• Tartalom

49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet

a tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2020.02.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a tatabányai multifunkcionális sportcsarnok építésére irányuló, a Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0948, 0952, 2100, 2075/2, 2084, 2076/7, 0949/1, 0951, 0953/1, valamint a 0949/2–0949/123-ig terjedő helyrajzi számú ingatlanokon megvalósuló, illetve e földrészletekből a telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás megvalósításával (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2)–(3)2

2. §3 A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye,

d)4 egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani minden megkezdett 15 állandó férőhely után, az autóbusz- várakozóhelyek száma, valamint a kerékpárok elhelyezése tekintetében az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42. §-a előírásait nem kell figyelembe venni,

e)5 a Beruházásban érintett közmű- és energiaszolgáltató, közútkezelő az építtető által benyújtott tervek jóváhagyása tekintetében a tervek benyújtásától számított 5 napon belül köteles nyilatkozni, azzal, hogy ha az eljáró közmű- és energiaszolgáltató, közútkezelő öt napon belül nem nyilatkozik, a jóváhagyásra benyújtott terv szerinti tartalommal hozzájárulását megadottnak kell tekinteni,

f)6 a Beruházásban közvetlenül érintett közműszakasz bontási, kiváltási vagy fejlesztési munkáit a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 11/F. § (2)–(7) bekezdésében foglaltak alapján kell elvégezni és elszámolni.

4. §7 A Beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető – az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.

5. § (1)8 Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás járulékos közbeszerzési szolgáltatója, beruházáslebonyolítója és építési műszaki ellenőre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházás-lebonyolítói feladatkörbe az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdés c)–d), f), j) és k) pontjában, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében foglalt feladatokon túlmenően – az építésügyi szakmagyakorlásra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok betartásával – minden olyan feladat, illetve tevékenység ellátása beletartozik, ami az építési tevékenység szakszerű megvalósításának előkészítésével, ellenőrzésével vagy irányításával kapcsolatos.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. §9 E rendeletnek a sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 4. §-át a Módr. hatálybalépésekor10 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

8. §11 E rendeletnek a 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 8/2020. (I. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 3. § d)–f) pontját a Módr2. hatálybalépésekor12 folyamatban lévő ügyekben, eljárásokban is alkalmazni kell.

1. melléklet a 49/2015. (III. 12.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges, kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított hatósági eljárások

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. vasúti hatósági engedélyezési eljárások,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,

8. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

10. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

12. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

13. földmérési hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. hírközlési hatósági eljárások,

16. bányahatósági engedélyezési eljárások,

17. tűzvédelmi hatósági eljárások,

18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

19. közegészségügyi hatósági eljárások,

20. azok az 1–19. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzembe helyezéséhez közvetlenül szükségesek.

1

Az 1. § (1) bekezdése a 267/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (2)–(3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 184. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2. § a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 111. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

4

A 3. § d) pontját a 8/2020. (I. 31.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

5

A 3. § e) pontját a 8/2020. (I. 31.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

6

A 3. § f) pontját a 8/2020. (I. 31.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

7

A 4. §-t a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 184. § b) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

8

Az 5. § (1) bekezdése a 267/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

10

A hatálybalépés időpontja 2018. november 30.

11

A 8. §-t a 8/2020. (I. 31.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

12

A hatálybalépés időpontja 2020. február 1.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére