• Tartalom

47/2015. (X. 19.) EMMI rendelet

47/2015. (X. 19.) EMMI rendelet

egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú, valamint gyógyászati segédeszközökkel és gyógyászati ellátásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról1

2015.10.20.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 3. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés f) és v) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –,

a 7. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím, valamint az 1–3. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, valamint (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 10. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés a) és d) pontjában, valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím és a 4. melléklet tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet módosítása

1. § Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet (a továbbiakban: 23/2002. EüM rendelet) 20/T. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A vizsgálat befejezését követő harminc napon belül a megbízó értesíti az engedélyezőt a vizsgálat befejezéséről, és ezzel egyidejűleg az engedélyező részére megküldi a vizsgálati dokumentáció másolatát. Az engedélyező a nyilvántartásában rögzíti a vizsgálat befejezését.
(5) A vizsgálati dokumentáció a következőket tartalmazza:
a) a vizsgálatok összefoglalóját: a kutatás címét, a felhasznált orvostechnikai eszköz adatait, a megbízó adatait, a kiinduló állítást, melynek bizonyítására a vizsgálat irányult, a kiindulás, az eljárás leírását, a vizsgálat kezdő és befejező időpontját, az eredményeket, a következtetéseket, a készítő aláírását, dátumot,
b) a vizsgált orvostechnikai eszköz bemutatását, a felhasznált anyagokat, eljárásokat, a vizsgálat alatti esetleges módosításokat és azok okát,
c) a klinikai vizsgálati terv összefoglalóját a vizsgálat során bekövetkező esetleges módosítások indokolásával,
d) a vizsgálat eredményét, a vizsgálati tervben megadott végpontok teljesülésének értékelését,
e) a nemkívánatos események nyilvántartását,
f) a vizsgálat során figyelembe vett szabványok felsorolását,
azzal, hogy a vizsgálati dokumentáció alapul szolgál a hatósági ellenőrzéshez.
(6) A vizsgálati dokumentáció másolatát az engedélyező átadja az ETT TUKEB részére tudományos, orvos-szakmai, etikai értékelésre. Az ETT TUKEB az értékelés eredményéről az engedélyezőt értesíti. Az értékelés eredményét az engedélyező a nyilvántartásában rögzíti.”

a) 20/T. § (1) bekezdésében a „(2) és (3)” szövegrész helyébe a „(2)–(6)” szöveg,

b) 20/T. § (3) bekezdésében az „a 20/G. §” szövegrész helyébe az „a 20/G. § és a 20/O. §” szöveg lép.

2. Az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet módosítása

3. § Az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet (a továbbiakban: 5/2004. EüM rendelet) 3. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A vényen fel kell tüntetni:)

f) az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ellátás esetén a szakorvosi javaslatot adó orvos azonosítóját, a szakorvosi javaslat kiállításának dátumát, továbbá a szakorvosi javaslatot adó orvos által végzett ellátást azonosító naplósorszámot.”

4. § (1) Az 5/2004. EüM rendelet 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés szerinti igénybevétel kezdő dátuma az első kezelés időpontja.”

(2) Az 5/2004. EüM rendelet 5. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) A (3) bekezdés szerinti, a beteg egészségi állapotában bekövetkezett változást a háziorvos, illetve a szakmailag illetékes szakorvos igazolja. Az igazolást a beteg a lezárt kezelőlappal egyidejűleg átadja az igénybe nem vett kezeléseket ismételten elrendelő orvosnak.”

5. § Az 5/2004. EüM rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. § (2) bekezdés a) pont ai) alpontja szerinti gyógyászati ellátás keretében igénybe vehető ellátásfajtákat a gyógyfürdő szakorvosa határozza meg. Az 1. § (2) bekezdés a) pont ai) alpontja szerinti gyógyászati ellátás az 1. § (2) bekezdés a) pont aa)–ah) alpontja szerinti gyógyászati ellátások és a 4. számú mellékletben meghatározott fizikoterápiás kezelések közül kiválasztott, összesen négy kezeléstípusból állhat.”

6. § Az 5/2004. EüM rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az OEP a honlapján a társadalombiztosítási támogatás elszámolására érvényes szerződéssel rendelkező gyógyászati ellátást nyújtó szolgáltatók köréről szóló tájékoztatót az aktuális állapot szerint közzéteszi azzal, hogy a tájékoztató tartalmát érintő változást az annak bekövetkezésétől számított nyolc napon belül át kell vezetni.”

7. § (1) Az 5/2004. EüM rendelet 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kezelőlapnak tartalmaznia kell:
a) a beteg nevét,
b) a beteg TAJ számát,
c) a rendelt kezelések kódszámát, megnevezését és az adott kezeléshez szükséges pontos orvosi utasítást,
d) a rendelt kezelések darabszámát,
e) a rendelő orvos aláírását és bélyegzőlenyomatát,
f) a kezelések igénybevételi dátumait,
g) a beteg, valamint a szolgáltató aláírását,
h) a kezelendő testfelület megnevezését vagy testrajzon való megjelölését.”

(2) Az 5/2004. EüM rendelet 16. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Társadalombiztosítási támogatás csak olyan kezelőlap alapján számolható el, amely megfelel a (3) bekezdés szerinti tartalmi követelményeknek, és a beteg (cselekvőképtelen beteg esetén a törvényes képviselője vagy kísérője) az 1. § (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti ellátások esetében az igénybevételt alkalmanként aláírásával igazolta.”

8. § Hatályát veszti az 5/2004. EüM rendelet 5. § (1) bekezdésében az „A gyógyászati ellátás igénybevétele a vénynek a szolgáltató részére történő átadásával kezdődik.” szövegrész.

3. A gyógyszerek minőségbiztosítása érdekében meghatalmazott személy képesítési feltételeiről szóló 39/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása

9. § A gyógyszerek minőségbiztosítása érdekében meghatalmazott személy képesítési feltételeiről szóló 39/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

c) felelős személy (Responsible Person): a gyógyszer-nagykereskedelmi engedély jogosultja által foglalkoztatott olyan személy, aki a gyógyszerek nagykereskedelmi felszabadításáért, eladható készletbe helyezésért, valamint – működési területén – a gyógyszerészi minőségbiztosításért felelős.”

4. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosítása

10. § Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 6. számú mellékletében a „kezelőorvos neve” szövegrész helyébe a „kezelőorvos neve, elérhetősége” szöveg lép.

5. A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló 53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet módosítása

11. § (1) A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló 53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: 53/2004. ESZCSM rendelet) 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

a) eladható készletbe helyezés: a beérkezett gyógyszer nagykereskedelmi eladható készletbe helyezése, azaz az a tevékenység, amely során a raktárba beérkezett gyógyszer minőségét gyógyszer gyártási engedéllyel rendelkező szervezet minőségbiztosítás érdekében meghatalmazott személye által kibocsátott eladható készletbe helyezési – gyógyszeranyag esetén minőségi – bizonylat és a szállítási lánc megfelelőségét igazoló dokumentumok alapján az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) által kiadott gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenység folytatására jogosító engedély jogosultjának (a továbbiakban: nagykereskedő) minőségbiztosításért felelős személye (a továbbiakban: felelős személy) értékelte és megállapította, hogy a termék
aa) az előírt minőségnek és az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében vagy
ab) valamely tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósága által kiadott forgalomba hozatali engedélynek, a nem EGT tagállamból történő behozatal esetén a származási ország jogszabályainak
megfelel;”

(2) Az 53/2004. ESZCSM rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

b) karantén: a beérkezett, eladható készletbe helyezésre még nem került gyógyszernek a többitől elkülönített tárolása, amely fizikai elválasztást, megkülönböztető jelzéssel, dokumentációval vagy más – megkülönböztetésre alkalmas – módon elkülönítetten végzett tárolást jelent;”

(3) Az 53/2004. ESZCSM rendelet 2. § (2) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

l) eladható készletbe helyezési bizonylat: a felelős személy aláírásával, bélyegzőjének lenyomatával és keltezéssel ellátott igazolása arról, hogy a gyógyszer a forgalomba hozatali engedélyben előírt gyógyszerminőségnek megfelel;”

12. § Az 53/2004. ESZCSM rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A nagykereskedő a raktárból kiszállított gyógyszeranyagról minőségi bizonylatot köteles biztosítani a megrendelő részére. Szállításkor mellékelni kell egy olyan dokumentumot, amely tartalmazza a kiszállítás időpontját, a gyógyszer nevét és gyógyszerformáját, gyártási számát, lejárati idejét, a kiszállított mennyiséget, továbbá a nagykereskedő nevét és címét. A kiszállított gyógyszer gyűjtőcsomagolását oly módon kell ellátni a nagykereskedő cégjelzésével, hogy a gyógyszer származási helye azonosítható maradjon.”

13. § Az 53/2004. ESZCSM rendelet 20/B. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A gyógyszerközvetítő tevékenysége során köteles figyelembe venni az Európai Bizottság helyes forgalmazási gyakorlatról szóló iránymutatásában foglaltakat, valamint a felelősségi köröket, a folyamatokat és a kockázatkezelési intézkedéseket meghatározó minőségbiztosítási rendszerrel kell rendelkeznie.”

14. § Az 53/2004. ESZCSM rendelet 21. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ez a rendelet az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

a) 3. § (4) bekezdésében a „felszabadításon” szövegrész helyébe az „eladható készletbe helyezésen” szöveg,

b) 5. § (1) bekezdés c) és d) pontjában, 6. § (3) bekezdés d) pontjában, 8. § (1) bekezdésében, 8. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában és 12. §-ában a „felszabadítását” szövegrész helyébe az „eladható készletbe helyezését” szöveg,

c) 9. § (1) bekezdés d) pontjában a „felszabadítási” szövegrész helyébe az „eladható készletbe helyezési” szöveg,

d) 2. számú melléklet 9. pontjában az „A felszabadítást” szövegrész helyébe az „Az eladható készletbe helyezést” szöveg,

e) 2. számú melléklet 10.1. pont m) alpontjában a „felszabadított” szövegrész helyébe az „eladható készletbe helyezett” szöveg

lép.

6. A humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről szóló 20/2005. (VI. 10.)
EüM rendelet módosítása

16. § A humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről szóló 20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet 5. § (3) bekezdésében az „a fővárosi, megyei tisztifőgyógyszerész” szövegrész helyébe az „az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet” szöveg lép.

7. A fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet módosítása

17. § A fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet (a továbbiakban: 43/2005. EüM rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az egészségügyi szolgáltatók számára az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, az egészségügyi szolgáltató működési körzete szerint területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban együtt: egészségügyi államigazgatási szerv), vagy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) által kiadott működési engedély kiterjed az e rendeletben meghatározott, fokozottan ellenőrzött szerekkel történő gyógyászati célú tevékenység végzésére is.”

18. § A 43/2005. EüM rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

25. § A gyógyszertár, illetve az egészségügyi intézmény vezetője fokozottan ellenőrzött szerrel történő visszaélés gyanúja esetén az illetékes kábítószer rendészetnél bejelentést tesz, egyidejűleg értesíti az OGYÉI-t is. Az OGYÉI a bejelentést haladéktalanul kivizsgálja, és megteszi a szükséges intézkedéseket.”

a) 3. § (8) bekezdésében az „az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)” szövegrész helyébe az „az OGYÉI” szöveg,

b) 8. § (2) bekezdés c) pontjában az „a fővárosi, megyei tisztifőgyógyszerészt (a továbbiakban: megyei tisztifőgyógyszerész)” szövegrész helyébe az „az OGYÉI-t” szöveg,

c) 15. § (5) bekezdésében az „a megyei tisztifőgyógyszerészt” szövegrész helyébe az „az OGYÉI-t” szöveg

lép.

20. § Hatályát veszti a 43/2005. EüM rendelet 1. számú melléklet 6. pontjában a „(gyógyszerazonosító betűjel A–Z-ig)” szövegrész.

8. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.)
EüM rendelet módosítása

21. § Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet (a továbbiakban: 52/2005. EüM rendelet) 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A 726/2004/EK rendelet 23. cikkében említett jegyzékben szereplő gyógyszerek esetében az alkalmazási előírásnak tartalmaznia kell a következő figyelmeztető szöveget:
Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást. A mellékhatások jelentésének módjairól a 4.8 pontban kaphatnak további tájékoztatást.”

22. § Az 52/2005. EüM rendelet 18. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A sürgősségi betegellátásban az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 2. melléklete által a sürgősségi táska tartalmaként meghatározott gyógyszerek a 18. § (2) bekezdése szerinti alcsoportba sorolástól függetlenül alkalmazhatók.”

9. A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló
14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosítása

23. § A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: 14/2007. EüM rendelet) 2. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti kérelemhez – a (4) bekezdésben foglaltakon túl – csatolni kell:
a) a képviselt gyártók gyógyászati segédeszköz gyártására való alkalmasságát igazoló, az ENKK által kiállított – a 10/D. § (2) bekezdése szerinti – határozatot, vagy
b) a képviselt gyártók tekintetében a gyártói minőségirányítási rendszer tanúsítását igazoló – a 10/D. § (3) bekezdése szerinti – dokumentumot.”

24. § A 14/2007. EüM rendelet 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A (2) bekezdés szerinti költséghatékonysági, egészség-gazdaságtani szempontú kritikai értékelést a Gtv. 34. § (2) bekezdése szerinti esetben ki kell terjeszteni a kérelemmel érintett megnyitandó új funkcionális csoportra is.”

25. § A 14/2007. EüM rendelet 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Gtv. 34. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezés tartalmazza
a) a megnyitandó csoport tervezett ISO besorolását és pontos megnevezését,
b) a javasolt támogatás mértékét, az indikációt és az ahhoz tartózó esetleges további feltételeket,
c) a szakképesítési követelményeket,
d) a kihordási időt, a kihordási időre felírható mennyiséget, továbbá
e) a termékszintű részletes kimutatást a kérelmezett gyógyászati segédeszközök megnevezéséről és típusáról, a beteget kezelő szakorvos javaslatáról és az eszköz szükségességének indokoltságáról, az árajánlatot tevő forgalmazó megnevezéséről, a forgalmazó által adott fogyasztói árajánlatról, a forgalomba hozó nyilatkozatáról az eszköz hasznos technológiai élettartamáról, a támogatás időtartamáról, mértékéről és összegéről.”

26. § A 14/2007. EüM rendelet 10/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10/D. § (1) Az egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszközök gyártására és kiszolgálására vonatkozó követelményeket a 16. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdés szerinti követelmények teljesítését az ENKK ellenőrzi. Az ENKK a megfelelőségről határozott időre – legfeljebb 5 évre – szóló határozatban dönt. Ez a rendelkezés vonatkozik azon egyedi méretvétel alapján készült eszközök gyártóira is, akik nem maguk végzik az általuk készített eszköz kiszolgáltatását.
(3) A (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni azon egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszközök vonatkozásában, melyek esetében a forgalmazó (gyártó) a gyártás megfelelőségét az orvostechnikai eszközt gyártók minőségirányítási rendszerét tanúsító szervezet eljárásának lefolytatását, érvényben tartását igazoló minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal igazolja.”

27. § A 14/2007. EüM rendelet 12. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A 25. számú melléklet határozza meg azoknak a gyógyászati segédeszközöknek a körét, amelyek kölcsönzési díjához az egészségbiztosító méltányosságból támogatást nyújthat.”

28. § A 14/2007. EüM rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Egy vényen csak egyféle – az adott funkcionális csoportba tartozó – gyógyászati segédeszköz és annak tartozékai rendelhetők, ide nem értve azon gyógyászati segédeszközök egy vényen történő rendelését, amelyekre vonatkozóan a 10. számú melléklet e tekintetben eltérő rendelést tesz lehetővé. Ha az eszköz és annak tartozékai eltérő jogcíműek, csak külön vényen rendelhetőek.”

29. § A 14/2007. EüM rendelet a következő 18/C. §-sal egészül ki:

18/C. § Az egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú, valamint gyógyászati segédeszközökkel és gyógyászati ellátásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 47/2015. (X. 19.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított 10. számú mellékletben foglaltakat a 2015. október 31-ét követően kiállított vényekkel rendelt eszközökre kell alkalmazni. A Módr6. hatálybalépését megelőző napon hatályos 10. számú mellékletben foglaltakat 2015. október 31-éig kell alkalmazni.”

31. § A 14/2007. EüM rendelet 5. számú melléklet címében az „az ENKK erre vonatkozó hatósági bizonyítványával rendelkező gyártó által készített eszközök (rendelésre készült orvostechnikai eszköz) státusú gyógyászati segédeszközök” szövegrész helyébe az „egyedi méretvétel alapján készített gyógyászati segédeszközök (rendelésre készült orvostechnikai eszköz)” szöveg lép.

32. § Hatályát veszti a 14/2007. EüM rendelet

a) 7. § (4) bekezdésében az „e § szerinti” szövegrész,

10. A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosítása

33. § (1) A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet (a továbbiakban: 41/2007. EüM rendelet) 19. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az internetes gyógyszerkereskedelmet végző gyógyszertárak honlapjukon feltüntetik az alábbi adatokat:)

b) a gyógyszereket lakossági távértékesítésre kínáló személyek azonosítására szolgáló közös logó mintájáról, valamint a közös logó hitelességének értékelését lehetővé tevő műszaki, elektronikai és kriptográfiai követelményekről szóló, 2014. június 24-i 699/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletben (a továbbiakban: 699/2014/EU végrehajtási rendelet) foglaltaknak megfelelő logó, ami hiperhivatkozást tartalmaz a 17. § (6) bekezdés b) pontja szerinti jegyzékre.”

(2) A 41/2007. EüM rendelet 19. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az internetes gyógyszerkereskedelmet is végző gyógyszertár ezirányú tevékenységét abban az esetben kezdheti meg, ha a 699/2014/EU végrehajtási rendelet szerinti logó használatára jogosító, az OGYÉI honlapjáról letölthető szerződést az OGYÉI-vel megkötötte.”

34. § A 41/2007. EüM rendelet 37. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Ez a rendelet a gyógyszereket lakossági távértékesítésre kínáló személyek azonosítására szolgáló közös logó mintájáról, valamint a közös logó hitelességének értékelését lehetővé tevő műszaki, elektronikai és kriptográfiai követelményekről szóló, 2014. június 24-i 699/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

a) 14. § (2) bekezdésében az „ÁNTSZ” szövegrészek helyébe az „OGYÉI” szöveg,

b) 36/A. § (4) bekezdésében az „a területileg illetékes megyei tisztifőgyógyszerészhez” szövegrész helyébe az „az OGYÉI-hez” szöveg,

c) 36/A. § (6) bekezdésében az „illetékes megyei tisztifőgyógyszerésznek” szövegrész helyébe az „OGYÉI-nek” szöveg

lép.

11. Az egészségügyért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló 18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet módosítása

36. § Az egészségügyért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló 18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet (a továbbiakban: 18/2010. EüM rendelet) 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

12. A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosítása

37. § A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 2. melléklet II. rész

a) 1. pont 1.2. alpontjában a „17,23” szövegrész helyébe a „15,68” szöveg,

b) 2. pont 2.2. alpontjában a „14,25” szövegrész helyébe a „13,78” szöveg,

c) 3. pont 3.2. alpontjában a „11,62” szövegrész helyébe a „11,35” szöveg,

d) 4. pont 4.2. alpontjában a „26,97” szövegrész helyébe a „25,13” szöveg

lép.

13. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek farmakovigilanciájáról szóló 15/2012. (VIII. 22.)
EMMI rendelet módosítása

38. § Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek farmakovigilanciájáról szóló 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A farmakovigilancia-rendszer részeként a forgalomba hozatali engedély jogosultja)

a) az Európai Gazdasági Térségben (a továbbiakban: EGT) székhellyel, lakóhellyel rendelkező és tevékenységet folytató farmakovigilanciáért felelős személyt alkalmaz, valamint gondoskodik e személy folyamatos rendelkezésre állásáról,”

14. Záró rendelkezések

39. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

40. § (1) A 13. § az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 85b. cikk (1) bekezdésének, illetve 80. cikk g) és h) pontjának való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 47/2015. (X. 19.) EMMI rendelethez

1. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 108. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelményeknek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támo-
gatás
mér-
téke

Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)

Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san rendel-
hető
meny-
nyiség

Meny-
nyiség-
egység]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

02 24

MULL-
LAPOK

 

1. Tracheostoma vagy gastrostoma esetén, időbeli korlátozás nélkül.
2. A 02 Kötszerek indikációjában foglaltak szerinti sebkezelés esetén az első ellenjegyzésig nem rendelhető, ezt követően az ellenjegyzésben foglaltak szerinti mennyiségben és időtartamban rendelhető.

 

 

1. Fül-
orr-gégegyógyászat, gyermek fül-orr-
gégegyógyászat, gasztroenterológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, sebészet, gyermeksebészet, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is.
2. A 02 Kötszerek indikációjában foglaltak szerinti sebkezelés esetén az ott meghatározott szakképesítések.

 

 

 

 

2. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 206. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelmények-
nek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támo-
gatás
mér-
téke

Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)

Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san ren-
del-
hető
meny-
nyiség

Meny-
nyiség-
egység]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206

04 03 18 06 03

Oxigén-
koncentrá-
torok

kölcsön-
zés

Krónikus obstruktív légúti betegség

Kizárólag kölcsönzés keretében szolgáltatható ki. A támogatási paraméterek egyhavi kölcsönzési időszakra vonatkoznak

tüdőgyógyászat, gyermek-tüdő-
gyógyászat

98%

12

1

db

3. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 379. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelmények-
nek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támo-
gatás
mér-
téke

Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)

Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san ren-
del-
hető
meny-
nyiség

Meny-
nyiség-
egység]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

379

04 45 03 03 06

Nyújtóké-
szülékek fekvő helyzetben történő húzásra, támlás

normatív

 

 

80%

36

1

db

4. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 416/a. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelmények-
nek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támo-
gatás
mér-
téke

Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)

Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san ren-
del-
hető
meny-
nyiség

Meny-
nyiség-
egység]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

416/a

06 03 09 06

Adaptív mellkas-
ágyék-
keresztcsont ortézisek

 

az adaptációt ortopéd műszerész, vagy ortopéd kötszerész szakképesítéssel rendelkező személy végezheti

 

 

 

 

 

5. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 417. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelmények-
nek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támo-
gatás
mér-
téke

Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)

Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san ren-
del-
hető
meny-
nyiség

Meny-
nyiség-
egység]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

417

06 03 09 06 03

Mobilis korrigáló fűzők

normatív

Scoliosis

 

 

80%

12

1

db

6. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 417/a sorral egészül ki:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelmények-
nek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támo-
gatás
mér-
téke

Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)

Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san ren-
del-
hető
meny-
nyiség

Meny-
nyiség-
egység]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

417/a

06 03 09 06 06

Dinamikus gerinc-
ortézisek

normatív

Osteoporosis eredetű csigolyatörést követő rehabilitációban

 

 

80%

12

1

db

7. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 595. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelmények-
nek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támo-
gatás
mér-
téke

Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)

Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san ren-
del-
hető
meny-
nyiség

Meny-
nyiség-
egység]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

595

06 24 03

Részleges lábproté-
zisek

Láb veleszületett vagy szerzett, részleges vagy teljes hiánya

fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyó-
gyászat), ortopédia-
traumatológia, ortopédia, traumatológia szakképesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszközök kipróbálása és betanítása biztosított (ahol az ortopédiai műszerész és a gyógytornász jelenléte biztosított)

 

 

 

8. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 610. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelmények-
nek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támo-
gatás
mér-
téke

Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)

Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san ren-
del-
hető
meny-
nyiség

Meny-
nyiség-
egység]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

06 24 09 03

Műanyag protézisek lábszár-
csonkra

 

Láb és lábszár veleszületett vagy szerzett hiánya

 

fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyó-
gyászat), ortopédia-
traumatológia, ortopédia, traumatológia szakképesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszközök kipróbálása és betanítása biztosított (ahol az ortopédiai műszerész és a gyógytornász jelenléte biztosított)

 

 

 

 

9. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 615. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelmények-
nek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támo-
gatás
mér-
téke

Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)

Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san ren-
del-
hető
meny-
nyiség

Meny-
nyiség-
egység]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

615

06 24 09 06

Fatokos protézisek lábszár-
csonkra

 

Láb és lábszár veleszületett vagy szerzett hiánya

 

 

fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyó-
gyászat), ortopédia-
traumatológia, ortopédia, traumatológia szakképesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszközök kipróbálása és betanítása biztosított (ahol az ortopédiai műszerész és a gyógytornász jelenléte biztosított)

 

 

 

 

10. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 622. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelmények-
nek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támo-
gatás
mér-
téke

Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)

Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san ren-
del-
hető
meny-
nyiség

Meny-
nyiség-
egység]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

622

06 24 09 09

Bőrtokos protézisek lábszár-
csonkra

 

Láb és lábszár veleszületett vagy szerzett hiánya

 

 

fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyó-
gyászat), ortopédia-
traumatológia, ortopédia, traumatológia szakképesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszközök kipróbálása és betanítása biztosított (ahol az ortopédiai műszerész és a gyógytornász jelenléte biztosított)

 

 

 

 

11. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 632. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelmények-
nek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támo-
gatás
mér-
téke

Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)

Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san ren-
del-
hető
meny-
nyiség

Meny-
nyiség-
egység]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

632

06 24 09 12

Csővázas protézisek lábszár-
csonkra 1. aktivitási szintű amputáltak részére

 

Láb és lábszár és comb veleszületett vagy szerzett hiánya

1. aktivitási szint: a beteg beltéri protézishasználatra képes

 

fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyó-
gyászat), ortopédia-
traumatológia, ortopédia, traumatológia szakképesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszközök kipróbálása és betanítása biztosított (ahol az ortopédiai műszerész és a gyógytornász jelenléte biztosított)

 

 

 

 

12. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 635. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelmények-
nek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támo-
gatás
mér-
téke

Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)

Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san ren-
del-
hető
meny-
nyiség

Meny-
nyiség-
egység]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

635

06 24 09 15

Csővázas protézisek lábszár-
csonkra,
2. és 3. aktivitási szintű amputáltak részére

 

Láb és lábszár veleszületett vagy szerzett hiánya esetén, ideiglenes protézis legalább három hónapig történő kötelező viselése után, ha a csonk kialakult, és a protézis használója felkészült az eszköz viselésére.

2. aktivitási szint: a beteg kültérben korlátozott protézishasználatra képes
3. aktivitási szint: a beteg korlátlan protézishasználatra képes beltérben és kültérben

 

fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyó-
gyászat), ortopédia-
traumatológia, ortopédia, traumatológia szakképesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszközök kipróbálása és betanítása biztosított (ahol az ortopédiai műszerész és a gyógytornász jelenléte biztosított)

 

 

 

 

13. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 638. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelmények-
nek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támo-
gatás
mér-
téke

Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)

Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san ren-
del-
hető
meny-
nyiség

Meny-
nyiség-
egység]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

638

06 24 09 18

Lábszárpro-
tézisek az alsó végtagok fejlődési rendellenes-
ségeire

 

Láb és lábszár veleszületett vagy szerzett hiánya

 

 

fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, ortopédia-
traumatológia, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyó-
gyászat), ortopédia, traumatológia szakképesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszközök kipróbálása és betanítása biztosított (ahol az ortopédiai műszerész és a gyógytornász jelenléte biztosított)

 

 

 

 

14. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 642. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelmények-
nek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támo-
gatás
mér-
téke

Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)

Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san ren-
del-
hető
meny-
nyiség

Meny-
nyiség-
egység]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

642

06 24 12 03

Térdcsonk-
protézisek

 

Láb és lábszár veleszületett vagy szerzett hiánya

 

 

fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyó-
gyászat), ortopédia-
traumatológia, ortopédia, traumatológia szakképesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszközök kipróbálása és betanítása biztosított (ahol az ortopédiai műszerész és a gyógytornász jelenléte biztosított)

 

 

 

 

15. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 648. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelmények-
nek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támo-
gatás
mér-
téke

Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)

Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san ren-
del-
hető
meny-
nyiség

Meny-
nyiség-
egység]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

648

06 24 15 03

Fatokos protézisek combcsonk-
ra

 

Láb, lábszár és comb veleszületett vagy szerzett hiánya

 

 

fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyó-
gyászat), ortopédia-
traumatológia, ortopédia, traumatológia szakképesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszközök kipróbálása és betanítása biztosított (ahol az ortopédiai műszerész és a gyógytornász jelenléte biztosított)

 

 

 

 

16. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 652. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelmények-
nek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támo-
gatás
mér-
téke

Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)

Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san ren-
del-
hető
meny-
nyiség

Meny-
nyiség-
egység]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

652

06 24 15 06

Félbőrös, bőrös protézisek combcsonk-
ra

 

Láb, lábszár és comb veleszületett vagy szerzett hiánya

 

 

fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, ortopédia-
traumatológia, ortopédia, traumatológia, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyó-
gyászat) szakképesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszközök kipróbálása és betanítása biztosított (ahol az ortopédiai műszerész és a gyógytornász jelenléte biztosított)

 

 

 

 

17. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 658. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelmények-
nek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támo-
gatás
mér-
téke

Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)

Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san ren-
del-
hető
meny-
nyiség

Meny-
nyiség-
egység]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

658

06 24 15 09

Műanyag protézisek combcsonk-
ra

 

Láb, lábszár és comb veleszületett vagy szerzett hiánya

 

 

fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyó-
gyászat), ortopédia-
traumatológia, ortopédia, traumatológia szakképesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszközök kipróbálása és betanítása biztosított (ahol az ortopédiai műszerész és a gyógytornász jelenléte biztosított)

 

 

 

 

18. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 661. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelmények-
nek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támo-
gatás
mér-
téke

Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)

Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san ren-
del-
hető
meny-
nyiség

Meny-
nyiség-
egység]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

661

 

06 24 15 12

Csővázas protézisek combcsonk-
ra 1. aktivitási szintű amputáltak részére

 

Láb és lábszár és comb veleszületett vagy szerzett hiánya

1. aktivitási szint: a beteg beltéri protézishasználatra képes

 

fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyó-
gyászat), ortopédia-
traumatológia, ortopédia, traumatológia szakképesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszközök kipróbálása és betanítása biztosított (ahol az ortopédiai műszerész és a gyógytornász jelenléte biztosított)

 

 

 

 

19. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 669. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelmények-
nek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támo-
gatás
mér-
téke

Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)

Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san ren-
del-
hető
meny-
nyiség

Meny-
nyiség-
egység]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

669

 

06 24 15 15

Csővázas protézisek combcsonk-
ra, 2. és 3. aktivitási szintű amputáltak részére

 

Láb, lábszár és comb veleszületett vagy szerzett hiánya esetén ideiglenes protézis legalább három hónapig történő kötelező viselése után, ha a csonk kialakult, és a protézis használója felkészült az eszköz viselésére

2. aktivitási szint: a beteg kültérben korlátozott protézishasználatra képes
3. aktivitási szint: a beteg korlátlan protézishasználatra képes beltérben és kültérben

 

fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyó-
gyászat), ortopédia-
traumatológia, ortopédia, traumatológia szakképesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszközök kipróbálása és betanítása biztosított (ahol az ortopédiai műszerész és a gyógytornász jelenléte biztosított)

 

 

 

 

20. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 672. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelmények-
nek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támo-
gatás
mér-
téke

Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)

Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san ren-
del-
hető
meny-
nyiség

Meny-
nyiség-
egység]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

672

 

06 24 15 18

Geriátriai protézisek combcsonk-
ra

 

Láb, lábszár és comb veleszületett vagy szerzett hiánya

 

 

fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyó-
gyászat), ortopédia-
traumatológia, ortopédia, traumatológia szakképesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszközök kipróbálása és betanítása biztosított (ahol az ortopédiai műszerész és a gyógytornász jelenléte biztosított)

 

 

 

 

21. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 674. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelmények-
nek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támo-
gatás
mér-
téke

Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)

Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san ren-
del-
hető
meny-
nyiség

Meny-
nyiség-
egység]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

674

 

06 24 15 21

Combproté-
zisek az alsó végtagok fejlődési rendellenes-
ségeire

 

A comb fejlődési rendellenességre visszavezethető hiánya esetén

 

 

fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyó-
gyászat), ortopédia-
traumatológia, ortopédia, traumatológia szakképesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszközök kipróbálása és betanítása biztosított (ahol az ortopédiai műszerész és a gyógytornász jelenléte biztosított)

 

 

 

 

22. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 679. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelmények-
nek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támo-
gatás
mér-
téke

Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)

Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san ren-
del-
hető
meny-
nyiség

Meny-
nyiség-
egység]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

679

 

06 24 18 03

Fatokos protézisek csípőízületi csonkra

 

Láb, lábszár és comb veleszületett vagy szerzett hiánya

 

 

fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, ortopédia-
traumatológia, ortopédia, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyó-
gyászat), traumatológia szakképesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszközök kipróbálása és betanítása biztosított (ahol az ortopédiai műszerész és a gyógytornász jelenléte biztosított)

 

 

 

 

23. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 681. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelmények-
nek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támo-
gatás
mér-
téke

Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)

Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san ren-
del-
hető
meny-
nyiség

Meny-
nyiség-
egység]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

681

 

06 24 18 06

Csővázas protézisek csípőízületi csonkra, verőér-
szűkület miatt amputáltak részére

 

Verőér-
szűkület, vagy medence-
resectio miatti amputáció

 

 

fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyó-
gyászat), ortopédia-
traumatológia, ortopédia, traumatológia szakképesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszközök kipróbálása és betanítása biztosított (ahol az ortopédiai műszerész és a gyógytornász jelenléte biztosított)

 

 

 

 

24. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 683. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelmények-
nek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támo-
gatás
mér-
téke

Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)

Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san ren-
del-
hető
meny-
nyiség

Meny-
nyiség-
egység]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

683

 

06 24 18 09

Csővázas protézisek csípőízületi csonkra, nem verőér-
szűkület miatt amputáltak részére

 

Nem verőér-
szűkület miatti amputáció, valamint medence-
resectio esetén 2. és 3. aktivitási szintű betegek részére, vagy 1. aktivitási szintű betegek részére dokumentáltan indokolt esetben

1. aktivitási szint: a beteg beltéri protézishasználatra képes
2. aktivitási szint: a beteg kültérben korlátozott protézishasználatra képes
3. aktivitási szint: a beteg korlátlan protézishasználatra képes beltérben és kültérben

 

fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyó-
gyászat), ortopédia-
traumatológia, ortopédia, traumatológia szakképesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszközök kipróbálása és betanítása biztosított (ahol az ortopédiai műszerész és a gyógytornász jelenléte biztosított)

 

 

 

 

25. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 691. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelmények-
nek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támo-
gatás
mér-
téke

Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)

Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san ren-
del-
hető
meny-
nyiség

Meny-
nyiség-
egység]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691

 

06 24 54

Kiegészítők alsóvégtag-
protézisek-
hez

 

Kizárólag alsóvégtag-
protézisekhez

 

 

fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyó-
gyászat), ortopédia-
traumatológia, ortopédia, traumatológia szakképesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszközök kipróbálása és betanítása biztosított (ahol az ortopédiai műszerész és a gyógytornász jelenléte biztosított)

 

 

 

 

26. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 996. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelmények-
nek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támo-
gatás
mér-
téke

Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)

Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san ren-
del-
hető
meny-
nyiség

Meny-
nyiség-
egység]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

996

09 33 03 03

Fix fürdőkád-
ülőkék

 

Alsóvégtagot érintő súlyos mozgáskorlátozott-
ság esetén

 

 

ortopédia-
traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyó-
gyászat), reumatológia, sebészet, gyermeksebé-
szet, érsebészet, neurológia, gyermekneuro-
lógia, idegsebészet, geriátria, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is

 

 

 

 

27. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 998. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelmények-
nek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támo-
gatás
mér-
téke

Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)

Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san ren-
del-
hető
meny-
nyiség

Meny-
nyiség-
egység]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

998

09 33 03 06

Kifordítható fürdőkád-
ülőkék

 

Paraplegia, hemiplegia, ataxia esetén

 

 

ortopédia-
traumatológia, ortopédia orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyó-
gyászat), traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, sebészet, gyermeksebé-
szet, érsebészet, neurológia, gyermekneuro-
lógia, idegsebészet, geriátria, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is

 

 

 

 

28. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1001. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelmények-
nek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támo-
gatás
mér-
téke

Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)

Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san ren-
del-
hető
meny-
nyiség

Meny-
nyiség-
egység]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1001

12 03

EGY KARRAL MŰKÖD-
TETETT, JÁRÁST SEGÍTŐ ESZKÖ-
ZÖK

 

Alsóvégtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, fejlődési
rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége, alsóvégtag-
sérülések postoperatív vagy konzervatív ellátására, alsóvégtag amputáció és protetizálás postoperatív fázisában, egyensúlyzavar esetén

 

 

ortopédia-
traumatológia, ortopédia, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyó-
gyászat), traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, reumatológia, sebészet, érsebészet, gyermeksebé-
szet, neurológia, gyermekneuro-
lógia, idegsebészet, geriátria, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is

 

 

 

 

29. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1019. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelmények-
nek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támo-
gatás
mér-
téke

Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)

Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san ren-
del-
hető
meny-
nyiség

Meny-
nyiség-
egység]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1019

12 06

KÉT KARRAL MŰKÖD-
TETETT, JÁRÁST SEGÍTŐ ESZKÖ-
ZÖK

 

Alsóvégtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, fejlődési rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége esetén, alsóvégtag-
sérülések postoperatív vagy konzervatív ellátására, alsóvégtag amputáció és protetizálás postoperatív fázisában, egyensúlyzavar esetén.

 

 

ortopédia-
traumatológia, ortopédia, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyó-
gyászat), traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, reumatológia, sebészet, érsebészet, gyermeksebé-
szet, neurológia, gyermekneuro-
lógia, idegsebészet, geriátria, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is

 

 

 

 

30. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1042. és 1043. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelmények-
nek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támo-
gatás
mér-
téke

Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)

Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san ren-
del-
hető
meny-
nyiség

Meny-
nyiség-
egység]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1042

12 21 03 03 06

Gyermek és felnőtt kerekes-
székek súlyosan mozgásfo-
gyatékosok részére

normatív

Veleszületett vagy szerzett súlyos mozgásfogyatékos-
ság, kommunikációs hiányosságok vagy koordinációs zavarok esetén, amennyiben a beteg önmagát ellátni, önállóan tartósan ülni nem képes, mozgásához állandó személyi segítséget igényel, mozgatását állandó felügyelet mellett csak speciális kerekesszékkel lehet biztosítani.

 

Az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez az egészségbiztosító ellenőrző főorvosának ellenjegyzése szükséges

fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyó-
gyászat) szakképesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszköz kipróbálása és betanítása biztosított (gyógytornász vagy ergoterapeuta jelenléte biztosított)

80%

72

1

db

1043

 

12 21 03 03 06

Gyermek és felnőtt kerekes-
székek súlyosan mozgásfo-
gyatékosok részére

emelt

Veleszületett vagy szerzett súlyos mozgásfogyatékos-
ság, kommunikációs hiányosságok vagy koordinációs zavarok esetén, amennyiben a beteg önmagát ellátni, önállóan tartósan ülni nem képes, mozgásához állandó személyi segítséget igényel, mozgatását állandó felügyelet mellett csak speciális kerekesszékkel lehet biztosítani.

1. Kizárólag 18 év alatti betegek számára rendelhető
2. Az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez az egészségbiztosító ellenőrző főorvosának ellenjegyzése szükséges

 

fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakképesítéssel rendelkező szakorvos, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyó-
gyászat), rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszköz kipróbálása és betanítása biztosított (gyógytornász vagy ergoterapeuta jelenléte biztosított)

80%

36

1

db

31. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1051. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelmények-
nek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támo-
gatás
mér-
téke

Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)

Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san ren-
del-
hető
meny-
nyiség

Meny-
nyiség-
egység]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1051

12 21 06 09

Kétkezes, hátsókerék-
meghajtású, aktív kerekes-
székek

 

Nagyfokú végleges járásnehezítettség-
gel rendelkező mozgáskorlátozott számára, ha
- a beteg egyéb járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen és
- mentális és fizikai állapota alapján alkalmas mechanikus kerekesszék használatára és
- képes standard kerekesszékkel önállóan legalább 150 méter megtételére, manőverezésre és
- 3-5%-os emelkedő és lejtő, valamint 2 cm magas küszöb nem jelent akadályt számára és
- a következő feltételek bármelyike teljesül:
1. alap-, közép-
vagy felsőfokú képzésben vesz részt,
2. teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott, vagy
3. kiskorú gyermeket nevel.

1. Csak standard kerekesszék legalább hat hónapos kipróbálását követően rendelhető, ha a kipróbálást a rehabilitációs intézmény dokumentáltan igazolja
2. Az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez az egészségbiztosító ellenőrző főorvosának ellenjegyzése szükséges

 

fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyó-
gyászat) szakképesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszköz kipróbálása és betanítása biztosított (gyógytornász vagy ergoterapeuta jelenléte biztosított)

 

 

 

 

32. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1064. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelmények-
nek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támo-
gatás
mér-
téke

Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)

Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san ren-
del-
hető
meny-
nyiség

Meny-
nyiség-
egység]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1064

12 21 27

Elektromos motorral meghajtott kerekes-
székek, rásegített kormányzás-
sal

 

Nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a beteg egyéb járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen, emellett olyan fokú felső végtagi károsodása van, amely miatt mechanikus kerekesszék hajtására képtelen

Az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez az egészségbiztosító ellenőrző főorvosának ellenjegyzése szükséges

 

fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyó-
gyászat) szakképesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszköz kipróbálása és betanítása biztosított (gyógytornász vagy ergoterapeuta jelenléte biztosított)

 

 

 

 

33. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 1077/a és 1077/b sorral egészül ki:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelmények-
nek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támo-
gatás
mér-
téke

Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)

Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san ren-
del-
hető
meny-
nyiség

Meny-
nyiség-
egység]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1077/a

12 39 03 03 09

Nem össze-
csukható fehér pásztázó-
botok (110 cm-től)

normatív

98%

12

1

db

1077/b

 

12 39 03 03 12

Össze-
csukható fehér pásztázó-
botok (110 cm-től)

normatív

 

 

 

 

98%

12

1

db

34. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1110. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározás-
ra, a szakképesítési követelmények-
nek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támo-
gatás
mér-
téke

Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)

Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san rendel-
hető
meny-
nyiség

Meny-
nyiség-
egység]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1110

 

18 09 42 03 12

Anti-
decubitus-
párnák kerekes-
székekhez

normatív

Felfekvés megelőzésére kerekesszéket használó, érzéskieséssel nem rendelkező, járásképtelen, mozgássérült betegnek

 

 

kizárólag a beteg háziorvosa, a következő szakképesítéssel rendelkező szakorvosok javaslatára: ortopédia-
traumatológia, ortopédia, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyó-
gyászat), traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, sebészet, gyermeksebé-
szet, geriátria, csecsemő- és gyermekgyó-
gyászat, neurológia.
Szakorvosi javaslat érvényességi időtartama: 6 hónap

80%

24

2

db

2. melléklet a 47/2015. (X. 19.) EMMI rendelethez

A 14/2007. EüM rendelet 21. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 7/a. és 7/b. sorral egészül ki:

 

(Funkcionális csoport

Megnevezés)

 

 

7/a.

09 15 03 06 03

Beszédszelepes szilikon kanülök

7/b.

09 15 03 06 06

Nem beszédszelepes szilikon kanülök

3. melléklet a 47/2015. (X. 19.) EMMI rendelethez

A méltányossági támogatással kölcsönözhető gyógyászati segédeszközök

A

1.

Eszköz megnevezése

2.

betegemelő

3.

mellszívó

4. melléklet a 47/2015. (X. 19.) EMMI rendelethez

    1.     A 18/2010. EüM rendelet 3. mellékletében foglalt „1. Nem aktív orvostechnikai eszközök, 93/42/EGK európai parlamenti és tanácsi irányelv” megjelölésű táblázat a következő 10/a és 10/b sorral egészül ki:

(Kijelölési szakterület kódszáma

Kijelölési szakterület, nem aktív orvostechnikai eszközök)

10/a

MD 0110

Nem aktív szájon át bevehető orvostechnikai eszközök

10/b

MD 1112

Orvosi gázellátó rendszerek és részei

    2.     A 18/2010. EüM rendelet 3. mellékletében foglalt „4. In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök, 98/79/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv” megjelölésű táblázat a következő 8/a sorral egészül ki:

 

(Kijelölési szakterület kódszáma

Kijelölési szakterület, IVD eszközök)

8/a

IVD 0204

Variáns Creutzfeldt-Jakob-betegség (vCJD)

    3.     A 18/2010. EüM rendelet 3. mellékletében foglalt „5. Speciális orvostechnikai eszközök, 93/42/EGK európai parlamenti és tanácsi irányelv, 90/385/EGK tanácsi irányelv” megjelölésű táblázat a következő 11. sorral egészül ki:

 

(Kijelölési szakterület kódszáma

Speciális orvostechnikai eszköz és aktív beültethető orvostechnikai eszköz kijelölési szakterületek)

11.

MDS 7010

Szoftvert tartalmazó, szoftvert alkalmazó, illetve szoftver által kontrollált orvostechnikai eszközök

    4.     A 18/2010. EüM rendelet 3. mellékletében foglalt „6. Speciális in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök, 98/79/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv” megjelölésű táblázat a következő 1/a sorral egészül ki:

(Kijelölési szakterület kódszáma

Speciális IVD orvostechnikai eszköz kijelölési szakterületek)

1/a

MDS 7205

Szoftvert tartalmazó, szoftvert alkalmazó, illetve szoftver által kontrollált IVD eszközök

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. október 21. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére