• Tartalom
Oldalmenü

481/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.01.01.

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében

eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § A Balassi Intézet a külpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.”

2. § Az R. 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Balassi Intézet főigazgatójának, a külföldi magyar intézetek szakmai irányításáért felelős szervezeti egysége vezetőjének, a külföldi magyar intézetek vezetőinek és a külföldi magyar intézetek más kiküldötteinek kinevezéséhez, felmentéséhez és illetményének megállapításához a kultúráért felelős miniszter egyetértése szükséges.”

3. § Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A külföldi magyar intézetek a külképviseletek részét képező, az országkép-építést és a magyarság jó hírének a terjesztését, valamint ezen belül kulturális, tudományos és oktatási célokat szolgáló intézmények. A miniszter – a kultúráért felelős miniszterrel együttműködve – biztosítja a külföldi magyar intézetek és a szakmai feladatokat ellátó Balassi Intézet közötti együttműködést, a jogszabályokban közös feladatként előírtak végrehajtását.”

4. § Az R. a következő 6/A. §-sal egészül ki:

6/A. § (1) A Balassi Intézet e rendeletben meghatározott szakmai tevékenységének ellátásához szükséges, a külföldi magyar intézetekhez kapcsolódó feladatait 2016. január 1. napjától a külpolitikáért felelős miniszter látja el. Az átvett feladatok, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium a Balassi Intézet jogutódja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok átvétele nem érinti a Balassi Intézet 3. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott szakmai feladatait, amelyeket a Balassi Intézet a 4. § (1) bekezdésének megfelelően továbbra is a külföldi magyar intézetek útján lát el.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott jogviszonyok alatt az átvett feladatok ellátásával összefüggő valamennyi jogviszony, így
a) a vagyoni jogok és kötelezettségek,
b) az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat ellátó, illetve a külföldi magyar intézetekben foglalkoztatott szakmai és funkcionális feladatokat ellátó kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők, illetve munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint kormányzati szolgálati és munkaviszonyuk,
c) a b) pontban megjelölt kormánytisztviselőkkel, kormányzati ügykezelőkkel és munkavállalókkal összefüggő funkcionális feladatokat ellátó kormánytisztviselők, illetve munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint kormányzati szolgálati és munkaviszonyuk
is értendő.
(4) Az átvett feladatokhoz kapcsolódó vagyoni jogok, ingó és ingatlan állomány ellenérték nélkül, szükség esetén a vagyonkezelői jog megváltoztatásával kerül átadásra az átvevő szerv részére.
(5) A jogutódlással kapcsolatos feladatok rendezéséről, valamint az ehhez kapcsolódó vagyon-, létszám- és forrásátcsoportosítások, valamint egyéb kötelezettségvállalások tekintetében a Balassi Intézetnek és a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak átadás-átvételi megállapodást kell kötnie 2016. január 31. napjáig.
(6) A Magyar Államkincstár a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Balassi Intézet átalakítását 2016. január 1-jével jegyzi be a törzskönyvi nyilvántartásba.”

5. § Hatályát veszti az R.

6. § Hatályát veszti a külföldi magyar intézetekről szóló 14/2010. (XII. 14.) KIM rendelet.

7. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.