• Tartalom

479/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

479/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.12.30.

A Kormány a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 28. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtásának feltétele a magyar állampolgárság igazolása.”

2. § Az R. 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A hadieredetű fogyatkozást és az általa okozott – a járadékosztályba sorolás alapját képező – egészségkárosodás százalékos mértékét
a) a kérelmező lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes, rehabilitációs szakértői feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,
b) a külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező esetén a rehabilitációs szakértői feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH)
[az a) és b) pont szerinti szerv a továbbiakban együtt: fővárosi és megyei kormányhivatal] állapítja meg.
(2) Azt a kérelmezőt, aki hadirokkantként kéri nyilvántartásba vételét, illetve azt a hadirokkantat, aki magasabb járadékosztályba történő besorolását kéri, az elsőfokú hadigondozási hatóság a 2. melléklet szerinti nyomtatvány felhasználásával a fővárosi és megyei kormányhivatal elé utalja vizsgálat céljából.
(3) A Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező kérelmező esetében a vizsgálat helyéről és idejéről a kérelmező lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes, rehabilitációs szakértői feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a vizsgálatot megelőzően legalább nyolc nappal írásban értesíti a kérelmezőt. A külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgár esetén a BFKH a vizsgálatot megelőzően legalább harminc nappal írásban értesíti a kérelmezőt.”

3. § Az R. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a tanú lakóhelye vagy tartózkodási helye máshol van, az elsőfokú hadigondozási hatóság megkeresésére a tanú
a) a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti járási hivatal, vagy
b) külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező tanú esetén a 16. § szerinti szerv
előtt is tehet nyilatkozatot.”

4. § Az R. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező a hadigondozás iránti kérelmét a lakóhelye szerinti államban működő magyar diplomáciai vagy hivatásos konzuli képviseleten (a továbbiakban: diplomáciai és konzuli képviselet) is benyújthatja, kizárólag személyes megjelenés útján.”

5. § (1) Az R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az R. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az R. az 5. melléklet szerinti 5/B. melléklettel egészül ki.

(6) Az R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

6. § Az R.

a) 2. § (4) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 5. § (1) és (4) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében „a járási hivatal” szövegrész helyébe az „az elsőfokú hadigondozási hatóság” szöveg,

b) 7. § (1) bekezdésében az „a járási hivatalnak” szövegrész helyébe az „az elsőfokú hadigondozási hatóságnak” szöveg,

c) 8. § (1) bekezdésében az „elhunyt hadirokkant lakóhelye szerint illetékes járási hivatal” szövegrész helyébe az „elhunyt hadirokkant lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes elsőfokú hadigondozási hatóság” szöveg,

d) 8. § (2) bekezdésében az „a járási hivatal” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés szerinti elsőfokú hadigondozási hatóság” szöveg,

e) 11. § (1) bekezdésében az „a lakóhelye szerint illetékes járási hivatal” szövegrész helyébe az „az elsőfokú hadigondozási hatóság” szöveg,

f) 12. § (4) bekezdésében, 14. § (3) bekezdésében az „A járási hivatal” szövegrész helyébe az „Az elsőfokú hadigondozási hatóság” szöveg,

g) 15. § (2) bekezdésében a „lakóhelye” szövegrész helyébe a „lakóhelye vagy tartózkodási helye” szöveg,

h) 16. § (2) bekezdésében a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szövegrész helyébe az „a BFKH” szöveg,

i) 16. § (4) bekezdés a) pontjában a „ha ennek elháríthatatlan akadálya nincs” szövegrész helyébe a „kivéve, ha ennek beszerzése aránytalan érdeksérelmet okozna” szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti az R. 7. § (2) bekezdésében az „1994. évi VI. törvénnyel módosított” szövegrész.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 479/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Hadirokkantként történő nyilvántartásba vételhez, valamint hadirokkant magasabb járadékosztályba történő besorolásához szükséges vizsgálat formanyomtatványa
Első- vagy másodfokú hadigondozási hatóság megnevezése

Szám:

Tárgy:

Hadieredetű fogyatkozás vizsgálata

Hiv. sz.:

Mell.:

A fővárosi és megyei kormányhivatal vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vezetőjének
A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 3. § (3) bekezdése alapján kérem .................... nevű személy vizsgálatát.
Szül. ideje:....
Személyi igazolvány száma:.....
Anyja leánykori neve:.....
Lakóhelye/Tartózkodási helye:.....
Hadieredetű fogyatkozás miatti munkaképesség-csökkenés legutóbb megállapított mértéke:.....%
Hadieredetű fogyatkozása:.....
Kérem véleményének közlését arról, hogy nevezett
a) jelenlegi hadieredetű fogyatkozása miatti egészségkárosodás milyen mértékű?
b) mások rendszeres ápolására szorul-e?
c) utazásnál kísérőre szorul-e?
d) gyógyászati segédeszköz használatára szorul-e, ha igen, milyenre?
Kelt:.....
P. H.
hatóság vezetőjének aláírása

2. melléklet a 479/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vezetője
…………………………
Szám:………………… Tárgy: Szakhatósági állásfoglalás/Szakvélemény hadieredetű
fogyatkozásról és az általa okozott egészségkárosodás mértékéről
Hiv. sz.:
Mell.:
………………………… úr, (nő)
Hadigondozási hatóság
…………………………
Megkeresésére értesítem, hogy .........................
(szül. év:) ...........................................
alatti lakos
a) hadieredetű fogyatkozás miatti egészségkárosodás jelenlegi mértéke ...........................%
b) mások rendszeres ápolására: szorul — nem szorul
c) utazáshoz kísérőre: szorul — nem szorul
d) gyógyászati segédeszköz használatára: rászorul — nem szorul, a szükséges gyógyászati segédeszköz megnevezése:
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
A szakvélemény alapjául szolgáló indokok:
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
Vizsgálati adatok
Kórelőzmény:
Jelen állapot (a működési zavarok pontos feltüntetésével):
Egyéb vizsgálatok eredményei:
Diagnózis:
Kelt: ………………… …… év ……………… hó …… nap
P. H.
…………………………… ……………………………
(fővárosi és megyei kormányhivatal vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vezetője)

3. melléklet a 479/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

ELSŐFOKÚ HADIGONDOZÁSI HATÓSÁG RÉSZÉRE
Családi és utóneve: ............................
Lakóhelye/Tartózkodási helye: .....................................
Anyja leánykori neve: ..........................
Születési hely, idő: ...........................
1. Kijelentem, hogy hadigondozásba vételem időpontjában ugyanazon sérelem alapján a nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvény alapján nem részesülök pénzellátásban.*
2. Tudomásul veszem, hogy a számomra nemzeti gondozás címén eddig folyósított pénzellátásom a hadigondozásba vétel időpontjával, illetve a hadigondozotti pénzellátás folyósításának kezdetével megszűnik.*
3. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, más hatóság előtt sem a jelenleg igényelt, sem más hadigondozási ellátás iránti kérelmet nem terjesztettem elő.
4. Hozzájárulok, hogy személyes adataimat kizárólag a hadigondozás céljából a hadigondozási hatóság kezelje.
………………………… …… év …………… hó …… nap
……………………………
hadigondozott aláírása
-------
Figyelem:
Minden újonnan hadigondozásba vett személy esetén kitöltendő!
* A nem kívánt szövegrész törlendő!

4. melléklet a 479/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

ELSŐFOKÚ HADIGONDOZÁSI HATÓSÁG RÉSZÉRE
Igénybejelentés
az egyösszegű térítés megállapításához
Az igénylő családi és utóneve: .........................
Leánykori név: .........................................
Lakóhelye/Tartózkodási helye: .............................................
Anyja leánykori neve: ..................................
Születési hely, idő: ...................................
Kérem szíveskedjék részemre megállapítani a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 10. §-ában meghatározott egyösszegű térítést.
Az egyösszegű térítést mint
- hadirokkant,
- hadiözvegy,
- volt hadiárva,
- volt hadigyámolt,
- volt hadigondozott családtag
igényelem.*
………………………… ……… év …………… hó …… nap.
…………………………
igénylő
-------
* A megfelelő szövegrész aláhúzandó!

