• Tartalom

468/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

468/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

2016.03.22.

A Kormány
a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés e) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés g) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 30. § b) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 30. § a) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában,
a 7. alcím tekintetében a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény 145. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 30. § tekintetében a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 437. § e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. §1

2. A befektetési és az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti őrzés, az értékpapír letétkezelés, valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekről szóló 283/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

2–3. §2

3. A dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapír-számla, központi értékpapír-számla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

4. §3

4. A körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló
361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

5–7. §4

5. A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló
83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

8–16. §5

6. A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosítása

17–26. §6

7. A szanálási eszközök alkalmazásakor felmerülő, elszámolható költségekről szóló
363/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

27. §7

8. Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. december 31-én lép hatályba.

(2) A 2. alcím 2016. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 4. és 5. alcím 2016. március 21-én lép hatályba.

29. § E rendelet a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló 2014. február 4-i 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

30. § (1) A többes ügynöki és az alkuszi felelősségbiztosítási szerződés minimális tartalmi követelményeiről szóló 44/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése

a) az „e rendeletben meghatározott” szövegrész helyett az „e rendeletben meghatározott felelősségbiztosítási szerződésre vonatkozó” szöveggel,

b) a „szerződésekre is alkalmazni kell” szövegrész helyett a „szerződések esetén az e rendelet hatálybalépését követő legkésőbb egy éven belül kell alkalmazni” szöveggel

lép hatályba.

(2) Nem lép hatályba a többes ügynöki és az alkuszi felelősségbiztosítási szerződés minimális tartalmi követelményeiről szóló 44/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 10. § (2) és (3) bekezdése.

1. melléklet a 468/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez8

1

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 8–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 17–26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére