• Tartalom

48/2015. (X. 28.) EMMI rendelet

48/2015. (X. 28.) EMMI rendelet

egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a nevelőszülők részére szervezett központi oktatási programmal összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról1

2015.10.29.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés e) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 3/B. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Nevelőszülői hálózat legalább tíz nevelőszülővel vehető szolgáltatói nyilvántartásba.”

2. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása

2. § A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Minősített továbbképzési programot bármely természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szervezhet.”

3. § A Tkr. 17/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2013. december 31-én nevelőszülői jogviszonyban álló, nevelőszülő szakképesítéssel nem rendelkező személy továbbképzési kötelezettsége az Országos Képzési Jegyzékben szereplő nevelőszülő szakképesítés, vagy a nevelőszülők részére szervezett Központi Oktatási Program (KOP) keretében szerzett nevelőszülő képesítés közül az előbb megszerzett szakképesítés vagy képesítés megszerzését követő hónap 1. napján keletkezik, továbbképzési időszaka ezen a napon kezdődik.”

5. § Hatályát veszti a Tkr. 4. § (3) bekezdése.

3. A hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló
25/2003. (V. 13.) ESZCSM rendelet módosítása

6. § A hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V. 13.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Gr.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a megyei gyámhivatal részére – annak kérelmére – a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül eljuttatja a képzés általa kidolgozott tananyagát.”

a) 1. pontjában az „a szellemi fogyatékosokra” szövegrész helyébe az „az értelmi fogyatékosokra” szöveg,

b) 3.2. pontjában

ba) a „Ptk. (1959. évi IV. tv.)” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyv” szöveg,

bb) a „(jogképesség, cselekvőképesség)” szövegrész helyébe a „(jogképesség, cselekvőképesség, támogatott döntéshozatal)” szöveg,

bc) az „1997. évi CXLIV. törvény gondnokoltakat érintő szabályai” szövegrész helyébe a „szabályozás gondnokoltakat érintő rendelkezései” szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti a Gr. 2. § (2) bekezdésében a „felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 8. §-ában szabályozott felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában szereplő” szövegrész.

4. A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

9. § A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R1) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Helyettes szülők, nevelőszülők (a továbbiakban együtt: befogadó szülők) számára döntés-előkészítő programot, helyettes szülői tanfolyamot, nevelőszülői tanfolyamot, családi napközit működtetők és házi gyermekfelügyeletet biztosító személyek számára tanfolyamot, valamint örökbefogadók számára tanfolyamot és tanácsadást (a továbbiakban együtt: tanfolyam) a gyermekvédelem területén működő intézmények szervezhetnek (a továbbiakban: tanfolyamot szervező).”

10. § Az R1 a 8. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„Központi Oktatási Program nevelőszülők számára
8/A. § (1) A nevelőszülők részére szervezett Központi Oktatási Program (a továbbiakban: KOP) célja a nevelőszülői tevékenységhez szükséges alkalmasság és kompetenciák – a nevelőszülő gyakorlati tevékenységébe ágyazottan történő – fejlesztése.
(2) A KOP-ot a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) adja ki és az általa vezetett minisztérium honlapján teszi közzé.
(3) A KOP alapján történő nevelőszülői képzés (a továbbiakban: KOP-képzés) szakmai felügyeletét a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: KOP-képzésért felelős szerv) végzi.
(4) A KOP-képzés időtartama 240 óra, maximális csoportlétszáma 24 fő. A KOP-képzés témaköreit, óraszámait, elméleti és gyakorlati óraszámainak arányát a 8. számú melléklet tartalmazza.
8/B. § (1) KOP-képzést és vizsgáztatást a KOP-képzésért felelős szerv, továbbá a miniszter által pályázati úton kijelölt szervezet (a továbbiakban: képző szervezet) végezhet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázati kiírást a KOP-képzésért felelős szerv honlapján kell közzétenni. A pályázattal kapcsolatos döntés-előkészítő és adminisztratív feladatokat a KOP-képzésért felelős szerv látja el.
(3) Képző szervezet pályázatonként legfeljebb öt évig terjedő időtartamra jelölhető ki.
8/C. § (1) A képző szervezet köteles az általa tervezett képzést – legalább 45 nappal annak megkezdése előtt – írásban bejelenteni a KOP-képzésért felelős szervnek. A bejelentésnek tartalmaznia kell a képzés megkezdésének időpontját, szakmai felelőseinek nevét és elérhetőségét, továbbá a képzésben részt vevők tervezett létszámát. A bejelentéssel egyidejűleg a képző szervezetnek a KOP alapján készített helyi képzési programot is meg kell küldenie a KOP-képzésért felelős szerv részére.
(2) A képző szervezet az (1) bekezdésben foglaltak tekintetében bekövetkező bármely változást köteles haladéktalanul bejelenteni a KOP-képzésért felelős szervnek.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez csatolt helyi képzési programot a KOP-képzésért felelős szerv 30 napon belül értékeli. A képző szervezet KOP-képzést a helyi képzési programjának a KOP-képzésért felelős szerv által történő írásbeli jóváhagyását követően indíthat.
(4) Ha a képzés megvalósítása a jóváhagyott helyi képzési programtól eltér, a KOP-képzésért felelős szerv határidő tűzése mellett felhívja a képző szervezetet a helyi képzési programnak megfelelő képzési tevékenység folytatására.
(5) Ha a képző szervezet a (4) bekezdés szerinti felhívásnak határidőben nem tesz eleget, és a képzés nem a jóváhagyott helyi képzési programban meghatározott
a) tananyag felhasználásával,
b) óraszámban,
c) tematika oktatásával vagy
d) képesítésű oktató részvételével
történik, a KOP-képzésért felelős szerv a folyamatban lévő képzést felfüggeszti és kezdeményezi a miniszteri kijelölés visszavonását.
8/D. § (1) A KOP-képzésben az vehet részt, aki
a) a 4–6. § szerinti döntés-előkészítő programot és a 8. § szerinti nevelőszülői tanfolyamot eredményesen elvégezte vagy
b) az Országos Képzési Jegyzékben szereplő nevelőszülő szakképesítés 10557-12 számú, „Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai” elnevezésű követelménymoduljának záróvizsgáját sikeresen letette.
(2) A KOP-képzés során az oktató a résztvevő munkáját a 8. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:1, C:1 és D:1 mezőjében meghatározott témakörök tekintetében értékeli. A témakörök lezárásának értékelése
a) „kiválóan megfelelt”,
b) „jól megfelelt”,
c) „megfelelt” vagy
d) „nem felelt meg”
lehet.
(3) A KOP-képzés végén a képzésben részt vevő záróvizsgát tesz.
(4) Záróvizsgára az jelentkezhet, aki
a) a képzési órák legalább 85%-án részt vett,
b) a 8. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:1, C:1 és D:1 mezőjében meghatározott témakörök teljesítésére vonatkozó értékelésekben a (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti minősítést kapott,
c) a 8. számú melléklet 2. táblázat B:1, E:1 és F:1 mezőjében meghatározott témakörök foglalkozásain igazoltan részt vett, továbbá
d) elkészített és a záróvizsga napját legalább 30 nappal megelőzően a KOP-képzésért felelős szerv, vagy – ha a képzésben képző szervezetnél vesz részt – a képző szervezet részére egy legalább 5, legfeljebb 10 oldalas esetelemzést megküldött.
8/E. § (1) A záróvizsgát a képző szervezet által, illetve, ha a képzést a KOP-képzésért felelős szerv végzi, az általa – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint – létrehozott vizsgabizottság (a továbbiakban: vizsgabizottság) előtt kell letenni.
(2) A vizsgabizottság tagjai: a vizsgabizottság elnöke és a képzésben részt vett két oktató.
(3) A vizsgabizottság elnökét a KOP-képzésért felelős szerv javaslatára a miniszter kéri fel az Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzéken szereplő, a szociális szolgáltatások szakmacsoportba tartozó szakképesítések között, a 32 761 01 azonosító számú nevelőszülő szakképesítés területén szakmai vizsgaelnöki teendők ellátásával megbízható személyek közül.
8/F. § (1) A záróvizsga
a) a 8/D. § (4) bekezdés d) pontja szerinti esetelemzés értékeléséből és
b) az esetelemzéshez kapcsolódóan megszerzett további ismeretekre vonatkozó – a vizsgázónak a záróvizsga napját legalább 15 nappal megelőzően írásban eljuttatott – két kérdésre adott szóbeli válaszokból áll.
(2) Az esetelemzést és a szóbeli válaszokat a vizsgabizottság minden tagja értékeli (a továbbiakban: részértékelés). A záróvizsga értékelését a vizsgabizottság tagjai közösen alakítják ki. A záróvizsga közös értékelése során felmerült egyet nem értés esetén a vizsgabizottság elnöke dönt.
(3) A záróvizsga értékelése
a) „kiválóan megfelelt”,
b) „jól megfelelt”,
c) „megfelelt” vagy
d) „nem felelt meg”
lehet.
(4) A záróvizsgáról jegyzőkönyv készül, melyet a képző szervezet megküld a KOP-képzésért felelős szervnek.
(5) A záróvizsgáról készült jegyzőkönyv alapján – sikeres vizsga esetén – a KOP-képzésért felelős szerv a képesítés megszerzéséről a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 21 napon belül tanúsítványt állít ki. A tanúsítványban szereplő képzettség megnevezése: képesített nevelőszülő. A tanúsítvány formai és tartalmi követelményeit a 9. számú melléklet tartalmazza.
(6) A KOP-képzésért felelős szerv az általa kiadott, (5) bekezdés szerinti tanúsítványokról nyilvántartást vezet.”

11. § Az R1

egészül ki.

5. Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet módosítása

12. § Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Vr.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) A képzőhely és a képzésen részt vevő személy képzési szerződést köt.
(2) A képzési szerződést a képzőhely köteles 5 évig megőrizni.”

13. § Hatályát veszti a Vr. 2. § (3) bekezdés a) pontja.

6. Záró rendelkezés

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 48/2015. (X. 28.) EMMI rendelethez

A Központi Oktatási Program (KOP) alapján történő nevelőszülő képzés témakörei, óraszámai, valamint elméleti és gyakorlati óraszámainak aránya
1. Oktatók óraszámai

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

A gondozási és nevelési tevékenységhez szükséges alapvető szakmai ismeretek

Szociálisan hatékony attitűd (orientációs tréning)

Gyermekvédelmi intervenció (szociális érzékenyítés)

Nevelőszülői tevékenység

Esetmegbeszélés

Összefüggő gyakorlat

Összes Óraszám

Százalékos arány (%)

 

2

38

 

30

46

 

 

114

47,5

Elmélet/
elméletigényes gyakorlat

3

 

54

 

 

30

42

126

52,5

Gyakorlat

2. A képzésben részt vevők óraszámai

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

A gondozási és nevelési tevékenységhez szükséges alapvető szakmai ismeretek

Szociálisan hatékony attitűd (orientációs tréning)

Gyermekvédelmi intervenció (szociális érzékenyítés)

Nevelőszülői tevékenység

Esetmegbeszélés

Összefüggő gyakorlat

Összes Óraszám

Százalékos arány (%)

 

2

34

 

26

38

 

 

98

41

Elmélet

3

4

54

4

8

30

42

142

59

Gyakorlat/ elméletigényes gyakorlat

2. melléklet a 48/2015. (X. 28.) EMMI rendelethez

A Központi Oktatási Program (KOP) keretében szervezett nevelőszülő képzés tanúsítványa
(A KOP-képzésért felelős szerv neve, székhelye, postacíme, telefon és e-mail elérhetősége)
Sorszám:
TANÚSÍTVÁNY
Név:     
Születési név:     
Születési hely:     
Születési idő: ........................................ év ............................................................ hó .................... nap
Anyja születési neve:     
tanulmányait és vizsgakötelezettségét az alábbi KOP-képzést és vizsgáztatást végző szervezetnél
szervezet neve:     
székhelye:     
postacíme:     
teljesítette.
A záróvizsga eredménye:     
Ez a tanúsítvány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 54. § (1) bekezdés f) pont fb) alpont 2. pontja szerinti, a nevelőszülők számára szervezett Központi Oktatási Program eredményes elvégzését igazolja.
A képzettség megnevezése: képesített nevelőszülő
Kelt ............................................................, .............................. év, .................................................. hó, .................... nap.

......................................................................

......................................................................

vizsgabizottság elnöke

képző szervezet

 

P. H.

......................................................................
KOP-képzésért felelős szerv
P. H.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. október 30. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére