• Tartalom

52/2015. (IX. 24.) BM rendelet

52/2015. (IX. 24.) BM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet szervezeti felépítésének átalakításával összefüggésben szükséges módosításáról1

2015.09.25.

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és az 1–2. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,

a 4. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5. és 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –

a következőket rendelem el:

1. A különleges eszközök és módszerek engedélyezéséről és igénybevételéről szóló
26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet módosítása

1. § (1) A különleges eszközök és módszerek engedélyezéséről és igénybevételéről szóló 26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdése a következő 5a. ponttal egészül ki:

[A különleges eszközök alkalmazása iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem)]

„5a. a KR Kiemelt Ügyeket Felderítő Főosztály főosztályvezetője,”

(terjeszthetik elő.)

(2) Az R1. 2. § (1) bekezdés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A különleges eszközök alkalmazása iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem)]

„6. a KR Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Igazgatója,”

(terjeszthetik elő.)

(3) Az R1. 2. § (1) bekezdés 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A különleges eszközök alkalmazása iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem)]

„12. a KR Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Megelőző- és Tanúvédelmi Osztály vezetője,”

(terjeszthetik elő.)

(4) Az R1. 2. § (1) bekezdése a következő 12a. és 12b. ponttal egészül ki:

[A különleges eszközök alkalmazása iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem)]

„12a. a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (a továbbiakban: NEBEK) igazgatója,
12b. a NEBEK Bűnügyi Ellátó Igazgatóság vezetője,”

(terjeszthetik elő.)

2. § (1) Az R1. 2. § (4) bekezdésében az „1–7., 13.,” szövegrész helyébe az „1–7., 12a., 13.” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R1. 2. § (1) bekezdés 4a. pontja.

2. A komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló
58/2012. (XI. 27.) BM rendelet módosítása

3. § A komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 58/2012. (XI. 27.) BM rendelet

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, valamint

lép.

3. A Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló
25/2013. (VI. 24.) BM rendelet módosítása

4. § (1) A Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.)

a) 1. § (2) bekezdésében a „Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (a továbbiakban: KR NNI)” szövegrész helyébe a „Készenléti Rendőrség (a továbbiakban: KR)”, valamint

b) 10. § (1) bekezdésében az „ORFK-t – az” szövegrész helyébe az „ORFK-t és a KR-t – az”

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R2.

13. 1. melléklet 17. pont 17.1., 17.3., 17.5., 17.8., 17.12., 17.16., 17.20., 17.23., 17.25. és 17.27. alpontjában,

az „NNI” szövegrész.

4. A javítóintézetben alkalmazott rendészek kiegészítő képzéséről és vizsgáztatásáról szóló
59/2014. (XII. 8.) BM rendelet módosítása

5. § A javítóintézetben alkalmazott rendészek kiegészítő képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 59/2014. (XII. 8.) BM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a „Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja (a továbbiakban: BVOK)” szövegrész helyébe a „Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja (a továbbiakban: BVOTRK)”,

c) 1. § (3) bekezdésében a „BVOK” szövegrészek helyébe a „BVOTRK”,

d) 2. § (1) bekezdésében, továbbá 2. § (3) bekezdés b) és c) pontjában a „BVOK-nak” szövegrész helyébe a „BVOTRK-nak”, valamint

e) 7. § (3) bekezdés b) pontjában és 7. § (4) bekezdés b) pontjában a „BVOK-ban” szövegrész helyébe a „BVOTRK-ban”

szöveg lép.

5. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 52/2015. (IX. 24.) BM rendelethez

A belügyminiszter irányítása alá tartozó, illetve a belügyminiszter felügyelete alá tartozó szerv által irányított, komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézmények

A

B

C

1.

Intézmény megnevezése

Intézmény rövidített neve

Intézmény címe

2.

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola

ARSZKI

2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3. Postacím: 1286 Budapest, Pf. 9.

3.

Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság

KSZF

2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3.

4.

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

BVOTRK

Székhely: 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi u. 6.
Telephely: 1108 Budapest, Újhegyi út 9–11.

5.

Építésügyi és Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

ÉMI

1113 Budapest, Diószegi út 37.
1518 Budapest, Pf. 57.

6.

Katasztrófavédelmi Oktatási Központ

KOK

1033 Budapest, Laktanya u. 33.

7.

Körmendi Rendészeti Szakközépiskola

KRSZKI

9901 Körmend, Alkotmány u. 5.
Postacím: 9900 Körmend, Pf. 98.

8.

Miskolci Rendészeti Szakközépiskola

MRSZKI

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78.
Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 82.

9.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

NKE

1101 Budapest, Hungária krt. 9–11. Postacím: 1581 Budapest, Pf. 15.

10.

Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Oktatási és Továbbképzési Központ

ROKK OTK

2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3.
Postacím: 2121 Dunakeszi, Pf. 150.

11.

Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Kutyavezető-képző és Állatfelügyeleti Központ

ROKK KKÁK

2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3.
Postacím: 2121 Dunakeszi, Pf. 155.

12.

Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Rendészeti Szervek Kiképző Központja

ROKK RSZKK

1097 Budapest, Vágóhíd u. 11–13.
Postacím: 1903 Budapest, Pf. 314.

13.

Szegedi Rendészeti Szakközépiskola

SZRSZKI

6728 Szeged, Bajai út 14.

2. melléklet az 52/2015. (IX. 24.) BM rendelethez

Vizsgaszervezési kijelölések

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1.

Sor-
szám

A szakképesítésnek a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben szereplő adatai

 

 

Komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézmények

2.

azonosító szám

megnevezés

ARSZKI

KRSZKI

MRSZKI

SZRSZKI

ROKK
RSZKK

ROKK OTK

ROKK KKÁK

NKE

KOK

BVOTRK

ÉMI

KSZF

3.

1.

52 861 01

Biztonságszervező

X

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

X

4.

2.

52 861 02

Büntetés-végrehajtási felügyelő

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

5.

31 861 01

Részszakképesítés: Büntetés-végrehajtási őr

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

6.

31 861 02

Részszakképesítés: Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

7.

53 861 02

Szakképesítés-ráépülés: Büntetés-végrehajtási főfelügyelő

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

8.

53 861 04

Szakképesítés-ráépülés: Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

9.

53 861 01

Szakképesítés-ráépülés: Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

10.

53 861 03

Szakképesítés-ráépülés: Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

11.

3.

33 861 01

Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

X

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

5.

62 521 01

Felvonóellenőr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

14.

6.

52 861 03

Katasztrófavédelmi előadó

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

15.

53 861 06

Szakképesítés-ráépülés: Katasztrófavédelmi főelőadó

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

16.

7.

52 861 04

Katasztrófavédelmi szakelőadó

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

X

17.

53 861 07

Szakképesítés-ráépülés: Katasztrófavédelmi referens

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

X

18.

8.

32 853 02

Kéményseprő

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

19.

9.

52 861 05

Közterület-felügyelő

X

X

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

20.

10.

52 861 06

Magánnyomozó

X

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

X

21.

11.

33 861 03

Mechanikus vagyonvédelmi szerelő

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

X

22.

12.

52 347 07

Migrációs ügyintéző

X

X

X

X

 

 

 

X

X

 

 

X

23.

13.

62 521 02

Mozgólépcső ellenőr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

24.

14.

62 861 01

Rendészeti szervező (a szakmairány megjelölésével)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

– bűnügyi szervező

X

X

X

X

X

 

 

X

 

 

 

X

26.

– közlekedési és közrendvédelmi szervező

X

X

X

X

X

 

 

X

 

 

 

X

27.

– határrendészeti szervező

X

X

X

X

X

 

 

X

 

 

 

X

28.

– katasztrófavédelmi szervező

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

X

29.

– tűzvédelmi szervező

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

X

30.

– iparbiztonsági szervező

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

X

31.

– büntetés-végrehajtási szervező

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

32.

15.

54 861 01

Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

– bűnügyi rendőr

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

X

34.

– közlekedési rendőr

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

X

35.

– közrendvédelmi rendőr

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

X

36.

– határrendészeti rendőr

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

X

37.

51 861 03

Részszakképesítés: Őr-járőrtárs

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

X

38.

51 861 01

Részszakképesítés: Csapatszolgálati járőrtárs

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

X

39.

51 861 02

Részszakképesítés: Járőr

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

X

40.

55 861 01

Szakképesítés-ráépülés: Baleseti helyszínelő

X

X

X

X

 

X

 

X

 

 

 

X

41.

55 861 02

Szakképesítés-ráépülés: Bűnügyi technikus

X

X

X

X

 

X

 

X

 

 

 

X

42.

55 861 03

Szakképesítés-ráépülés: Fő határrendész

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

X

43.

55 861 04

Szakképesítés-ráépülés: Körzeti megbízott

X

X

X

X

 

X

 

X

 

 

 

X

44.

55 861 05

Szakképesítés-ráépülés: Kutyavezető-rendőr

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

X

45.

55 861 06

Szakképesítés-ráépülés: Okmányvizsgáló

X

X

X

X

 

X

 

X

 

 

 

X

46.

55 861 07

Szakképesítés-ráépülés: Rendőr zászlós

X

X

X

X

X

 

 

X

 

 

 

X

47.

16.

32 861 01

Személy- és vagyonőr

X

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

X

48.

53 861 05

Szakképesítés-ráépülés: Fegyveres biztonsági őr

X

X

X

X

X

 

 

X

 

 

 

X

49.

33 861 02

Szakképesítés-ráépülés: Kutyavezető-vagyonőr

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

50.

33 861 04

Szakképesítés-ráépülés: Testőr

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

X

51.

17.

52 853 01

Temetkezési szolgáltató

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

52.

18.

52 861 08

Tűzoltó I.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

53.

31 861 03

Részszakképesítés: Tűzoltó II.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

54.

53 861 08

Szakképesítés-ráépülés: Tűzoltó szerparancsnok

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

55.

19.

52 861 09

Tűzoltósági referens

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

56.

20.

52 861 10

Tűzvédelmi előadó

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

57.

53 861 09

Szakképesítés-ráépülés: Tűzvédelmi főelőadó

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. szeptember 26. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére