• Tartalom

5/2015. (VI. 22.) HM rendelet

5/2015. (VI. 22.) HM rendelet

egyes honvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2016.01.01.

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 34. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 22. pontjában, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában és (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 28. pontjában, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában és (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének szabályairól szóló 10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása

1. §2

2. Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet módosítása

2–3. §3

3. Az étkezési utalvánnyal való ellátásról szóló 17/2013. (IX. 3.) HM rendelet módosítása

4. §4

4. Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet módosítása

5. §5

6. § Az R2. a következő VI/A. Fejezettel egészül ki:

„VI/A. FEJEZET
KÖZALKALMAZOTTAK RUHÁZATI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE
33/A. § A közalkalmazott naptári évre vonatkozó, miniszteri utasításban meghatározott összegű ruházati költségtérítésre (a továbbiakban: ruházati költségtérítés) jogosult, amelyet a kulturált munkahelyi megjelenést elősegítő felsőruházati cikkek és lábbeli megvásárlására használhat fel. A ruházati költségtérítést az e fejezetben foglaltak szerint kell kifizetni.
33/B. § (1) A közalkalmazott – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – teljes összegű ruházati költségtérítésre jogosult.
(2) A 33/C. §-ban foglalt módszer szerint megállapított időarányos ruházati költségtérítésre jogosult az a közalkalmazott,
a) akinek a közalkalmazotti jogviszonya a tárgyév közben kezdődik,
b) akinek a határozott idejű közalkalmazotti jogviszonya a határozott idő lejártával a tárgyév közben szűnik meg,
c) akinek a közalkalmazotti jogviszonya a tárgyév közben
ca) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 22. § (16) bekezdése, 25. § (2) bekezdés a)–c), f) és g) pontja vagy a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Péptv.) 4. § (1) bekezdés b) pontja alapján, vagy
cb) nem megfelelő munkavégzése vagy – nem egészségügyi okkal összefüggő – alkalmatlansága miatt felmentéssel
szűnik meg, vagy
d) aki a tárgyéven belül harminc napnál hosszabb időt tölt fizetés nélküli szabadságon, kivéve, ha azt a (4) bekezdésben felsorolt okok miatt vette igénybe.
(3) Ha a Kjt. 25. § (2) bekezdés b) pont 1. alpontja szerinti áthelyezést követően a közalkalmazott továbbra is e rendelet hatálya alá tartozik, esetében az időarányosítás nem alkalmazható.
(4) A ruházati költségtérítés kifizetésének időpontjában gyermekgondozás, valamint tartósan beteg gyermek gondozása, felügyelete, valamint közeli hozzátartozó otthoni ápolása miatt fizetés nélküli szabadságon tartózkodó, a tárgyévben ruházati költségtérítésben nem részesült, teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott ruházati költségtérítése
a) teljes összegű, ha a munkába lépése a tárgyév első félévére esik, vagy
b) a teljes összeg felének megfelelő összegű, ha munkába lépése a tárgyév második félévére esik.
(5) A részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott – ideértve a Péptv. szerint foglalkoztatottakat is – részére járó ruházati költségtérítés megállapítására az (1)–(4) bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ott meghatározott mértékű ruházati költségtérítésnek a teljes munkaidő és a kinevezés szerinti részmunkaidő arányának megfelelő része, de legalább 30%-a jár.
(6) Nem jogosult ruházati költségtérítésre az a közalkalmazott, aki egész évben fizetés nélküli szabadságát tölti.
33/C. § Az időarányosan járó ruházati költségtérítés összegének megállapításánál a tárgyév minden egyes olyan hónapja a ruházati költségtérítés teljes összegének egytizenketted részére jogosít, amelynek legalább egy napján
a) a közalkalmazotti jogviszony fennáll, kivéve a 33/B. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti felmentéssel, továbbá a lemondással összefüggő munkavégzés alóli mentesítés időszakát, és
b) a közalkalmazott nincs a 33/B. § (2) bekezdés d) pontja szerinti fizetés nélküli szabadságon.
33/D. § (1) A közalkalmazott részére – ha ez a ruházati költségtérítés összegének megállapításakor megállapítható – az időarányosan járó ruházati költségtérítés összegének megfelelő ruházati költségtérítést kell kifizetni.
(2) Ha a közalkalmazott jogviszonya a 33/B. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetekben tárgyév közben szűnik meg, vagy ha a 33/B. § (2) bekezdés d) pontja szerinti körülmény bekövetkezése miatt időarányosítás válik szükségessé, a kifizetett ruházati költségtérítés és az időarányosan járó ruházati költségtérítés különbözetét – munkáltatói előlegnyújtásból eredő követelésként – a közalkalmazottól vissza kell követelni.
33/E. § (1) Az elszámolási kötelezettséget a tárgyévre szóló, Magyarországon a munkáltató – áthelyezés esetén ideértve a korábbi munkáltatót is – nevére és címére kiállított számlával, a kifizetés időpontját követő harminc napon belül – annál a munkáltatónál kell teljesíteni, amelynél fennálló jogviszonyára tekintettel a közalkalmazott a ruházati költségtérítésben részesül.
(2) Ha a közalkalmazott a meghatározott határidőig a ruházati költségtérítéssel nem, vagy csak részben számol el, a részére keletkező adó- és járulékteher összegét a következő havi illetményéből le kell vonni, amelynek végrehajtására a honvédelmi szervezet pénzügyi és számviteli szerve intézkedik.
(3) A ruházati költségtérítés kifizetésének időpontjában vagy azt követő harminc napon belül külföldi szolgálatot teljesítő vagy külföldi képzésen részt vevő közalkalmazottnak elszámolási kötelezettség fennállása esetén az elszámolási kötelezettségét a külföldi szolgálatot vagy külföldi képzést követő harminc napon belül, de legkésőbb a tárgyév december 31-ig kell teljesítenie.”

7–8. §6

5. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 6. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 7–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére