• Tartalom

491/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

491/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal építésügyi hatósági feladatkörével összefüggésben az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.01.01.

A Kormány

az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13.4. pontjában,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 8. és 9. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormr1.) 24. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az atomenergia-felügyeleti szerv építésügyi és építésfelügyeleti hatósági hatáskörébe tartozó, sajátos építménynek nem minősülő építmények esetében az építőipari kivitelezési folyamat résztvevői a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségüket a (4) bekezdésben meghatározott elektronikus építési napló alkalmazással kötelesek teljesíteni.”

2. § A Kormr1. 24. § (3) bekezdésében a „(4) bekezdés kivételével” szövegrész helyébe a „(4) és (5) bekezdés kivételével” szöveg lép.

2. Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya nem terjed ki)

f) az atomenergiáról szóló törvény szerinti nukleáris létesítmény, nukleáris létesítménnyel összefüggő építmény, nukleáris rendszer és rendszerelem, a radioaktív hulladék átmeneti és végleges elhelyezésére szolgáló építmény, valamint az atomenergia-felügyeleti szerv építésügyi és építésfelügyeleti hatósági hatáskörébe tartozó, sajátos építménynek nem minősülő építmény,”

(dokumentációinak kezelésére.)

3. Záró rendelkezés

4. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére