• Tartalom

467/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

467/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

2017.01.02.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában,
a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,
a 4. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés e) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában,
az 5. alcím tekintetében az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (1) bekezdés k) pontjában,
a 6. alcím és a 37. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A transzeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott TEN-T támogatás felhasználásáról szóló 150/2005. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. §1

2. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

2–3. §2

3. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

4–25. §3

26. § (1)4

(2)5

27. §6

28. § (1)7

(2)–(3)8

29–30. §9

4. A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

31–32. §10

5. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosítása

33. §11

6. A négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet módosítása

34. §12

7. Záró rendelkezések

35. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 37. § 2016. április 1-jén lép hatályba.

(3) A 26. § (2) bekezdése 2016. július 1-jén lép hatályba.

(4) A 27. §, a 28. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

36. § Ez a rendelet a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2015. április 24-i 2015/653/EU bizottsági irányelv 1. cikkének való megfelelést szolgálja.

37. § Hatályát veszti a négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet, azzal, hogy az útdíjfizetési kompenzáció iránt 2016. március 31-jéig benyújtott kérelmeket a benyújtás időpontjában hatályos rendelkezések szerint kell elbírálni.

1. melléklet a 467/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez13

2–3. melléklet a 467/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez14

1

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 26. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 26. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 28. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 28. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 29–30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 31–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 2–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére