• Tartalom

47/2015. (VIII. 6.) BM rendelet

47/2015. (VIII. 6.) BM rendelet

az Eurodac II. rendelet szerinti eljárásokhoz kapcsolódó feladatok végrehajtásáról

2017.01.01.

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. adatfeldolgozó szerv: a menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM rendelet) 6. § (2) bekezdése szerinti szerv;

2. ellenőrző hatóság: a 603/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Eurodac II. rendelet) 6. cikk (1) bekezdése alapján az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság;

3. fogvatartott: harmadik országbeli állampolgár, aki az elfogás és a kiutasítás közötti teljes időszakban őrizet vagy fogvatartás alatt áll;

4. idegenrendészeti hatóság: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Harmvhr.) 1. § c) és f) pontja szerinti hatóság;

5.1 kijelölt hatóságok: az Eurodac II. rendelet 5. cikk (1) bekezdése alapján az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a Terrorelhárító Központ, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozó hatósági feladatot ellátó szervei;

6. menekültügyi hatóság: az IRM rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti hatóság;

7.2 nemzeti hozzáférési pont: az Eurodac II. rendelet 2. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ.

2. A dublini rendszer hatékony alkalmazását szolgáló eljárás szabályai

2. § (1) A menekültügyi hatóság az elismerését kérő ujjnyomatát a menekültügyi hatóságnál benyújtott elismerés iránti kérelem benyújtását követő negyvennyolc órán belül rögzíti és haladéktalanul továbbítja az adatfeldolgozó szerv felé.

(2) Az adatfeldolgozó szerv haladéktalanul, de legkésőbb az elismerés iránti kérelem benyújtásától számított hetvenkét órán belül továbbítja az Eurodac központi rendszerbe az Eurodac II. rendelet 11. cikke szerinti adatokat.

(3) A menekültügyi hatóság az elismerését kérőt az ujjnyomat-vételkor az Eurodac II. rendelet 29. cikk (1) bekezdésében és a 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Dublin III. rendelet) 4. cikk (1) bekezdésében foglaltakról az általa értett nyelven, vagy olyan nyelven, amelyet ésszerűen feltételezhetően megért, írásban és szükség esetén szóban tájékoztatja.

(4) Az ujjnyomatvétel megtagadása esetén az elismerését kérőt annak következményeiről az általa értett nyelven, vagy olyan nyelven, amelyet ésszerűen feltételezhetően megért, írásban és szükség esetén szóban tájékoztatni kell. A tájékoztatást követően az ujjnyomatvételt ismételten meg kell kísérelni.

3. § (1) A Dublin III. rendelet szerinti eljárás keretében történő át-, vagy visszavétel esetén az eljáró idegenrendészeti vagy menekültügyi hatóság az elismerését kérő megérkezése napjáról az érkezést követő negyvennyolc órán belül tájékoztatja az adatfeldolgozó szervet.

(2) Ha az elismerését kérő bizonyíthatóan elhagyta a tagállamok területét, vagy az elismerés iránti kérelme visszavonását vagy elutasítását követően elrendelt kitoloncolását végrehajtották, az idegenrendészeti hatóság a távozás vagy kitoloncolás napjáról, a távozás tudomásra jutásától, vagy a kitoloncolás végrehajtásától számított negyvennyolc órán belül tájékoztatást küld az adatfeldolgozó szerv felé.

(3) A menekültügyi hatóság Magyarország felelősségét a Dublin III. rendelet 17. cikk (1) bekezdése alapján megállapító döntés meghozatalának időpontjáról a döntés meghozatalától számított negyvennyolc órán belül tájékoztatást küld az adatfeldolgozó szerv felé.

(4) Az adatfeldolgozó szerv köteles az (1)–(3) bekezdésben foglalt tájékoztatás alapján, a tájékoztatást követő huszonnégy órán belül kiegészíteni vagy naprakésszé tenni az elismerését kérő vonatkozásában a központi rendszerbe továbbított adatokat.

4. § Ha a menekültügyi hatóság megállapítja, hogy az elismerését kérő vagy a nemzetközi védelemben részesített az ujjnyomatvétel időpontjától számított tíz éven belül szerzett magyar állampolgárságot, erről az adatfeldolgozó szervet haladéktalanul tájékoztatja. Az adatfeldolgozó szerv a tájékoztatást követően haladéktalanul intézkedik az érintett személyre vonatkozó adatok törlése iránt.

5. § (1) Az idegenrendészeti hatóság az ujjnyomatot az elfogást követő negyvennyolc órán belül rögzíti és haladéktalanul továbbítja az adatfeldolgozó szerv felé, kivéve, ha a harmadik országbeli állampolgár kitoloncolására az elfogást követően azonnal sor kerül, továbbá, fogvatartott esetén.

(2) Az eljáró idegenrendészeti hatóság legkésőbb a szabadítást megelőző munkanapon köteles a nyomatlap megküldésével egyidejűleg tájékoztatni az adatfeldolgozó szervet a fogvatartott harmadik országbeli állampolgár szabadításáról. Ha az idegenrendészeti eljárásban az őrizet megszüntetésére a Harmvhr. 114. § (2) bekezdésében vagy a 126. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott idegenrendészeti hatóság hatáskörének megszűnése miatt kerül sor, és az eljárás folytatására hatáskörrel rendelkező idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli állampolgár őrizetét nem rendeli el, erről a nyomatlap megküldésével egyidejűleg haladéktalanul köteles tájékoztatni az adatfeldolgozó szervet.

(3) Az adatfeldolgozó szerv haladéktalanul, de legkésőbb az elfogástól számított hetvenkét órán belül, fogvatartott személyek esetén a szabadon bocsátást megelőzően továbbítja a központi rendszerbe az Eurodac II. rendelet 14. cikk (2) bekezdése szerinti adatokat.

(4) A harmadik országbeli állampolgárt az ujjnyomatvételt megelőzően az Eurodac II. rendelet 29. cikk (1) bekezdésében és a Dublin III. rendelet 4. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az általa értett nyelven vagy olyan nyelven, amelyet ésszerűen feltételezhetően megért, írásban és szükség esetén szóban tájékoztatni kell.

(5) Az ujjnyomatvétel megtagadása esetén a harmadik országbeli állampolgárt annak következményeiről az általa értett nyelven, vagy olyan nyelven, amelyet feltételezhetően megért írásban és szükség esetén szóban tájékoztatni kell. A tájékoztatást követően az ujjnyomatvételt ismételten meg kell kísérelni.

6. § (1) Ha a tiltott határátlépés vagy annak kísérlete során elfogott harmadik országbeli állampolgár számára a Dublin III. rendelet 2. cikk l) pontja szerinti tartózkodási engedélyt állítottak ki, erről az eljáró idegenrendészeti hatóság a döntés meghozatalától számított negyvennyolc órán belül tájékoztatja az adatfeldolgozó szervet.

(2) Ha a tiltott határátlépés vagy annak kísérlete során elfogott harmadik országbeli állampolgár bizonyíthatóan elhagyta a tagállamok területét, az eljáró idegenrendészeti hatóság a tudomásra jutástól számított negyvennyolc órán belül tájékoztatja az adatfeldolgozó szervet.

(3) Az adatfeldolgozó szerv az (1) és (2) bekezdésben foglalt tájékoztatás alapján, a tájékoztatást követő huszonnégy órán belül intézkedik a központi rendszerbe továbbított adatok törlése iránt.

(4) Ha az idegenrendészeti hatóság hitelt érdemlő módon tudomást szerez arról, hogy a tiltott határátlépés vagy annak kísérlete során elfogott harmadik országbeli állampolgár valamely tagállamban állampolgárságot szerzett, erről haladéktalanul tájékoztatja az adatfeldolgozó szervet.

7. § (1) A menekültügyi hatóság az elismerését kérő menekültként vagy oltalmazottként történt elismeréséről tájékoztatja az adatfeldolgozó szervet. A tájékoztatást a menekültügyi hatóság döntésének közlését, illetve a bíróság döntésének kihirdetését követő öt munkanapon belül kell megküldeni.

(2) Az adatfeldolgozó szerv az (1) bekezdésben foglalt tájékoztatás alapján, a tájékoztatást követő huszonnégy órán belül intézkedik a központi rendszerbe továbbított adatok Eurodac II. rendelet 18. cikk (1) bekezdés szerinti megjelöléséről.

(3) A menekültügyi hatóság a döntés jogerőre emelkedésétől számított öt munkanapon belül tájékoztatja az adatfeldolgozó szervet a menekült- vagy oltalmazott státusz megszűnéséről, vagy visszavonásáról.

(4) Az adatfeldolgozó szerv a (3) bekezdésben foglalt tájékoztatás alapján, a tájékoztatást követő huszonnégy órán belül intézkedik a központi rendszerbe továbbított adatok megjelölésének feloldása iránt.

3. A bűnüldözési célból történő hozzáférés szabályai

8. § A kijelölt hatóságok a hatáskörükbe tartozó ügyekben bűnüldözési – bűncselekmények megelőzése, felderítése, megszakítása és nyomozása – célból, összehasonlításra irányuló, indokolással ellátott elektronikus kérelmet nyújtanak be az ellenőrző hatósághoz az Eurodac II. rendeletben meghatározott feltételek és eljárásrend szerint.

9. § (1) Az ellenőrző hatóság az elektronikus kérelem beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő hetvenkét órán belül megvizsgálja, hogy fennállnak-e az Eurodac II. rendelet 20. cikkében meghatározott feltételek.

(2) A feltételek fennállása esetén az ellenőrző hatóság az összehasonlításra irányuló kérelmet haladéktalanul továbbítja a nemzeti hozzáférési pontnak. A nemzeti hozzáférési pont haladéktalanul intézkedik az összehasonlítás elvégzése iránt, és annak eredményéről tájékoztatja az ellenőrző hatóságot. Az ellenőrző hatóság a tájékoztatást követően haladéktalanul értesíti a megkereső kijelölt hatóságot az összehasonlítás eredményéről.

(3) Az ellenőrző hatóság haladéktalanul értesíti a megkereső hatóságot az Eurodac II. rendelet 20. cikkében foglalt feltételek hiányáról.

(4) Halaszthatatlan intézkedéskérés jelzéssel ellátott kérelem esetén – abban az esetben, ha a késedelem veszéllyel jár – az ellenőrző hatóság az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést utólag is elvégezheti, ilyen esetben a kérelmet a beérkezést követően haladéktalanul továbbítja a nemzeti hozzáférési pont felé.

(5) Ha az ellenőrző hatóság az utólagos ellenőrzés során megállapítja, hogy az összehasonlítás kérésének az Eurodac II. rendelet szerinti feltételei nem álltak fenn, erről haladéktalanul értesíti a kijelölt hatóságot, amely törli az összehasonlítás eredményét, és erről haladéktalanul értesíti az ellenőrző hatóságot.

4. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § (1) E rendelet az egy harmadik országbeli állampolgár, vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i, 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) E rendelet a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló 2013. június 26-i, 603/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

Az 1. § 5. pontja a 40/2016. (X. 12.) BM rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § 7. pontja az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 54. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére