• Tartalom

51/2015. (IX. 18.) NFM rendelet

51/2015. (IX. 18.) NFM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 28/2015. (VI. 3.) NFM rendelet és a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet módosításáról1

2015.09.19.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –, a 4. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 27. alpontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 28/2015. (VI. 3.) NFM rendelet módosítása

1. § A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 28/2015. (VI. 3.) NFM rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Az NFM rendelet

1. 3. § m) pontjában a „72–74.” szövegrész helyébe a „72–74a.” szöveg,

2. 1. mellékletében foglalt táblázat M:4 mezőjében az „a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a továbbiakban: KKK)” szövegrész helyébe az „a győri útfejlesztés kivételével a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a továbbiakban: KKK)” szöveg,

3. 1. mellékletében foglalt táblázat A:18. mezőjében a „30164” szövegrész helyébe a „030164” szöveg,

4. 1. mellékletében foglalt táblázat L:19. mezőjében a „kezességi díjtámogatás” szövegrész helyébe a „támogatás” szöveg,

5. 1. mellékletében foglalt táblázat G:64 mezőjében a „Szombathelyi Megyei Jogú Város Önkormányzata” szövegrész helyébe a „Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg

lép.

2. A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet módosítása

3. § A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az általa a tárgynegyedévben beszedett, a fentiek szerint szétosztásra nem került túlsúlydíjból származó tényleges bevételeket negyedévente a tárgynegyedévet követő második hónap utolsó napjáig a „Közúthálózat fenntartás és működtetés” fejezeti kezelésű előirányzat javára köteles átutalni.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 51/2015. (IX. 18.) NFM rendelethez

1. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 5a. sorral egészül ki:

 

(Áht azonosító

Cím-
név

Alcím-
név

Jogcímcsoport-név

Jogcím-
név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

„5a

351617

Kiemelt közúti beruházások

Az előirányzat fedezetet biztosít a kiemeltnek nyilvánított, középtávon megvalósítani tervezett országos közúti beruházások megvalósítására, illetve azoknak az európai uniós támogatási szerződésben meghatározott elszámolható költség összegét meghaladóan felmerülő költségei, valamint az európai uniós forrásból el nem számolható költségei finanszírozására.
Az előirányzat finanszírozza különösen
a) az M85 autóút Csorna-Sopron országhatár közötti szakasz fejlesztését;
b) Szolnok megyei jogú város megközelítésének biztosítását (M4);
c) az M4 autópálya Abony-Fegyvernek közötti szakasz újraindítását (őrzés, katasztrófa elhárítás);
d) Békéscsaba megyei jogú város megközelítésének biztosítását (M8);
e) Békéscsaba megyei jogú város megközelítésének biztosítását (M44);
f) a 23. és 25. főutak Bátonyterenye-Ózd közötti szakaszának fejlesztését;
g) a 471. sz. főút Debrecen - Mátészalka közötti szakaszának fejlesztését;
h) a 813. Győr keleti elkerülő (II. és III. ütemű) megvalósításához kapcsolódó kármentesítési és kompenzációs intézkedéseket, fakivágási és csereerdősítési tevékenységeket;
i) a 813. Győr keleti elkerülő (II. és III. ütemű) megvalósítását,
j) a 102. sz. főút megépítésével Esztergom-M1 autópálya irányú kapcsolat fejlesztését;
k) Nyíregyháza, 36. számú főút és a 3317. j. út kereszteződés (Mező utcai csomópont) átépítését;
l) Pilisvörösvár 10. számú főúti aluljáró jégmentesítését;
m) 76. számú főút Balatonszentgyörgy–Fenékpuszta–Keszthely elkerülő megvalósítását;
n) KözOP útépítési projektek támogatási szerződés zárás után 2016. évben felmerülő költségeit,
o) Határ menti útépítési projektek előkészítését és előfinanszírozását;
p) IKOP/CEF útépítési projektek előkészítését;
r) miniszteri döntés alapján egyéb kiemelt közúti beruházások előkészítését és megvalósítását.
A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény alapján fizetendő pénzügyi tranzakciós illetékre, valamint a Kincstárt megillető jutalékra az előirányzat nyújt fedezetet.

NIF Zrt.,
Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.,
Budapesti Erdőgazdaság Zrt.

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezménye-
zett részére támogatási szerződés útján

előleg folyósítható

egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítés-
arányosan

 

beszedési megbízás

a h) pont szerinti jogcím kivételével a KKK

-

-”

2. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 40. sora helyébe a következő sor lép:

 

(Áht azonosító

Cím-név

Alcím-név

Jogcímcsoport-név

Jogcím-
név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

„40

349451

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése

Az előirányzat célja az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NFP NKft.) működési költségeinek finanszírozása.

NFP NKft.

Egyedi döntés alapján a kijelölt kedvezménye-
zettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő
kifizetéssel
időarányosan vagy teljesítés-
arányosan

 

beszedési megbízás -

-

-

-”

3. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 74a. sorral egészül ki:

 

(Áht azonosító

Cím-
név

Alcím-
név

Jogcímcsoport-név

Jogcím-
név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

„74a

353817

Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések

Az előirányzat fedezetet biztosít a Kecskemét, Kisvárda, Szolnok komplex atlétikai pályafejlesztésre, a Tarpai sportpálya és öltöző kialakítására, valamint a beregszászi és erdélyi atlétikai pálya rekortán pályaburkolatának kialakítására.
Az előirányzat biztosítja az előirányzat kezelésével kapcsolatban az NFM igazgatásánál felmerülő feladatok és a projekt megvalósításához kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét, amelyeknek az összege mindösszesen legfeljebb az előirányzat 2 ezreléke lehet. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre és Kincstári díjakra.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Kisvárda Város Önkormányzata,
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Tarpa Nagyközség Önkormányzata,
BMSK Zrt.,
NFM Igazgatás,
Kincstár

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezett részére támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel

 

beszedési megbízás

-

-

-”

4. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 61. sora helyébe a következő sor lép:

 

(Áht azonosító

Cím-név

Alcím-név

Jogcímcsoport-név

Jogcím-név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

„61

343839

Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása

Az előirányzat finanszírozza a Nemzeti Olimpiai Központ megteremtéséről szóló 1207/2013. (IV. 15.) Korm. határozatban foglalt sportlétesítmény-fejlesztések megvalósításával összefüggő feladatokat, beleértve a Nemzeti Sportközpontoknak a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő költségeit. Az előirányzat forrást biztosít az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos 2015. február 15-étől ellátandó tevékenységeivel összefüggő költségekre, így különösen a Nemzeti Sportlétesítmény-fejlesztési Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság működési költségeinek finanszírozására. Az előirányzat biztosítja továbbá az előirányzat kezelésével kapcsolatban az NFM igazgatásánál felmerülő feladatok és a projekt megvalósításához kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét, amelyeknek az összege mindösszesen legfeljebb az előirányzat 2 ezreléke lehet.
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre és Kincstári díjakra.

NFM Igazgatás,
Nemzeti Sportközpontok,
Nemzeti Sportlétesítmény-
fejlesztési Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság,
Kincstár

Egyedi döntéssel, a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítés-
arányosan

 

beszedési megbízás

-

 

-”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. szeptember 20. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére