• Tartalom

472/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

472/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.12.30.

A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl támogatás nyújtható
a) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy,
b) a menekültügyi őrizetben lévő személy kivételével kérelmének jogerős elbírálásáig annak, aki menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként történő elismerés iránti kérelmet nyújtott be, vagy
c) annak a harmadik országbeli állampolgárnak, akinek az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 62. § (1) bekezdés a), c), d), f) pont alapján kijelölt helyen való tartózkodását rendelte el
határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 4–8 órás munkaidőben történő foglalkoztatására.”

2. § A Korm. rendelet 6. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1a) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl támogatás nyújtható az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél elérésére irányuló program keretében történő,
a) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy,
b) a menekültügyi őrizetben lévő személy kivételével kérelmének jogerős elbírálásáig annak, aki menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként történő elismerés iránti kérelmet nyújtott be, vagy
c) annak a harmadik országbeli állampolgárnak, akinek az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 62. § (1) bekezdés a), c), d), f) pont alapján kijelölt helyen való tartózkodását rendelte el
határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 4–8 órás munkaidőben történő foglalkoztatására.”

3. § A Korm. rendelet „Eljárási szabályok” című alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:

6/A. § (1) A 3–5. §-ban meghatározott támogatások kérelemre nyújthatók.
(2) A kérelmet a tervezett közfoglalkoztatás helye, az 5. § esetében a foglalkoztatás helye szerint illetékes járási hivatalhoz, több járási hivatal illetékességi területén megvalósuló közfoglalkoztatás, illetve foglalkoztatás esetén a közfoglalkoztató, az 5. § esetében a vállalkozás székhelye szerint illetékes járási hivatalhoz kell benyújtani.
(3) A támogatásról a járási hivatal mérlegelési jogkörében dönt, és egységes szerződéses feltételrendszer alapján hatósági szerződést köt a támogatottal.
(4) A mérlegelésnél figyelembe kell venni
a) a munkaerő-kereslet és kínálat helyi jellemzőit,
b) a térség foglalkoztatási helyzetét és munkanélküliségi mutatóit,
c) a járási hivatal és a munkaadó közötti együttműködés tapasztalatait,
d) a munkaadó által felajánlott vagy vállalt, foglalkoztatás vagy továbbfoglalkoztatás időtartamát,
e) az álláskeresők munkához jutási esélyeit és
f) a foglalkoztatni kívánt személy álláskeresőként eltöltött idejét.
(5) A hatósági szerződésben meg kell határozni a támogatott határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony leghosszabb időtartamát, amely nem lehet hosszabb, mint a támogatási időszak.
(6) A támogatási időszak meghosszabbítása esetén a közfoglalkoztatási jogviszony is meghosszabbítható a közfoglalkoztatási program végéig.”

4. § A Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) A 6. és 7/B. §-ban meghatározott támogatások kérelemre nyújthatók.
(2) A közfoglalkoztatási támogatást igénylő a közfoglalkoztatási programról előzetes tervezetet készít (a továbbiakban: tervezet), amelyet a hatósági szerződés megkötésére hatáskörrel rendelkező hatósághoz kell benyújtani, amely azt a támogatásra vonatkozó javaslatával együtt 21 napon belül továbbítja a közfoglalkoztatásért felelős miniszter részére.
(3) A közfoglalkoztatásért felelős miniszter az előirányzatnak közfoglalkoztatási program támogatására történő felhasználhatóságáról és a támogatás mértékéről a benyújtott tervezet alapján mérlegelési jogkörében dönt.
(4) A 6. §-ban meghatározott támogatásról a közfoglalkoztatásért felelős miniszter az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél eléréséért felelős miniszter, a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, valamint a társadalmi felzárkóztatásért felelős miniszter véleményének figyelembevételével dönt.
(5) A (4) bekezdés szerint érintett miniszterek a véleményükről a megkeresés megérkezését követő nyolc napon belül tájékoztatják a közfoglalkoztatásért felelős minisztert. Tájékoztatás hiányában a közfoglalkoztatásért felelős miniszter a 6. §-ban meghatározott támogatásról önállóan dönt.
(6) A mérlegelésnél figyelembe kell venni
a) a munkaerő-kereslet és kínálat helyi jellemzőit,
b) a térség foglalkoztatási helyzetét és munkanélküliségi mutatóit,
c) a hatóság és a munkaadó közötti együttműködés tapasztalatait,
d) a munkaadó által felajánlott vagy vállalt, foglalkoztatás vagy továbbfoglalkoztatás időtartamát,
e) az álláskeresők munkához jutási esélyeit és
f) a foglalkoztatni kívánt személy álláskeresőként eltöltött idejét.
(7) A támogatásra irányuló kérelmet a (3) bekezdés szerinti miniszteri döntést (a továbbiakban: miniszteri döntés) követő 8 napon belül lehet benyújtani. A kérelmet a tervezett közfoglalkoztatás helye szerint illetékes, a (8)–(9) bekezdés szerint a hatósági szerződés megkötésére hatáskörrel rendelkező kormányhivatalhoz vagy járási hivatalhoz (a továbbiakban együtt: hatóság), több hatóság illetékességi területén megvalósuló közfoglalkoztatás, illetve foglalkoztatás esetén a közfoglalkoztató székhelye szerint illetékes hatósághoz kell benyújtani.
(8) A 6. §-ban meghatározott támogatás, valamint a 6. §-ban meghatározott támogatási formára indított 7/B. § szerinti közfoglalkoztatási program esetén a miniszteri döntést és a kérelem benyújtását követően a kormányhivatal egységes szerződéses feltételrendszer alapján hatósági szerződést köt a támogatottal. A kormányhivatal a miniszteri döntésben meghatározott támogatási összegnél magasabb támogatást nem állapíthat meg.
(9) A 3–4. §-ban meghatározott egyes támogatási formákra indított 7/B. § szerinti közfoglalkoztatási program esetén a miniszteri döntést és a kérelem benyújtását követően a járási hivatal egységes szerződéses feltételrendszer alapján hatósági szerződést köt a támogatottal. A járási hivatal a miniszteri döntésben meghatározott támogatási összegnél magasabb támogatást nem állapíthat meg.
(10) A hatósági szerződésben meg kell határozni a támogatott határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony leghosszabb időtartamát, amely nem lehet hosszabb, mint a támogatási időszak.
(11) A támogatási időszak meghosszabbítása esetén a közfoglalkoztatási jogviszony is meghosszabbítható a közfoglalkoztatási program végéig.”

5. § A Korm. rendelet 7/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A (2) és (4) bekezdés akkor alkalmazható, ha a közfoglalkoztató hatósági szerződésben vállalja, hogy a közfoglalkoztatási mintaprogramjából vagy a ráépülő közfoglalkoztatási programjából származó bevételeiből
a) a közfoglalkoztatási programjainak a működését segíti elő, vagy
b) a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 4/A. §-a szerint létrehozott szociális szövetkezet működését segíti elő, vagy
c) az általa foglalkoztatott személyek meghatározott hányadának a támogatás lejártát követő munkaviszony keretében történő továbbfoglalkoztatását biztosítja.”

6. § A Korm. rendelet 7/B. § (2) bekezdésében a „7. § (5) bekezdés” szövegrész helyébe a „7. § (8)–(9) bekezdés” szöveg lép.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. december 31-én.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére