számított legalább kilencven napos bejelentési időt kell meghatározni.

(4) A szerződésnek tartalmaznia kell, hogy annak megszűnését a biztosító köteles a megszűnéstől számított öt munkanapon belül bejelenteni a pénzügyi közvetítő rendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Banknak.

5. § (1) Ha a felek önrészesedésben állapodnak meg, a szerződésben rögzíteni kell az erre vonatkozó rendelkezéseket.

(2) Az önrészesedés mértéke káreseményenként a 10%-ot nem haladhatja meg.

(3) Az önrészesedés a biztosító által fedezetbe vont kártérítésnek, illetve sérelemdíjnak az a része, amelyért a biztosító felé a biztosított, illetve a szerződő áll helyt, azonban a biztosító e vonatkozásban nem korlátozhatja a szolgáltatását a károsulttal szemben.

6. § A biztosító a szerződés megszűnéséről annak megszűnésétől számított tizenöt napon belül köteles tájékoztatni a szerződő felet, illetve a biztosítottat.

7. § (1) Ez a rendelet 2016. március 21-én lép hatályba.

(2)1

8. § Az e rendeletben meghatározott szerződésre vonatkozó szabályokat az e rendelet hatálybalépésekor már fennálló felelősségbiztosítási szerződések esetén az e rendelet hatálybalépését követő legkésőbb egy éven belül kell alkalmazni.

9. § Ez a rendelet a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló 2014. február 4-i 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A 7. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére