• Tartalom

47/2015. (VIII. 31.) NFM rendelet

47/2015. (VIII. 31.) NFM rendelet

az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról1

2015.09.15.

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (2) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) Az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A díjfizetési kötelezettséggel érintett utakat és az azokat alkotó útdíjköteles elemi útszakaszokat – az 5. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – az 1. melléklet tartalmazza.”

(2) Az R. 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az útdíjfizetési kötelezettség kezdőnapja
a) az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról szóló 47/2015. (VIII. 31.) NFM rendelettel megállapított 1. melléklet 175., 195., 200., 202., 1442., 1443., 1591., 1592., 1593., 2153. soraiban szereplő elemi útszakaszokon 2015. október 1-je,
b) az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról szóló 47/2015. (VIII. 31.) NFM rendelettel megállapított 1. melléklet 203., 204., 205., 209., 210., 211., 2239., 2240., 2241. soraiban szereplő elemi útszakaszokon 2015. november 1-je.”

2. § Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet a 47/2015. (VIII. 31.) NFM rendelethez

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. szeptember 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére