• Tartalom

492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről

2023.02.28.

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet alkalmazási köre

1. § (1)1 E rendelet szerinti mentesítési eljárás szabályait a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, minősített adatot, illetve alapvető biztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések, valamint azon beszerzések esetében kell alkalmazni, amelyek esetében a közbeszerzési szabályok alkalmazása olyan információk átadására kötelezné Magyarországot, amelyek felfedése ellentétes az állam biztonságához fűződő alapvető érdekeivel (a továbbiakban együtt: minősített beszerzések).

(2) A Kbt. 5–7. §-a szerinti ajánlatkérő, amennyiben a beszerzése megvalósítása során a Kbt.-ben meghatározott eljárások alkalmazásától a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kivétel alkalmazásával kíván eltérni, a közbeszerzési eljárás lefolytatása alóli országgyűlési bizottsági mentesítés során e rendelet szabályai szerint jár el.

(3) Az ajánlatkérő a beszerzés közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül történő megvalósítására a beszerzés e rendelet szerinti eljárás során történő mentesítését követően jogosult.

(4)2

2. A mentesítési eljárás

2. § (1) A közbeszerzési eljárás lefolytatása alóli felmentésre irányuló kezdeményezést (a továbbiakban: mentesítési kérelem) az ajánlatkérő

a) honvédelemmel összefüggő beszerzés esetén a honvédelemért felelős miniszterhez,

b) az államháztartásról szóló törvény értelmében a Kormány irányítása alatt álló központi költségvetési szerv esetében a költségvetési fejezetet irányító szerv vezetőjéhez,

c) a Kormány irányítása alatt nem álló szervezet esetében ahhoz a miniszterhez, akinek a szakpolitikai vagy ágazati feladatkörébe tartozik a szervezet által ellátott közfeladat,

d)3 az a) és c) alpontok szerinti feladatkörrel rendelkező miniszter hiányában a közbeszerzésekért felelő miniszterhez

[a továbbiakban az a)–d) pontban felsorolt miniszterek együtt: miniszter] kell benyújtani.

(2) A mentesítési kérelemben meg kell jelölni a beszerzéssel összefüggő, mentesíteni kívánt szerződés pontos tárgyát és becsült értékét, valamint javaslatot kell tenni arra, hogy az Országgyűlés illetékes bizottsága (a továbbiakban: bizottság) a szerződés megkötése tekintetében adjon felmentést a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatása alól. Az ajánlatkérő a mentesítési kérelemben részletesen indokolást ad a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kivételi esetkör alkalmazásának szükségességéről, a védendő alapvető biztonsági érdekekről és az intézkedés arányosságáról.

(3)4 A mentesítési kérelemhez minden esetben csatolni kell az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat – különösen Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, Alkotmányvédelmi Hivatal, Információs Hivatal – szakmai állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy

a) a beszerzés milyen okból minősül minősített beszerzésnek,

b) a beszerzés során milyen minősített adatokat lenne szükséges a gazdasági szereplők rendelkezésre bocsátani, és milyen okból,

c) a beszerzés mely körülményeivel kapcsolatban állnak fenn biztonsági kockázatok, és melyek ezek,

d) a beszerzés milyen különleges biztonsági intézkedést igényel, és milyen okból,

e) fennállnak-e az országnak olyan alapvető biztonsági érdekei, illetve az állam biztonságához fűződő alapvető érdekek vagy az információk megőrzéséhez fűződő érdekek, amelyek a beszerzéssel összefüggő információk megőrzését indokolttá teszik,

f) az ajánlatkérő által alkalmazni kívánt intézkedésekre tekintettel a közbeszerzési eljárás alóli mentesülés szükséges-e a beszerzéssel érintett alapvető biztonsági érdek védelméhez, és

g) a (2) bekezdés szerinti javaslat és az ajánlatkérő által adott részletes indokolás megalapozott-e.

(4) Az atomenergia békés célú alkalmazásával összefüggő nukleáris biztonságot érintő beszerzések esetében a kérelemhez az Országos Atomenergia Hivatal szakmai véleményét is csatolni kell.

(4a)5 A központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet] hatálya alá tartozó beszerzés esetén a kérelemhez a 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében kijelölt központi beszerző szerv (a továbbiakban: VBÜ) beszerzés megvalósításának tervezett módjára vonatkozó szakmai véleményét is csatolni kell. A VBÜ az erre irányuló megkeresés kézhezvételétől és a beszerzési igény 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti megküldésétől számított 5 munkanapon belül küldi meg szakmai véleményét.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti szakmai állásfoglalást, illetve véleményt az ajánlatkérő erre irányuló megkeresésének kézhezvételétől számított 8 napon belül kell megadni.

3. § (1)6 A miniszter a mentesítési kérelmet megvizsgálja, és ha az hiányos vagy nem egyértelmű, további kiegészítő információkat kérhet. Ha a beszerzés tárgya vagy az adott mentesítési kérelemben meghatározott szerződés más minisztert is érint, a miniszter a kérelemről tájékoztatja a többi érintett minisztert. A miniszter – a többi érintett miniszterrel együttműködve – a mentesítési kérelemben foglaltakat megvizsgálja abból a szempontból, hogy

a) a szerződés tárgya összefügg-e közvetlenül az ország alapvető biztonsági érdekeivel,

b) az ajánlatkérő által alkalmazni kívánt intézkedésekre tekintettel a közbeszerzési eljárás alóli mentesülés szükséges-e a beszerzéssel érintett alapvető biztonsági érdek védelméhez,

c) a közbeszerzési eljárás lefolytatása alóli mentesítés nem befolyásolja-e indokolatlanul és aránytalanul hátrányosan a gazdasági szereplők közötti versenyt,

d) a beszerzéssel érintett alapvető biztonsági érdek védelme egyéb, a közbeszerzési eljárás alóli mentesüléshez képest kisebb beavatkozással járó intézkedéssel biztosítható-e, és

e) az a)–d) pontban foglaltak vizsgálata alapján helye van-e a közbeszerzési eljárás lefolytatása alóli mentesítésnek.

(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti feltételek tekintetében a miniszter a közbeszerzésekért felelős miniszter véleményét kérheti.

(3)7 Az előterjesztő miniszter az egyetértése esetén a mentesítési kérelmet, a 2. § (3), (4) és (4a) bekezdés szerinti szakmai állásfoglalást, illetve szakmai véleményt – a szükséges kiegészítő információk kézhezvételétől számítva – legkésőbb 15 napon belül megküldi a Védelmi Tanácsnak (a továbbiakban: Tanács).

(3a)8 A miniszter előterjesztésében ismerteti, hogy a kérelmet megalapozottnak tartja, és milyen okból. A Kormány irányítása alatt nem álló szervezet által benyújtott mentesítési kérelmet a miniszter – egyet nem értése esetén – véleményével ellátva terjeszti a Tanács elé.

(4)9 Ha az 1. § szerinti, közbeszerzési eljárás lefolytatása alól mentesíteni kívánt szerződést az előterjesztő minisztérium kívánja megkötni, a mentesítési kérelmet annak indokolásával együtt a miniszter közvetlenül a Tanács elé terjeszti, amelyhez csatolja a 2. § (3) és (4) bekezdése szerinti szakmai állásfoglalást, illetve szakmai véleményt.

(5)10 Ha az 1. § szerinti, közbeszerzési eljárás lefolytatása alól mentesíteni kívánt szerződést nemzetbiztonsági szolgálat kívánja megvalósítani, akkor külön szakmai állásfoglalást nem kell beszereznie, hanem a 2. § (3) bekezdésében meghatározott körülményeket a mentesítési kérelemben ismerteti.

(6) Ha az 1. § szerinti, közbeszerzési eljárás lefolytatása alól mentesíteni kívánt szerződést a 2. § (4) bekezdése szerinti szervezet kívánja megvalósítani, akkor külön szakmai véleményt nem kell beszereznie, hanem a 2. § (4) bekezdésében meghatározott körülményeket a mentesítési kérelemben ismerteti.

(7)11 Ha a 2. § (1) bekezdése szerinti mentesítési kérelmet a VBÜ nyújtja be az előterjesztő miniszterhez, akkor a VBÜ külön szakmai véleményét nem kell beszerezni, hanem a VBÜ a 2. § (4a) bekezdésében meghatározott körülményeket a mentesítési kérelemben ismerteti.

4. § (1)12 A Tanács a mentesítési kérelmet és annak mellékleteit, valamint a miniszter által a mentesítés tárgyában készített előterjesztést megvizsgálja. Ha a mentesítési kérelem vagy az előterjesztés hiányos vagy nem egyértelmű, a Tanács további kiegészítő információkat kérhet az ajánlatkérőtől vagy a minisztertől.

(2)13 A Védelmi Tanács egyetértése esetén a mentesítési kérelmet és annak mellékleteit, valamint a mentesítési kérelemben foglaltakról kialakított véleményét 8 napon belül tájékoztatásul továbbítja a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért felelős miniszternek. A Tanács a véleményében javaslatot tesz a 2. § (2) bekezdése szerinti mentesítés megadására. A Kormány irányítása alatt nem álló szervezet által benyújtott mentesítési kérelmet a Tanács – egyet nem értése esetén – véleményével ellátva továbbítja a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért felelős miniszternek.

(3)14 A kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért felelős miniszter – a Tanács döntésbe foglalt véleményével együtt – a bizottságnak felterjeszti döntéshozatalra a mentesítési kérelmet és annak mellékleteit.

5. §15 A miniszter gondoskodik a mentesítési kérelmek tárgyában hozott országgyűlési bizottsági határozatok, valamint Tanács-döntések beszerzéséről, a beszerzett országgyűlési bizottsági határozatokról, valamint Tanács-döntésekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban szerepeltetni kell

a) a mentesítési kérelemnek helyt adó és azt elutasító határozatokat, valamint a határozat számát,

b) a mentesítési kérelmet benyújtó ajánlatkérő szervezet nevét,

c) a közbeszerzési eljárás lefolytatása alól mentesített szerződések pontos tárgyát és becsült értékét.

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § E rendeletet a hatálybalépését követően megkezdett, Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzési eljárás és a beszerzési eljárást megelőző, e rendelet szerinti mentesítési eljárás esetében kell alkalmazni.

8. § Ez a rendelet

a) a koncessziós szerződésekről szóló 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

d)16

való megfelelést szolgálja.

1

Az 1. § (1) bekezdése az 54/2023. (II. 27.) Korm. rendelet 13. §-a szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (4) bekezdését a 29/2017. (II. 13.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 471/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése.

3

A 2. § (1) bekezdés d) pontja a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 34. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdése az 54/2023. (II. 27.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § (4a) bekezdését a 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 19. §-a iktatta be, szövege a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdése az 54/2023. (II. 27.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

9

A 3. § (4) bekezdése a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 3. § (5) bekezdése a 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 27. §-a szerint módosított szöveg.

11

A 3. § (7) bekezdését a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

12

A 4. § (1) bekezdése a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 4. § (2) bekezdése a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 4. § (3) bekezdését újonnan a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be.

16

A 8. § d) pontját a 225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 12. § c) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 10. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére