• Tartalom
Oldalmenü

49/2015. (XII. 30.) NGM rendelet

az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról1

2016.01.02.

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (2) bekezdés a), c), f) és i) pontjában,

a 2–8. §, a 13. § d)–e) pontja, valamint a 14. § tekintetében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (2) bekezdés a), b) és e) pontjában,

a 9. és a 10. § tekintetében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (2) bekezdés g) pontjában,

a 11. § (1) bekezdése tekintetében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (2) bekezdés a), b), e) és i) pontjában,

a 11. § (2) bekezdése és a 13. § a)–c) pontjai tekintetében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (2) bekezdés a) és b) pontjában,

a 15. § és az 1–3. mellékletek tekintetében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (2) bekezdés a), b) és i) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) a következő II. Fejezettel egészül ki:

„II. FEJEZET
TÁVSZERENCSEJÁTÉK ÉS AZ ONLINE KASZINÓJÁTÉK
Engedélyezés
24. § (1) A távszerencsejáték szervezés engedélyezése iránti kérelmet az Szjtv. 3. § (1a) bekezdése, illetve a 29/D. §-a szerinti, az online kaszinójáték szervezés engedélyezése iránti kérelmet az Szjtv. 29/L. §-a szerinti gazdálkodó szervezet az állami adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon terjesztheti elő az állami adóhatósághoz.
(2) A kérelemhez a 2. § (3) bekezdésében foglaltakon túl csatolni kell
a) az auditálásra jogosult szervezet által kiállított auditálási okiratot,
b) az Szjtv. 29/L. §-a szerinti kérelmező esetén a koncessziós szerződés egy eredeti példányát és a koncessziós díj teljesítéséről szóló igazolást,
c) távszerencsejáték szervezésen belül sporteseményre fogadás szervezésére irányuló kérelem esetén nyilatkozatot arról, hogy az Szjtv. 29/F. § (4) bekezdése szerinti felhasználási szerződés megkötésre került,
d) az igazgatási-szolgáltatási díj befizetését igazoló, 80. § (2) bekezdése szerinti iratot.
(3) Az engedélyezési eljárásban a nem magyar nyelven kiállított okirat magyar nyelvű hiteles fordítását csatolni kell.
25. § (1) Az állami adóhatóság távszerencsejáték és az online kaszinójáték szervezést engedélyező határozatának mellékletét képezi a működési engedély. A működési engedélyt az állami adóhatóság honlapján közzéteszi.
(2) A működési engedély (1) bekezdés szerinti közzétételének helyét a játékosok részére a szervező az Szjtv. 29/I. § (1) bekezdése szerinti honlapjáról közvetlen hivatkozással hozzáférhetővé teszi.
Auditálásra vonatkozó előírások
26. § (1) A 24. § (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában auditálásra jogosult szervezet az Európai Gazdasági Térség területén letelepedett, az Európai Gazdasági Térség valamely államának joga szerint a (2) bekezdésben meghatározottak auditálására jogosult szervezet.
(2) A kérelmező
a) az Szjtv. 37. § 28. pontja szerinti szervert (a továbbiakban: szerver) informatikai biztonsági és zártsági szempontból, valamint
b) a távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszerben a szerver által futtatott játékfunkciókat a (3) bekezdés szerinti szempontok alapján
az auditálásra jogosult szervezettel a kérelem benyújtását megelőzően auditáltatja.
(3) A (2) bekezdés b) pontja esetén az auditnak ki kell terjednie
a) a játékfunkciók körében különösen a véletlenszám-generátorra (a játékkaszinóban, vagy az állami adóhatóság által eseti, vagy állandó jelleggel engedélyezett más helyen folyó kaszinójátékban hírközlő eszköz vagy rendszer útján történő játék kivételével), a játékszabályokra, a részvételi feltételekre, a játékos nyilvántartásba vételére, a játékosi egyenleg kezelésére, az adatszolgáltatásra, a távoli hozzáférésre, valamint
b) a játékfunkcióknak a játékeseményekkel összhangban álló, manipulációmentes, valós és a játéktervnek megfelelő működésére.
27. § (1) A távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer auditálási okiratnak megfelelő állapotát az engedély időtartama alatt folyamatosan biztosítani kell.
(2) A szervező a távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer auditálási okiratban foglaltakhoz képest tervezett változása esetén az auditáló szervezet írásbeli nyilatkozatát kéri arról, hogy a tervezett változás a (3) bekezdés szerinti jelentős változást eredményez-e.
(3) A technikai eszközökben, a technológiában, az informatikai vagy biztonsági környezetben, a játékfunkciókban vagy alkalmazásban bekövetkező jelentős változás esetén az auditálást ismételten el kell végezni.
(4) Nem jelentős változás esetén a szervező az auditáló szervezet (2) bekezdés szerinti írásbeli nyilatkozatát a változás alkalmazása előtt az állami adóhatóság részére megküldi.
(5) A szervező az auditáló szervezet által kiállított auditálási okirathoz, illetve a (2) bekezdés szerinti nyilatkozathoz kapcsolódó teljes dokumentációt az állami adóhatóság rendelkezésére bocsátja.
(6) Az auditáló szervezet az auditálási okiratban, a technikai eszközökben, a technológiában, az informatikai vagy biztonsági környezetben, játékfunkciókban vagy alkalmazásban bekövetkező előreláthatóan nem jelentős változás körét meghatározhatja. Ebben az esetben a (2) és (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően, az auditáló szervezet írásbeli nyilatkozatát nem kell beszerezni. A szervező a változás alkalmazása előtt az állami adóhatóságot a változás nem jelentős jellegéről és az auditálási okirat szerinti besorolásáról értesíti.
A távszerencsejáték és az online kaszinójáték szervezés részletes műszaki-informatikai feltételei
28. § A távszerencsejáték és az online kaszinójáték üzemeltetés részletes műszaki-informatikai feltételeit a 4. melléklet tartalmazza.
Játékterv, részvételi szabályzat, költségvetés
29. § (1) A játéktervben kell meghatározni különösen
a) a játékok megnevezését és szabályait,
b) játékonként a tét legnagyobb és legkisebb összegét, a tétek és nyeremények arányát, a tétek, nyeremények és a szervezői jutalék meghatározásának szabályait,
c) a játékos nyilvántartásba vételének szabályait,
d) a játékosi egyenleg vezetésének szabályait, különösen a befizetések, kifizetések kezelésének rendjét, valamint a tét- és nyereményfizetéssel kapcsolatos szabályokat, és
e) a játékesemények törlésének, felfüggesztésének szabályait.
(2) A játékterv mellékleteként csatolni kell a játék teljes szimulációjának leírását, valamint a felhasznált grafikák másolatát.
(3) A módosított játékterv jóváhagyására irányuló kérelmet az állami adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon kell előterjeszteni.
(4) A részvételi szabályzatban kell meghatározni különösen
a) az egyes játékokban való részvétel feltételeit,
b) a játékkal kapcsolatban felmerült viták kezelésének rendjét,
c) az Szjtv. 1. § (8) bekezdése szerinti nyereményigazolás kiállításának rendjét,
d) a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott eszközök és intézkedések alkalmazásának részletes szabályait,
e) a távszerencsejátékból és az online kaszinójátékból való átmeneti vagy végleges kizárás feltételeit és eljárásrendjét.
(5) A részvételi szabályzatban fel kell tüntetni
a) a szervező elnevezését és székhelyét,
b) a távszerencsejáték és az online szerencsejáték szervezésére vonatkozó engedély adatai közül az állami adóhatóság megnevezését, az engedélyezett játéktípusokat és az engedély időtartamát,
c) a sérülékeny személyek játékban való részvételének korlátozását, és
d) a játéktervnek a játékos részvételét érintő egyéb szabályait.
(6) A részvételi szabályzatot a szervező honlapján a játékosok részére magyar nyelven hozzáférhetővé teszi.
(7) A szervező a játéktervben és a részvételi szabályzatban – e feltételek alkalmazása esetén – meghatározza a 30. §-ban, 32. § (3) bekezdésben, 34. § (2) bekezdésben, 36. § (2) bekezdésében, illetve 39. § (7) bekezdésben foglalt feltételek szabályait.
(8) A 2. § (3) bekezdés c) pontja szerinti költségvetésnek tartalmaznia kell a tervezett árbevétel, a tervezett költségek és a tervezett játékadó összegét, valamint az összesített játékosi egyenlegek becsült éves átlagos értékét.
(9) A szervező az engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül tájékoztatásul megküldi az állami adóhatóság részére az adatkezelési szabályzatát. Az adatkezelési szabályzat változásáról a szervező a változást követő 30 napon belül írásban tájékoztatja az állami adóhatóságot.
A játékos nyilvántartásba vétele
30. § A szervező – a játékos 31. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatainak rendelkezésre állása esetén – az Szjtv. 29/H. §-ában meghatározott adatok mellett a nyilvántartásban rögzíti:
a) játékos elektronikus levelezési címét,
b) a játékos egyedi és nem módosítható felhasználónevét,
c) az önkizárás tényét és időszakát,
d) az önkorlátozó intézkedés tárgyát és időtartamát,
e) a felelős játékszervezés elvének megfelelő szervezői eljárás részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott, a c)–d) pontban foglaltaktól eltérő eszközökkel és intézkedésekkel kapcsolatban előírt adatokat,
f) a szervező által a játéktervben és a részvételi szabályzatban meghatározott további adatokat.
31. § (1) A nyilvántartásba vétel során a játékos nyilatkozik arról, hogy
a) a nyilvántartásba vételhez az adatokat saját nevében szolgáltatja,
b) a 30. §-ban meghatározott adatai kezeléséhez hozzájárul, és
c) a távszerencsejátékban vagy az online kaszinójátékban kizárólag saját nevében kíván részt venni.
(2) A játékos részére a távszerencsejáték szervezőnél, illetve egy online kaszinóban kizárólag egy felhasználónév és egyidejűleg egy jelszó biztosítható.
(3) A játékos a nyilvántartásból való törléséig a távszerencsejáték-szervezőnél, illetve ugyanazon online kaszinóban ismételten nem vehető nyilvántartásba.
32. § (1) A játékos a nyilvántartásba vett adatok változásáról haladéktalanul tájékoztatja a szervezőt, valamint kérheti az elírás és más hasonló hiba javítását a szervezőtől.
(2) A szervező az adatváltozást és az elírás, más hasonló hiba javítását haladéktalanul, de legfeljebb az adat rendelkezésre állásától számított 24 órán belül átvezeti a nyilvántartáson.
(3) A szervező a játékos részére biztosíthatja a játéktervben és a részvételi szabályzatban meghatározott adatokra a szervező közreműködése nélküli adatjavítás lehetőségét.
(4) Az adatváltozás átvezetésére az (1)–(3) bekezdésben foglaltakon túl ennek az alcímnek a nyilvántartásba vételre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
33. § (1) Ha a szervező a nyilvántartásba vételt követően tárja fel, hogy nyilvántartás adattartalma azért szabálytalan, mert
a) a játékos sérülékeny személynek minősül a nyilvántartásba vételkor,
b) a játékos fiktív vagy halott személy,
c) ugyanazon játékos többször szerepel a nyilvántartásban,
d) a jogszabályban meghatározott, kötelező adatkör nem került rögzítésre, vagy
e) egyéb visszaélés gyanúja merül fel,
a játékosi egyenleget haladéktalanul felfüggeszti.
(2) Többszörös nyilvántartásba vétel esetén a játékosi egyenleg végleges lezárására, elszámolására és a játékos játékból való kizárására irányuló intézkedéseket valamennyi érintett játékosra és játékosi egyenlegre alkalmazni kell, biztosítva, hogy egy játékoshoz csak egy játékosi egyenleg tartozzon.
(3) A szervező a (2) bekezdés szerinti kizárásról statisztikai nyilvántartást vezet, melyhez az állami adóhatóság részére távoli hozzáférést biztosít. A statisztikai nyilvántartás a kizárás okát és időpontját tartalmazza.
(4) Ha szervező tudomására jut, hogy a nyilvántartásba vétel vagy a nyilvántartás az (1) bekezdésben meghatározottakon kívüli, egyéb okból – különösen az adatváltozás késedelmes bejelentése miatt – szabálytalan, a szervező a szabálytalanság kiküszöbölése iránt intézkedik. A szervező szükség esetén a játékost felhívja a szabálytanság kiküszöbölésében való közreműködésre és a játékosi egyenleget a szabálytalanság kiküszöböléséig felfüggesztheti. Ha a szabálytalanság 30 napon belül sem kiküszöbölhető és emiatt a jogszabálynak megfelelő játék nem biztosítható, a szervező a játékosi számla lezárása és a játékos kizárása iránt intézkedik.
Játékosi egyenleg
34. § (1) A játékosi egyenlegen a játékügyletekkel kapcsolatos jóváírás vagy terhelés a játékos nyilvántartásba vételét követően hajtható végre.
(2) A játékosi egyenleg feltöltése során a játéktervben és a részvételi szabályzatban meghatározott feltöltési mód alkalmazható. A játékosi egyenleg befizetési vagy kifizetési módjaként változó költséget a szervező a játékosra háríthatja, amennyiben azt a játéktervben és a részvételi szabályzatban előzetesen rögzíti.
(3) A különböző játékosok játékosi egyenlegei közötti átvezetés tilos.
(4) A szervező köteles olyan informatikai megoldásokat alkalmazni, melyek alkalmasak a játékosi egyenleg eseményeinek teljes körű és ellenőrizhető nyilvántartására.
35. § (1) A játékosi egyenlegen belül a szervezőnek legalább az alábbi tételeket tartalmazó nyilvántartást kell vezetnie:
a) befizetés,
b) kifizetés,
c) nyeremény.
(2) A játékosi egyenleg eseményeit – különösen a befizetés és a kifizetés teljesítését – a szervező a játékosi egyenlegen haladéktalanul átvezeti. Az 1 munkanapot meghaladó átvezetési akadály esetén a szervező a játékost elektronikus levélben vagy internetes honlapján keresztül értesíti és amennyiben az indokolt, az akadály elhárításáig a játékosi egyenleget felfüggeszti vagy a hibával érintett szolgáltatást letiltja.
(3) A szervező a játékosi egyenleg adataihoz a játékos részére a folyamatos hozzáférés lehetőségét legalább az alábbi adatkörben biztosítja:
a) a játékosi egyenleg összesített egyenlege,
b) az (1) bekezdés szerinti és önként alkalmazott további tétel összesített adatai,
c) érvényes önkizárás esetén ennek ténye és időtartama,
d) érvényes önkorlátozó intézkedések esetén ezek köre és alkalmazási időszaka.
(4) A szervező a játékos kérésére a játékosi számla eseményeinek kivonatos adatait – a távszerencsejátékban és az online kaszinójátékban való részvételt biztosító jogviszony időtartama alatt – a játékos által megjelölt részletezésben és módon legalább 30 napra visszamenőleg legfeljebb 5 napon belül a játékos rendelkezésére bocsátja. A kivonatos adatok körét és rendelkezésre bocsátásának módját a játéktervben és a részvételi szabályzatban kell meghatározni.
Eljárás a játékosi egyenleg felfüggesztése és megszüntetése esetén
36. § (1) A szervező a játékosi egyenleget felfüggeszti
a) a 33. § szerinti esetekben, vagy
b) a játékosi egyenleg szabályos vezetését súlyosan veszélyeztető körülmény felmerülése esetén.
(2) A szervező a játéktervben és a részvételi szabályzatban meghatározott egyéb okokból és eljárásrend szerint – különösen a játékban való részvételi szabályok megsértése esetén – a játékosi egyenleget felfüggesztheti.
(3) A felfüggesztés tényéről, időpontjáról, okáról, illetve a felfüggesztés megszüntetésének tényéről és időpontjáról a szervező a játékost haladéktalanul elektronikus levélben értesíti.
(4) A felfüggesztés időtartama alatt a játékosi egyenleg nem szüntethető meg.
(5) A felfüggesztés időtartama a 180 napot nem haladhatja meg.
37. § (1) A szervező a játékosi egyenleget megszünteti
a) a 36. § szerinti esetekben akkor, ha a felfüggesztés hatálya alatt a hiba nem volt orvosolható,
b) a 38. § szerinti esetben, vagy
c) a távszerencsejátékban és az online kaszinójátékban való részvétel tárgyában létrejött szerződés megszüntetése esetén.
(2) A játékosi egyenleg megszüntetése esetén a szervező a játékost a játékban való további részvételből kizárja, a játéktervben foglaltak szerint a játékossal előre közölt módon elszámol, valamint a játékosi egyenleg és a játékos nyilvántartási adatainak játékos általi közvetlen elérhetőségét megszünteti.
(3) A szervező a (2) bekezdés szerinti intézkedésekről a játékost haladéktalanul, de legfeljebb 1 munkanapon belül elektronikus levélben értesíti.
38. § (1) Ha a játékos a szerencsejáték szervezésre használt honlapra történő utolsó bejelentkezése óta két év eltelt és a játékos nem áll önkizárás hatálya alatt, a szervező a játékos előzetes, elektronikus levélben közölt értesítésével és tiltakozásának elmaradása esetén játékost a játékban való további részvételből kizárhatja. Kizárás esetén a szervező a játékossal a 37. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint számol el és szünteti meg a játékos nyilvántartási adatainak játékos általi közvetlen elérhetőségét.
(2) A szervező az előzetes, elektronikus levélben közölt értesítésben legalább 10 napos határidőt biztosít a játékosnak a nyilatkozattételre.
Ajándék bónuszok és speciális bónusz ajánlatok
39. § (1) A szervező az előzetesen meghatározott feltételeket teljesítő játékos részére, ellenérték fizetése nélkül, előre meghatározott promóciós összeget biztosíthat, amelyet a játékos távszerencsejáték vagy online szerencsejáték céljára tétként használhat fel (a továbbiakban: ajándék bónusz).
(2) A szervező az előzetesen meghatározott feltételeket teljesítő játékos részére előre meghatározott mértékkel csökkentheti a játékos által fizetendő tét összegét vagy meghatározott mértékkel növelheti a megnyert bónusz nyeremény összegét (a továbbiakban: speciális bónusz ajánlat).
(3) A szervező jogosult az ajándék bónuszokat és speciális bónusz ajánlatokat széles körben, a játékosok üzletpolitikai elvek mentén meghatározott köre számára vagy személyre szabva meghirdetni és alkalmazni. A szervező az ajándék bónusz vagy speciális bónusz ajánlat kiírásában naptári napban előírt, határozott időtartamot biztosít a játékosnak arra, hogy az ajándék bónusz vagy speciális bónusz ajánlat jóváírásával kapcsolatos valamennyi feltételt teljesítse és azt a játékos egyenlegén jóváírja.
(4) Az ajándék bónusz, speciális bónusz ajánlat nyújtásához kapcsolódó valamennyi feltételt előzetesen és egyértelműen kell ismertetni a kiírásban a játékossal.
(5) A szervező az ajándék bónuszt és a speciális bónusz ajánlatot és az abból származó bónusz nyereményt csak a kiírásban meghatározott feltételek teljesülésekor írja jóvá a játékosi egyenlegen.
(6) A távszerencsejáték és az online kaszinójáték céljára tétként fel nem használt vagy a bónusz feltételeket nem teljesített ajándék bónusz vagy speciális bónusz ajánlat összege vagy abból származó bónusz nyereménye a nyilvántartásba vétel időtartama alatt és a nyilvántartásba vétel megszüntetésével összefüggő elszámolás során sem fizethető ki a játékos részére.
(7) A szervező az ajándék bónusz és speciális bónusz ajánlat általános szabályait – különösen azok nyilvántartásának módját – a játéktervben és a részvételi szabályzatban határozza meg.
Játékesemény törlése és rendkívüli bejelentési kötelezettség
40. § (1) A szervező a játékeseményt törölheti, ha a játékesemény kimenetele nem állapítható meg. A játékesemény törlését nyilvánosságra kell hozni és a befizetett tétet a játékosnak vissza kell fizetni.
(2) A szervező az állami adóhatóságot haladéktalanul tájékoztatja a távszerencsejáték szervezési tevékenységet érintő olyan rendkívüli eseményről (különösen vis maior), amelyre jogszabály vagy a jóváhagyott játékterv előírást nem tartalmaz.
Végelszámolás, elszámolás
41. § (1) A távszerencsejáték és az online kaszinójáték megszűnését követő hatvan napon belül végelszámolást kell készíteni.
(2) A végelszámolást az Szjtv. 29/K. § (1) és (2) bekezdéseiben és az 5. melléklet szerinti adattartalommal kell teljesíteni az állami adóhatósághoz.
(3) A végelszámolás jóváhagyásáról az állami adóhatóság dönt.
Adatszolgáltatás
42. § (1) A távszerencsejáték és az online kaszinójáték szervező az Szjtv.-ben előírt rendszeres adatszolgáltatás keretében az 5. mellékletben foglalt adatokat köteles az állami adóhatóság rendelkezésére bocsátani.
(2) Az adatszolgáltatás részletes formai és technikai feltételeit az állami adóhatóság által kiadott feltételrendszer tartalmazza.
Távszerencsejátékhoz és az online kaszinójátékhoz való hozzáférés
43. § (1) A szervező a (2)–(3) bekezdésben foglaltak és az engedélyezett játékkaszinó kivételével – sem közvetve sem közvetlen módon – nem biztosíthat helyszínt vagy műszaki eszközt a játékosok részére. A távszerencsejáték és az online kaszinójáték keretében nyújtott szerencsejáték szervezés közterületen, illetve a közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben – a (2)–(3) bekezdésben foglaltak és az engedélyezett játékkaszinó kivételével – nem közvetíthető. Kizárólag internethez való hozzáférés biztosítása nem minősül szerencsejáték-közvetítésnek.
(2) Az állami adóhatóság a távszerencsejáték szervezésére engedéllyel rendelkező szervező kérelmére, naptári évenként legfeljebb 2 alkalommal engedélyezheti a távszerencsejáték szervezőnek jóváhagyott sportfogadás közterületen, a közönség számára nyitva álló épületben vagy a szervező által biztosított helyszínen történő szervezését, közvetítését. Ebben az esetben a szervező a játékosok részére a távszerencsejátékban való részvételhez biztosíthat műszaki eszközt.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a szervező az állami adóhatóság jóváhagyásával legfeljebb folyamatosan alkalmanként 15 napra, időlegesen térhet el a jóváhagyott játéktervtől. A szervezőnek az ideiglenes eltérésre vonatkozó kérelmét eltérésenként külön kell benyújtania az állami adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon. A kérelemhez csatolnia kell két példányban az eltéréssel érintett játéktervi előírásokat jóváhagyás céljából. Az időleges eltérés időtartama alatt az eredeti játékterv nem módosítható.”

2. § A Vhr. 53. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A kérelemhez – a 2. § (3) bekezdésében foglaltakon túl – csatolni kell:]

h) az Szjtv. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelmező esetén a koncessziós szerződés egy eredeti példányát és az esedékes koncessziós díj befizetéséről szóló igazolást.”

3. § A Vhr. 54. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A játékkaszinóban a következő szakmai képesítési feltételek szükségesek:
a) igazgatóként, igazgató-helyettesként felsőfokú iskolai végzettség vagy legalább öt éves játékkaszinóban szerzett szakmai gyakorlat,
b) főkönyvelőként a munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és legalább három éves szakmai gyakorlat,
c) főpénztárosként középfokú iskolai végzettség, valutapénztárosi tanfolyam elvégzése és legalább két éves pénztárosi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
d) teremfelügyelőként középfokú iskolai végzettség és legalább két éves, játékkaszinóban szerzett szakmai gyakorlat,
e) játékvezetőként (dealer) és asztalfelügyelőként középfokú iskolai végzettség és a munkakör ellátásához szükséges tanfolyam elvégzése, továbbá asztalfelügyelőként legalább egy éves, játékkaszinóban szerzett szakmai gyakorlat,
f) a d) és e) pontokban nem nevesített egyéb játéktechnikai alkalmazottként középfokú iskolai végzettség és a munkakör ellátásához szükséges tanfolyam elvégzése,
g) biztonsági szolgálat vezetőként középfokú iskolai végzettség, továbbá biztonságszervezői tanfolyam elvégzése,
h) pénztárosként középfokú iskolai végzettség és legalább két éves pénztárosi munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat, vagy megfelelő pénzügyi ismeretek és ténylegesen megkezdett valutapénztárosi tanfolyam,
i) videó-személyzetként középfokú iskolai végzettség.”

4. § A Vhr. 56. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A játékkaszinó a hét minden napján 0 és 24 óra között tarthat nyitva.”

5. § (1) A Vhr. 62. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A visszafizetésre nem került árvákat – ide nem értve a kis értékű árvákat – a megtalálásuk időpontját követő egy év elteltével a játékkaszinó egyéb bevételei között kell szerepeltetni. E szabály alkalmazása szempontjából kis értékű árvának minősül a 100 Ft értéket el nem érő gazdátlan zseton.”

(2) A Vhr. 62. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A kis értékű árvákat a megtalálásuk időpontját követő záráskor a játékkaszinó egyéb bevételei között kell nyilvántartani.”

6. § A Vhr. 63. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A borravalótartók kinyitására a játékidő végén az igazgató vagy helyettese által erre kijelölt személy, valamint a borravalóval érintett helyszínre beosztott egy dolgozó jelenlétében kerülhet sor. A bizonylaton a borravaló teljes összegét rögzíteni kell.”

7. § A Vhr. 64. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Nyereményigazolás csak ugyanazon játéknapon a játékosnak a játékkaszinóban való folyamatos tartózkodása alatt, kizárólag a játékban ténylegesen elért nyereményéről, a kaszinóból történő eltávozásakor adható, amennyiben a nyeremény összege minden kétséget kizáróan megállapítható.”

8. § A Vhr. 67. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A pénznyerő automata kinyitásánál minden esetben két alkalmazott jelenléte kötelező. Az elektromechanikus számlálók meghibásodása esetén az üzemeltetést a hiba kijavításáig szüneteltetni kell.”

9. § A Vhr. 77. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A szervező (kérelmező)
a) a távszerencsejáték szervezés engedélyezéséért 10 millió forint,
b) az online kaszinójáték engedélyezéséért a játékkaszinó engedélyezéséért előterjesztett kérelemmel egyidejűleg benyújtott kérelem esetén 2,5 millió forint, egyéb esetben 5 millió forint
igazgatási-szolgáltatási díjat fizet.
(8) A szervezőnek a távszerencsejáték játéktervétől való, 43. § (2)–(3) bekezdés szerinti ideiglenes eltérésre vonatkozó kérelem esetén 200 ezer forint igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetnie.”

10. § A Vhr. 82. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[A 77. §-ban foglalt igazgatási szolgáltatási díj megfizetésekor az átutalási megbízás „X”-szel jelölt közlemény rovatában fel kell tüntetni az (1) bekezdésben megjelöltek mellett, a következő sorrendben egy-egy helyköz kihagyásával:]

c) távszerencsejáték és az online kaszinójáték esetén a kérelem tárgyát és a kérelmezett szerencsejáték megnevezését.”

11. § (1) A Vhr. 87. §-a a következő 14. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„14. hiteles naplózás: távszerencsejáték és az online kaszinójáték szervezés esetén az adatok olyan rögzítése, amely alapján minden kétséget kizáróan megállapítható annak előállítója, az előállító és az adat közötti kapcsolat, és az a tény, hogy az adat az előállítás óta változatlan maradt,”

(2) A Vhr. 87. §-a a következő 15. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„15. zseton: értékzseton, színzseton, valamint az elektronikus zseton (ticket).”

12. § A Vhr. 91. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

91. § Az 1. § (9) és (11) bekezdése, a 2. § (1) és (2) bekezdése, a 3. § (3) bekezdés b) pontja, a 11. § (2) bekezdése, 24–43. §-a és a 4–6. melléklete tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”

13. § A Vhr.

a) 1. § (2) bekezdésében az „A szerencsejátékokban kizárólag” szövegrész helyébe az „A szerencsejátékokban – a távszerencsejáték és az online kaszinójáték kivételével – kizárólag” szöveg,

b) 1. § (8) bekezdésében az „internetes oldalán” szövegrész helyébe a „honlapján” szöveg,

d) 55. § (2) bekezdésében az „A bejáraton kívül” szövegrész helyébe az „A beléptető-rendszerrel ellátott bejáratokon kívül” szöveg,

e) 61. §-ában a „lehetősége van előzetes bejelentés alapján a játékkaszinóban folyó játék” szövegrész helyébe a „lehetősége van a játékkaszinóban folyó játék” szöveg

lép.

14. § Hatályát veszti a Vhr. 56. § (2) bekezdése.

15. § A Vhr.

egészül ki.

16. § Ez a rendelet 2016. január 2-án lép hatályba.

17. § A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 49/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

A távszerencsejáték és az online kaszinójáték szervezés részletes műszaki-infomatikai feltételei
A) Általános és biztonsági követelmények
1. A szervezőnek az általános és biztonsági követelmények körében az alábbi szabályzatokkal és dokumentációval kell rendelkeznie:
a) a távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszerre vonatkozó teljes körű – minden egyes elemre kiterjedő – rendszerleírással, üzemeltetési dokumentációval, valamint informatikai biztonsági szabályzattal és kapcsolódó szabályozásokkal,
b) üzletmenet-folytonossági és katasztrófa elhárítási tervvel,
c) üzleti szabályzattal, amelyben meg kell határozni műszaki-informatikai rendszer, illetve egyes elemei működéséért felelős adatgazda, adatfeldolgozó, üzemeltető személyét, továbbá a távszerencsejátékban és az online kaszinójátékban résztvevők jogait és kötelezettségeit, valamint az adatkezelés, adattovábbítás és adatszolgáltatás eljárásrendjét,
d) a távszerencsejáték és az online kaszinójáték részletes specifikációjával és teljes körű dokumentációjával az engedélyezett valamennyi játéktípusra vonatkozóan,
e) a távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszerhez való helyszíni és távoli hozzáféréssel kapcsolatosan a hozzáférésre jogosult személyekről vezetett nyilvántartással,
f) változáskezelési szabályzattal,
g) mentési eljárásrenddel.
2. A szervezőnek rendelkeznie kell a távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszerben tárolt adatokról olyan biztonsági másolattal, amely nem várt esemény esetén lehetővé teszi az adatok teljes körű helyreállítását. A biztonsági mentést automatikusan, naponta legalább egyszer el kell végezni. A szervező köteles a biztonsági másolattal kapcsolatos olyan módszert kialakítani, mely a biztonsági másolat utólagos észrevehetetlen módosításának lehetőségét kizárja.
3. A távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszerhez és a biztonsági másolatokhoz való hozzáférésről készített nyilvántartást hat évig meg kell őrizni.
4. A szervezőnek a rendkívüli helyzetekben folyamatos üzemelést biztosító tartalékberendezésekkel kell rendelkezni.
5. A távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy a kezelt adatokhoz kapcsolódó valamennyi folyamat során az adatok biztonsága, illetéktelen beavatkozással szembeni védelme, sértetlensége, teljessége és tárolása biztosítva legyen. A rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy hiba esetén megvédje a kapcsolódó adatok integritását.
6. A távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszerben kezelt adatok tárolására olyan rendszert kell kialakítani – különösen biztonsági napló, illetve rendszer adatbázis alkalmazásával – amely egyértelmű információt szolgáltat az események, valamint azok rögzítésének pontos dátumáról és időpontjáról olyan módon, hogy az események, illetve azok rögzítésének időrendi sorrendje meghatározható legyen.
7. A távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszernek biztosítania kell a naplók biztonságos, adatvesztés nélküli archiválását. Az archiválás során ki kell zárni az utólagos módosítás lehetőségét.
8. A távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer részét képező távszerencsejáték és az online kaszinójáték tervezésére, beszerzésére, megvalósítására (fejlesztésére, testre szabására, paraméterezésére, telepítésére) és felülvizsgálatára kiterjedő minőségirányítási- és biztonságirányítási rendszerrel kell alátámasztani az eljárási és biztonsági követelmények teljesülését.
9. A szervező köteles a távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer megfelelő és biztonságos működése érdekében belső ellenőrzési rendszert kialakítani (különösen CobIT, ISO/IEC 13335, ISO 27001). A belső ellenőrzési rendszernek különösen az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a szervező, annak vezetői és az arra kijelölt alkalmazottai által végzett ellenőrzések menetét,
b) a szúrópróbaszerű belső ellenőrzések kialakításának rendszerét,
c) a belső ellenőrzések dokumentálásának módját,
d) a belső ellenőrzés során észlelt hibák, esetleges jogsértések kezelését, jegyzőkönyvbe vételét, valamint azonnali jelentését az állami adóhatóság részére,
e) az alkalmazottak megfelelő képzési, oktatási rendszerét.
10. A távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszernek biztosítania kell, hogy
a) a rendszerben kezelt adatotokat csak az arra jogosultak és csak a jogosultságuk szerint ismerhessék meg,
b) a rendszerben kezelt adatok tartalma és tulajdonságai a jogszabályban foglaltaknak és az audit során dokumentált tartalomnak és tulajdonságoknak megfeleljenek,
c) a biztonságos, sérthetetlen és titkos kommunikáció előírása a játékos által használt informatikai rendszer és a távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer közötti, illetve a biztonsági másolat és a távszerencsejáték vagy az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer közötti kommunikációra, valamint a küldő és a fogadó hitelesítő algoritmusok használatával küldött információkra is érvényesüljön.
11. A távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie a rendszer működése szempontjából meghatározó folyamatok valamennyi kritikus eseményének hiteles naplózására, és biztosítania kell az illetéktelen módosításokkal, hálózat alapú támadásokkal (különösen vírusok, programférgek, betörési kísérletek) szembeni védelmet.
B) A távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer egyes elemeire vonatkozó követelmények
1. Az Szjtv. 37. § 28. pontja szerinti, Magyarország területén található szervert korlátozott hozzáférésű, biztonságos területen kell elhelyezni (a továbbiakban: szerverterem) és a szerver kialakítása során 24 órás épületfelügyeleti rendszert kell biztosítani.
2. Az Szjtv. 37. § 28. pontja szerinti szerver (a továbbiakban: szerver) kialakítása során szünetmentes tápellátást, működés-folytonosságot, rendelkezésre állást biztosító, és az illetéktelen személyek hozzáférését megakadályozó felépítést kell kialakítani.
3. A szerverterembe kizárólag az engedélyezés során előzetesen írásban bejelentett személyek léphetnek be. A belépésről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a belépő személyazonosító adatait, a belépés és távozás idejét és a belépés célját.
4. Az állami adóhatóság ellenőrzés céljából a szerverterembe felügyelettel és naplózott módon bármikor beléphet, a szerver működtetőjének biztosítania kell, hogy a szerver és a szerverterem ellenőrzése bármikor akadálymentesen megtörténhessen a géptermi beléptetés szabályainak megfelelően.
5. A szervert tartalék szerverrel kell ellátni, amely a szerver szoftver, vagy hardveregységeinek meghibásodása esetén azonnal rendelkezésre áll és automatikusan, adatvesztés nélkül folytatja a szerver működését. A szerverre alkalmazandó előírások a tartalék szerverre is megfelelően irányadóak.
6. A szervert úgy kell kialakítani, hogy az hiba esetén megvédje a kapcsolódó adatok integritását. Az ellenőrzési naplókat, a rendszer adatbázisokat és minden más kapcsolódó adatot védett módon, a rendszer biztonságára vagy felhasználóira illetéktelen beavatkozás esetén kockázatot jelentő adatokat – különösen a felhasználói jelszót – titkosítva kell tárolni. A biztonsági mentést legalább naponta egyszer automatikusan el kell végezni.
7. A szerver különösen az alábbi tételeket naplózza vagy naprakész adatokkal dokumentálja:
a) a kezdeti beállításokat és a változásokat,
b) a távszerencsejáték műszaki-informatikai rendszer működésével kapcsolatos, rendszer szintű eseményeket (különösen: archiválások, mentések, rendszer szintű frissítések, játék szintű frissítések),
c) a lejátszott játékokkal kapcsolatos összes lényeges információt, ideértve a befizetéseket, tét és nyeremény adatokat, bónusz játékokat, a nyerőkombinációt, a nyeremény-kifizetést, pénzügyi tranzakciókat,
d) a küldő és a cél állomás egyedi azonosíthatóságához szükséges adatokat (különösen IP címet, MAC címet, Port számát),
e) az elvégzett lekérdezéseket, ellenőrzéseket, adatszolgáltatásokat,
f) felhasználói belépéseket és kilépéseket,
g) az összes sikeres és sikertelen kapcsolódási kísérletet és eseményt,
h) távoli hozzáféréseket,
i) biztonsági incidenseket,
j) minden olyan eseményt, amely indokoltan azt jelzi, hogy a rendszer nem az elvárásoknak megfelelően működik (különösen memóriahiba, öndiagnosztikai probléma esetén).
8. A tartalék szervernek a 7. b) és c) alpontokban felsorolt adatokat teljes körűen tartalmaznia kell.
9. A naplónak tartalmaznia kell az esemény megnevezését, dátumát, idejét másodperc pontossággal és az eseményt egyértelműen azonosító minden egyéb információt. A naplóban minden egyes eseményt másodperc alapú hiteles digitális aláírással kell tárolni. A távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer működtetőjének biztosítania kell az ellenőrző hatóságok számára a naplókhoz történő hozzáférést.
10. Az eredményként kapott naplók utólagos módosításának lehetőségét ki kell zárni. A távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszernek biztosítania kell a naplók biztonságos, adatvesztés nélküli archiválását. Az archiválás során ki kell zárni az utólagos módosítás lehetőségét.
11. A távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszerben helyi redundáns időszervernek kell működnie, amelynek két független szabványos időforráshoz kell szinkronizálnia. A távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszernek a két független időforrás legalább egyikével internet kapcsolat nélkül is tudnia kell szinkronizálni. A távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer minden elemének a helyi időszerverhez szinkronizált idővel kell rendelkeznie.
12. A szerveren az alábbi célokból lehet hozzáférési jogosultságokat kialakítani:
a) a távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer működtetője jogosult távoli hozzáféréssel, jelszavas védelemmel és naplózással az adatbázisból a pénzügyi adatok és játékprogramok konfigurációs adatainak lekérdezésére,
b) a szerver működtetője jogosult a szerveren elhelyezett öndiagnosztikai programok futtatására, a szerver állapotára vonatkozó adatok lekérdezésre, tűzfal és vírusvédelem más jogosultsági szinthez nem tartozó beállításainak elvégzésére.
13. Az állami adóhatóság akadálymentes hozzáférését és az adatok biztonságát garantáló szoftvert a távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer működtetőjének kell biztosítania.
14. A távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer részét képező valamennyi szervert olyan folyamatos üzemű felügyeleti rendszerrel kell monitorozni, amely képes minden kritikus interfész elem monitorozására. A felügyeleti rendszernek képesnek kell lennie eredményesen értesíteni a rendszeradminisztrátort az adott állapotról, illetve riasztást kell küldenie a működtetőnek a normális értékektől való eltérés esetén.
15. A távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszernek bármilyen kommunikációs hiba esetén azonnal értesítenie kell a működtetőt a hibásan működő részegységről, a rendszer minden egyes kritikus interfész eleméről jelentenie kell az öndiagnosztikai eljárás eredményeit.
16. A szervernek a játékfunkciókat futtató vezérlőprogramjait hiteles digitális időbélyeggel kell ellátni, amely integritása naponta legalább egy alkalommal automatikus öndiagnosztikai eljárással ellenőrzésre kerül. Integritási hiba észlelése esetén az adott program, vagy programrészlet nem futtatható. A rendszernek automatikusan naplóznia kell a sikertelen hitelesítés dátumát, idejét és eredményét.
17. A szerver és a tartalék szerver között a biztonságos kommunikáció érdekében a használt protokollnak titkosítással, hibaérzékelő és helyreállító mechanizmusokkal kell rendelkezniük, ami kellő védettséget biztosít a manipulálás ellen. A kapcsolat megszakadása és újrafelvétele nem járhat adatvesztéssel.
18. A távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszernek a hálózati kapcsolat bármilyen okból – különösen áramszünet miatt – történő megszakadását követően biztosítania kell a játékos és a szervező közötti elszámolás lehetőségét.
19. A szervert megfelelő fizikai és logikai behatolás elleni védelemmel – különösen vírusvédelemmel és tűzfallal – kell ellátni a jogosulatlan hozzáférések megakadályozása céljából.
20. A tűzfal alkalmazásnak eseménynaplót kell vezetnie és az eseménynapló tárolására szolgáló háttértároló eszköz telítődését követően le kell tiltania minden kommunikációt, és hibaeseményt kell generálnia.
21. Az állami adóhatóság kivételével távoli hozzáférés kizárólag a távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer távszerencsejáték vagy az online kaszinójáték szolgáltatást a játékosok felé biztosító részével valósítható meg olyan módszerrel, amely biztonságos kliens oldali, minősített hardver egységben tárolt kulcs segítségével, zárt csatornán összekapcsolja a rendszert és a hozzáférést kérőt. Nem számít távoli hozzáférésnek a zárt, dedikált kommunikációs csatornán keresztül megvalósuló hozzáférés. Ennek a biztonságos kapcsolatnak egyedileg be kell azonosítania a hozzáférést kérő távoli felhasználót és annak munkaállomását.
22. A távoli hozzáférés és a működtetői operátori tevékenység munkafolyamatát automatikusan kell rögzíteni, amelyről megváltoztathatatlan eseménynaplót kell vezetnie, amely leírja az összes távoli hozzáférési információt, így különösen a belépési azonosítót, dátumot és időpontot, a végzett tevékenységet és a kapcsolat időtartamát. Lehetőséget kell biztosítani az elvégzett tevékenységek utólagos ellenőrzésére a megfelelő hardver kulccsal vagy azzal egyenértékű biztonsági szintű technológiával azonosított kiemelt felhasználók és az állami adóhatóság részére. Az auditáló berendezésnek biztosítania kell az egyes események gyors kikereshetőségét. Ha jogosulatlan hozzáférési kísérlet érkezik, a távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszernek automatikus értesítést kell küldenie a rendszer működtetőjének.
23. A távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer részét képező valamennyi engedélyezett játékprogramban a véletlenszerűség teljesülését a játék során biztosítani kell. A véletlenszerűen létrehozott adatoknak az algoritmus, illetve a generátor aktuális állapotának ismerete hiányában előre nem láthatónak és előre meg nem határozhatónak kell lenni. A létrehozott, illetve kiválasztott adatok nem lehetnek rekonstruálhatók. Az adatok kiválasztási, létrehozási módszerének lineárisnak kell lennie, a kiszámíthatóságot ki kell zárni. A játék kimenetelét, illetve az eredmények értelmezési módszerét a véletlenszám-generátor által létrehozott numerikus értéken kívüli egyéb tényező vagy körülmény nem befolyásolhatja.
C) A távoli hozzáférés biztosítása
1. Távoli hozzáférés keretében az állami adóhatóság részére legalább a 6. mellékletben felsorolt adatokhoz való hozzáférést kell biztosítani.
2. A távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszernek olyan szolgáltatást kell nyújtania, amely az állami adóhatóság részére naplózott távoli hozzáférésen keresztül lehetőséget biztosít a távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer auditált elemei változatlanságának ellenőrzésére.
3. A távoli hozzáférés keretében lehetővé kell tenni az adatok olvasását, kimásolását, az adatok egészéről, vagy egy részéről elektronikus másolat készítését és ezek biztonságos továbbítását az állami adóhatóság részére.
4. A szerveren az alábbi célokból hozzáférési jogosultságokat kell kialakítani:
a) az állami adóhatóság jogosult bármikor a helyszínen, vagy távoli hozzáféréssel a szerveren található adat, ellenőrzési napló, megtekintésére, lekérdezésére, ellenőrzésére. A hozzáférésnek lehetővé kell tennie az adatok ellenőrzési naplók, olvasását, másolását és a kimásolt adatok feldolgozását.
b) Az állami adóhatóság jogosult a távoli hozzáféréssel megtekintett adatokat a szervező által biztosított adatexportálási megoldással ellenőrzési célból felhasználni.
c) A távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer működtetője jogosult távoli hozzáféréssel, jelszavas védelemmel és naplózással a kialakított távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer üzemeltetésére.
D) Hibaesemény a pénzügyi tranzakció teljesítésében vagy a távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer működésében
1. Amennyiben a játékügyletet vagy a játékosi egyenleget érintő jelentős hibaesemény következik be, a szervező köteles a tudomásszerzést követően haladéktalanul a hiba elhárítását megtenni. A hiba megszűnéséig a szervező köteles megakadályozni, hogy a játékosok játékügyleteket, valamint a játékosi egyenleget érintő tranzakciókat kezdeményezzenek, illetve teljesítsenek.
2. A szervező az 1. pont szerinti hibaeseményről köteles az állami adóhatóságot a hibaesemény észlelését és megszüntetését követően is haladéktalanul értesíteni.”

2. melléklet a 49/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

A távszerencsejáték szervező és az online kaszinójáték szervező havi gyakoriságú adatszolgáltatási kötelezettsége
I. Valamennyi játéktípus tekintetében az alábbi összesített adatok:
a) az adatszolgáltatással érintett időszak utolsó napján a játékosi egyenlegek kumulált összege,
b) az adatszolgáltatással érintett időszakban a játékosi befizetések összege,
c) az adatszolgáltatással érintett időszakban a játékosi egyenlegen jóváírt egyéb összegek (pl. bónusz),
d) az adatszolgáltatással érintett időszakban a játékosok által felhelyezett tétek összege,
e) az adatszolgáltatással érintett időszakban a játékosok által elért nyeremények összege,
f) az adatszolgáltatással érintett időszakban a játékosok igényelt kifizetésének összege,
g) az adatszolgáltatással érintett időszak utolsó napján regisztrált játékosok száma,
h) az adatszolgáltatással érintett időszakban az új regisztrációk száma,
i) az adatszolgáltatással érintett időszakban az igazoló ellenőrzés alatt lévő regisztrációk száma,
j) az adatszolgáltatással érintett időszakban az igazoló ellenőrzés alapján elutasított regisztrációk száma,
k) az adatszolgáltatással érintett időszakban a törölt regisztrációk száma.
II. Minden játéktípus tekintetében, játéktípusonként kimutatva és az alábbi megosztás szerint elkülönítve szükséges adatok:
A) Adott játéktípuson belül azon játékfajták esetében, amelyeknél a tiszta játékbevételt a felhelyezett tétek és az elért nyeremények különbözete által kell meghatározni:
a) az adatszolgáltatási időszakban a játékosok által felhelyezett tétek összege,
b) az adatszolgáltatási időszakban a játékosok által elért nyeremények összege,
c) az adatszolgáltatási időszakban elért tiszta játékbevétel összege.
B) Adott játéktípuson belül azon játékfajták esetében, amelyeknél a tiszta játékbevételt a szervező által felszámított díjak vagy azokkal egy tekintet alá eső jutalékok által kell meghatározni:
a) az adatszolgáltatási időszakban a játékosok által felhelyezett tétek összege,
b) az adatszolgáltatási időszakban a játékosok által elért nyeremények összege,
c) az adatszolgáltatási időszakban elért tiszta játékbevétel értéke.
III. Fogadás esetén szükséges adatok:
a) az adatszolgáltatási időszakban a játékosok által felhelyezett tétek összege, melynél külön kell kimutatni a szervező kockázat viselése nélkül szervezett játékban (totalizatőri) és szervező kockázat viselése mellett szervezett játékban (bukmékeri) felhelyezett tétek összegét,
b) az adatszolgáltatási időszakban a játékosok által elért nyeremények összege, melynél külön kell kimutatni a totalizatőri és bukmékeri rendszerű fogadás körében elért nyeremények összegét,
c) az adatszolgáltatási időszakban a játékban részt vevő játékosok száma.
IV. Kártyajáték esetén szükséges adatok:
a) az adatszolgáltatási időszakban a játékosok által felhelyezett tétek összege, melynél külön kell kimutatni a totalizatőri és bukmékeri rendszerű kártyajátékok körében felhelyezett tétek összegét,
b) az adatszolgáltatási időszakban a játékosok által elért nyeremények összege, melynél külön kell kimutatni a totalizatőri és bukmékeri rendszerű kártyajátékok körében elért nyeremények összege,
c) a kártyajáték játéktípus alá tartozó adott kártyajátékban a játékosok által felhelyezett tétek összege,
d) a kártyajáték játéktípus alá tartozó adott kártyajátékban a játékosok által elért nyeremények összege,
e) az adatszolgáltatási időszakban a játékban részt vevő játékosok száma.
V. Kaszinójáték esetén szükséges adatok
a) az adatszolgáltatási időszakban a játékosok által felhelyezett tétek összege, melynél külön kell kimutatni a totalizatőri és bukmékeri rendszerű kaszinójáték körében felhelyezett tétek összegét,
b) az adatszolgáltatási időszakban a játékosok által elért nyeremények összege, melynél külön kell kimutatni a totalizatőri és bukmékeri rendszerű kaszinójáték körében elért nyeremények összege,
c) a kaszinójáték játéktípus alá tartozó adott kaszinójátékban a játékosok által felhelyezett tétek összege,
d) a kaszinójáték játéktípus alá tartozó adott kaszinójátékban a játékosok által elért nyeremények összege,
e) az adatszolgáltatási időszakban a játékban részt vevő játékosok száma.”

3. melléklet a 49/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

Távoli hozzáféréssel biztosított adatok köre távszerencsejáték és az online kaszinójáték szervezése esetén
I. Játékosi egyenleggel kapcsolatos adatok a játéktípustól függetlenül:
a) játékosi azonosító adat (pl. felhasználói név, alkalmazott azonosító stb.),
b) a játékosi egyenleget növelő tételek, valamint ezek jogcíme és mértéke óra, perc és másodperc pontossággal,
c) a játékosi egyenleget csökkentő tételek, valamint ezek jogcíme és mértéke óra, perc és másodperc pontossággal.
II. Sportfogadás esetén:
1. Fogadási eseménnyel kapcsolatosan
a) megnevezése, azonosítója,
b) kezdő időpontja óra és perc pontossággal,
c) a fogadás lezárásának időpontja (a tétek felhelyezésére rendelkezésre álló időtartam vége óra, perc és másodperc pontossággal),
d) bukmékeri rendszerű fogadás esetén a fogadási esemény meghirdetése és lezárása között alkalmazott nyereményszorzó,
e) bukmékeri rendszerű fogadás esetén a fogadási ajánlat halmozási, kombinálási lehetősége,
f) a felhelyezett tétek összege,
g) a bekövetkezett kimeneteleinek végeredménye,
h) az elért nyeremények értéke.
2. A fogadási eseményben részt vevő játékossal kapcsolatosan
a) a játékos azonosítója,
b) a játékos által a fogadási esemény kimeneteleire tett fogadás,
c) a fogadási esemény kimenetelére felhelyezett tét összege, óra, perc és másodperc pontossággal,
d) a játékos által elért nyeremény összege, a játékosi egyenlegen való jóváírás időpontja óra, perc és másodperc pontossággal.
III. Kártyajáték esetén
1. Leosztásokkal kapcsolatban:
a) a kártyajáték elnevezése, típusa, azonosítója, verziószáma,
b) a leosztás azonosítója,
c) a leosztás lebonyolításának időtartama,
d) a leosztás során felhelyezett tétek összege,
e) a nyerés feltételei (nyertes kombináció, lap stb.),
f) a leosztásban elért nyeremények összege.
2. A leosztásokban résztvevőkkel kapcsolatban:
a) a leosztásban részvevő játékos azonosítója,
b) a leosztásban az adott játékos által felhelyezett tétek összege, időpontja óra, perc és másodperc pontossággal,
c) a leosztásban az adott játékos által elért nyeremény összege, a játékosi egyenlegen való jóváírás időpontja óra, perc és másodperc pontossággal.
IV. Kaszinójáték esetén
1. Játék típusával kapcsolatban:
a) a kaszinójáték típusának megnevezése, azonosítója, verziószáma,
b) adott típusú kaszinójáték játékeseményének azonosítója,
c) adott típusú kaszinójáték játékesemény lebonyolításának időpontja óra, perc és másodperc pontossággal,
d) adott típusú kaszinójáték játékeseményben felhelyezett tétek összege,
e) a nyerés feltételei (nyertes kombináció, lap stb.),
f) adott típusú kaszinójáték játékeseményben elért nyeremények összege.
2. Adott típusú kaszinó játékban résztvevőkkel kapcsolatosan
a) adott típusú kaszinójáték játékeseményében résztvevő játékos azonosítója,
b) adott típusú kaszinójáték játékeseményében az adott játékos által a felhelyezett tétek összege, időpontja óra, perc, másodperc pontossággal,
c) adott típusú kaszinójáték játékeseményében adott játékos által elért nyeremények összege, a játékosi egyenlegen való jóváírás időpontja óra, perc és másodperc pontossággal.
V. A távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer működésének változatlanságát érintő adatok
A távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer lényeges elemeinek változatlanságát igazoló adatok (különösen a távszerencsejáték és az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer lényeges elemeihez tartozó ellenőrző számok, hash kódok).
VI. Statisztikai nyilvántartások
A 33. § (3) bekezdésben és a 42. § (2) bekezdésben meghatározott statisztikai nyilvántartás.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 3. napjával.