5. melléklet a 479/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

KÉRELEM
Igénybejelentés külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgár esetében, a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag, és volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapításához.
Az igénylő:
családi és utóneve:         
születési neve:         
születési helye, ideje:    ____________________________ ________év __________hó _______nap
lakóhelye:    _____________ország _________________helység ___________________utca
    _______hsz. ______em. _______ajtó ________ir.sz.
tartózkodási helye:    _____________ország __________________helység ___________________utca
    _______hsz. ______em. _______ajtó ________ir.sz.
anyja születési neve és házassági neve:    
anyja születési ideje, születési helye:     
anyja utolsó ismert lakcíme:     
TAJ száma*:        
*(kitöltése csak abban az esetben szükséges, amennyiben rendelkezik magyar társadalombiztosítási azonosító jellel)
nyugdíjfolyósítási törzsszáma*:        
*(kitöltése csak abban az esetben szükséges, amennyiben rendelkezik magyar nyugdíjfolyósítási törzsszámmal)
telefonszáma, levelezési címe (ha eltérő):     
Az elesett, hadifogságban elhunyt szülő (volt hadigondozott családtag esetén unoka, gyermek vagy testvér, továbbá volt hadigyámolt esetén a veszteséget szenvedett szülő) neve, akinek jogán a volt hadiárva, volt hadigyámolt, volt hadigondozott családtag a havi rendszeres járadékot igényli:
____________________________________________________________________________________________________
Az elesett, eltűnt, hadifogságban elhunyt személy elhalálozásának (volt hadigyámolt esetén a szülő által elszenvedett veszteség) ideje, helye, ezen személy utolsó ismert lakóhelye vagy tartózkodási helye:
(elhalálozás hadi eredetének igazolása szükséges)
____________________________________________________________________________________________________
Az elesett, eltűnt, hadifogságban elhunyt személy (volt hadigyámolt esetén a veszteséget szenvedett szülő) adatai:
Neve: ……………………………………………….
Születési helye, ideje: ……………………………..
Anyja neve:………………………………………….
Kérem, szíveskedjék részemre megállapítani a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 14/A. §-ában vagy 15/A. §-ában meghatározott havi rendszeres járadékot.
A havi rendszeres járadékot mint:
- volt hadiárva
- volt hadigyámolt
- volt hadigondozott családtag
igénylem. *
(*A megfelelő rész aláhúzandó.)
Az eljárás megindításáról kérelmére értesítjük.
Nyilatkozatok: (Kérjük, húzza alá a megfelelő részt!)
1. Nyilatkozom, hogy magyar állampolgársággal rendelkezem, melynek igazolására csatolom:
a) érvényes magyar személyazonosító igazolványom másolatát
b) érvényes magyar útlevelem másolatát
c) érvényes állampolgársági bizonyítványom másolatát
d) honosítási okiratom másolatát
2. Nyilatkozom, hogy igényem 1949. január 1-je előtt bekövetkezett veszteségen alapul, de
a) pénzellátásomat a hadirokkantak és más hadigondozottak ellátásáról szóló 1933. évi VII. törvénycikk 6.§ h) és i) pontja alapján megszüntették
b) pénzellátásomat politikai okból megszüntették vagy szüneteltették
c) pénzellátás iránti kérelmemet politikai okból elutasították
d) ez irányú kérelmet politikai okból elő sem terjesztettem
3. A 2. pontban tett nyilatkozatom igazolására
a) csatolom a rendelkezésemre álló iratokat
b) iratokkal nem rendelkezem
4. Folyósítási adatok:
(Akkor kell kitölteni, ha a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól ellátásban nem részesül. Tájékoztatjuk, hogy a hadigondozotti ellátást folyósító szerv kizárólag olyan számlára teljesíthet utalást, mely felett Önnek rendelkezési joga van. Amennyiben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság más címen is folyósít ellátást az ön részére, a hadigondozási ellátást csak az egyéb ellátásával együtt, a már bejelentett lakcímre, illetve bankszámlára tudja folyósítani.)
Kérem, hogy a megállapított járadékot részemre az alábbi pénzintézetnél vezetett számlaszámra szíveskedjenek folyósítani.
Pénzforgalmi szolgáltató neve és pontos címe:
_________________________________________________________________
A pénzforgalmi szolgáltató SWIFT azonosítója/(BIC) kódja: _________________________________________________________
Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN): __________________________________________________________________________
A megjelölt fizetési számla feletti rendelkezési joga önálló? Igen Nem
Ha nem, társtulajdonosként rendelkezik a számla felett? Igen Nem
Hozzájárulok, hogy személyes adataimat kizárólag a hadigondozás céljából a hadigondozási hatóság kezelje.
Kelt: ____________________________ ________év _________________hó _______nap
________________________________________
igénylő

6. melléklet a 479/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Igazolvány száma: nyomdai szám
1—100 000-ig
[ELSŐFOKÚ HADIGONDOZÁSI HATÓSÁG MEGNEVEZÉSE]
HADIGONDOZOTTI IGAZOLVÁNY
..........................................
hadi ...............................részére
(2. oldalra)
SZEMÉLYI ADATOK
Név: ...............................................
Szül. hely: ...................................... év ...................hó ...... nap
Anyja neve: ...................................
Lakóhelye/Tartózkodási helye: .......................................
Hadigondozotti minősége: ......... %-os
hadi..........................
Állandó kísérőre szorul: igen—nem*
………………………… …… év …………… hó …… nap.
P. H.
…………………………
HATÓSÁG VEZETŐJÉNEK ALÁÍRÁSA
-------
* A megfelelő válasz aláhúzandó!
(3., illetve 4. oldalra)
A hadigondozottat a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján a következő kedvezmények illetik meg, amelyeket ezen igazolvány felmutatásával vehet igénybe:
22. § (1) A hadirokkant és hadiözvegy térítésmentesen veheti igénybe a helyi tömegközlekedési és a helyközi (távolsági) tömegközlekedési (vonat, autóbusz, hajó, komp stb.) eszközöket.
(2) Ha a hadirokkant bármely fogyatkozása miatt az orvosszakértői szerv szakvéleménye alapján kísérőre szorul, a kísérőt is megilleti a térítésmentes utazási kedvezmény.
(3) A mozgáskorlátozott személyeket megillető támogatások megállapítása során — az azonos feltételek fennállása esetén — a hadirokkantat előnyben kell részesíteni.
24. § A hadirokkant és hadiözvegy a vásárcsarnokokban és a piacokon a helypénz megfizetése nélkül árusíthatja saját kisipari és mezőgazdasági termékeit, illetve terményeit.
Figyelmeztetés:
1. Ezt az igazolványt a hatóságokhoz benyújtandó kérelemhez (beadványhoz) csatolni nem szabad.
2. Csak személyazonossági igazolvánnyal együtt érvényes.
3. Az igazolvány elvesztését a tulajdonos a kiállító hatósággal 8 napon belül köteles közölni.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. december 31. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére