• Tartalom
Oldalmenü

52/2015. (XII. 11.) MNB rendelet

a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről1

2016.07.04.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya az önkéntes nyugdíjpénztárra, az önkéntes kölcsönös egészségpénztárra, az önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztárra, a magánnyugdíjpénztárra és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményre (a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) terjed ki.

2. § (1) Az adatszolgáltató az e rendeletben foglaltak szerint rendszeres adatszolgáltatást (a továbbiakban: felügyeleti jelentés) teljesít a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére.

(2) A felügyeleti jelentés elkészítésének alapját a magyar számviteli jogszabályok szerint készített főkönyvi, analitikus és egyéb nyilvántartások képezik.

(3) A felügyeleti jelentés alapjául szolgáló dokumentumokat, a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat a felügyeleti jelentés esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőrizni.

3. § (1) Az önkéntes nyugdíjpénztár – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre napi, az MNB kijelölésén alapuló havi, negyedéves, éves és eseti felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

(2) A végelszámolás alatt álló önkéntes nyugdíjpénztár a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre napi és negyedéves felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

(3) A felszámolás alatt álló önkéntes nyugdíjpénztár a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában a felszámolás megkezdését megelőző nappal, mint fordulónappal negyedéves felügyeleti jelentést készít, amelyet a fordulónapot követő 30 munkanapon belül küld meg az MNB részére. A felszámolás időtartama alatt az önkéntes nyugdíjpénztár negyedéves felügyeleti jelentést nem teljesít.

(4) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkéntes kölcsönös egészségpénztár és az önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre az MNB kijelölésén alapuló havi, negyedéves, féléves és éves felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

(2) A végelszámolás alatt álló önkéntes kölcsönös egészségpénztár és önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre negyedéves felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

(3) A felszámolás alatt álló önkéntes kölcsönös egészségpénztár és önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában a felszámolás megkezdését megelőző nappal mint fordulónappal negyedéves vagy féléves felügyeleti jelentést készít, amelyet a fordulónapot követő 30 munkanapon belül küld meg az MNB részére. A felszámolás időtartama alatt az önkéntes kölcsönös egészségpénztár és az önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár negyedéves, illetve féléves felügyeleti jelentést nem teljesít.

(4) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat az 5. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A magánnyugdíjpénztár – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre napi, havi, az MNB kijelölésén alapuló havi, negyedéves és éves felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

(2) A végelszámolás alatt álló magánnyugdíjpénztár a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre napi és negyedéves felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

(3) A felszámolás alatt álló magánnyugdíjpénztár a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában a felszámolás megkezdését megelőző nappal, mint fordulónappal negyedéves felügyeleti jelentést készít, amelyet a fordulónapot követő 30 munkanapon belül küld meg az MNB részére. A felszámolás időtartama alatt a magánnyugdíjpénztár negyedéves felügyeleti jelentést nem teljesít.

(4) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 7. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre az MNB kijelölésén alapuló havi, negyedéves és éves felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

(2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 9. melléklet tartalmazza.

7. §2 (1) Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentést az MNB által meghatározott elektronikus formában, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva az MNB „Kihelyezett Adatküldő Program” megnevezésű jelentésfogadó rendszerén (a továbbiakban: KAP rendszer) keresztül teljesíti. A KAP rendszer használatát segítő útmutatást a KAP rendszer MNB honlapján közzétett Felhasználói kézikönyve tartalmazza.

(2) A felügyeleti jelentés formáját, szerkezetét megváltoztatni nem lehet.

(3) Az adatszolgáltató a feltöltött felügyeleti jelentésről a beérkezés időpontját, érkeztetési számát és a küldeményazonosító K-számát tartalmazó, automatikus „érkeztetett” üzenetet kap.

(4) A KAP rendszer a beküldött felügyeleti jelentés státuszáról – a feltöltött felügyeleti jelentés jogosultsági, tartalmi és technikai ellenőrzésének eredménye függvényében – a beküldéstől számított 24 órán belül automatikus üzenetet küld az adatszolgáltatónak. Hibás adatszolgáltatás esetén „visszautasított”, az adatszolgáltatás sikeres teljesítése esetén „feldolgozott” státuszról szóló üzenetet kap az adatszolgáltató.

(5) Az adatszolgáltatást az MNB akkor tekinti teljesítettnek, ha az adatszolgáltató elektronikus úton megküldött felügyeleti jelentése a KAP rendszerben „feldolgozott” státuszról szóló üzenetet kapott.

(6) Ha a felügyeleti jelentés valamely táblájának adattartalma nemleges, az adott tábla első sorát nulla („0”) értékkel feltöltve küldi meg az adatszolgáltató.

8. §3 (1) Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentés teljesítésében való technikai akadályoztatásával kapcsolatos bejelentését elektronikus formában, az MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszerén (a továbbiakban: ERA rendszer) keresztül nyújtja be az MNB részére. Az ERA rendszer használatára vonatkozó szabályokat az engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának, a szervezetek és a Magyar Nemzeti Bank közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról szóló MNB rendelet, a használatot segítő útmutatást az ERA rendszer MNB honlapján közzétett Felhasználói kézikönyve tartalmazza.

(2) Az akadályoztatás technikai oka lehet különösen

a) az adatszolgáltatónak az adatszolgáltatásra használt informatikai rendszere működési rendellenessége vagy működésképtelensége,

b) a felhasználó akadályoztatása a számára kiosztott hozzáférési jogosultság megszűnése miatt,

c) a felhasználó akadályoztatása az általa használt elektronikus aláíró tanúsítvány érvénytelensége miatt.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést az adatszolgáltató – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével – az ERA rendszerben elérhető elektronikus űrlap kitöltésével teljesíti, amelyhez – az akadályoztatás jellegétől függően, amennyiben az rendelkezésre áll – mellékletként az akadályoztatás tényét igazoló dokumentumot is feltölti.

(4) Az ERA rendszerben korábban már regisztrált felhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének érvényes elektronikus aláíró tanúsítvány hiányában is eleget tehet.

(5) A bejelentés mellékleteként elfogadott dokumentum formátumokat az MNB az ERA rendszerben, az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint teszi közzé.

(6) Ha az adatszolgáltató az ERA rendszer üzemzavara miatt vagy a (2) bekezdés b) pontja esetében bejelentési kötelezettségének elektronikus úton nem tud eleget tenni, az üzemzavar elhárításáig vagy az akadály megszűnéséig a bejelentést írásban, postai úton (levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1850 Budapest) vagy telefonon (telefonszám: +36 1 428-2752) teheti meg az MNB részére.

(7) A jelen § alkalmazásában:

a) akadályoztatás: az adatszolgáltató érdekkörében felmerült technikai okra visszavezethető olyan ténybeli állapot, amelynek a következtében az adatszolgáltató az adatszolgáltatást az annak teljesítésére előírt határidőben vagy határnapon nem képes teljesíteni;

b) elektronikus űrlap: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. § 3. pontjában meghatározott elektronikus formában adatszolgáltatásra szolgáló felület;

c) felhasználó: az adatszolgáltató nevében eljáró természetes személy;

d) üzemzavar: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 172. § n) pontjában meghatározott fogalom.

9. § (1) Ha az MNB megállapítja, hogy a felügyeleti jelentés javítást igényel, az adatszolgáltató a javított felügyeleti jelentést az MNB javításra vonatkozó felszólítása kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül küldi meg az MNB részére.

(2) Ha az adatszolgáltató a felügyeleti jelentés teljesítését követően olyan, az adatszolgáltató által – Számviteli politikájában vagy egyéb módon – meghatározott jelentős mértékű eltérést tár fel, amely a 2. § (2) bekezdése szerinti, a felügyeleti jelentés alapjául szolgáló nyilvántartások javítását teszi szükségessé, akkor a felügyeleti jelentést visszamenőleg is, az eltéréssel érintett teljes időszakra vonatkozóan módosítja. A jelen bekezdés szerint módosított felügyeleti jelentést az eltérés feltárásától számított 15 munkanapon belül küldi meg az adatszolgáltató az MNB részére.

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 7. és a 8. § 2016. július 4-én lép hatályba.

11. § (1) A pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2014. (XI. 28.) MNB rendelet szerinti, 2016. január 1-jét megelőző tárgyidőszakra vonatkozó felügyeleti jelentés teljesítésére a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2014. (XI. 28.) MNB rendelet szabályait kell alkalmazni.

(2) Az e rendelettel elrendelt, 2016. július 4-ét megelőzően teljesítendő felügyeleti jelentések teljesítésére, valamint a teljesítésben való akadályoztatás bejelentésére a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2014. (XI. 28.) MNB rendelet 7. és 9. §-ában foglaltak az irányadók.

12. §4 Az önkéntes nyugdíjpénztár és a végelszámolás alatt álló önkéntes nyugdíjpénztár a „Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál” (táblakód: 72OA), illetve a „Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál” (táblakód: 72OB) megnevezésű felügyeleti jelentést e rendeletnek az egyes adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról szóló 5/2016. (III. 1.) MNB rendelet 3. melléklet 1., illetve 2. pontjával megállapított rendelkezései szerint első alkalommal 2016 első negyedévére mint tárgyidőszakra vonatkozóan teljesíti.

1. melléklet az 52/2015. (XII. 11.) MNB rendelethez

Általános kitöltési előírások
1.    Kapcsolódó jogszabályok
1.1.    az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.);
1.2.    a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.);
1.3.    a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.);
1.4.    a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebvt.);
1.5.    a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv.tv.);
1.6.    a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.);
1.7.    a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.);
1.8.    a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Fnytv.);
1.9.    a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.);
1.10.    a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.);
1.11.    a magánnyugdíjpénztárak tevékenységéhez kapcsolódó biztosításmatematikai és pénzügyi tervezési szabályokról, valamint a szolgáltatási szabályzatra és a tartalékok kezelésére vonatkozó előírásokról szóló 170/1997. (X. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 170/1997. (X. 6.) Korm. rendelet];
1.12.    az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebr.);
1.13.    a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mvhr.);
1.14.    az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Övhr.);
1.15.    az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Evhr.);
1.16.    az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Öbr.);
1.17.    a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mbr.);
1.18.    a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 399/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fnykr.).
2. Rövidítések, fogalmak
A kitöltési előírásokban használt rövidítéseket és fogalmakat – külön magyarázat hiányában – az 1. pont szerinti jogszabályok által meghatározott módon kell érteni.
3. A felügyeleti jelentés formai követelményei
3.1. A felügyeleti jelentéssel egyidejűleg az elektronikus úton, pdf formátumban, kötelezően beküldendő file-okat az alábbi általános formai előírások figyelembe vételével kell csatolni:
-    a file név nem tartalmazhat szóközt, a megnevezésben az elválasztás egy aláhúzás karakterrel történik,
-    a file név felépítése: törzsszám_vonatkozás vége_melléklet típusa.pdf.
A törzsszám az adatszolgáltató adószámának első nyolc karaktere.
A vonatkozás vége a tárgyidőszak záró napja, vagyis a negyedéves szöveges jelentés esetén az adott negyedév zárónapját kell feltüntetni 8 karakterrel, szóköz és pontok nélkül az alábbiak szerint: „20140331”, „20140630” stb.. Az éves auditált felügyeleti jelentéssel egyidejűleg küldendő dokumentumok esetén a vonatkozás vége a mérleg fordulónapja pl. a 2013. évre vonatkozóan: „20131231”.
A fentiek alapján például az éves beszámoló mellékletét képező kiegészítő melléklet fájl neve: xxxxxxxx_20131231_kiegmell.pdf.
A melléklet típusa az adott pénztár által az MNB felé elektronikusan megküldendő dokumentumok rövid megnevezését tartalmazza, melyek megtalálhatók a 2., 4., 6., és 8. melléklet összefoglaló táblájában.
3.2. Amennyiben a felügyeleti jelentés valamely táblájának adattartalma nemleges, akkor az adatszolgáltató a tábla első sorát nulla („0”) értékkel feltöltve küldi meg.
3.3. Amennyiben az adatszolgáltató módosító jelentést küld, azzal egyidejűleg tájékoztatja az MNB-nek az adott adatszolgáltató felügyeletét ellátó főosztályát a módosításról és annak indokairól.
A módosított jelentésben az érintett tábla javítás miatt módosuló minden sorát (beleértve az összegző sorokat is) a „Mód” oszlopban „M”-mel kell megjelölni. A teljes jelentést (javított adatot nem tartalmazó, és a nemleges táblát is) ismételten meg kell küldeni.
Nem kell értéket beírni az ismétlő sorok mezőibe akkor, ha az adatszolgáltatónak nincs jelentenivalója, vagyis az ismétlő sor minden jelentett értéke nulla lenne.
Minden egyéb esetben értéket (legalább nullát) kell szerepeltetni a mezőben.
3.4. A táblák „Megnevezés” mezőibe az adatszolgáltatók nem írhatnak adatot, szöveget.
A táblák szöveges mezőibe történő adatbevitelkor vessző karakter nem használható.
3.5. A pénznemben kifejezett adatokat – az adott táblában meghatározott, az adatok nagyságrendjére vonatkozó eltérő rendelkezés hiányában – ezer forintra kerekítve kell megadni.
4. A felügyeleti jelentés tartalmi követelményei
4.1. Az érvényes számviteli jogszabályok szerint az adatszolgáltatónak saját magának kell az adatgyűjtését, analitikáját, nyilvántartását megszervezni és gondoskodni arról, hogy minden egyes táblába csak bizonylattal alátámasztott, és az adatszolgáltató nyilvántartásaiban rögzített gazdasági eseményekről kerüljön be adat.
4.2. A kijelölésen alapuló felügyeleti jelentés vonatkozási időpontját, az adatszolgáltatás időtartamát és az adatszolgáltatásra kötelezettek körét az MNB egyedi kijelölésben határozza meg. A kijelölésen alapuló felügyeleti jelentés teljesítésének kötelezettségéről az MNB az általa kijelölt adatszolgáltatót írásban értesíti. Az adatszolgáltatónak folyamatosan biztosítania kell, hogy nyilvántartásai, informatikai rendszerei alkalmasak legyenek e felügyeleti jelentések előállítására.
4.3. A felügyeleti jelentésben szereplő állományoknak – a magánnyugdíjpénztárak kivételével – meg kell egyezniük a negyedév végére lezárt mérleg tételek állományaival. A magánnyugdíjpénztárak felügyeleti jelentésében szereplő állományoknak (a napi vonatkozási idejű jelentések kivételével) meg kell egyezniük a hó végére lezárt mérlegtételek állományaival. Az éves jelentés sorait a könyvvizsgáló által ellenőrzött (auditált) mérlegadatok alapján kell az MNB részére megküldeni.
4.4. Az egyes (eszköz- és forrás-, illetve eredménykimutatási) tételek részletezése a Számv.tv., valamint az adott pénztártípusra vonatkozó speciális éves beszámoló készítési és könyvvezetési szabályoknak – így az Övhr., Mvhr., Evhr., illetve Fnykr. rendelkezéseinek – megfelelően történik.
4.5. A forgalmi típusú jelentéseknél a forintra átszámítás az ügylet napján érvényes árfolyammal történik az intézmény számviteli politikájában lefektetetteknek megfelelően.
4.6. Az értékpapírok állományára vonatkozó jelentésekben az érvénytelen, valamint a lejárt értékpapírokat nem kell szerepeltetni.

2. melléklet az 52/2015. (XII. 11.) MNB rendelethez5

MHKT_5.PDF

3. melléklet az 52/2015. (XII. 11.) MNB rendelethez

Az önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti jelentéseire vonatkozó
részletes kitöltési előírások
I.
A felügyeleti jelentésre vonatkozó általános szabályok
1. Kapcsolódó jogszabályok
A felügyeleti jelentés teljesítése során alkalmazandó jogszabályok körét az 1. melléklet 1. pontja határozza meg.
2. Fogalmak, rövidítések
2.1.    Nagy pénztár: azon önkéntes nyugdíjpénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves adatszolgáltatás tartalma alapján) meghaladja a 30 000 főt, vagy piaci értéken számított vagyona meghaladja a húsz milliárd forintot.
2.2.    Közepes pénztár: azon önkéntes nyugdíjpénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves adatszolgáltatás tartalma alapján) legalább 1001 fő és nem haladja meg a 30 000 főt, vagy piaci értéken számított vagyona meghaladja az öt milliárd forintot és nem haladja meg a húsz milliárd forintot.
2.3.    Kis pénztár: azon önkéntes nyugdíjpénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves adatszolgáltatás tartalma alapján) nem haladja meg az 1000 főt, vagy piaci értékén számított vagyona nem haladja meg az öt milliárd forintot.
2.4.    A táblákban és a kitöltési előírásokban használt további fogalmak, rövidítések értelmezésére az 1. melléklet 2. pontjában foglaltak az irányadók.
3. A felügyeleti jelentés formai követelményei
A felügyeleti jelentés formai követelményeit az 1. melléklet 3. pontja határozza meg.
4. A felügyeleti jelentés tartalmi követelményei
A felügyeleti jelentés tartalmi követelményeit az 1. melléklet 4. pontja határozza meg.
II.
A napi jelentésre vonatkozó részletes szabályok
70OP Elszámoló egységek árfolyama
A tábla kitöltése
A pénztár e tábla kitöltésével teljesíti az Öpt. 40. § (8) bekezdésben foglaltakat.
A tábla oszlopai
1. oszlop: Portfólió azonosító kódja
A tábla ezen oszlopa a választható portfóliók azonosító kódját tartalmazza. A kód az adatszolgáltató által kialakított, a választható portfóliót azonosító négyjegyű szám. Ugyanazt a választható portfóliót mindig azonos kódszámmal kell jelölni, új választható portfólió bevezetésekor a pénztárnak új azonosító kódot kell alkalmaznia.
III.
A kijelölésen alapuló havi jelentés tábláira vonatkozó részletes szabályok
71OPA3 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.
A tábla kitöltésénél a 71OPA1 táblánál leírtakat kell figyelembe venni.
71OPA4 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.
A tábla kitöltésénél a 71OPA2 táblánál leírtakat kell figyelembe venni.
IV.
A negyedéves jelentés tábláira vonatkozó részletes szabályok
Az önkéntes nyugdíjpénztárak szöveges értékelése
A jelentés kitöltése
A jelentés lehetőséget biztosít az adatszolgáltató számára az általa fontosnak tartott információk közlésére, illetve az olyan lényeges változások rövid bemutatására, amelyek a pénzügyi adatokat tartalmazó jelentésekből nem állapíthatóak meg.
A folyamatok elemzésénél és számszerűsítésénél az év elejétől bekövetkezett változásokra, azok okaira kell koncentrálni, kiemelve a tárgyidőszakban tapasztalt sajátosságokat.
A szöveges jelentésben – egyebek mellett – ki kell térni a következőkre:
a)    ha a fedezeti tartalék állománya (71OE01 sor) és a fedezeti portfólió értéke (72OA1 illetve a 72OB2 sor megfelelő adata) nem egyezik meg egymással, akkor az eltérés konkrét okára;
b)    a tárgyidőszak során tartott igazgatótanácsi és ellenőrző bizottsági ülések időpontjaira, résztvevőire, a napirendi pontjaira (ezen belül a döntési pontokra), a hozott határozatokra, továbbá a beolvadás, szerkezeti átalakulás adataira is, ha ilyenre sok kerül;
c)    a forintban meghatározott adatok esetén az előző időszakhoz képest bekövetkezett 10%-ot meghaladó változások magyarázatára, kivéve ha ez nem haladja meg a 2,5 millió forintot;
d)    a szervezeti és személyi változásokra, az alapszabály, valamint a pénzügyi terv elfogadására;
e)    amennyiben az egyéb, külön soron nem nevesített működési költségek, ráfordítások tárgyidőszaki értéke meghaladja a tárgyidőszaki működési célú kifizetések, ráfordítások összesen értékének 10%-át, akkor tételesen kell felsorolni azon egyéb, külön soron nem nevesített működési költségeket, ráfordításokat, melyek értéke meghaladja az alábbi küszöbértéket:
- nagy pénztár esetén 500 000 forint;
- közepes pénztár esetén 250 000 forint;
- kis pénztár esetén 100 000 forint.
Amennyiben a pénztárnak az adott negyedévben nincs szöveges közlendője, akkor a szöveges jelentésben nyilatkoznia kell annak okáról.
71OA1 Pénztári bevételek és egyéb jóváírt bevételek
A tábla kitöltése
Ebben a táblában kell bemutatni a pénztár tárgyidőszaki bevételeit jogcímek és tartalékonkénti részletezésben.
A tábla sorai
71OA1101 Tagi befizetés
Ezen a soron kell szerepeltetni az Öpt. 36. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott tagdíjnak a pénztár által a pénztártag részére nyújtandó nyugdíjszolgáltatások fedezetére szolgáló – a pénztártag számláján jóváírt – az alapszabályban meghatározott részét. Itt kell kimutatni azon összegeket is, amelyeket a pénztár által meghatározott befizetési rendhez igazodva rendszeresen és eseti jelleggel teljesít a tag.
71OA11011 Rendszeres tagdíj
Ebben a sorban kell megadni a tag által, a belépési nyilatkozatban vállalt befizetéseiből származó bevételeket, amelyeket a pénztár alapszabályban rögzített befizetési feltételek alapján a tag rendszeresen teljesített, és azokat a pénztári tartalékok között megosztotta.
71OA11012 Egyéb (eseti) befizetés
Itt kell kimutatni a tag által vállalt tagdíjfizetési kötelezettségén felül, eseti jelleggel teljesített tagi befizetések tartalékok közötti elszámolásának adatait.
71OA1102 Átlépő tagok által hozott tagi követelés
Ebben a sorban, a fedezeti tartalék bevételei között kell bemutatni a más pénztárból átlépő pénztártagok egyéni számlájának fedezetéül kapott pénzeszközöket.
71OA1103 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás
Itt kell bemutatni, a munkáltató és a pénztár által, a fizetési kötelezettség feltételeiről kötött szerződés alapján, a tag által vállalt tagdíj egy részének, vagy egészének átvállalt és jóváírt összegének tartalékok közötti megosztását.
71OA1104 Rendszeres támogatások, eseti adományok
A pénztárba rendszeres, vagy eseti jelleggel a támogató rendelkezése szerint tartalék javára jóváírt, az adott célra juttatott támogatás, adomány összegét kell itt megadni, figyelemmel az Öpt. 17. § (3) bekezdésére.
71OA1105 Az adóhatóság által átutalt összeg (a tag nyilatkozata alapján)
Ezen a soron, a fedezeti tartalék oszlopában kell kimutatni az adóhatóság által – a tag nyilatkozata alapján – átutalt teljes összeget.
71OA1109 Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésének bevétele
Az immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítéséből származó bevételekből az alapszabályban (pénzügyi tervben) meghatározottak szerinti tartalékba helyezendő összegeket kell itt bemutatni.
71OA1110 Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele
Itt kell kimutatni az Öpt. 2. § (4) bekezdés d) pontja szerint a pénztár alapszabályában alaptevékenységként megjelölt szolgáltatások szervezéséhez és nyújtásához kapcsolódóan, arra visszahatóan, a pénztár szolgáltatási kötelezettségén felül nyújtott szolgáltatások ellenértékét. Csak a működési tartalék javára számolható el a kiegészítő vállalkozási tevékenységként végzett szolgáltatások ellenértékeként elszámolt bevétel.
71OA1111 Pénzügyi műveletek bevétele
A Számv.tv. 84. §-a szerinti jogcímeken elszámolt bevételeket kell ebben a sorban bemutatni, jogcímenkénti és tartalékonkénti bontásban.
71OA12 Hitel, kölcsön összegének igénybevétele
A működési tartalékra jóváírt hitelek, kölcsönök összegét, amelyek nem növelik ténylegesen a pénztárvagyont, ebben a sorban kell szerepeltetni.
71OA181 A tárgyidőszakban a pénztári tartalékokon jóváírt, a tagok által fizetett tagdíjbevétel
Ezen a soron kell jelenteni a ténylegesen befolyt, a tárgynegyedév első napjától a tárgynegyedév utolsó napjáig jóváírt azon tagdíjak összegét (ideértve az egységes és a vállalt tagdíjon felüli befizetéseket is), amely nem minősül munkáltatói tagdíj-hozzájárulásnak.
71OA182 A tárgyidőszakban a pénztári tartalékokon jóváírt munkáltatói tagdíj-hozzájárulás
Itt kell kimutatni a ténylegesen befolyt, a tárgynegyedév első napjától a tárgynegyedév utolsó napjáig jóváírt azon tagdíjak összegét (ideértve az egységes és a vállalt tagdíjon felüli befizetéseket is), amely munkáltatói tagdíj-hozzájárulásnak minősül.
71OA2 Pénztári kiadások
A tábla kitöltése
Ebben a táblában kell bemutatni a pénztár tárgyidőszaki kiadásait, tartalékonkénti részletezésben.
A tábla sorai
71OA2101 Fedezeti tartalékot érintő kifizetések
A fedezeti tartalék terhére elszámolt tárgyidőszaki kiadásokat kell ebben a sorban kimutatni.
71OA210111 Egyösszegű szolgáltatások kifizetése
Ezen a soron kell kimutatni a pénztártag részére folyósított díjakkal, költségekkel (ha ilyet felszámít a pénztár) csökkentett egyösszegű nyugdíjszolgáltatás összegét.
71OA210112 Járadékszolgáltatások kifizetése
Itt kell kimutatni a pénztár által folyósított, szolgáltatási szabályzatban – alapszabályban – meghatározott járadékok összegét.
71OA21012 Egyéni számláról történő egyéb kifizetések
A 71OA210121-71OA210126 sorban feltüntetett kiadások összevont értékét kell ebben a sorban megadni.
71OA210121 Várakozási idő letelte, de még a felhalmozási időszakon belüli kifizetés
71OA2101211 Ebből: Tőkekifizetés
Itt kell kimutatnia a pénztárnak a felhalmozási időszakban lévő tagok részére teljesített rész-, vagy egész kifizetésből tőke jogcímen felvett, az adott negyedévben ténylegesen kifizetett összeget. A pénztárnak ezen a soron a tagok részére kifizetett díjakkal, költségekkel (ha ilyet számít fel a pénztár) csökkentett összeget kell kimutatni. (Az itt szereplő összegnek az Szja.-t is tartalmaznia kell.)
71OA2101212 Hozamkifizetés
Itt kell kimutatnia a pénztárnak a felhalmozási időszakban lévő tagok részére teljesített rész-, vagy egész kifizetésből hozam jogcímen felvett, az adott negyedévben ténylegesen kifizetett összeget. A pénztárnak ezen a soron a tagok részére kifizetett díjakkal, költségekkel (ha ilyet számít fel a pénztár) csökkentett összeget kell kimutatni.
71OA210122 Más pénztárba történő átlépő tag által elvitt fedezet
Itt kell kimutatni azokat a díjakkal, költségekkel csökkentett összegeket (ha ilyet felszámít a pénztár), amelyeket a tag egyéni számlájáról a pénztár a tag átlépése miatt a befogadó pénztárba átutalt.
71OA210123 Tagdíj nemfizetés miatt kizárt tag részére kifizetés
Ezen a soron a várakozási idő letelte utáni, a tagdíj nemfizetés miatt kizárt tagok részére teljesített kifizetéseket kell jelenteni.
71OA210124 Kilépés miatti kifizetés
Ezen a soron kell jelenteni a várakozási idő letelte után kilépő tagok részére teljesített kifizetések összegét.
71OA210125 Lejárt tagi kölcsön értékének érvényesítése egyéni számla terhére
Itt kell kimutatni azon lejárt tagi kölcsönök hátralékának (pénztári költségekkel növelt) összegét, amelyet a pénztár erre vonatkozó felszólítása ellenére sem fizetett vissza a tag, és ezt az összeget a pénztár az Öbr. 27. § (6) bekezdése, illetve az alapszabály előírásai szerint a tag egyéni nyugdíjszámlájával szemben – legkésőbb a kölcsön lejáratától számított 180 napon belül – érvényesítette a tárgyidőszakban.
71OA210126 Felszámított költségek
Ezen a soron kell kimutatni a 71OA21012 Egyéni számláról történő egyéb kifizetésekkel kapcsolatban felmerült költségeket.
71OA210214 Kommunikációs költségek
Ezen a soron kell jelenteni a tárgyidőszak folyamán a pénztárnál felmerülő posta, telefon és fax költségeket.
71OA2103 Pénzügyi műveletek ráfordításai
A pénzügyi műveletek ráfordításainak elszámolásánál a Számv.tv. 85. § vonatkozó előírásait kell figyelembe venni.
71OA22 Tartalékok közötti átcsoportosítás
Itt kerülnek kimutatásra a tartalékok egymás közötti elszámolásaiból, visszapótlási kötelezettséggel, illetve végleges, de valódi pénzügyi kiadást nem jelentő tételek.
Elkülönítetten kell kimutatni a pénztár közgyűlése határozatában összegszerűen megszavazott átcsoportosítások összegét is.
71OA3 Azonosítatlan függő befizetések állományának alakulása
A tábla kitöltése
Ezt a táblát csak abban az esetben kell kitölteni, ha a tárgyidőszakban a függő tételek átlagos állománya meghaladja a 100 millió Ft-ot.
A tábla sorai
71OA321 Azonosítatlan, munkáltatóhoz nem rendelhető, egyéni számlára fel nem osztható függő befizetések
Ezen a soron kell kimutatni a pénztár elszámolási betétszámláján jóváírt, de pénztári tartalékokra fel nem osztható, azonosítatlan, munkáltatóhoz nem rendelhető, egyéni számlára fel nem osztható befizetések állományát.
71OA322 Azonosítatlan, munkáltatóhoz rendelhető, de egyéni számlára fel nem osztható függő befizetések
Ezen a soron kell kimutatni a pénztár elszámolási betétszámláján jóváírt, de pénztári tartalékokra fel nem osztható, azonosítatlan, munkáltatóhoz rendelhető, de egyéni számlára fel nem osztható befizetések állományát.
71OA323 Pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések
Ezen a soron kell kimutatni a pénztár elszámolási betétszámláján jóváírt, pénztártaghoz nem rendelhető (pénztártagot nem megillető téves, visszautalásra váró) és egyéb függő befizetések állományát.
71OA33 A 71OA31-ből a tárgyidőszakban azonosított állomány
Ezen a soron kell jelenteni a tárgyidőszak elején fennálló azonosítatlan függő befizetések és azok hozamából (71OA31) a tárgyidőszak folyamán azonosított befizetések állományát.
71OB Pénztári hozamok alakulása
A tábla sorai
71OB1 Befektetési tevékenység bevételei
Itt kell kimutatni az 71OB11-71OB17 sorban feltüntetett bevételek összegét. A befektetési tevékenység bevételei között a működési célú, likviditási és kockázati tartalékokra, valamint a fedezeti tartalékokra elszámolt bevételeket együttesen kell kimutatni.
71OB11 Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek
Ezen a soron kell kimutatni a bankbetétek, a hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok után a kamatfizetéskor kapott kamatokat, a diszkont értékpapírok eladásakor (beváltásakor) a vételára és névértéke közötti különbözetből az eladásig (beváltásig) időarányosan járó összeget, továbbá a kamatozó értékpapírok eladásakor (beváltásakor) érvényesített kamatok összegét.
Kamatjellegű bevételként kell kimutatni a kamatfedezeti ügyletekkel kapcsolatos realizált nyereséget, továbbá az óvadéki repóügylet kapcsán a viszonteladási ár és a vételár közötti különbözet összegében realizált kamatot a repóba vevőnél. Az óvadéki repó és a valódi penziós ügylettel kapcsolatban kapott kamatot csak az ügylet lejártakor lehet bevételként elszámolni. Kamatjellegű bevételként kell kimutatni a Számv.tv. 84. § (5) bekezdés f) pontja szerint a kamatfedezeti ügyletekkel kapcsolatos realizált nyereséget, az óvadéki repóügylet kapcsán a viszonteladási ár és a vételár közötti különbözet összegében realizált kamatot a repóba vevőnél, továbbá a kölcsönbe adott értékpapír után kapott kölcsönzési díjat.
Itt kell a kimutatni a tartósan adott kölcsönök, valamint a pénztár munkavállalói részére nyújtott lakás célú kölcsönök után kapott (járó) kamatok összegét is.
A kapott kamatokat és kamatjellegű bevételek csökkentő tételeként kell kimutatni a kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (beszerzéskor elszámolt) összegét.
71OB12 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)
Itt kell kimutatni a tulajdoni részesedést jelentő befektetések, valamint a hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok és diszkont értékpapírok értékesítésekor, beváltásakor realizált nyereségjellegű különbözeteket. Itt kell továbbá kimutatni az évente tőkét törlesztő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok törlesztésekor elszámolt nyereségjellegű különbözeteket, valamint a külföldi pénzértékre szóló befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok értékesítésekor realizált árfolyamnyereséget is.
71OB13 Befektetési jegyek realizált hozama
Ezen a soron kell kimutatni a befektetési jegyek nettó eszközértéke és névértéke közötti különbözet összegében kapott hozam összegét, továbbá a befektetési alapnak történt eladáskor, beváltáskor a nettó eszközérték és a könyv szerinti érték különbözetében realizált hozamot.
71OB14 Kapott osztalékok, részesedések
Ezen a soron kell kimutatni a befektetett eszköznek, illetve forgóeszköznek minősülő tulajdoni részesedést jelentő befektetések (részvények, üzletrészek) után kapott osztalék, illetve kamatozó részvények után kapott kamat összegét.
71OB15 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei
Itt kell kimutatni a deviza- és valutakészletek forintra történő átváltásával kapcsolatos árfolyamnyereséget, valamint a külföldi pénzértékre szóló követelésekhez és kötelezettségekhez kapcsolódó, az adott üzleti évben pénzügyileg realizált árfolyamnyereséget.
Itt kell kimutatni a nem fedezeti célú elszámolási határidős és opciós ügyletekkel, valamint a nem kamatfedezeti célú, egyéb fedezeti ügyletekkel kapcsolatban elszámolt nyereség összegét, a kapott opciós díjat. A fedezeti célú befektetések között nyilvántartott részesedések, részvények kibocsátójának – kiválás formájában történő – átalakulása során a kiváló gazdasági társaságtól térítés nélkül kapott részesedések, részvények forgalmi (piaci) értékét a fedezeti célú befektetésekkel kapcsolatos bevételek között a részesedések, részvények átadásával egyidejűleg a pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételeként kell elszámolni.
71OB16 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek
Ezen a soron kell kimutatni a tartós befektetési célú ingatlanok bérbeadásából származó bérleti díjak összegét, továbbá a tartós befektetési célú ingatlanok és a továbbértékesítési célra beszerzett ingatlanok eladási árának összegét. Itt kell továbbá kimutatni a fedezeti tartalékból vásárolt, a pénztár elhelyezésére szolgáló ingatlan hasznosítási díjaként a működés anyagjellegű ráfordításával szemben elszámolt összeget.
71OB171 Időarányosan járó kamat
A forintban és devizában elhelyezett bankbetétek, valamint a kamatozó értékpapírok (ideértve a külföldi pénzértékre szóló kamatozó értékpapírokat is) utolsó kamatfizetéstől, a kibocsátástól az értékelés napjáig időarányosan járó kamat összegét, valamint a diszkont értékpapírok vételára és névértéke közötti különbözetből a tárgyidőszakra időarányosan jutó összeget.
71OB172 Járó osztalék
A tulajdoni részesedést jelentő befektetések után az adózott eredményből járó összeget, valamint a kamatozó részvények után járó kamat összegét.
71OB173 Devizaárfolyam-változásából adódó érték különbözet
A valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza, továbbá a külföldi pénzértékre szóló befektetett pénzügyi eszközök és értékpapírok negyedév végi és mérlegfordulónapi értékelésekor a devizában kifejezett piaci érték (a választott devizaárfolyamon átszámított forintértéke) és az eszköz könyv szerinti értéke közötti különbözetből a devizaárfolyam változásából adódó különbözet összegét.
71OB174 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet
Az értékpapírok piaci értéke (a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok felhalmozott kamattal csökkentett piaci értéke) és könyv szerinti értéke közötti különbözet összegét, továbbá a befektetési célú ingatlanok piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet összegét.
71OB2 Befektetési tevékenység ráfordításai
Itt kell kimutatni az 71OB21-71OB27 sorban feltüntetett ráfordítások összegét. A befektetési tevékenység ráfordításai között a működési célú, likviditási és kockázati tartalékra, valamint a fedezeti tartalékokra elszámolt ráfordításokat együttesen kell kimutatni.
71OB21 Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések
Ezen a soron kell kimutatni a rövid lejáratú kötelezettségek között nyilvántartott hitelek és kölcsönök után fizetett, fizetendő (esedékes) kamat összegét.
71OB22 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)
Ezen a soron kell szerepeltetni a tulajdoni részesedést jelentő befektetések (részvények, üzletrészek) értékesítésekor az értékesített befektetés eladási ára és könyv szerinti értéke közötti – veszteségjellegű – különbözetet, valamint a hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok értékesítésekor, beváltásakor az eladási árban lévő kamattal, diszkont értékpapírnál a vételár és a névérték közötti különbözetnek az eladás (beváltás) időpontjáig időarányosan meghatározott összegével csökkentett eladási ára és könyv szerinti értéke közötti – veszteségjellegű – különbözetet. Itt kell továbbá kimutatni az évente tőkét törlesztő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok törlesztéskor elszámolt veszteségjellegű különbözeteket, valamint a külföldi pénzértékre szóló befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok értékesítésekor realizált árfolyamveszteséget is.
71OB23 Befektetési jegyek realizált vesztesége
Ezen a soron kell kimutatni a befektetési jegyek befektetési alapnak történő eladásakor, beváltásakor a nettó eszközérték és a könyv szerinti érték különbözetében realizált veszteséget.
71OB24 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása
Ezen a soron kell kimutatni a deviza- és valutakészletek forintra történő átváltásával kapcsolatos árfolyamveszteséget, a külföldi pénzértékre szóló követeléshez és kötelezettséghez kapcsolódó, az adott üzleti évben realizált árfolyamveszteséget. Itt kell továbbá kimutatni a nem fedezeti célú elszámolási határidős és opciós ügyletekkel, valamint a nem kamatfedezeti célú, egyéb fedezeti ügyletekkel kapcsolatban elszámolt veszteség összegét, a – nem befektetési célú értékpapír beszerzéssel összefüggésben – fizetett opciós díjat.
71OB25 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások
Ezen a soron kell kimutatni a tartós befektetési célú, bérbe adott ingatlanok fenntartásával, működtetésével összefüggésben felmerült költségek – nem a bérbevevő által viselt – összegét, valamint az elszámolt értékcsökkenés leírás összegét. Itt kell továbbá kimutatni a tartós befektetési célú ingatlanok és a továbbértékesítés céljára beszerzett ingatlanok eladáskori könyv szerinti értékét.
71OB26 Vagyonkezelői, letétkezelői díjak
Ezen a soron kell kimutatni a pénztár befektetési tevékenységével összefüggésben felmerült vagyonkezelői díjak, letétkezelői díjak összegét.
71OB2611 Saját vagyonkezeléssel kapcsolatos költségek
Itt kell kimutatnia a pénztárnak a vagyonkezeléssel összefüggő díjak azon részét, amelyek a saját vagyonkezeléssel kapcsolatban merültek fel. A befektetések vagyonarányos költségei között számolhatók el a pénztári eszközök befektetését – részben vagy egészben – saját maga kezelő pénztárnál az e tevékenységet kizárólagosan végző, munkaviszony keretében foglalkoztatott személyek alkalmazásából fakadó személyi jellegű költségek és azok közterhei, a teljes pénztári vagyon és a saját kezelésű vagyon arányában. Erről a pénztárnak a hozamfelosztási szabályzatában kell rendelkeznie. Amennyiben a pénztár saját kezelésű vagyonrésze az 5 milliárd forintot meghaladja, akkor a fenti költségek teljes egészében elszámolhatóak a befektetések vagyonarányos költségei között.
71OB2612 Vagyonkezelőnek számla alapján fizetett díj
Itt kell kimutatni a vagyonkezelési tevékenységgel összefüggésben a pénztár által a vagyonkezelők fizetett alap és sikerdíjak összegét. Elszámoló egységekre alapuló nyilvántartási rendszert alkalmazó pénztárak esetén a vagyonkezelői díjat naponta el kell határolni, míg a sikerdíj elhatárolását havonta kell elvégezni.
71OB262 Letétkezelői díjak
Itt kell kimutatni a pénztár által a letétkezelő részére kifizetett díj összegét. Elszámoló egységekre alapuló nyilvántartási rendszert alkalmazó pénztárak esetén a letétkezelői díjat naponta el kell határolni.
71OB27 Egyéb, befektetési tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások
Ezen a soron kell kimutatni a pénztár befektetési tevékenységével összefüggésben felmerült, korábban nem nevesített ráfordítások, pl. értéktári szolgáltatásokért fizetett díjak, brókeri jutalék összegét.
71OB3 Befektetési tevékenység eredménye
Itt kell kimutatni a 71OB1 és a 71OB2 sorban kimutatott bevételek és ráfordítások különbözeteként elszámolt, a 71OB31, 71OB32 és 71OB33 sorban részletezett pénztári nettó hozamok együttes összegét.
71OB31 Működési célú portfólió hozama
Ezen a soron kell kimutatni a pénztár működési célú befektetési tevékenységével kapcsolatos realizált bevételek és ráfordítások különbözetének összegét, valamint a működési portfólió értékelési különbözetét.
71OB32 Fedezeti célú portfólió hozama
Ezen a soron kell kimutatni a pénztár fedezeti célú befektetési tevékenységével kapcsolatos realizált bevételek és ráfordítások különbözetét, valamint a fedezeti célú portfólió értékelési különbözetét egyéni számla és szolgáltatási tartalék bontásban.
71OB33 Likviditási célú portfólió hozama
Ezen a soron kell kimutatni a pénztár likviditási és kockázati célú befektetési tevékenységével kapcsolatos realizált bevételek és ráfordítások különbözetének összegét, a likviditási tartalék portfoliójának az értékelési különbözetét, az azonosítatlan befizetésekre jutó realizált hozamot és értékelési különbözetet.
71OC Működési és kiegészítő vállalkozási tevekénység eredménye
A tábla kitöltése
A pénztár működési és kiegészítő vállalkozási tevékenységének eredményeként kell kimutatni a pénztár működési tevékenységével kapcsolatban a tárgyévben elszámolt bevételek és – a kiemelt jogcímek szerint részletezett – költségek, ráfordítások különbözetének összegében kimutatott szokásos működési tevékenység eredménye, a működési célú befektetési tevékenység eredménye, a rendkívüli eredmény, valamint a kiegészítő vállalkozási tevékenység adófizetési kötelezettséggel csökkentett eredménye együttes összegét.
A tábla sorai
71OC01 Működési célú bevételek összesen
Itt kell kimutatni az Eredménykimutatás A/10. sorában feltüntetett bevételek összegét.
71OC03 Szokásos működési tevékenység eredménye
Itt kell kimutatni az 71OC1 és 71OC2 sorban feltüntetett bevételek, valamint költségek és ráfordítások különbözetét.
71OC06 Rendkívüli bevételek
Itt kell kimutatni a pénztár működésével kapcsolatban a hitelező által elengedett, valamint az elévült kötelezettség összegét, ha ahhoz beszerzett eszköz nem kapcsolódik, továbbá az ajándékként, a hagyatékként kapott, a többletként fellelt eszközök piaci értékét. Itt kell szerepeltetni a pénztár működése során keletkezett kötelezettségek harmadik személy által – ellentételezés nélkül – átvállalt szerződés (megállapodás) szerinti összegét. Itt kell továbbá kimutatni az Öpt. 31. § (4) bekezdésében meghatározott gazdasági társaságba bevitt vagyontárgyak társasági szerződésben (alapszabályban), annak módosításában meghatározott értékét.
A rendkívüli bevételek között kell elszámolni, de halasztott bevételként időben el kell határolni a térítés nélkül átvett eszközök átadónál kimutatott nyilvántartás szerinti (legfeljebb forgalmi, piaci) értékét, az elengedett, átvállalt kötelezettségek beszerzett eszközökhöz kapcsolódó értékét, továbbá az ajándékként, a hagyatékként kapott, a többletként fellelt eszközök piaci értékét.
71OC07 Rendkívüli ráfordítások
Itt kell kimutatni a pénztár működésével kapcsolatban felmerült, behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelések könyv szerinti értékét, a térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értékét, a térítés nélkül nyújtott szolgáltatások bekerülési értékét, a felszámított, az átvevő által meg nem térített általános forgalmi adóval növelt összegben. Itt kell továbbá kimutatni az Öpt. 31. § (4) bekezdésében meghatározott gazdasági társaságba bevitt vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értékét.
71OC08 Rendkívüli eredmény
Itt kell kimutatni a 71OC06 és 71OC07 sorban feltüntetett rendkívüli bevételek és ráfordítások különbözetét.
71OC09 Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei
Itt kell kimutatni az Öpt. 2. § (4) bekezdés d) pontja szerinti tevékenységből származó bevételek összegét.
71OC10 Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai
Itt kell kimutatni az Öpt. 2. § (4) bekezdés d) pontja szerinti tevékenységgel összefüggésben felmerült – közvetlen, illetve közvetett – költségek és ráfordítások összegét.
71OC11 Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye
Itt kell kimutatni a 71OC09 és 71OC10 sorban feltüntetett bevételek és ráfordítások különbözetét.
71OC12 Adófizetési kötelezettség
Itt kell kimutatni a pénztár kiegészítő vállalkozási tevékenységének eredménye után fizetendő társasági adó összegét.
71OC13 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye
Ezen a soron kell kimutatni a pénztár működési és kiegészítő vállalkozási tevékenysége eredményének adófizetéssel csökkentett együttes összegét (71OC03+71OC05+71OC08+71OC11-71OC12).
71OE Statisztikai adatok
A tábla sorai
71OE04 Tartaléktőke
Ezen a soron a tartaléktőke tárgyidőszaki záró állományát, a tárgyévi működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye nélkül kell szerepeltetni.
71OE05 Tagi lekötéssel érintett összeg
Itt kell kimutatnia a pénztárnak az Öpt. 47. § (7) bekezdése alapján, a tagok által lekötött összeget.
71OE06 Tagi lekötéssel rendelkező tagok száma (fő)
Itt kell kimutatnia a pénztárnak azon pénztártagok számát, akiknek az Öpt. 47. § (7) bekezdése szerint tagi lekötése áll fenn a negyedév fordulónapján. (Ha egy tagnak több tagi lekötése van, azt egynek kell tekinteni.)
71OE07 Megszűnt tagi lekötések száma
Itt kell kimutatnia a pénztárnak azon tagok tagi lekötéseinek negyedév fordulónapján kimutatott számát, akik korábban tagi lekötéssel rendelkeztek, azonban e tagi lekötés – az alább részletezett okok miatt – már megszűnt.
71OE071 Hitelszerződés feltételeinek teljesítésével
Itt kell kimutatnia a pénztárnak azon tagi lekötések számát, amelyek törlését a pénztárnál a tag, a tag halála esetén a kedvezményezett kezdeményezett a tagi lekötéssel biztosított követelés megszűntének egyidejű igazolása mellett. Ez azt jelenti, hogy a tagi lekötéssel fedezett kötelezettséget a tag vagy kedvezményezettje kiegyenlítette.
71OE072 Hitelezői igényérvényesítéssel
Itt kell kimutatnia a pénztárnak azon tagi lekötések számát, amelyek törlését a pénztárnál a hitelszerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén a tagi lekötés jogosultja kezdeményezett a tagi lekötéssel biztosított követelés megszűntének egyidejű igazolása mellett. Ez azt jelenti, hogy a tagi lekötéssel fedezett kötelezettséget a tag, vagy kedvezményezettje nem egyenlítette ki, ezért a hitelintézet azt érvényesítette.
71OE08 Tagi kölcsön összege
Itt kell kimutatnia a pénztárnak a tagok részére nyújtott tagi kölcsön összegét.
71OE081 Ebből: lejárt tagi kölcsön összege
Itt kell kimutatni a pénztárnak azon lejárt tagi kölcsönök összegét, amelyet a pénztár alapszabálya lejárt tagi kölcsönnek minősít. Amennyiben a pénztártag a tagi kölcsönt az alapszabályban meghatározott feltételek szerint, a pénztár erre vonatkozó felszólítása ellenére sem fizeti vissza, a hátralék összegét, valamint a pénztár költségeit a tag egyéni nyugdíjszámlájával szemben – legkésőbb a kölcsön lejáratától számított 180 napon belül – érvényesítheti. A pénztárnak az egyéni számlával szemben már érvényesített tagi kölcsönök összegét (azaz a már kiegyenlített tagi kölcsönöket) nem kell kimutatnia.
71OE091 Lejárt tagi kölcsönnel rendelkező tagok száma (fő)
Itt kell kimutatnia a pénztárnak azon tagok számát, akik tagi kölcsönét a pénztár alapszabálya lejártnak minősítette és azt a tag nem fizette vissza, vagy a pénztár a taggal szemben nem érvényesítette.
71OE10 A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok száma (fő)
Ebben a sorban kell kimutatni azon tagokat, akiket a pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősít. Eltérő rendelkezés hiányában azon (felhalmozási időszakban lévő, illetve már nyugdíjas, de további tagdíjfizetési kötelezettséget vállaló) tagok, akik tagdíjfizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget.
71OE12 Felhalmozási időszakban kifizetés igénybevételére jogosultak vagy egy éven belül jogosulttá váló tagok száma (fő)
Itt kell kimutatni azon tagok számát, akik kifizetés igénybevételére jogosultak (azaz a 10 éves felhalmozási idejük lejárt), vagy egy éven belül jogosulttá válnak (azaz egy éven belül elérik a 10 éves felhalmozási időt, vagy egy éven belül nyugdíjszolgáltatásra válnak jogosulttá). Amennyiben a tag részkifizetést vett igénybe a 10 éves várakozási idő lejárta után, akkor is e sorban kell szerepeltetni, mivel bármikor megszüntetheti tagsági jogviszonyát.
71OE18 Pénztári alkalmazottak létszáma (fő)
A pénztári alkalmazottak statisztikai állományi létszámán túl, tartalmazza a nyilvántartó alkalmazásában álló, pénztár részére nyilvántartási feladatokat ellátó személyek számát is. Ha egy alkalmazott több pénztár részére is ellát feladatot, akkor a munkaidő-ráfordítás arányában kell az egyes pénztárak létszámánál figyelembe venni.
71OE14 Hozamkifizetésben részesült tagok száma (fő)
Itt kell kimutatnia a pénztárnak azon tagok számát, akik a várakozási idő letelte, de még a felhalmozási időszakon belül csak hozamkifizetésben részesültek. Azon tagokat, akik hozam és tőkekifizetésben is részesültek a tőkekifizetésben részesült tagok között kell feltüntetni.
71OE15 Tőkekifizetésben részesült tagok száma (fő)
Itt kell kimutatnia a pénztárnak azon tagok számát, akik a várakozási idő letelte, de még a felhalmozási időszakon belüli mind tőke, mind hozamkifizetésben részesültek (egyszerre volt tőke és hozamkifizetés is). A tagi lekötés miatt érvényesített, egyéni számlát érintő csökkenést nem itt kell kimutatni. Amennyiben a kifizetésre két negyedévben kerül sor, akkor két negyedévben kell itt adatot szerepeltetni a kifizetésről.
71OE20 Pénzügyileg realizált és működési tevékenységre jóváírt összegek Ezen a soron kell kimutatnia a pénztárnak a befolyt, működési tevékenység bevételeként elszámolt és a működési kiadások finanszírozására felhasználható összeget.
71OE21 Pénzügyileg teljesített, működéssel összefüggő kiadások
Ezen a soron kell jelenteni a pénztárnak a működési tevékenység terhére pénzügyileg teljesített kiadások összegét.
71OF Taglétszám alakulása
A tábla sorai
71OF221 Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárból
Ezen a soron kell jelenteni azon átlépő tagok számát, akik a befogadó pénztárhoz a tárgyidőszakban jelentették be a másik önkéntes nyugdíjpénztárból történő átlépési szándékukat.
Az átlépő tagokat csak egy negyedévben kell átlépőként jelenteni, abban az esetben is, ha az átlépés lebonyolítása több negyedévet érint.
71OF311 Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárba
Ezen a soron kell jelenteni azon átlépő tagok számát, akik a tárgyidőszakban jelentették be a másik önkéntes nyugdíjpénztárba történő átlépési szándékukat. Az átlépő tagokat csak egy negyedévben kell átlépőként jelenteni, abban az esetben is, ha az átlépés lebonyolítása több negyedévet érint.
71OF41 Aktív taglétszám
Ezen a soron kell jelenteni, az időszak végi taglétszámból azon tagok számát, akik a rendszeres tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget téve (azaz nincs 6 hónapon túli tagdíjfizetési elmaradásuk), a pénztár aktív tagjai (Aktív taglétszám = Taglétszám időszak végén - Passzív taglétszám).
71OF42 Passzív taglétszám
Passzív taglétszám alatt az időszak végi taglétszámból a járadékot igénybe vevő (71OF421), tagdíjat nem fizető (71OF422) tagok számának összege értendő.
71OF422 Tagdíjat nem fizető
Ebben a sorban nem a pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok számát kell jelenteni, hanem minden olyan tagot, aki 6 hónapon túli tagdíjfizetési elmaradással rendelkezik.
71OGA A pénztár egészére számított bruttó és nettó hozamráták, valamint referenciahozamok alakulása (%)
A tábla kitöltése
Ezt a táblát minden pénztárnak – beleértve a választható portfóliós rendszert működtető pénztárakat is – ki kell tölteni.
71OGB Tárgyidőszaki hozamráta adatok a választható portfóliókra
A tábla oszlopai
1. oszlop: Portfólió azonosító kódja
A tábla ezen oszlopa a választható portfóliók azonosító kódját tartalmazza. A kód az adatszolgáltató által kialakított, a választható portfóliót azonosító négyjegyű szám. Ugyanazt a választható portfóliót mindig azonos kódszámmal kell jelölni, új választható portfólió bevezetésekor a pénztárnak új azonosító kódot kell alkalmaznia.
71OI Elszámoló egységek alakulása
A tábla kitöltése
Ebben a táblában szerepeltetni kell a választható portfoliókat és a függő portfoliót. A táblában külön kell feltüntetni az előző negyedév záró, pénztárnál nyilvántartott elszámoló egység számát és árfolyamát és a kettő szorzataként az előző negyedéves pénztárnál nyilvántartott záró nettó piaci értéket, valamint a tárgynegyedév záró elszámoló egység számát és árfolyamát és a kettő szorzataként a tárgynegyedéves záró nettó piaci értéket.
A tábla oszlopai
1. oszlop: Portfólió azonosító kódja
A tábla ezen oszlopa a választható portfóliók azonosító kódját tartalmazza. A kód az adatszolgáltató által kialakított, a választható portfóliót azonosító négyjegyű szám. Ugyanazt a választható portfóliót mindig azonos kódszámmal kell jelölni, új választható portfólió bevezetésekor a pénztárnak új azonosító kódot kell alkalmaznia.
71OJ Befektetések főbb adatai földrajzi megoszlás szerint
A tábla kitöltése
Itt kell kimutatni az egyes értékpapírokat, befektetéseket könyv szerinti és piaci értéken, valamint a részvények és egyéb változó hozamú értékpapírok (minden olyan értékpapírt ezen kategóriába kell sorolni, amely nem fix hozamú) esetén, piaci értéken. Az elhatárolás alapja, hogy az adott értékpapír kibocsátására mely országban került sor.
71OL Kezelt vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása
A tábla oszlopai
1. oszlop: Vagyonkezelő azonosító kódja
A vagyonkezelők azonosítására az adószámuk első 8 számjegyét kell alkalmazni.
4. oszlop: Kezelt vagyon összege (ezer Ft)
A negyedév végi állomány piaci értéken, vagyonkezelőnként.
71ON A tagi számlák és az azonosítatlan (függő) befizetések portfóliójának befektetési eredménye
A tábla kitöltése
Ezt a táblát csak a nagy pénztárnak kell kitöltenie.
Ebben a táblában a tagi követelések fedezetét képező befektetésein, ezen belül a vagyonkezelésbe adott és saját befektetett eszközein, valamint az azonosítatlan (függő) befizetések befektetésein elért, nettó hozamot kell bemutatni, eszközcsoportonkénti bontásban.
A tábla sorai
71ON12 Értékpapírok
Valamennyi befektetési jegyet és kockázati tőkealap-jegyet itt kell figyelembe venni, még akkor is, ha ingatlanba történő befektetés van mögöttük.
A 71ON19 Követelés értékpapír-ügyletekből és a 71ON20 Kötelezettség értékpapír-ügyletekből sort az Övhr. 30. §-a alapján a devizára szóló értékpapírokhoz kapcsolódó követelések és kötelezettségek értékelése vonatkozásában kell kitölteni.
71OR Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedésének megoszlása a tárgyidőszak végén
A tábla kitöltése
Ezt a táblát csak a nagy pénztárnak kell kitöltenie.
Ebben a táblában azokat a közvetlen, más vállalkozásokban fennálló tulajdonosi részesedéseket kell bemutatni vállalkozások szerinti bontásban, amelyek a pénztár működési tartalékát érintik.
71OS Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek
A tábla kitöltése
A táblában az időszak végén fennálló, nem tagokkal szembeni és nem értékpapírokhoz kapcsolódó követeléseket és kötelezettségeket kell bemutatni a pénztár egészére vonatkozóan.
Az azonosítatlan (függő) tételek állományát a táblában nem kell szerepeltetni. Tételesen csak azokat a partnereket kell felsorolni, amelyekkel szemben összesítve 500 ezer forintnál nagyobb a követelés, kötelezettség teljes állománya.
A tábla sorai
71OS12 További követelések együttesen
Azon partnerekkel szembeni követelések összesített értéke, amelyekkel szemben a követelés állománya nem éri el az 500 ezer forintot.
71OS22 További kötelezettségek együttesen
Azon partnerekkel szembeni kötelezettségek összesített értéke, amelyekkel szemben a kötelezettség állománya nem éri el az 500 ezer forintot.
71OT Rendszeres támogatások, eseti adományok
A táblában a tárgyidőszakban működési illetve likviditási célra jutatott támogatás, adomány összegét kell szerepeltetni. Az Öpt. 17. § (3) bekezdése alapján jóváírt tételeket összevontan, egy összegben kell jelenteni.
72OA Portfólió állomány választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál
A tábla kitöltésénél a 72OB táblánál leírtakat kell figyelembe venni.
72OB Portfólió állomány választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál
A tábla sorai
72OB223 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír
Ezen a soron kell megadni a befektetési jegyek értékét, ideértve a kockázati tőkealap és magántőke alap befektetési jegyeit is, tekintettel arra, hogy a Kbftv. alapján ezen eszközök befektetési jegynek minősülnek.
A tábla oszlopai
1. oszlop
Itt kell megadni az egyes értékpapírok ISIN kódját. Amennyiben egy értékpapír nem rendelkezik ISIN kóddal, akkor a vagyonkezelő által megadott azonosítót kell itt megadni.
2. oszlop
A pénzeszközök esetén ebben az oszlopban a szerződött hitelintézet nevét is fel kell tüntetni.
3. oszlop
A táblában minden pénzben kifejezendő adatot ezer forint nagyságrendben kell megadni.
A nem kötvény-típusú értékpapírok árát is ezer forintban, 6 tizedesjegy pontossággal kell szerepeltetni.
A kötvény-típusú értékpapírok esetében az időarányos kamatot is tartalmazó (bruttó) piaci árfolyamot a névérték %-ában kifejezve, együtthatós formában kell jelenteni. Példa a kötvény árfolyamának megadására: ha egy kötvény piaci árfolyama 98,27%, akkor a táblába 0,982700-t kell beírni.
A befektetési jegyeknél az egy jegyre jutó nettó eszközértéket is ezres nagyságrendben kell jelenteni.
5. oszlop
A darabszámra vonatkozó adatokat mindig egy darab nagyságrendben kell megadni.
A határidős ügyletek esetén a névérték oszlopban azt a devizamennyiséget kell jelenteni, amelyre a határidős ügylet irányul, tehát pl. 100 000 USDHUF esetén a 100 000 USD. A névértéket ezer forintra átszámítva kell megadni a fordulónapi MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam felhasználásával úgy, hogy a vételi pozíciókat pozitív, az eladásiakat negatív előjellel kell feltüntetni.
71OPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. és 71OPA2 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.
A táblák kitöltése
A táblákban az adatszolgáltató magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó, a panasznyilvántartó rendszerben rögzített azon fogyasztói panaszokat kell bemutatni, amelyek az adatszolgáltatóhoz (akár fiókon, ügyfélszolgálaton stb. keresztül) írásban (papíralapon vagy elektronikus úton) érkeztek be, vagy ott szóban (telefonon vagy személyesen) hangzottak el.
Nem kell szerepeltetni azokat a szóbeli panaszokat, amelyeket a szolgáltató azonnal megvizsgált és szükség szerint orvosolt, amennyiben a fogyasztó nem jelezte, hogy panasza kezelését vitatja.
Ha egy panasz több panasztípusba is besorolható, akkor a panasz elsődleges témája szerint kell a besorolást elvégezni.
71OPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.
A tábla oszlopai
Az 1-10. oszlopok határozzák meg a panaszügyek főbb típusok szerinti megoszlását a következők szerint:
1. oszlop: Tagsági jogviszony létrejötte (Tagszervezői panaszok nélkül)
A tag tagsági jogviszony létrejöttéhez kapcsolódó panaszok száma (a tagszervező személyre, vagy szervezetre, tagszervező eljárására tett panaszok nélkül). A pénztárváltáshoz kapcsolódó panaszokat is itt kell jelenteni.
2. oszlop: Tagszervezési tevékenység
A tagszervező személyre vagy szervezetre, tevékenységére tett panaszokat kell megjelentetni.
3. oszlop: Egyéni számlaértesítők, számlaegyenleg vitatása
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyek az egyéni számlán nyilvántartott egyenleghez, illetve az egyéni számlaértesítők, kimutatások adattartalmához, kiküldésének határidejéhez stb. kapcsolódóan küldenek a panaszosok.
4. oszlop: Adóigazolások
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket az adóigazolások adattartalmához, kiküldésének határidejéhez stb. kapcsolódóan küldenek a panaszosok.
5. oszlop: Tagdíjelszámolások
(munkáltatói adatszolgáltatás, befizetés, korrekció)
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket a tagdíjelszámolásokkal kapcsolatban küldenek a panaszosok.
6. oszlop: Hozamok
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket a tagi számlán vagy számlaértesítőjén feltüntetett hozam, értékelési különbözet és egyéb befizetéshez kapcsolódó adattartalommal kapcsolatban küldenek a panaszosok.
7. oszlop: IT rendszerhiba
A szolgáltató informatikai háttér-rendszerére, különös tekintettel a számlavezető- és nyilvántartási rendszer hibájára, elérhetetlenségére vonatkozó panasz.
8. oszlop: Szolgáltatások
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket a szolgáltatások elszámolásával, összegszerűségével, pénzügyi rendezésével kapcsolatban küldenek a panaszosok.
9. oszlop: Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket (a szolgáltatások kifizetésének kivételével) az pénztártagság egyéb jogcímen való megszűnéséhez kapcsolódó (elhunyt, átlépő, kilépő, esetleg kizárt tag stb.) elszámolással, összegszerűséggel, pénzügyi rendezéssel kapcsolatban küldenek a panaszosok.
10. oszlop: Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére
(a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül)
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket a tagok, munkáltatók részére nyújtott írásbeli, ügyfélszolgálati, honlapos tájékoztatás adattartalmával, határidejével kapcsolatban küldenek a panaszosok.
11. oszlop: Egyéb
Az előzőekben nevesítetteken kívüli, a pénztár által kiemelten kezelt, egyedi vagy rendkívüli körülmény alapján felmerült panaszügyek megjelenítésére szolgáló adatmező.
71OPA2 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.
A tábla kitöltése
A tábla kitöltésénél a peresített panaszügyeket is számításba kell venni.
A tábla sorai
A 71OPA21 sorban a tárgyidőszakban lezárt panaszügyek darabszámát kell megadni, amelyet tovább kell részletezni a panasz típusa (71OPA212), a panaszkezelés időtartama (71OPA213), és a panaszügyek megalapozottsága (71OPA214) szerinti bontásban.
A 71OPA22 alábontó soraiban az időszak végén még lezáratlan, folyamatban lévő panaszügyeket kell jelenteni panasztípusonkénti bontásban.
71OPA231 Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő)
Ezen a soron kell megadni, hogy a tárgyidőszakban hány fő foglalkozik teljes munkaidőben a panaszügyekkel, panaszkezeléssel, akár munkavállalóként, akár egyéb megbízás vagy kiszervezés keretében (tárgyidőszak végi állományi létszám).
A 71OPA232 Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft)
A tárgyidőszak során pénzügyileg teljesített kártérítés összege, függetlenül attól, hogy a kártérítés összegét jogerős ítélettel, illetve peren kívüli megállapodással vagy a pénztár önkéntes döntése alapján állapították meg.
A kártérítés összegét ezer forintban egészre kerekítve kell megadni.
71OPA2331Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma
A tárgyidőszakban a pénztárt mint panaszoltat érintő ügyek száma, amelyek kapcsán a Pénzügyi Békéltető Testület az eljárását megindította, és erről a tárgynegyedévben értesítette a pénztárt.
71OPA2332 Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban
Azon ügyek száma, amelyekkel kapcsolatban a pénztár a tárgynegyedévben alávetési nyilatkozatot tett, függetlenül attól, hogy az eljárás mikor indult.
71OPA2333 Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban
A tárgyidőszakban azon ügyek száma, amelyekben a pénztár a Pénzügyi Békéltető Testület döntését (határozatát, ajánlását) teljes körűen végrehajtotta, függetlenül attól, hogy az eljárás mikor indult.
71OPA2334 Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban
A tárgyidőszakban a Pénzügyi Békéltető Testület elé került ügyek száma, amelyekkel kapcsolatban a pénztár egyezségre jutott a panaszossal, függetlenül attól, hogy az eljárás mikor indult.
71OPI Informatikai adatok
A táblában az adatszolgáltató informatikai rendszerének működési kontroll környezetével kapcsolatos adatokat kell jelenteni.
A táblában használt fogalmak:
Felhőszolgáltatás: a számítási felhőre irányuló számítástechnikai tevékenység, amikor olyan állományokkal és programokkal dolgozik a pénztár, amelyek fizikailag nem a pénztár saját számítógépén, hanem egy külső szolgáltató által üzemeltetett, elosztott környezetben találhatók meg, melyet a pénztár, az adatok pontos helyének ismerete nélkül, távoli hálózati hozzáféréssel ér el.
Nyilvántartási rendszer: a tagi törzsadatok és az egyéni számlák forgalmának, valamint a pénztár tevékenységével kapcsolatos számviteli események rögzítésére szolgáló elektronikus nyilvántartás. A nyilvántartási rendszer tartalmazza a pénztártaghoz kapcsolódó összes törzsadatot (pl. személyes és azonosító adatok, tagsági jogviszonyra vonatkozó adatok, kedvezményezett jelölések, rendelkezések), pénzügyi (pl. hozamfelosztás, nem fizető tagok befektetési eredményéből a működési és likviditási tartalékra jutó rész elvonása) és számviteli jellegű (pl. függő tételek felosztása, elszámoló egységek nyilvántartása) elszámolást, ideértve a pénztár teljes körű főkönyvi könyvelési és analitikus nyilvántartásait is.
Értékpapír nyilvántartó rendszer: a pénztár által működtetett rendszer, amelyben a pénztár nyilvántartja a pénztár portfóliójában lévő eszközök portfóliónkénti (beleértve a működési, likviditási, szolgáltatási és függő portfóliókat) értékpapírjait és azok tranzakcióit. Amennyiben a pénztár saját értékpapír nyilvántartó rendszert működtet, akkor annak – az esetlegesen szükséges egyeztetéseket követően – a letétkezelő által vezetett értékpapír nyilvántartó rendszerben lévő adatokkal való egyezőséget kell mutatnia.
A tábla sorai
Amennyiben egy adott tevékenységet a pénztár kiszervezett, abban az esetben az adatszolgáltatás a kiszervezést végző személyre vonatkozik (az 71OPI011-71OPI016 sor kivételével).
A 71OPI011-71OPI16 sorban a pénztár alkalmazottainak, továbbá a pénztárnál rendelkezésre álló, teljes, vagy részmunkaidős informatikai tevékenységet, illetve informatikai üzemeltetést végző munkatársak konkrét számát kell megadni.
A 71OPI022 sorban azt kell megjelölni, hogy a pénztár informatikai belső ellenőrzését ellátó személy rendelkezik-e auditori minősítéssel, és ha igen, milyennel.
Az időpontra vonatkozó kérdések esetén konkrét dátumokat kell megadni függetlenül attól, hogy a válaszként adott dátum az aktuális negyedéven kívül esik vagy nem.
A 71OPI052-71OPI054 sor esetén, amennyiben a pénztár nem működtet tagi lekérdezést támogató internetes felületet, akkor válaszként „NA” rövidítést kell szerepeltetni.
Az elérhetőségi adatoknál (71OPI091-71OPI096 sor) a pénztár informatikai vezetőjének és biztonsági felelősének a pénztári e-mail címét és telefonszámát kell megadni. Amennyiben a pénztárnál nincs olyan személy, aki az adott területtel, kérdésekkel foglalkozik, akkor a cellák üresen hagyhatók.
Az 71OPI071 sorban, ha több, a kérdés szempontjából releváns jelentés is készült, akkor az adott negyedévben az informatikai rendszer biztonságának ellenőrzése szempontjából a legfontosabb jelentés szerzőjét és a jelentés címét kell megadni.
71OPM Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok
A tábla kitöltése
A táblában a pénztár Pmt. hatálya alá eső tevékenységére vonatkozó, a Pmt. szerinti belső szabályzat alapján lefolytatott eljárások keretében összegyűlt információkról kell adatot szolgáltatni.
A táblában az ügyfelekre – a természetes személyekre és egyéb (gazdasági társaságok, egyéb jogi személyek, egyéni vállalkozások stb.) személyekre – vonatkozó adatokat összesítve, a Pmt. előírásai szerint kell bemutatni.
Devizaügylet esetén az adott tranzakció lebonyolításakor érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon számított összegen kell szerepeltetni.
A halmozott oszlopokban az adott ügyletek, szerződések lebonyolításakor érvényes árfolyamokon elszámolt összegeket nem kell külön átszámolni, hanem csak összeadni.
A táblában használt fogalom:
Kiemelt közszereplő: a Pmt. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személy.
A tábla sorai
71OPM01 Nem teljes körűen átvilágított ügyfél
Az adott negyedév végén azon ügyfelek számát tartalmazza, amelyeknél a pénztárnak nem áll rendelkezésre ügyfeléről az összes szükséges adat, a Pmt. 8. §-ában előírt és annak megfelelő nyilatkozat a tényleges tulajdonosról vagy a Pmt. 16. §-ában előírt kiemelt közszereplői státuszra vonatkozó nyilatkozat.
71OPM011 Ebből ügyfélkövetelés
A 71OPM1 sorból az ügyfélkövetelést kell feltüntetni.
Ügyfélkövetelés: az ügyfélnek az pénztárral szemben fennálló követelése az adott tárgyidőszak végén, azaz tagi számla aktuális értéke, illetve a szolgáltatási tartalékból a tagnak a járadékszolgáltatási időszak végéig még járó követelés összege. Az ügyfélkövetelés nem nettósítható.
71OPM012 Ebből: ügyfél- kötelezettség
A 71OPM1 sorból az ügyfél-kötelezettséget kell feltüntetni.
Ügyfél-kötelezettség: az ügyfél összes tartozása az intézménnyel szemben, itt célszerű kimutatni az ügyfélnek az pénztárral szemben a tárgyidőszak végén fennálló esetleges díjtartozását is. Az ügyfél-kötelezettség nem nettósítható.
71OPM02 Összes ügyfél átvilágítás
Az összes ügyfél-átvilágítás sorban kell feltüntetni a negyedév során elvégzett egyszerűsített, fokozott vagy normál ügyfél-átvilágítások összesített számát. Amennyiben az ügyfél átvilágítása során, azonos eljárásban egyidejűleg több kapcsolódó személy azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése, valamint nyilatkoztatása is megtörténik (pl. képviselő, rendelkezésre jogosult, meghatalmazott, kedvezményezett), azt egy átvilágítási eljárásnak kell tekinteni.
71OPM021 Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás
Az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás sorban kell feltüntetni a Pmt. 12. és 13. §-a alapján egyszerűsített ügyfél-átvilágítások számát.
71OPM022 Fokozott ügyfél-átvilágítás
A fokozott ügyfél-átvilágítás sorban kell feltüntetni a Pmt. 14-16. §-a alapján fokozott ügyfél-átvilágításon átesett ügyfelek számát.
71OPM0221 Ebből kiemelt közszereplő ügyfél (PEP) átvilágítása
A kiemelt közszereplő ügyfelek átvilágítása sorba azon átvilágítások számát kell beírni, amelyeknél a szolgáltató a Pmt. 16. §-a alapján megállapította, hogy az ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül.
71OPM023 Normál ügyfél-átvilágítás
A normál ügyfél-átvilágítás sorban kell feltüntetni az átvilágítás alapeljárását meghatározó, a Pmt. 7-9. §-ában rögzített szabályok alapján lefolytatott átvilágítások számát.
71OPM0231 Ebből: kiegészítő intézkedések alkalmazásával lefolytatott normál ügyfél átvilágítás
A kiegészítő intézkedések alkalmazásával lefolytatott normál átvilágítás sorban azon ügyfél-átvilágítások számát kell megadni, amelyek esetében a Pmt. 7-9. §-ában előírtakhoz képest a pénztár, az általa azonosított kockázatok figyelembevételével, további információk beszerzését, kiegészítő kontrollok alkalmazását írja elő eljárásai során (pl. a minimum adatkör helyett a maximum adatkör, illetve további információk rögzítése, üzleti kapcsolat létesítésének vezetői engedélyhez kötése, ügyféladatok ellenőrzése adatbázisok igénybevételével, nyilatkoztatás vagy dokumentumokkal történő alátámasztás kérése az eszközök eredetére vonatkozóan).
71OPM031 Üzleti kapcsolat létesítésekor történő vagy az első szolgáltatás nyújtása előtti átvilágítás
Az üzleti kapcsolat létesítésekor vagy az első szolgáltatás nyújtása előtt történt átvilágítás sorban kell szerepeltetni azon ügyfelek számát, akiket mint új ügyfelet, átvilágított a pénztár.
71OPM032 Hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű, eseti ügyfél által kezdeményezett ügyleti megbízás miatti átvilágítás
A sorban azon ügyfelek számát kell szerepeltetni, akiket az adott negyedévben kizárólag amiatt világított át az adatszolgáltató, mert hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakciót kezdeményeztek és az ügyleti megbízást megelőzően nem voltak szerződött ügyfelek vagy meghatalmazottak. A pénztár belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is megtörténhet. Az adott sorban a ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát kell feltüntetni.
71OPM033 Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillió-hatszázezer forintot meghaladó összegű, eseti ügyfél által kezdeményezett ügyleti megbízás miatti átvilágítás
Itt kell szerepeltetni azon ügyfelek számát, akiket az adott negyedévben amiatt világítottak át, mert több egymással összefüggő olyan ügyleti megbízást kezdeményeztek, melyek együttes összege meghaladta a hárommillió-hatszázezer forintot. Az intézmény belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is megtörténhet. Az adott sorban a ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát kell feltüntetni.
71OPM034 Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele
A sorban a más szolgáltató által végzett és a pénztár által elfogadott átvilágítások számát kell feltüntetni.
71OPM041 Saját bejelentések
A saját bejelentések: darabszám és összeg oszlopban a pénztár által a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére az adott negyedévben küldött bejelentések száma és a bejelentések teljes értékét kell feltüntetni. A bejelentett összeg az adott tranzakcióban szereplő összeg, amelyet az ügyfél a pénztárnak átadott, vagy az ügyfél részére kifizetésre került.
71OPM042 Bejelentésekből devizában lebonyolított összeg
Azon ügyletek számát és értékét kell megadni, melyeket a pénztár devizában bonyolított le.
71OPM05 Bejelentésekből felfüggesztett tranzakciók
A sorban azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek során a pénztár a Pmt. 24. §-a alapján felfüggesztést alkalmazott.
71OPM06 Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések
Ebben a sorban a bíróságok által pénzmosás miatt zárolt számlák számát és összegét kell feltüntetni.
71OPM07 Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés
Azokat a bejelentéseket kell feltüntetni, amelyeket a pénztár a terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatt tett. A sorban szerepeltetni kell a pénztár uniós korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos ügyben megtett bejelentéseit is, amennyiben a bejelentés EU terrorista listán szereplő személyre vonatkozik.
71OPM08 Terrorista listák alapján zárolt követelések
A terrorista lista alapján zárolt követelések sorban azt az ügyfélszámot és azok teljes ügyfélkövetelését kell feltüntetni, amelyet a pénztár az ügyfél terrorista listán való szereplése miatt az adott negyedévben zárolt és ezt a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak, mint illetékes hatóságnak bejelentett. (Az aktuális terrorista listák az MNB honlapján a Pénzmosás ellen/Fontos listák menüpont alatt érhetők el.)
71OPM09 Szankciós lista alapján zárolt követelések
A szankciós lista alapján zárolt követelések sorban azt az ügyfélszámot és azok teljes ügyfélkövetelését kell feltüntetni, amelyet a pénzügyi vállalkozás az ügyfél valamely, általa alkalmazott szankciós listán való szereplése miatt az adott negyedévben zárolt, és ezt a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak mint illetékes hatóságnak bejelentett.
71OPM10 Megbízás elmaradása miatti adatközlésre kötelezés
A negyedév végén azon ügyfelek számát tartalmazza, akiket az adataikban bekövetkezett változások közlésére köteleztek, mivel a pénztár által vezetett számla javára és terhére két naptári évet elérő időtartam alatt megbízás teljesítésére nem került sor.
V.
Az éves jelentés tábláira vonatkozó részletes szabályok
1.    Az éves jelentés táblái
Általános szabályok
A táblák kitöltésekor az adatok tartalmára, értékelésére vonatkozóan a Számv.tv., illetve az Övhr. előírásait kell alkalmazni. A jelentésben szereplő mérlegtáblák (73ME, 73MF) az Övhr. 1. melléklete, az eredménykimutatás táblák (73OA,73OB,73OC) az Övhr. 3. melléklete struktúráját követik.
A felügyeleti mérlegben és a kapcsolódó jelentésekben kimutatott állományoknak meg kell egyezniük a vonatkozó időszaki főkönyvi kivonat, és analitikák tárgyévi forgalmi és a tárgyév végén fennálló állományi adataival.
A táblákban a tárgyévi adatok mellett az előző év adatait is be kell mutatni.
73ME Mérleg - Eszközök
73MF Mérleg - Forrás
73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége
73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete
73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet
73OD Cash-Flow kimutatás
A tábla kitöltése
A pénztár pénzmozgásaiban bekövetkezett változásokat kell bemutatni a táblában rögzített jogcímek szerinti bontásban, melyekhez olyan korrekciós tételeket kell alkalmazni, amelyek segítségével – a levezetés alapján mutatkozó – halmozódások kiszűrésre kerüljenek.
A pénztár cash-flow kimutatásának előírt szerkezetét az Övhr. 5. melléklete tartalmazza.
A magánnyugdíjpénztárat is működtető önkéntes nyugdíjpénztár a cash-flow kimutatást az önkéntes nyugdíjpénztári tevékenység vonatkozásában az Övhr. 5. melléklete szerint, a magán-nyugdíjpénztári tevékenység vonatkozásában az Mvhr. 3. melléklete szerint köteles elkészíteni.
A cash-flow kimutatásban a tárgyévi adatok mellett az előző év adatait is be kell mutatni.
73OEA Fedezeti céltartalék
A tábla kitöltése
A tábla előírt tartalmát és szerkezetét az Övhr. 6. melléklet A) része tartalmazza. A táblában a tárgyévi adatok mellett az előző év adatait is be kell mutatni.
73OEB Likviditási tartalékok
A tábla kitöltése
A tábla előírt tartalmát és szerkezetét az Övhr. 6. melléklet B) része tartalmazza.
73OEC Céltartalékok állománya összesen
A tábla kitöltése
A tábla előírt tartalmát és szerkezetét az Övhr. 6. melléklet C) része tartalmazza.
73OF A taglétszám alakulása
A tábla kitöltése
A táblában kell levezetni a taglétszámnak a tárgyidőszaki nyitó létszámához viszonyított változásokat, a növelő és csökkentő hatásokat jogcímek szerinti bontásban. Ki kell mutatni a záró taglétszámból a tagdíjat nem fizető, a járadékot igénybevevő tagok számát, valamint a nők és férfiak időszak végi taglétszámát is.
2.    Az egyesített (összesített) éves beszámoló (jelentés) táblái
Az Övhr. 4. § (7) bekezdése alapján egyesített (összesített) éves pénztári beszámolót is köteles készíteni az a pénztár, amely magánnyugdíjpénztárat is működtet.
A jelentés tábláinak kitöltésekor az adatok tartalmára, értékelésére vonatkozóan a Számv.tv., illetve az Övhr. előírásait kell alkalmazni. A jelentésben szereplő mérlegtáblák (73KME, 73KMF) az Övhr. 2. melléklete, az eredménykimutatás táblák (73KA,73KB, 73KC, 73KD) az Övhr. 4. melléklete struktúráját követik.
73KME Mérleg – Eszközök
73KMF Mérleg – Források
73KA Eredménykimutatás – Pénztár működési tevékenysége
73KB Eredménykimutatás – Pénztári szolgáltatások fedezete
73KC Eredménykimutatás – Likviditási és kockázati fedezet
73KD Eredménykimutatás – Függő befizetések befektetési hozamának fedezete (csak magánnyugdíjpénztáraknál)
3.    A biztosításmatematikai statisztikai jelentés táblái
74OA Taglétszám alakulása korévenként
74OC Szolgáltatást igénybe vevők létszáma korévenként
VI.
Hozamráták közzétételével kapcsolatos jelentés
A jelentés táblái:
74OHA Választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárak hozamráta adatai
74OHB Választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárak hozamráta adatai
A pénztár ezen táblák kitöltésével tesz eleget az Öbr. 24. § (2) bekezdése előírásainak.
VII.
Pénzügyi terv jelentés
Az Öpt. 34. és 35. §-a rendelkezik az önkéntes nyugdíjpénztárak által készítendő pénzügyi terv szabályairól. Ezen belül az Öpt. 34. § (3) bekezdése írja le a pénzügyi tervvel szemben támasztott tartalmi követelményeket.
1. A pénzügyi terv jelentés táblái:
75OA1 Fedezeti tartalék
75OA2 Likviditási tartalék
75OA3 Működési tartalék
75OA4 Taglétszám, tagdíj alakulása
75OA5 Befektetések
A táblák kitöltésére vonatkozó részletes szabályok
75OA1 Fedezeti tartalék
A tábla sorai
75OA1121 Tagdíjbevétel
Tagdíjbevétel = Tagdíjfizetők (Nyitó+Záró)/2 × Átlagos tagdíjbevétel/1000 × fedezeti tartalékra jutó hányad × az időszak hónapjai száma.
75OA1122 Tagok egyéb befizetése
Tagok egyéb befizetése = Tagdíjfizetők (Nyitó+Záró)/2 × Egyéb befizetés/1000 × fedezeti tartalékra jutó hányad × az időszak hónapjai száma.
75OA1123 Támogatás, adomány
Az Öpt. 36. § (3) bekezdés c) pontja alapján a támogatótól, adományozótól befolyt összeg.
75OA1123 Más pénztárból hozott fedezet
Más pénztárból átlépők, illetve kedvezményezettként kapott fedezet.
75OA1125 Befektetések hozama = átlagos befektetett vagyon × tervezett időszaki hozamráta.
75OA11313 Egyéb befektetési ráfordítás = árfolyamveszteség, beszerzési árban felhalmozott kamat.
75OA1132 Más pénztárba elvitt fedezet
Átlépés, kilépés miatt valamint kedvezményezett, örökös részére átutalt fedezet.
75OA1136 Egyéb terhelő tételek
Működési tartalékra elszámolható költségek (kilépési költség stb.).
75OA116 Tervezett időszaki hozamráta (%) = időszakra tervezett bruttó hozamráta.
75OA1231 Szolgáltatási kiadások
Szolgáltatást igénybevevők átlagos száma × a szolgáltatás átlagos értéke/1000 × az időszak hónapjai száma (szolgáltatás típusonkénti összege) + egyösszegű kifizetést igénybevevők átlagos száma × a szolgáltatás átlagos értéke /1000.
75OA4 Taglétszám, tagdíj alakulása
75OA424 Egyösszegű kifizetés és banktechnikai járadék
75OA425 Egyösszegű kifizetés és életjáradék
75OA5 Befektetések
75OA51 Összes befektetett eszköz (eFt) = az átlagos befektetett vagyon.
ebből fedezeti %= befektetett fedezeti tartalék az átlagos befektetett vagyon arányában.
működési % = befektetett működési tartalék az átlagos befektetett vagyon arányában.
likviditási %= befektetett likviditási tartalék az átlagos befektetett vagyon arányában.
3. A pénzügyi terv jelentés szöveges melléklete
A jelentés lehetőséget biztosít a pénztár számára a pénzügyi terv tábláit alátámasztandó, – a pénztári tagság jobb tájékoztatása, illetve a tervezésnél alkalmazott feltételezések magyarázata okán – kiegészítő szöveges magyarázat, összefoglaló megtételére.
A szöveges jelentések kötelező tartalmi elemei a következők:
−    előzmények (tapasztalatok), illetve aktuális helyzet rövid leírása (a megelőző időszakok terv és tényadatainak összehasonlításából eredő tapasztalatok, aktuális tények);
−    a befektetési politika kapcsolata a pénzügyi tervvel (az érvényes befektetési politika megjelenése a tervben, illetve a terv miatt a befektetési politikában szükségessé váló esetleges módosítások), a szükséges likviditás biztosítottsága, a referencia hozamhoz kapcsolódó szándékok, várható hatások bemutatása, pénztárra vonatkozó hozamelvárás várható teljesülése;
−    a pénztár által elérni kívánt egyéb (stratégiai) célok leírása (pl. taglétszám növelése vagy működési fejlesztés), illetve a várható események, tartalékok közötti átcsoportosítás, egyéb folyamatok leírása;
−    tagdíjbevételek várható alakulása, járulék érték módosulása;
−    be-, át- és visszalépők, valamint a szolgáltatásban részesülő tagok számának várható alakulása,
−    tervezési háttér-információk (pl. a szerződés, jogszabály által meghatározott információk, bruttó- nettó hozamráta);
−    vagyonkezelés költségének bemutatása, indoklása,;
−    megbízási díjak (pl. könyvvizsgáló), bemutatása, indoklása;
−    a vagyonkezelési-, megbízási díjak tervezésénél a pénztárnak törekednie kell a nyilvánosan elérhető adatok alapján (pl. éves beszámoló) a hasonló szolgáltatást nyújtó szervezetek átlagos (jellemző) piaci díjainak bemutatására. Ezzel lehetősége nyílik a pénztárnak, más hasonló jellemzőkkel rendelkező pénztáraknál alkalmazott díjak, saját adataival történő összehasonlítására.
−    működési költségek fedezetét milyen arányban tervezik tagdíjból, támogatásból, adományból biztosítani, illetve a pénztár ilyen irányú költségeinek fizetését rendszeresen átvállalja-e valamilyen szervezet;
−    a tervezéskor figyelembe vett lehetséges alternatívák rövid bemutatása, az előterjesztendő változat indoklása.

4. melléklet az 52/2015. (XII. 11.) MNB rendelethez

MHKT_2.PDF

5. melléklet az 52/2015. (XII. 11.) MNB rendelethez

Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztár felügyeleti jelentéseire vonatkozó részletes kitöltési előírások
I.
A felügyeleti jelentésre vonatkozó általános szabályok
1. Kapcsolódó jogszabályok
A felügyeleti jelentés teljesítése során alkalmazandó jogszabályok körét az 1. melléklet 1. pontja határozza meg.
2. Fogalmak, rövidítések
2.1.    Nagy pénztár: azon önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves, illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) meghaladja a 30 000 főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona meghaladja a két milliárd forintot.
2.2.    Közepes pénztár: azon kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves, illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) legalább 1001 fő és nem haladja meg a 30 000 főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona meghaladja a kétszáz millió forintot és nem haladja meg a két milliárd forintot.
2.3.    Kis pénztár: azon önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves, illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) nem haladja meg az 1000 főt, vagy könyv szerinti értékén számított vagyona nem haladja meg a kétszáz millió forintot.
2.4.    A táblákban és a kitöltési előírásokban használt további fogalmak, rövidítések értelmezésére az 1. melléklet 2. pontjában foglaltak az irányadók.
3. A felügyeleti jelentés formai követelményei
A felügyeleti jelentés formai követelményeit az 1. melléklet 3. pontja határozza meg.
4. A felügyeleti jelentés tartalmi követelményei
A felügyeleti jelentés tartalmi követelményeit az 1. melléklet 4. pontja határozza meg.
II.
A kijelölésen alapuló havi jelentés tábláira vonatkozó részletes szabályok
71EPPA3, 71SPPA3 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.
A tábla kitöltésénél a 71EPPA1 táblánál leírtakat kell figyelembe venni.
71EPPA4, 71SPPA4 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.
A tábla kitöltésénél a 71EPPA2 táblánál leírtakat kell figyelembe venni.
III.
A negyedéves és féléves jelentés tábláira vonatkozó részletes szabályok
Féléves adatszolgáltatás esetén, az I. féléves jelentés vonatkozási ideje a tárgyév január.1 és június 30. a II. féléves jelentés vonatkozási ideje pedig a július 1. és december 31. közötti időszak.
Az egészség- és önsegélyző pénztárak szöveges értékelése
A jelentés kitöltése
A jelentés lehetőséget biztosít az adatszolgáltató számára az általa fontosnak tartott információk közlésére, illetve az olyan lényeges változások rövid bemutatására, amelyek a pénzügyi adatokat tartalmazó jelentésekből nem állapíthatóak meg.
A folyamatok elemzésénél és számszerűsítésénél az év elejétől bekövetkezett változásokra, azok okaira kell koncentrálni, kiemelve az adott negyedévben vagy félévben tapasztalt sajátosságokat.
A szöveges jelentésben – egyebek mellett – ki kell térni a következőkre:
a)     a tárgyidőszak során tartott igazgatótanácsi és ellenőrző bizottsági ülések időpontjaira, résztvevőire, a napirendi pontjaira (ezen belül a döntési pontokra), a hozott határozatokra, továbbá tartalmazza a beolvadás, szervezeti átalakulás adatait is, ha ilyenre sor kerül;
b)    a forint értékben meghatározott adatok esetén az előző időszakhoz képest bekövetkezett 10 %-ot meghaladó változások magyarázatára, kivéve, ha ez nem haladja meg az 500 ezer forintot;
c)    amennyiben az egyéb, külön soron nem nevesített működési költségek, ráfordítások tárgyidőszaki értéke meghaladja a tárgyidőszaki működési célú kifizetések, ráfordítások összesen értékének 10%-át, akkor tételesen kell felsorolni azon egyéb, külön soron nem nevesített működési költségeket, ráfordításokat, melyek értéke meghaladja az alábbi küszöbértéket:
- nagy pénztár esetén 500 000 forint;
- közepes pénztár esetén 250 000 forint;
- kis pénztár esetén 100 000 forint;
d)    amennyiben nem egyezik meg a 71EDAA és 71SDAA táblában az egyes alapok portfóliójának összesített értéke a 71EDB és 71SDB táblában ugyanezen alapok tartalékának értékével, a pénztárnak részletes számszaki magyarázatot kell adnia az eltérésre.
Kis pénztár esetén a féléves gyakoriságú szöveges jelentésben a fent leírtakon kívül ki kell térni:
- a szervezeti és személyi változásokra;
- az alapszabály, valamint a pénzügyi terv elfogadására.
Amennyiben a pénztárnak az adott negyedévben vagy félévben nincs szöveges közlendője, akkor a szöveges jelentésben nyilatkoznia kell annak okáról.
71EA; 71SA Pénzforgalmi jelentés - Bevételek
A tábla kitöltése
A táblában a pénztár tárgyidőszaki bevételi adatait kérjük bemutatni bevételi jogcímek, és „alaponkénti” részletezésben.
A tábla sorai
71EA101; 71SA101 Tagok által fizetett tagdíj
Ebben a sorban kell megadni a tag által, a belépési nyilatkozatban vállalt befizetéseiből származó bevételeket, amelyeket a pénztár alapszabályban rögzített befizetési feltételek alapján a tag rendszeresen teljesített, és azt a pénztári alapok között megosztott.
71EA102; 71SA102 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás
A munkáltató és a pénztár által, a fizetési kötelezettség feltételeiről kötött szerződés alapján, a tag által vállalt tagdíj egy részének, vagy egészének átvállalt és befizetett összegének alapok közötti megosztásának adatait kell itt bemutatni.
71EA103; 71SA103 Tagok egyéb befizetései
Itt kell kimutatni a tag által vállalt tagdíjfizetési kötelezettségén felül, eseti jelleggel teljesített tagi befizetések alapok közötti elszámolásának adatait.
71EA104; 71SA104 Támogatóktól befolyt összeg
A pénztárba rendszeres, vagy eseti jelleggel a támogató rendelkezése szerint alap javára befizetett, az adott célra juttatott támogatás, adomány összegét kell itt megadni, figyelemmel az Öpt. 17. § (3) bekezdésére. Önsegélyező pénztár esetén a fedezeti alap javára kell elszámolni és ebben a sorban kell kimutatni a közösségi szolgáltatások tartaléka javára befizetett támogatás összegét is.
71EA105 Célzott szolgáltatások bevétele
Ezen a soron kell jelenteni az Öpt. 12/A. § (5) bekezdésében meghatározott, a pénztár részére közvetlenül a célzott szolgáltatás nyújtására a munkáltatói tag által fizetett összeget.
71EA106; 71SA106 Belépő tagok által hozott egyéni fedezet
Ebben a sorban, a fedezeti alap bevételei között kell bemutatni a más pénztárból átlépő pénztártagok egyéni számlájának fedezetéül kapott pénzeszközöket.
71EA107; 71SA107A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg
Ezen a soron, a fedezeti alap oszlopában kell kimutatni az adóhatóság által – a tag nyilatkozata alapján – átutalt teljes összeget.
71EA108; 71SA108 Egyéb bevételek
Itt kell kimutatni a fenti sorokban nem nevesített, de a pénztárhoz beérkező egyéb bevételeket.
71EA109; 71SA107 Tagi visszafizetés jogosulatlan szolgáltatás igénybevétele miatt
Ebben a sorban, a fedezeti alapra történt jóváírásként kell bemutatni a jogosulatlan szolgáltatás igénybevételét követően, a pénztári felszólítás alapján a tagok által visszafizetett összeget.
71EA1010; 71SA1010 Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésének bevétele
Az immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésekor befolyt bevételekből az alapszabályban (pénzügyi tervben) meghatározottak szerinti alapba helyezendő összegeket kell itt bemutatni.
71EA111; 71SA111 Kiegészítő vállalkozási tevékenységként végzett szolgáltatások ellenértéke
Itt kell kimutatni – a pénzügyi rendezéskor – az Öpt. 2. § (4) bekezdés d) pontja szerint a pénztár az alapszabályában alaptevékenységként megjelölt szolgáltatások szervezéséhez és nyújtásához kapcsolódóan, arra visszahatóan, a pénztár szolgáltatási kötelezettségén felül nyújtott szolgáltatások ellenértékét.
Csak a működési alap javára számolható el a kiegészítő vállalkozási tevékenységként végzett szolgáltatások ellenértékeként befolyt bevétel.
71EA112; 71SA112 Pénzügyi műveletek bevétele
A Számv.tv. 84. §-a szerinti jogcímeken ténylegesen befolyt bevételeket kell ebben a sorban bemutatni, jogcímenkénti és alaponkénti bontásban.
71EA2; 71SA2 Értékpapírok, részesedések eladási árában megtérülő könyv szerinti érték
A pénztári alapok bevételeként kell kimutatni az adott alap befektetéseként nyilvántartott értékpapírok, részesedések eladása esetén az eladási árban megtérülő könyv szerinti értéket.
71EA3; 71SA23 Hitel, kölcsön összegének igénybevétele
A működési alapra befolyt hitelek, kölcsönök, olyan ideiglenesen befolyt bevételek összegét, amelyek nem növelik ténylegesen a pénztárvagyont, ebben a sorban kell szerepeltetni.
71EA4; 71SA4 Passzív pénzügyi elszámolások
Itt kell elszámolni a tisztázatlan bevételeket, amelyek nem számolhatók el tényleges bevételként, valamint ide sorolandó a kiegészítő vállalkozási tevékenység keretében jövőben elvégzendő szolgáltatásért a vevő által átutalt előleg. Itt kell kimutatni a tagi kifizetésekkel kapcsolatos Szja kötelezettséghez kapcsolódó adófizetési kötelezettségben jelentkező változást, valamint a vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások összegét is.
71EA6; 71SA6 Alapok közötti átcsoportosítás
Itt kell kimutatni a likviditási alapból a működési és a fedezeti alapba átcsoportosított összeget, valamint a működési alapból a fedezeti és a likviditási alapba, az Öpt. 14. § (3) bekezdése, valamint az Evhr. 23. § (6) bekezdése alapján a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési és likviditási alapot megillető összeget. Az elvégzett átvezetések után ténylegesen nem nő a pénztárvagyon. Az egyes alapok közötti átcsoportosításnak az analitikából és a főkönyvi könyvelésből egyértelműen nyomon követhetőnek kell lennie.
71EA8; 71SA8 A pénzforgalmi jelentés bevételi tábla esetében tárgyidőszakot megelőző időszakon a tárgyév január 1-jétől az előző negyedév utolsó napjáig eltelt időszak értendő.
71EA9; 71SA9 A pénzforgalmi jelentés bevételi tábla esetében tárgyidőszakon a tárgyév január 1-jétől az adott negyedév utolsó napjáig eltelt időszak értendő.
71EB; 71SB Pénzforgalmi jelentés - Kiadások
A tábla kitöltése
A táblában a pénztár tárgyidőszaki kiadásait kell bemutatni alaponkénti részletezésben.
A tábla 1. oszlopában a fedezeti, 2. oszlopában a működési, 3. oszlopában a likviditási alap, 4. oszlopában az alapok összesen adatait kell megjeleníteni.
A tábla sorai
71EB1011; 71SB1011 Teljesített (vásárolt) pénztári szolgáltatások kiadásai
Itt kell kimutatni a tag részére nyújtott, a pénztár által teljesített, illetve vásárolt (külső szolgáltató által számla ellenében nyújtott) eseti vagy rendszeres, járadékjellegű szolgáltatások kiadásait. Ezek a kiadások csak az alapszabályban meghatározott alaptevékenységhez kapcsolódhatnak.
71EB1012; 71SB1012 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérített összeg
Itt kell kimutatni a tagoknak, kedvezményezetteknek (beleértve a kedvezményezettek jogállásával megegyező jogállású örökösöknek) visszatérített összeget.
71EB10112 Közösségi szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások
Itt kell feltüntetni az Öpt. 51. § (4) bekezdése alapján azokat a közösségi, szolidáris alapon finanszírozott szolgáltatásokra kifizetett összegeket, amelyeknél a szolgáltatás fedezetét úgy képezik meg, hogy ahhoz az adott szolgáltatásra létrehozott kockázatközösség tagjai közösen járulnak hozzá.
71SB10112 Közösségi szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások
Itt kell kimutatni az önsegélyező pénztár által a tag részére, a közösségi szolgáltatások tartaléka terhelésével nyújtott szolgáltatások kiadásait. (A jogosulatlan szolgáltatásokat nem itt kell szerepeltetni.)
Az önsegélyező pénztár esetében a kiadások között nem szabad szerepeltetni a tagok egyéni számlájának terhére a közösségi szolgáltatási tartalékba átcsoportosított összeget.
71EB10113 Célzott szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások
Itt kell kimutatni a pénztár által a tag részére, a célzott szolgáltatások tartaléka terhelésével nyújtott szolgáltatások kiadásait.
71EB1013; 71SB1013 Fedezeti alapot érintő egyéb kiadások
Itt kell szerepeltetni a fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetéseket (a nem támogatott kifizetéseket, az értékhatár feletti kifizetéseket, a feltételhez kötött kifizetéseket a feltétel nem teljesülése esetén, valamint az egyéb jogosulatlan kifizetéseket) az Evhr. 29. § (6) bekezdése, továbbá a kártyakibocsátással összefüggő költségeket is, az Ebr. 24/J. § (2) bekezdése, valamint az Öpt. rendelkezései alapján.
71EB10211; 71SB10211 Kommunikációs költségek
Ezen a soron kell jelenteni a tárgyidőszak folyamán a pénztárnál felmerülő posta, telefon és fax költségeket.
71EB10212; 71SB10212 Hitel- és kölcsöntörlesztés
Itt kell kimutatni a tárgyidőszakban kifizetett törlesztő részletek összegét.
71EB103; 71SB103 Pénzügyi műveletek ráfordításai
A pénzügyi műveletek ráfordításainak elszámolásánál a Számv.tv. 85. §-a vonatkozó előírásait kell figyelembe venni.
71EB10303; 71SB10303 A befektetések vagyonarányos költségei
Itt kell kimutatni a pénztár befektetési tevékenységével kapcsolatban igénybe vett befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos ráfordítások számla alapján pénztári alapot terhelő vagyonarányos részét, külön kimutatva a vagyonkezelői-, letétkezelői díj összegét, illetve a nem nevesített vagyonarányok költségeket összevontan (pl. értékbecslő díja).
Itt számolhatók el a pénztári eszközök befektetéseit – részben vagy egészben – saját maga kezelő pénztárnál az e tevékenységet kizárólagosan végző, munkaviszony keretében foglalkoztatott személyek alkalmazásából fakadó, személyi jellegű költségek és azok közterhei, a teljes pénztári vagyon és a saját kezelésű vagyon arányában.
Amennyiben a pénztár saját kezelésű vagyonrésze az 1 milliárd forintot meghaladja, akkor a fenti költségek teljes egészében elszámolhatóak a befektetések vagyonarányos költségei között. A befektetések vagyonarányos költségei között számolhatók el a pénztár ingatlanbefektetéseivel kapcsolatban felmerülő ingatlanértékeléssel és műszaki ellenőri tevékenységgel kapcsolatos költségek és ráfordítások.
71EB10305; 71SB10305 Tőkekiadások
A tőkekiadások között kell elszámolni a pénztár által vásárolt, a pénztár tulajdonában lévő, vagy az általa bérelt ingatlanon végzett beruházások, felújítások értékét, valamint az értékpapír és részesedések vásárlásának értékét.
71EB103053; 71SB103053 Értékpapírok, részesedések vásárlása
Ez a sor az értékpapír beszerzéseket, a részesedéstípusú befektetéseket tartalmazza, amelyek forrása a tárgyidőszaki bevételekből és az előző negyedévi záró pénzkészletből tevődik össze. A lejárt és újra befektetett értékpapírok beszerzését is itt kell megjeleníteni.
71EB2; 71SB2 Aktív pénzügyi elszámolások
Az aktív pénzügyi elszámolások között kell kimutatni a végleges kiadásként el nem számolható kifizetéseket. Itt kell kimutatni a működéssel kapcsolatos – szolgáltatások igénybevételéhez, készletek beszerzéséhez, alkalmazottakhoz kapcsolódó – előlegeket, a függő kiadásokat (téves kifizetéseket és terheléseket), valamint az aktív pénzforgalmi átvezetésként elszámolandó bankszámlák közötti, illetve a bankszámla és a házipénztár közötti pénzforgalmat, továbbá a vagyonkezelővel és értékpapír-forgalmazóval kapcsolatos elszámolásokat.
71EB4; 71SB4 Alapok közötti átcsoportosítás
Itt kell kimutatni az alapok egymás közötti elszámolásaiból, visszapótlási kötelezettséggel, illetve végleges, de valódi pénzügyi kiadást nem jelentő tételeket.
Az Öpt. 14. § (3) bekezdése, valamint az Evhr. 23. § (6) bekezdése alapján a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési és likviditási alapot megillető összeget.
Elkülönítetten kell kimutatni a pénztár közgyűlése határozatában összegszerűen megszavazott átcsoportosítások összegeit is.
71EB6; 71SB6 A pénzforgalmi jelentés kiadási tábla esetében tárgyidőszakot megelőző időszakon a tárgyév január 1-jétől az előző negyedév utolsó napjáig eltelt időszak értendő.
71EC; 71SC Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése
A tábla kitöltése
A pénzforgalmi jelentésben a tárgyidőszaki és az azt megelőző időszak adatait kell bemutatni.
A pénzforgalmi egyeztető tábla értékei meg kell, hogy egyezzenek a tárgyidőszaki és az előző időszaki bankszámla és házipénztár főkönyvi és analitikus kimutatásainak értékeivel.
71EDAA; 71SDAA Befektetési portfólió állomány a tárgyidőszak záró napján (könyv szerinti értéken)
A tábla kitöltése
A tábla 1. oszlopában a fedezeti, 2. oszlopában a működési, 3. oszlopában a likviditási alap, 4. oszlopában az alapok összesen adatait kell megjeleníteni.
Az Ebr. 1. mellékletében meghatározott befektetéseket kell a táblában szereplő kategóriákba sorolni, és a 2. mellékletében rögzített befektetési szabályok szerint kell a befektetések között szerepeltetni.
A befektetési kategóriák alábontásánál, a pénzeszközök esetén a 2. oszlopban fel kell tüntetni a szerződött hitelintézet nevét is. A tisztázatlan befizetések befektetéseit a működési alap befektetéseit tartalmazó oszlopban kell kimutatni. Nem aktivált ingatlanokat az ingatlanok soron kell jelenteni.
A befektetéseket könyv szerinti értéken kell szerepeltetni.
71EDAA19; 71SDAA19 Egyéb befektetések, részesedések
Ezen a soron kell bemutatni a tábla előző soraiban nem szerepeltetett befektetéseket, illetve a közvetlen, más vállalkozásban fennálló tulajdoni részesedéseket.
71EDB; 71SDB Alapok tartaléka állományának alakulása
A tábla kitöltése
A tábla 1. oszlopában a nyitóállományt, 2. oszlopában a növelő értéket, a 3. oszlopában a csökkentő értéket, 4. oszlopában az alap záró állományát kell megjeleníteni.
A fedezeti alap, a működési alap, a likviditási alap tartalékát, valamint a közösségi számlák, célzott szolgáltatások tartalékát és a tartalékok összesített állományát, állományváltozási értékeit kell a tábla egyes soraiban megadni.
A tábla egyes sorai
71EDB12 Közösségi számlák tartaléka
A fedezeti alap tartalékának azon része, amely az Öpt. 51. § (4) bekezdése alapján a közösségi, szolidáris alapon finanszírozott szolgáltatásokra képzett fedezeteket foglalja magában.
71EE; 71SE Taglétszám alakulása
A tábla kitöltése
A táblában kell levezetni a taglétszámnak a tárgyidőszaki nyitó létszámához viszonyított alakulását – a változások összesen, a növelő és a csökkentő hatásokat – jogcímek szerinti bontásban. Ki kell mutatni a záró taglétszámból a tagdíjat nem fizető tagok számát is.
A tábla sorai
71EE2; 71SE2 Időszak alatti változás sor értékét előjelhelyesen kell szerepeltetni.
71EE31; 71SE31 Tagdíjat nem fizetők száma
Itt kell kimutatni azon tagok számát, akik az alapszabályi rendelkezés alapján tagdíjfizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget és a pénztár szabályzata szerint a tárgyidőszak utolsó napján tagdíjat nem fizetőnek minősülnek.
71EJ; 71SJ Statisztikai adatok
A tábla sorai
71EJ1 Egészségpénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen soron kell jelenteni a tárgyidőszak végén fennálló, egészségpénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állományát.
71SJ1 Önsegélyező pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen soron kell jelenteni a tárgyidőszak végén fennálló, önsegélyező pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állományát.
71EJ2 Egyéb nem egészségpénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen soron kell kimutatni a nem pénztártagok részére nyújtott szolgáltatások szolgáltatóival összefüggő kötelezettségeket.
71SJ2 Egyéb nem önsegélyező pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen soron kell kimutatni a nem pénztártagok részére nyújtott szolgáltatások szolgáltatóival összefüggő kötelezettségeket.
71EJ3; 71SJ3 Tagok által igénybe vett jogosulatlan szolgáltatások állománya összesen sorban a pénztár által nyilvántartásba vett, de a tagok által pénzügyileg nem rendezett jogosulatlan szolgáltatások állományát kell megadni.
71EJ4 Egészségpénztári kártyák száma sorban kell megadni a pénztári szolgáltatások árának kiegyenlítésére rendszeresített, a tárgyidőszak végén érvényes és aktivált pénztári kártyák számát, tagi és társkártya szerinti bontásban.
71SJ4 Önsegélyező pénztári kártyák száma sorban kell megadni a pénztári szolgáltatások árának kiegyenlítésére rendszeresített, a tárgyidőszak végén érvényes és aktivált pénztári kártyák számát, tagi és társkártya szerinti bontásban.
71EJ5 Egészségpénztári szolgáltatók száma sorban meg kell jeleníteni a pénztári szolgáltatók számát és ezek közül a kártyaelfogadó helyek számát.
71SJ5 Önsegélyező pénztári szolgáltatók száma sorban meg kell jeleníteni a pénztári szolgáltatók számát és ezek közül a kártyaelfogadó helyek számát.
71EH Az egészségpénztár szolgáltatási adatai
A tábla kitöltése
Az egészségpénztári szolgáltatások nyújtásának feltételeit az Öpt. 51- 51/E. §-a szabályozza, az ott használt fogalmak tartalmát az Öpt. 2. § (6) bekezdése határozza meg.
71SH Az önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai
A tábla kitöltése
Az önsegélyező pénztári szolgáltatások nyújtásának feltételeit az Öpt. 50-50/E. §-a szabályozza, az ott használt fogalmak tartalmát az Öpt. 2. § (7) bekezdése határozza meg.
71EPPA1; 71SPPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. és 71EPPA2; 71SPPA2 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.
A táblák kitöltése
Az adatszolgáltató magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó, a panasznyilvántartó rendszerben rögzített azon fogyasztói panaszokat kell jelenteni, amelyek az adatszolgáltatóhoz (akár ügyfélszolgálaton keresztül) írásban, illetve elektronikus úton érkeztek be, vagy ott szóban (telefonon vagy személyesen) hangzottak el. Nem kell szerepeltetni azokat a szóbeli panaszokat, amelyeket a szolgáltató azonnal megvizsgált és szükség szerint orvosolt, amennyiben a fogyasztó nem jelezte, hogy panasza kezelését vitatja.
Ha egy panasz több panasztípusba is besorolható, akkor a panasz elsődleges témája szerint kell a besorolást elvégezni.
71EPPA1; 71SPPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.
A tábla oszlopai
Az 1-10. oszlopok határozzák meg a panaszügyek főbb típusok szerinti megoszlását a következők szerint:
1. oszlop: Tagsági jogviszony létrejötte (Tagszervezői panaszok nélkül)
A tag tagsági jogviszony létrejöttéhez kapcsolódó panaszok száma (a tagszervező személyre, vagy szervezetre, tagszervező eljárására tett panaszok nélkül). A pénztárváltáshoz kapcsolódó panaszokat is itt kell jelenteni.
2. oszlop: Tagszervezési tevékenység
A tagszervező személyre vagy szervezetre, tevékenységére tett panaszokat kell megjelentetni.
3. oszlop: Egyéni számla értesítők
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket az egyéni számla értesítők adattartalmához, kiküldésének határidejéhez stb. kapcsolódóan küldenek a panaszosok.
4. oszlop: Adóigazolások
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket az adóigazolások adattartalmához, kiküldésének határidejéhez stb. kapcsolódóan küldenek a panaszosok.
5. oszlop: Tagdíjelszámolások
(munkáltatói adatszolgáltatás, befizetés, korrekció)
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket a panaszosok a tagdíjelszámolásokkal kapcsolatban küldenek.
6. oszlop: Hozamok
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket a panaszosok a tagi számlán vagy számlaértesítőjén feltüntetett hozam, értékelési különbözet és egyéb befizetéshez kapcsolódó adattartalommal kapcsolatban küldenek.
7. oszlop: IT rendszerhiba
A szolgáltató informatikai háttér-rendszerére, különös tekintettel a számlavezető- és nyilvántartási rendszer hibájára, elérhetetlenségére vonatkozó panasz,
8. oszlop: Szolgáltatások
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket a panaszosok a szolgáltatások elszámolásával, összegszerűségével, pénzügyi rendezésével kapcsolatban küldenek.
9. oszlop: Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket (a szolgáltatások kifizetésének kivételével) az pénztártagság egyéb jogcímen való megszűnéséhez kapcsolódó (elhunyt, átlépő, kilépő, esetleg kizárt tag stb.) elszámolással, összegszerűséggel, pénzügyi rendezéssel kapcsolatban küldenek a panaszosok.
10. oszlop: Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére
(a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül)
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket a panaszosok a tagok, munkáltatók részére nyújtott írásbeli, ügyfélszolgálati, honlapos tájékoztatás adattartalmával, határidejével kapcsolatban küldenek.
11. oszlop: Egyéb
Az előzőekben nevesítetteken kívüli, a pénztár által kiemelten kezelt, egyedi, vagy rendkívüli körülmény alapján felmerült panaszügyek megjelenítésére szolgáló adatmező.
71EPPA2; 71SPPA2 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.
A tábla kitöltése
A tábla kitöltésénél a peresített panaszügyeket is számításba kell venni.
A tábla sorai
A 71EPPA21; 71SPPA21 sorban a tárgyidőszakban lezárt panaszügyek darabszámát kell megadni, amelyet tovább kell részletezni a panasz típusa (71EPPA212; 71SPPA212), a panaszkezelés időtartama (71EPPA213; 71SPPA213), és a panaszügyek megalapozottsága (71EPPA214; 71SPPA214) szerinti bontásban.
A 71EPPA22; 71SPPA22 alábontó soraiban az időszak végén még lezáratlan, folyamatban lévő panaszügyeket kell jelenteni panasztípusonkénti bontásban.
71EPPA231; 71SPPA231 Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő)
Ezen a soron kell megadni, hogy a tárgyidőszakban hány fő foglalkozik teljes munkaidőben a panaszügyekkel, panaszkezeléssel, akár munkavállalóként, akár egyéb megbízás vagy kiszervezés keretében (tárgyidőszak végi állományi létszám).
A 71EPPA232; 71SPPA232 Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft)
A tárgyidőszak során pénzügyileg teljesített kártérítés összege, függetlenül attól, hogy a kártérítés összegét jogerős ítélettel, illetve peren kívüli megállapodással vagy a pénztár önkéntes döntése alapján állapították meg.
A kártérítés összegét ezer forintban egészre kerekítve kell megadni.
71EPPA2331; 71SPPA2331 Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma
A tárgyidőszakban a pénztárt mint panaszoltat érintő ügyek száma, amelyek kapcsán a Pénzügyi Békéltető Testület az eljárását megindította és erről a tárgynegyedévben értesítette a pénztárt.
71EPPA2332; 71SPPA2332 Pénzügyi Békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban
Azon ügyek száma, amelyekkel kapcsolatban a pénztár a tárgynegyedévben alávetési nyilatkozatot tett, függetlenül attól, hogy az eljárás mikor indult.
71EPPA2333; 71SPPA2333 Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban
A tárgyidőszakban azon ügyek száma, amelyekben a pénztár a Pénzügyi Békéltető Testület döntését (határozatát, ajánlását) teljes körűen végrehajtotta, függetlenül attól, hogy az eljárás mikor indult.
71EPPA2334; 71SPPA2334 Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban
A tárgyidőszakban a Pénzügyi Békéltető Testület elé került ügyek száma, amelyekkel kapcsolatban a pénztár egyezségre jutott a panaszossal, függetlenül attól, hogy az eljárás mikor indult.
71EPI, 71SPI Informatikai adatok
A táblában az adatszolgáltató informatikai rendszerének működési kontroll környezetével kapcsolatos adatokat kell jelenteni.
A táblában használt fogalmak:
Felhőszolgáltatás: a számítási felhőre irányuló számítástechnikai tevékenység, amikor olyan állományokkal és programokkal dolgozik a pénztár, amelyek fizikailag nem a pénztár saját számítógépén, hanem egy külső szolgáltató által üzemeltetett, elosztott környezetben találhatók meg, melyet a pénztár, az adatok pontos helyének ismerete nélkül, távoli hálózati hozzáféréssel ér el.
Nyilvántartási rendszer: a tagi törzsadatok és az egyéni számlák forgalmának, valamint a pénztár tevékenységével kapcsolatos számviteli események rögzítésére szolgáló elektronikus nyilvántartás. A nyilvántartási rendszer tartalmazza a pénztártaghoz kapcsolódó összes törzsadatot (pl. személyes és azonosító adatok, tagsági jogviszonyra vonatkozó adatok, kedvezményezett jelölések, rendelkezések), pénzügyi (pl. hozamfelosztás, nem fizető tagok befektetési eredményéből a működési és likviditási tartalékra jutó rész elvonása) és számviteli jellegű (pl. függő tételek felosztása) elszámolást, ideértve a pénztár teljes körű főkönyvi könyvelési és analitikus nyilvántartásait is.
Értékpapír nyilvántartó rendszer: a pénztár által működtetett rendszer, amelyben a pénztár nyilvántartja a pénztár portfóliójában lévő eszközök portfóliónkénti (beleértve a működési, likviditási portfóliókat) értékpapírjait és azok tranzakcióit. Amennyiben a pénztár saját értékpapír nyilvántartó rendszert működtet, akkor annak – az esetlegesen szükséges egyeztetéseket követően – a letétkezelő által vezetett értékpapír nyilvántartó rendszerben lévő adatokkal való egyezőséget kell mutatnia.
A tábla sorai
Amennyiben egy adott tevékenységet a pénztár kiszervezett, abban az esetben az adatszolgáltatás a kiszervezést végző személyre vonatkozik (az 71EPI011/71SPI011-71EPI016/71SPI016 sor kivételével).
A 71EPI011/71SPI011-71EPI016/71SPI016 sorban a pénztár alkalmazottainak, továbbá a pénztárnál rendelkezésre álló, teljes, vagy részmunkaidős informatikai tevékenységet, illetve informatikai üzemeltetést végző munkatársak konkrét számát kell megadni.
A 71EPI022/71SPI022 sorban azt kell megjelölni, hogy a pénztár informatikai belső ellenőrzését ellátó személy rendelkezik-e auditori minősítéssel, és ha igen, milyennel.
Az időpontokra vonatkozó kérdések esetén konkrét dátumokat kell megadni függetlenül attól, hogy a válaszként adott dátum az aktuális tárgyidőszakon kívül esik vagy nem.
A 71EPI052/71SPI052-71EPI054/71SPI054 sor esetén, amennyiben a pénztár nem működtet tagi lekérdezést támogató internetes felületet, akkor válaszként „NA” rövidítést kell szerepeltetni.
Az elérhetőségi adatoknál (71EPI091/71SPI091-71EPI096/71SPI096) a pénztár informatikai vezetőjének és biztonsági felelősének a pénztári e-mail címét és telefonszámát kell megadni. Amennyiben a pénztárnál nincs olyan személy, aki az adott területtel, kérdésekkel foglalkozik, akkor a cellák üresen hagyhatók.
A 71EPI071/71SPI071 sorban, ha több a kérdés szempontjából releváns jelentés is készült, akkor a tárgyidőszakban az informatikai rendszer biztonságának ellenőrzése szempontjából a legfontosabb jelentés szerzőjét és a jelentés címét kell megadni.
71EPM; 71SPM Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozásával kapcsolatos adatok
A tábla kitöltése
A táblában a pénztár Pmt. hatálya alá eső tevékenységére vonatkozó, a Pmt. szerinti belső szabályzat alapján lefolytatott eljárások keretében összegyűlt információkról kell adatot szolgáltatni.
A táblában az ügyfelekre – a természetes személyekre és egyéb (gazdasági társaságok, egyéb jogi személyek, egyéni vállalkozások stb.) személyekre – vonatkozó adatokat összesítve, a Pmt. előírásai szerint kell bemutatni.
Devizaügylet esetén az adott tranzakció lebonyolításakor érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon számított összegen kell szerepeltetni.
A táblában használt fogalom:
Kiemelt közszereplő: a Pmt. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személy
A tábla sorai
71EP0M1; 71SPM01 Nem teljes körűen átvilágított ügyfél
Az tárgyidőszak végén azon ügyfelek számát tartalmazza, amelyeknél a pénztárnak nem áll rendelkezésre ügyfeléről az összes szükséges adat, a Pmt. 8. §-ában előírt és annak megfelelő nyilatkozat a tényleges tulajdonosról vagy a Pmt. 16. §-ában előírt kiemelt közszereplői státuszra vonatkozó nyilatkozat.
71EPM011; 71SPM011 Ebből ügyfélkövetelés
A 71EPM01; illetve a 71SPM01 sorból az ügyfélkövetelést kell feltüntetni. Ügyfélkövetelés: az ügyfélnek az pénztárral szemben fennálló követelése az adott tárgyidőszak végén, azaz tagi számla aktuális értéke, illetve a szolgáltatási tartalékból a tagnak a járadékszolgáltatási időszak végéig még járó követelés összege. Az ügyfélkövetelés nem nettósítható!
71EPM012; 71SPM012 Ebből: ügyfél- kötelezettség
A 71EPM01, illetve a 71SPM01 sorból az ügyfél-kötelezettséget kell feltüntetni. Ügyfél-kötelezettség: az ügyfél összes tartozása az intézménnyel szemben, itt célszerű kimutatni az ügyfélnek a pénztárral szemben a tárgyidőszak végén fennálló esetleges díjtartozását is. Az ügyfél-kötelezettség nem nettósítható!
71EPM02; 71SPM02 Összes ügyfél átvilágítás
Az összes ügyfél-átvilágítás sorban kell feltüntetni a tárgyidőszak során elvégzett egyszerűsített, fokozott vagy normál ügyfél-átvilágítások összesített számát. Amennyiben az ügyfél átvilágítása során, azonos eljárásban egyidejűleg több kapcsolódó személy azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése, valamint nyilatkoztatása is megtörténik (pl. képviselő, rendelkezésre jogosult, meghatalmazott, kedvezményezett), azt egy átvilágítási eljárásnak kell tekinteni.
71EPM021; 71SPM021 Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás
Az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás sorban kell feltüntetni a Pmt. 12. és 13. §-a alapján egyszerűsített ügyfél-átvilágítások számát.
71EPM022; 71SPM022 Fokozott ügyfél-átvilágítás
A fokozott ügyfél-átvilágítás sorban kell feltüntetni a Pmt. 14-16. §-a alapján fokozott ügyfél-átvilágításon átesett ügyfelek számát.
71EPM0221; 71SPM0221 Ebből kiemelt közszereplő ügyfél (PEP) átvilágítása
A kiemelt közszereplő ügyfelek átvilágítása sorba azon átvilágítások számát kell beírni, amelyeknél a szolgáltató a Pmt. 16. §-a alapján megállapította, hogy az ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül.
71EPM023; 71SPM023 Normál ügyfél-átvilágítás
A normál ügyfél átvilágítás sorban kell feltüntetni azon ügyfelek számát, akik ügyfél-átvilágítása nem esik sem a fokozott, sem az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás típusába.
71EPM0231, 71SPM0231 Ebből kiegészítő intézkedések alkalmazásával lefolytatott normál ügyfél átvilágítás
A kiegészítő intézkedések alkalmazásával lefolytatott normál átvilágítás sorban azon ügyfél-átvilágítások számát kell megadni, amelyek esetében a Pmt. 7-9. §-ában előírtakhoz képest a pénztár, az általa azonosított kockázatok figyelembevételével, további információk beszerzését, kiegészítő kontrollok alkalmazását írja elő eljárásai során pl: a minimum adatkör helyett a maximum adatkör illetve további információk rögzítése, üzleti kapcsolat létesítésének vezetői engedélyhez kötése, ügyféladatok ellenőrzése adatbázisok igénybevételével, nyilatkoztatás vagy dokumentumokkal történő alátámasztás kérése az eszközök eredetére vonatkozóan).
71EPM031; 71SPM031 Üzleti kapcsolat létesítésekor történő vagy az első szolgáltatás nyújtása előtti átvilágítás
Az üzleti kapcsolat létesítésekor vagy az első szolgáltatás nyújtása előtt történt átvilágítás sorban kell szerepeltetni azon ügyfelek számát, akiket mint új ügyfelet, átvilágított a pénztár.
71EPM032; 71SPM032 Hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű, eseti ügyfél által kezdeményezett ügyleti megbízás miatti átvilágítás
A sorban azon ügyfelek számát kell szerepeltetni, akiket a tárgyidőszakban kizárólag amiatt világított át az adatszolgáltató, mert hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakciót kezdeményeztek és az ügyleti megbízást megelőzően nem voltak szerződött ügyfelek, vagy meghatalmazottak. A pénztár belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is megtörténhet. Az adott sorban a ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát kell feltüntetni.
71EPM033; 71SPM033 Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillió-hatszázezer forintot meghaladó összegű, eseti ügyfél által kezdeményezett ügyleti megbízás miatti átvilágítás
Itt kell szerepeltetni azon ügyfelek számát, akiket a tárgyidőszakban amiatt világítottak át, mert több egymással összefüggő olyan ügyleti megbízást kezdeményeztek, melyek együttes összege meghaladta a hárommillió-hatszázezer forintot. Az intézmény belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is megtörténhet. Az adott sorban a ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát kell feltüntetni.
71EPM034; 71SPM034 Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele
A sorban a más szolgáltató által végzett és a pénztár által elfogadott átvilágítások számát kell feltüntetni.
71EPM041; 71SPM041 Saját bejelentések
A saját bejelentések: darabszám és összeg oszlopban a pénztár által a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére a tárgyidőszakban küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes értékét kell feltüntetni. A bejelentett összeg az adott tranzakcióban szereplő összeg, amelyet az ügyfél az pénztárnak átadott, vagy az ügyfél részére kifizetésre került.
71EPM042; 71SPM042 Bejelentésekből devizában lebonyolított összeg
Azon ügyletek számát és értékét kell megadni, melyeket a pénztár devizában bonyolított le.
71EPM044; 71SPM044 Bejelentésekből tagszervező által végzett tranzakciók bejelentése
A sorba azon bejelentések kerülnek, amelyeknél a függő ügynök útján végzett tevékenység során került sor bejelentésre.
71EPM05; 71SPM05 Bejelentésekből felfüggesztett tranzakciók
A sorban azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek során a pénztár a Pmt. 24. §-a alapján felfüggesztést alkalmazott.
71EPM06; 71SPM06 Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések
Ebben a sorban a bíróságok által pénzmosás miatt zárolt számlák számát és összegét kell feltüntetni.
71EPM07; 71SPM07 Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés
Azokat a bejelentéseket kell feltüntetni, amelyeket a pénztár a terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatt tett. A sorban szerepeltetni kell a pénztár uniós korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos ügyben megtett bejelentéseit is, amennyiben a bejelentés EU terrorista listán szereplő személyre vonatkozik.
71EPM08; 71SPM08 Terrorista listák alapján zárolt követelések
A terrorista lista alapján zárolt követelések sorban azt az ügyfélszámot és azok teljes ügyfélkövetelését kell feltüntetni, amelyet a pénztár az ügyfél terrorista listán való szereplése miatt a tárgyidőszakban zárolt, és ezt a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak, mint illetékes hatóságnak bejelentett. (Az aktuális terrorista listák az MNB honlapján a Pénzmosás ellen/Fontos listák menüpont alatt érhetők el.)
71EPM09; 71SPM09 Szankciós lista alapján zárolt követelések
A szankciós lista alapján zárolt követelések sorban azt az ügyfélszámot és azok teljes ügyfélkövetelését kell feltüntetni, amelyet a pénzügyi vállalkozás az ügyfél valamely, általa alkalmazott szankciós listán való szereplése miatt a tárgyidőszakban zárolt, és ezt a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak, mint illetékes hatóságnak bejelentett.
71EPM10; 71SPM10 Megbízás elmaradása miatti adatközlésre kötelezés
A tárgyidőszak végén azon ügyfelek számát tartalmazza, akiket az adataikban bekövetkezett változások közlésére köteleztek, mivel a pénztár által vezetett számla javára és terhére két naptári évet elérő időtartam alatt megbízás teljesítésére nem került sor.
IV
Az éves jelentés tábláira vonatkozó részletes szabályok
73EFA; 73SFA Fedezeti alap
73EFB; 73SFB Működési alap
73EFC; 73SFC Likviditási alap
A táblák kitöltése
A táblákban kell levezetni külön-külön a fedezeti (azon belül egyéni és szolgáltatási számlák), a működési és a likviditási alapok állományának alakulását indulótőke, tőkeváltozás és alapok záró állománya bontásban.
Az alaponkénti táblákban az indulótőke, tőkeváltozás és az alap záró állomány jogcímek adatait egyedileg is be kell mutatni nyitó állomány, tárgyévi változás és záró állomány bontásban is.
73EFD; 73SFD Alapok együttesen
A tábla kitöltése
A táblában kell levezetni a pénztári alapok együttes állományának alakulását bevételek, kiadások és alapok tárgyévi eredménye bontásban.
73EH Az egészségpénztár szolgáltatási adatai
A tábla kitöltése
Az egészségpénztári szolgáltatások nyújtásának feltételeit az Öpt. 51-51/E. §-a szabályozza, az ott használt fogalmak tartalmát az Öpt. 2. § (6) bekezdése határozza meg.
73SH Az önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai
A tábla kitöltése
Az önsegélyező pénztári szolgáltatások nyújtásának feltételeit az Öpt. 50- 50/E. §-a szabályozza, az ott használt fogalmak tartalmát az Öpt. 2. § (7) bekezdése határozza meg.
74A Taglétszám alakulása korévenként
A tábla kitöltése
A táblában kell bemutatni a pénztári taglétszám alakulását, olyan formában, hogy a pénztár tárgyévi nyitó taglétszámát, az ezt növelő és csökkentő jogcímeket, és a záró taglétszámot korévenkénti bontásban is meg kell határozni 16 és 100 év közötti, évenként növekedő életkorokra.
74C Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként
A tábla kitöltése
Az egészség- és önsegélyező pénztár által ténylegesen nyújtott egyedi szolgáltatásokat kell megadni, és az adott szolgáltatást igénybevevő tagok számát korévenkénti bontásban is meg kell jeleníteni 16 és 100 év közötti, évenként növekedő életkorokra.
Önsegélyező pénztár biztosításmatematikai jelentése
A jelentés kitöltése
A biztosításmatematikai jelentés keretében kell megküldeni:
-    az Ebr. 24. § (1) bekezdésben meghatározott biztosításmatematikai kalkulációt,
-    az Ebr. 24. § (4) bekezdésben előírt biztosításmatematikai jelentést.
V.
A pénzügyi terv jelentésre vonatkozó részletes szabályok
Az Öpt. 34. és 35. §-a rendelkezik az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak által készítendő pénzügyi terv szabályairól. Ezen belül az Öpt. 34. § (3) bekezdése írja le a pénzügyi tervvel szemben támasztott tartalmi követelményeket.
A pénzügyi terv jelentés táblái:
75EA1; 75SA1 Fedezeti tartalék
75EA2; 75SA2 Likviditási tartalék
75EA3; 75SA3 Működési tartalék
75EA4; 75SA4 Taglétszám, tagdíj alakulása
75EA5; 75SA5 Befektetések
75EA6; 75SA6 Szolgáltatások
A táblák kitöltésére vonatkozó részletes szabályok
75EA1, 75SA1 Fedezeti tartalék
A tábla sorai
75EA121;75SA121 Tagdíjbevétel
Tagdíjbevétel = Tagdíjfizetők (Nyitó+Záró)/2 × Átlagos tagdíjbevétel/1000 × fedezeti tartalékra jutó hányad × az időszak hónapjai száma.
75EA122; 75SA122 Tagok egyéb befizetése
Tagok egyéb befizetése = Tagdíjfizetők (Nyitó+Záró)/2 × Egyéb befizetés/1000* fedezeti tartalékra jutó hányad × az időszak hónapjai száma.
75EA123; 75SA123 Támogatás, adomány
Az Öpt. 36. § (3) bekezdés c) pontja alapján a támogatótól, adományozótól befolyt összeg.
75EA124;75SA124 Más pénztárból hozott fedezet
Más pénztárból átlépők, illetve kedvezményezettként kapott fedezet.
75EA133; 75SA133 Elvitt fedezet
Átlépés, kilépés miatt, valamint kedvezményezett, örökös részére átutalt fedezet.
75EA134; 75SA134 Egyéb terhelő tételek
Működési tartalékra elszámolható költségek (kilépési költség stb.).
75EA3, 75SA3, Működési tartalék
A tábla sorai
75EA326 Egyéb bevételek: kilépési, átlépési költségek.
75EA339 Egyéb terhelő tételek: átcsoportosítás likviditási tartalékba.
75EA6; 75SA6 Szolgáltatások
A tábla kitöltése
1. oszlop: Szolgáltatás megnevezése
Az alapszabályban vagy a szolgáltatási szabályzatban felsorolt minden szolgáltatást külön sorban kell szerepeltetni.
2. oszlop: Szolgáltatás várható igénybevétele
Az adott időszakban hányszor kerül sor az adott szolgáltatás igénybevételére (pl. ha negyedéves bontású a terv, és a negyedév során 5 fő vesz igénybe havi járadékot, akkor a megfelelő cellába 15 kerül).
4. oszlop: Szolgáltatási kiadás = Szolgáltatás várható igénybevétele × Szolgáltatás átlagos értéke
3. A pénzügyi terv jelentés szöveges melléklete
A jelentés lehetőséget biztosít a pénztár számára a pénzügyi terv tábláit alátámasztandó, – a pénztári tagság jobb tájékoztatása, illetve a tervezésnél alkalmazott feltételezések magyarázata okán –kiegészítő szöveges magyarázat, összefoglaló megtételére.
A szöveges jelentések kötelező tartalmi elemei a következők:
−    az előzmények (tapasztalatok), illetve aktuális helyzet rövid leírása (a megelőző időszakok terv és tényadatainak összehasonlításából eredő tapasztalatok, aktuális tények);
−    a pénztár által elérni kívánt célok leírása (pl. taglétszámnövelés, szolgáltatás-bővítés, működési fejlesztés), illetve a várható események, tartalékok közötti átcsoportosítás, egyéb folyamatok leírása;
−    tagdíjbevételek várható alakulása, a tagdíjbevételeket befolyásoló tényezők, különös tekintettel a munkáltatói hozzájárulásra;
−    a taglétszám változások részletezése, a be-, át- és kilépők számának várható alakulása;
−    tervezési háttér-információk (pl. szerződés, jogszabály által jól meghatározott adatok, információk);
−    megbízási díjak (pl. könyvvizsgáló), bemutatása, indoklása, a hasonló szolgáltatást nyújtó szervezetek átlagos (jellemző) piaci díjai;
−    a befektetési kiadások részletezése: vagyonkezelés költsége, letétkezelés költsége, egyéb költségek;
−    a tervezett hozambevételek indoklásaként az átlagos befektetett vagyon és a tervezett hozamráták;
−    egészségpénztárak esetén mekkora arányban várható az egyéni számlák lekötése;
−    működési költségek fedezetét milyen arányban tervezik tagdíjból, támogatásból, adományból biztosítani, illetve a pénztár ilyen irányú költségeinek fizetését rendszeresen átvállalja-e valamilyen szervezet;
−    kiegészítő vállalkozási tevékenység tervezett bevételei, ráfordításai;
−    a tervezéskor figyelembe vett lehetséges alternatívák rövid bemutatása, az előterjesztendő változat indoklása;
−    minden olyan információ, amelyet a pénztár fontosnak tart megemlíteni.

6. melléklet az 52/2015. (XII. 11.) MNB rendelethez

MHKT_3.PDF

7. melléklet az 52/2015. (XII. 11.) MNB rendelethez

A magánnyugdíjpénztár felügyeleti jelentéseire vonatkozó
részletes kitöltési előírások
I.
A felügyeleti jelentésre vonatkozó általános szabályok
1. Kapcsolódó jogszabályok, fogalmak, rövidítések
A felügyeleti jelentés teljesítése során alkalmazandó jogszabályok körét az 1. melléklet 1. pontja, a táblákban és a kitöltési előírásokban használt fogalmak, rövidítések értelmezésére vonatkozó rendelkezést az 1. melléklet 2. pontja határozza meg.
2. A felügyeleti jelentés formai követelményei
A felügyeleti jelentés formai követelményeit az 1. melléklet 3. pontja határozza meg.
3. A felügyeleti jelentés tartalmi követelményei
A felügyeleti jelentés tartalmi követelményeit az 1. melléklet 4. pontja határozza meg.
II.
A felügyeleti jelentésre vonatkozó részletes szabályok
1. Napi gyakoriságú táblák
70MP Elszámoló egységek árfolyama
A tábla kitöltése
A tábla kitöltésével a pénztár teljesíti az Mpt. 70. § (10) bekezdésében foglaltakat.
2. Kijelölésen alapuló havi jelentés táblái
71MPC Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.
A tábla kitöltésénél a 71MPA táblánál leírtakat kell figyelembe venni.
71MPD Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.
A tábla kitöltésénél a 71MPB táblánál leírtakat kell figyelembe venni.
3. Havi gyakoriságú táblák
79MTF Tagdíjfizetők számának alakulása
A tábla kitöltése
79MTF1 Felhalmozási időszakban lévő tagok száma időszak elején (fő)
Ezen a soron kell jelenteni a tárgyhó elején felhalmozási időszakban lévő tagok számát. Ennek az értéknek meg kell egyeznie a tárgyhót megelőző hónap utolsó napján felhalmozási időszakban lévő tagok számával.
Felhalmozási időszak: a tagsági viszony kezdetétől a nyugdíjszolgáltatás megállapításáig terjedő időszak.
79MTF2 Felhalmozási időszakban lévő tagok száma időszak végén (fő)
Ezen a soron kell megadni a tárgyhó utolsó napján felhalmozási időszakban lévő tagok számát.
79MTF3 Tárgyhóra vonatkozóan az egységes tagdíjat megfizető tagok száma (fő)
Ezen a soron kell megadni a tárgyhóra vonatkozóan a tárgyhónap utolsó napjáig az egységes tagdíjat megfizető azon, a felhalmozási időszakban levő tagok számát, akik a tárgyhónap utolsó napján is tagok még. Amennyiben az adott hónapban a tag a tárgyhónap utolsó napjáig a tagdíjfizetési kötelezettségét nem teljesítette, akkor az adott hónap tekintetében a tag attól függetlenül nem-fizetőnek minősül, hogy utóbb esetlegesen rendezi tartozását. Itt kell feltüntetni azon tagokat is, akik a tárgyhavi tagdíjat már korábban megfizették, illetve akik helyett a tagdíjfizetést más átvállalta és teljesítette.
79MTF4 Tagdíjfizető tagok aránya a tárgyhóban (%)
A mező értéke a következők szerint számítandó:
A tárgyhónapra vonatkozóan az egységes tagdíjat megfizető, felhalmozási időszakban levő, és a tárgyhónap utolsó napján is tagsági jogviszonnyal rendelkező tagok száma osztva a felhalmozási időszakban lévő tagok tárgyhó utolsó napjára vonatkozóan jelentett számával, szorozva 100-zal. A %-os értéket két tizedesjegy pontossággal kell megadni. (79MTF3/79MTF2)*100
79MTF5 Tagdíjfizető tagok aránya a tárgyhó és az azt megelőző öt hónap átlagában (%)
A mező értéke a következők szerint számítandó:
A tárgyhónapra és az azt megelőző 5 hónapra vonatkozóan az egységes tagdíjat megfizető tagok arányának számtani átlaga (79MTF4+79MTF4 {t-1} +…+ 79MTF4 {t-5})/6). A %-os értéket két tizedesjegy pontossággal kell megadni.
4. Negyedéves gyakoriságú táblák
Negyedéves szöveges értékelés
A jelentés kitöltése
A jelentés lehetőséget biztosít az adatszolgáltató számára az általa fontosnak tartott információk közlésére, illetve az olyan lényeges változások rövid bemutatására, amelyek a pénzügyi adatokat tartalmazó jelentésekből nem állapíthatóak meg.
A folyamatok elemzésénél az év elejétől bekövetkezett változásokra, azok okaira kell koncentrálni, kiemelve az adott negyedévben tapasztalt sajátosságokat.
A szöveges értékelésben tételesen ki kell térni a következőkre:
a)    ha a fedezeti céltartalék állománya (71MEB28 sor) és a fedezeti portfólió értéke (72MB1 sor megfelelő adata) nem egyezik meg egymással, akkor az eltérés oka;
b)    a taglétszám alakulására vonatkozó táblában szereplő 71MF397 sor adatának („Egyéb megszűnés”) bemutatása, a konkrét okok leírásával;
c)    a negyedév során tartott igazgatótanácsi és ellenőrző bizottsági ülések napirendi pontjai és a hozott határozatok;
d)    amennyiben az egyéb, külön soron nem nevesített működési költségek, ráfordítások tárgyidőszaki értéke meghaladja a tárgyidőszaki működéssel kapcsolatos ráfordítások összesen értékének 10%-át, akkor tételesen kell felsorolni azon egyéb, külön soron nem nevesített működési költségeket, ráfordításokat, melyek értéke meghaladja a 250 000 forintot.
Amennyiben a pénztárnak az adott negyedévben nincs szöveges közlendője, akkor a szöveges jelentésben nyilatkoznia kell annak okáról.
A pénzügyi teljesítmény alakulását bemutató táblákat (71MA, 71MB, 71MC, 71MD) az Mvhr.-ben szereplő meghatározásoknak megfelelően, az eredménykimutatás tételeire alapozva kell elkészíteni.
71MEA Statisztikai adatok I.
71MEA28 Egyösszegű kifizetés: az Mpt. 28. §-a szerinti kifizetés
71MEB Statisztikai adatok II.
71MEB33 Befizetéshiányos egyéni számlák száma (db)
Azon egyéni számlák száma, amelyekre az egyéni számla megnyitásától kezdve legalább egy bevallási időszakra vonatkozóan befizetés nem érkezett, vagy kevesebb befizetés érkezett, mint a bevallásban szereplő érték, és a pénztár ezen egyéni számlával kapcsolatban eljárást kezdeményezett (vagy kezdeményezni tervez) a munkáltatónál vagy az adóhatóságnál. Elévült időszakokra vonatkozó befizetéshiányt nem kell kimutatni.
Ha a fizetés elmaradása jogszabály alapján indokolt (pl.: egy tagdíj-túlfizetés betudással történő rendezése), akkor az egyéni számlát itt nem kell szerepeltetni. 100 forint alatti halmozott hátralék esetén sem kell az egyéni számlát figyelembe venni.
71MEB34 Pénztári alkalmazottak létszáma (fő)
A pénztári alkalmazottak statisztikai állományi létszámán túl, tartalmazza a nyilvántartó alkalmazásában álló, pénztár részére nyilvántartási feladatokat ellátó személyek számát is. Ha egy alkalmazott több pénztár részére is ellát feladatot, akkor a munkaidő-ráfordítás arányában kell az egyes pénztárak létszámánál figyelembe venni.
71MF Taglétszám alakulása
71MF392 Átlépő más pénztárból
A tagsági jogviszonyukat megszüntető tagok esetén azon hónapban, amelyben az átlépés engedélyezhető, a hónap utolsó napján a tagsági jogviszony még az átadó pénztárban áll fenn, míg a következő hónap első napján a tagsági jogviszony az átvevő pénztárban jön létre.
Ennek megfelelően, például 2012. első negyedévre vonatkozóan itt azokat a tagokat kell jelenteni, akik tagsági jogviszonya a pénztárnál, mint átvevő pénztárnál 2012. január 1-jén, február 1-jén és március 1-jén kezdődött.
71MF393 Átlépő más pénztárba
A 71MF392 sornál leírtak értelmében, például a 2012. első negyedéves jelentésben itt azon tagok számát kell szerepeltetni, akiknél a tagsági jogviszony utolsó napja az átadó pénztárnál december 31., január 31., illetve február 29. napja volt (míg az átvevő pénztárnál ugyanezen tagok tagsági jogviszonya 2012. január 1-jén, február 1-jén, illetve március 1-jén kezdődött).
71MG A fedezeti portfólión és a likviditási portfólión belül a függő tételeken elért befektetési eredmény
A tagi követelések fedezetét képező befektetéseken (ezen belül a vagyonkezelésbe adott, illetve a saját befektetett eszközökön), valamint a likviditási portfólión belül a függő befizetések befektetésén elért nettó hozamot tartalmazza a tábla, eszközcsoportonkénti bontásban.
71MG12 Értékpapírok
Valamennyi befektetési jegyet és kockázati tőkealap-jegyet itt kell figyelembe venni, még akkor is, ha ingatlanba történő befektetés van mögöttük.
71MH Negyedéves hozamráták és referenciahozamok a választható portfóliókra
A hozamráták és referencia hozamok kiszámítása az Mbr. 4. számú melléklete szerint történik.
71MI Elszámoló egységek alakulása
5. és 6. oszlop: Portfólió nettó piaci értéke a nyilvántartott elszámoló egység számának és árfolyamának szorzata, ezer forintban kifejezve.
71MJ Befektetések főbb adatainak földrajzi megoszlása
Az országok szerinti elhatárolás alapja, hogy az adott értékpapír kibocsátására mely országban került sor.
A táblában szereplő összes befektetés időszak végi piaci értéke megegyezik a 72MB táblában a teljes portfólió piaci értékére közölt adattal.
71MK Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása
A táblában szereplő összes befektetés időszak végi piaci értéke megegyezik a 72MB táblában a teljes portfólió piaci értékére közölt adattal.
71ML A kezelt vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása
A tábla oszlopai
2. oszlop: Vagyonkezelő azonosító kódja
A vagyonkezelők azonosítására az adószámuk első nyolc számjegyét kell alkalmazni.
4. oszlop: Kezelt vagyon összege (ezer Ft)
A negyedév végi állomány piaci értéken, vagyonkezelőnként.
71MM A kezelt vagyon lejárat szerinti megoszlása
A negyedév végi állapotnak megfelelően, a lejáratig hátralévő idő szerinti bontásban szerepelnek az eszközök.
71MN Devizamegfeleltetési kimutatás
A tábla kitöltése
A tábla az Mbr. 16/G. §-ában foglalt devizamegfeleltetési szabályok ellenőrzését szolgálja.
A %-os adatok két tizedesjeggyel szerepelnek, l. 6,28% esetén 6,28-ot kell beírni.
71MPA Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. és a 71MPB Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.
A táblákban a pénztárhoz írásban beérkezett (papíralapon és elektronikus úton), valamint ügyfélszolgálaton keresztül személyesen megtett és nyilvántartásba vett, a pénztár tevékenységével kapcsolatos panaszokat kell bemutatni.
Ha egy panasz több panasztípusba is besorolható, akkor a panasz elsődleges témája szerint kell a besorolást elvégezni.
71MPA Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.
A tábla oszlopai
A 1-10. oszlopok határozzák meg a panaszügyek főbb típusok szerinti megoszlását a következők szerint:
1. oszlop: Tagsági jogviszony létrejötte (Tagszervezői panaszok nélkül)
A tag tagsági jogviszony létrejöttéhez kapcsolódó panaszok száma (a tagszervező személyre, vagy szervezetre, tagszervező eljárására tett panaszok nélkül). A pénztárváltáshoz kapcsolódó panaszokat is itt kell jelenteni.
2. oszlop: Tagszervezési tevékenység
A tagszervező személyre vagy szervezetre, tevékenységére tett panaszokat kell megjelentetni.
3. oszlop: Egyéni számlaértesítők
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket az egyéni számlaértesítők adattartalmához, kiküldésének határidejéhez, stb. kapcsolódóan küldenek a panaszosok.
4. oszlop: Adóigazolások
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket az adóigazolások adattartalmához, kiküldésének határidejéhez, stb. kapcsolódóan küldenek a panaszosok.
5. oszlop: Tagdíjelszámolások
(munkáltatói adatszolgáltatás, befizetés, korrekció,)
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket a tagdíjelszámolásokkal kapcsolatban küldenek a panaszosok.
6. oszlop: Hozamok
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket a tagi számlán vagy számlaértesítőjén feltüntetett hozam, értékelési különbözet és egyéb befizetéshez kapcsolódó adattartalommal kapcsolatban küldenek a panaszosok.
7. oszlop: IT rendszerhiba
A szolgáltató informatikai háttér-rendszerére, különös tekintettel a számlavezető rendszer hibájára, elérhetetlenségére vonatkozó panasz.
8. oszlop: Szolgáltatások
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket a szolgáltatások elszámolásával, összegszerűségével, pénzügyi rendezésével kapcsolatban küldenek a panaszosok.
9. oszlop: Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket (a szolgáltatások kifizetésének kivételével) a pénztártagság egyéb jogcímen való megszűnéséhez kapcsolódó (elhunyt, átlépő, kilépő, esetleg kizárt tag, stb.) elszámolással, összegszerűséggel, pénzügyi rendezéssel kapcsolatban küldenek a panaszosok.
10. oszlop: Tájékoztatás tagok, foglalkoztatók részére
(a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül)
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket a tagok, munkáltatók részére nyújtott írásbeli, ügyfélszolgálati, honlapos tájékoztatás adattartalmával, határidejével kapcsolatban küldenek a panaszosok.
11. oszlop: Egyéb
Az előzőekben nevesítetteken kívüli, a pénztár által kiemelten kezelt, egyedi, vagy rendkívüli körülmény alapján felmerült panaszügyek megjelenítésére szolgáló adatmező.
71MPB Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.
A tábla kitöltése
A tábla kitöltésénél a peresített panaszügyeket is számításba kell venni.
A tábla első része a tárgyidőszakban lezárt panaszügyek darabszámáról, a tábla második része a tárgyidőszak végén folyamatban lévő panaszügyek számáról ad áttekintést, a tábla harmadik része a panaszügyekkel kapcsolatos egyéb tájékoztató adatokat tartalmazza.
A tábla sorai
A 71MPB1 sorban a tárgyidőszakban lezárt panaszügyek darabszámát kell megadni, amelyet tovább kell részletezni a panasz típusa (71MPB12), a panaszkezelés időtartama (71MPB13), és a panaszügyek megalapozottsága (71MPB14) szerinti bontásban.
A 71MPB2 alábontó soraiban az időszak végén még lezáratlan, folyamatban lévő panaszügyeket kell jelenteni panasztípusonkénti bontásban.
71MPB31 Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő)
Ezen a soron kell megadni, hogy a tárgyidőszakban hány fő foglalkozik teljes munkaidőben a panaszügyekkel, panaszkezeléssel, akár munkavállalóként, akár egyéb megbízás vagy kiszervezés keretében (tárgynegyedév végi állományi létszám).
A 71MPB32 Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft)
A tárgyidőszak során pénzügyileg teljesített kártérítés összege, függetlenül attól, hogy a kártérítés összegét jogerős ítélettel, illetve peren kívüli megállapodással vagy a pénztár önkéntes döntése alapján állapították meg.
A kártérítés összegét ezer forintban egészre kerekítve kell megadni.
71MPB331 Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma
A tárgyidőszakban a pénztárat, mint panaszoltat érintő ügyek száma, amelyek kapcsán a Pénzügyi Békéltető Testület az eljárását megindította és erről a tárgynegyedévben értesítette a pénztárt.
71MPB332 Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban
Azon ügyek száma, amelyekkel kapcsolatban a pénztár a tárgynegyedévben alávetési nyilatkozatot tett, függetlenül attól, hogy az eljárás mikor indult.
71MPB333 Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban
A tárgyidőszakban azon ügyek száma, amelyekben a pénztár a Pénzügyi Békéltető Testület döntését (határozatát, ajánlását) teljes körűen végrehajtotta, függetlenül attól, hogy az eljárás mikor indult.
71MPB334 Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban
A tárgyidőszakban a Pénzügyi Békéltető Testület elé került ügyek száma, amelyekkel kapcsolatban a pénztár egyezségre jutott a panaszossal, függetlenül attól, hogy az eljárás mikor indult.
71MPI Informatikai adatok
A táblában az adatszolgáltató informatikai rendszerének működési kontroll környezetével kapcsolatos adatokat kell jelenteni.
A táblában használt fogalmak:
Felhőszolgáltatás: a számítási felhőre irányuló számítástechnikai tevékenység, amikor olyan állományokkal és programokkal dolgozik a pénztár, amelyek fizikailag nem a pénztár saját számítógépén, hanem egy külső szolgáltató által üzemeltetett, elosztott környezetben találhatók, melyet a pénztár az adatok pontos helyének ismerete nélkül, távoli hálózati hozzáféréssel ér el.
Nyilvántartási rendszer: a tagi törzsadatok és az egyéni számlák forgalmának, valamint a pénztár tevékenységével kapcsolatos számviteli események rögzítésére szolgáló elektronikus nyilvántartás. A nyilvántartási rendszer tartalmazza a pénztártaghoz kapcsolódó összes törzsadatot (pl. személyes és azonosító adatok, tagsági jogviszonyra vonatkozó adatok, kedvezményezett jelölések, rendelkezések), pénzügyi (pl. hozamfelosztás, nemfizető tagok befektetési eredményéből a működési és likviditási tartalékra jutó rész elvonása) és számviteli jellegű (pl. függő tételek felosztása, elszámoló egységek nyilvántartása) elszámolást, ideértve a pénztár teljes körű főkönyvi könyvelési és analitikus nyilvántartásait is.
Értékpapír nyilvántartó rendszer: a pénztár által működtetett rendszer, amelyben a pénztár nyilvántartja a pénztár portfóliójában lévő eszközök portfóliónkénti (beleértve a működési, likviditási, szolgáltatási és függő portfóliókat) értékpapírjait és azok tranzakcióit. Amennyiben a pénztár saját értékpapír nyilvántartó rendszert működtet, akkor annak – az esetlegesen szükséges egyeztetéseket követően – a letétkezelő által vezetett értékpapír nyilvántartó rendszerben lévő adatokkal való egyezőséget kell mutatnia.
A tábla sorai
Amennyiben egy adott tevékenységet a pénztár kiszervezett, abban az esetben az adatszolgáltatás a kiszervezést végző személyre vonatkozik (a 71MPI011-71MPI016 sor kivételével).
A 71MPI011-71MPI016 sorban a pénztár alkalmazottainak, továbbá a pénztárnál rendelkezésre álló, teljes vagy részmunkaidős informatikai tevékenységet, illetve informatikai üzemeltetést végző munkatársak konkrét számát kell megadni.
A 71MPI022 sorban azt kell megjelölni, hogy a pénztár informatikai belső ellenőrzését ellátó személy rendelkezik-e auditori minősítéssel, és ha igen, milyennel.
Az időpontokra vonatkozó kérdések esetén konkrét dátumokat kell megadni függetlenül attól, hogy a válaszként adott dátum az aktuális negyedéven kívül esik vagy nem.
A 71MPI052-71MPI054 sor esetén, amennyiben a pénztár nem működtet tagi lekérdezést támogató internetes felületet, akkor válaszként „NA” rövidítést kell szerepeltetni.
Az elérhetőségi adatoknál (71MPI091-71MPI096) a pénztár informatikai vezetőjének és biztonsági felelősének pénztári e-mail címét és telefonszámát kell megadni. Amennyiben a pénztárnál nincs olyan személy, aki az adott területtel, kérdésekkel foglalkozik, akkor a cellák üresen hagyhatók.
Az 71MPI071 sorban, ha több, a kérdés szempontjából releváns jelentés is készült, akkor az adott negyedévben az informatikai rendszer biztonságának ellenőrzése szempontjából a legfontosabb jelentés szerzőjét és a jelentés címét kell megadni.
71MR Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések a tárgyidőszak végén
A táblában azokat a közvetlen, más vállalkozásokban fennálló tulajdonosi részesedéseket kell szerepeltetni, amelyek a pénztár működési tartalékát érintik. Az adatokat vállalkozások szerinti bontásban tartalmazza a tábla.
71MS Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek
A táblában a tagokkal szembeni követelések nem szerepelnek, továbbá az értékpapírokhoz kapcsolódó követelések és kötelezettségek sem.
A pénztár egészére vonatkozóan, a tárgyidőszak végi adatokat tartalmazza a tábla.
Tételesen csak azokat a partnereket kell felsorolni, amelyekkel szemben összesítve 500 ezer forintnál nagyobb a követelés, illetve a kötelezettség teljes állománya.
71MS12 További követelések együttesen
Azon partnerekkel szembeni követelések összesített értéke, amelyekkel szemben a követelés állománya nem éri el az 500 ezer forintot.
71MS22 További kötelezettségek együttesen
Azon partnerekkel szembeni kötelezettségek összesített értéke, amelyekkel szemben a kötelezettség állománya nem éri el az 500 ezer forintot.
71MT A tárgyidőszakban kapott támogatás, adomány
A tárgyidőszakban bevételként elszámolt tételeket tartalmazza a tábla.
72MB Portfólió állomány
72MB123 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír
Ezen a soron kell megadni a befektetési jegyek értékét, ideértve a kockázati tőkealap és magántőke alap befektetési jegyeit is, tekintettel arra, hogy a Kbftv. alapján ezen eszközök befektetési jegynek minősülnek.
2. oszlop
A pénzeszközök esetén ebben az oszlopban a szerződött hitelintézet nevét is fel kell tüntetni.
3. oszlop:
A nem kötvény-típusú értékpapírok árát ezer forintban, 6 tizedesjeggyel kell megadni.
A kötvény-típusú értékpapírok esetében az időarányos kamatot is tartalmazó (bruttó) piaci árfolyam a névérték %-ában kifejezve szerepel. Példa a kötvény árfolyamának megadására: ha egy kötvény piaci árfolyama 98,27%, akkor a táblába 0,982700-t kell beírni.
4. oszlop:
A darabszámra vonatkozó adatokat mindig egy darab nagyságrendben kell megadni.
A határidős ügyletek esetén a névérték oszlopban azt a devizamennyiséget kérjük jelenteni, amire a határidős ügylet irányul, tehát pl. 100 000 USDHUF esetén a 100 000 USD. A névértéket ezer forintra átszámítva kell megadni a fordulónapi MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam felhasználásával úgy, hogy a vételi pozíciókat pozitív, az eladásiakat negatív előjellel kell feltüntetni.
5. Éves gyakoriságú táblák
Az éves gyakoriságú táblákat az Mvhr.-ben szereplő meghatározásoknak megfelelően, a mérleg- és eredménykimutatás tételeire alapozva kell elkészíteni.
73MF A taglétszám alakulása
Kitöltése a 71MF táblánál leírtak szerint történik.
6. Biztosításmatematikai statisztikai jelentés
A biztosításmatematikai statisztikai jelentés tábláit az Mpt. 31. § (3) bekezdése, továbbá a 170/1997. (X. 6.) Korm. rendelet alapján kell kitölteni.
7. Hozamráták közzétételével kapcsolatos jelentés
74MH Magánnyugdíjpénztárak hozamráta adatai
A pénztár e tábla kitöltésével tesz eleget az Mbr. 20. § (2) bekezdése előírásainak.
8. Rövid és hosszú távú pénzügyi tervről szóló jelentés
Az Mpt. 53-62. §-a, valamint a 170/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 13. §-a rendelkezik a magánnyugdíjpénztárak által készítendő éves és hosszú távú pénzügyi terv szabályairól. Az Mpt. 53. § (2) bekezdése írja le a pénzügyi tervvel szemben támasztott tartalmi követelményeket.
9.1.A rövid távú (éves) pénzügyi terv táblái:
75MA1 Fedezeti tartalék
75MA2 Likviditási tartalék
75MA3 Működési tartalék
75MA4 Taglétszám, tagdíj alakulása
75MA5 Befektetések
A táblák kitöltésére vonatkozó részletes szabályok
75MA1 Fedezeti tartalék
A tábla sorai
75MA1 Tagdíjbevétel
Tagdíjbevétel = Tagdíjfizetők (Nyitó+Záró)/2 × Átlagos tagdíj fedezetire jutó hányada /1000 × az időszak hónapjai száma.
75MA1122 Tagdíj célú támogatás: Mpt. 59.§ (3) bekezdés a) pontja alapján
75MA1123 Más pénztárból hozott fedezet
Más pénztárból átlépők, illetve kedvezményezettként kapott fedezet.
75MA1125 Befektetések hozama: átlagos befektetett vagyon × Tervezett időszaki hozamráta.
75MA11313 Egyéb befektetési ráfordítás: árfolyamveszteség, beszerzési árban felhalmozott kamat.
75MA1132 Elvitt fedezet: más pénztárba elvitt fedezet, kedvezményezett, örökös számára átutalt fedezet, tagdíjkiegészítés önkéntes pénztárba történő fizetése, TB-be utalt fedezet.
75MA1134 Egyéb terhelő tételek
Átcsoportosítás likviditási tartalékba (hozamkiegyenlítés), átcsoportosítás működési tartalékba elszámolható költségek, pl. kilépési költség.
75MA115 Átlagos befektetett vagyon: nyitó + [bevételek (hozamok, értékelési különbözet nélkül) – kiadások] / 2.
75MA116 Tervezett időszaki hozamráta: időszakra tervezett bruttó hozamráta.
75MA1221 Átcsoportosítás egyéni számláról: átcsoportosítás szolgáltatási számlára.
75MA1231 Szolgáltatási kiadások: szolgáltatást igénybevevők átlagos száma × a szolgáltatás átlagos értéke /1000 × az időszak hónapjai száma (szolgáltatás típusonkénti összege) + egyösszegű kifizetést igénybevevők átlagos száma × a szolgáltatás átlagos értéke /1000
75MA126 Tervezett időszaki hozamráta: időszakra tervezett bruttó hozamráta tekintettel az értékelési különbözetre is.
75MA2 Likviditási tartalék
75MA21 Egyéb
A pénztár által képzett egyéb likviditási résztartalékok összege (ideértve az egyéb kockázati és a függő tételek hozamára képzett tartalékot is).
75MA222 Tagdíj célú támogatás: az Mpt. 60. § (3) bekezdés a) pontja alapján.
75MA225 Egyéb: az Mpt. 60. § (3) bekezdés f) és g) pontja alapján.
75MA26 Tervezett időszaki hozamráta: időszakra tervezett bruttó hozamráta.
75MA3 Működési tartalék
75MA322 Tagdíj célú támogatás: az Mpt. 61. § (2) bekezdés a) pontja alapján.
75MA339 Egyéb terhelő tételek: átcsoportosítás likviditási tartalékba, egyéb.
9.2. A hosszú távú pénzügyi terv táblái:
75MB1 Fedezeti tartalék
75MB2 Likviditási tartalék
75MB3 Működési tartalék
75MB4 Taglétszám, tagdíj alakulása
75MB5 Befektetések
A táblák kitöltése a rövid távú (éves) pénzügyi terv tábláinál leírtak szerint történik.
9.3. A pénzügyi terv jelentés szöveges melléklete
A jelentés lehetőséget biztosít a pénztár számára a pénzügyi terv tábláit alátámasztandó, – a pénztári tagság jobb tájékoztatása, illetve a tervezésnél alkalmazott feltételezések magyarázata okán – kiegészítő szöveges magyarázat, összefoglaló megtételére.
A szöveges jelentések kötelező tartalmi elemei a következők:
−    előzmények (tapasztalatok), illetve aktuális helyzet rövid leírása (a megelőző időszakok terv és tényadatainak összehasonlításából eredő tapasztalatok, aktuális tények);
−    a befektetési politika kapcsolata a pénzügyi tervvel (az érvényes befektetési politika megjelenése a tervben, illetve a terv miatt a befektetési politikában szükségessé váló esetleges módosítások), a szükséges likviditás biztosítottsága, a referencia hozamhoz kapcsolódó szándékok, várható hatások bemutatása, pénztárra vonatkozó hozamelvárás várható teljesülése;
−    a pénztár által elérni kívánt egyéb (stratégiai) célok leírása (pl. taglétszám növelés vagy működési fejlesztés), illetve a várható események, tartalékok közötti átcsoportosítás, egyéb folyamatok leírása;
−    tagdíjbevételek várható alakulása, járulék érték módosulása;
−    be-, át- és visszalépők, valamint a szolgáltatásban részesülő tagok számának várható alakulása;
−    tervezési háttér-információk (pl. a szerződés, jogszabály által jól meghatározott információk, bruttó- nettó hozamráta);
−    vagyonkezelés költségének bemutatása, indoklása, a hasonló szolgáltatást nyújtó szervezetek átlagos (jellemző) piaci díjai;
−    megbízási díjak (pl. könyvvizsgáló), bemutatása, indoklása, a hasonló szolgáltatást nyújtó szervezetek átlagos (jellemző) piaci díjai;
−    működési költségek fedezetét milyen arányban tervezik tagdíjból, támogatásból, adományból biztosítani, illetve a pénztár ilyen irányú költségeinek fizetését rendszeresen átvállalja-e valamilyen szervezet;
−    a tervezéskor figyelembe vett lehetséges alternatívák rövid bemutatása, az előterjesztendő változat indoklása.

8. melléklet az 52/2015. (XII. 11.) MNB rendelethez

MHKT_4.PDF

9. melléklet az 52/2015. (XII. 11.) MNB rendelethez

A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeleti jelentéseire vonatkozó
részletes kitöltési előírások
I.
A felügyeleti jelentésre vonatkozó általános szabályok
1. Kapcsolódó jogszabályok, fogalmak, rövidítések
A felügyeleti jelentés teljesítése során alkalmazandó jogszabályok körét az 1. melléklet 1. pontja, a táblákban és a kitöltési előírásokban használt fogalmak, rövidítések értelmezésére vonatkozó rendelkezést az 1. melléklet 2. pontja határozza meg.
2. A felügyeleti jelentés formai követelményei
A felügyeleti jelentés formai követelményeit az 1. melléklet 3. pontja határozza meg.
3. A felügyeleti jelentés tartalmi követelményei
A felügyeleti jelentés tartalmi követelményeit az 1. melléklet 4. pontja határozza meg.
4. Értékelési alapelvek a piaci érték megállapításához
A Számv.tv. és az Fnykr. előírásai alapján készült intézményi számviteli politika részét képező belső szabályzatban meghatározott irányelvekben javasolt a következő szempontok érvényesítése is:
-    A tőzsdén nem forgalmazott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetében a piaci érték meghatározása a tőzsdén kívüli kereskedelem szerinti, az MNB honlapján közzétett utolsó, forgalommal súlyozott nettó átlagár és a fordulónapig felhalmozott kamat felhasználásával történik, ha ez az adat nem régebbi 30 napnál. Ha az adott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak nincs 30 napnál nem régebbi árfolyama, akkor a nettó beszerzési árat kell felhasználni oly módon, hogy a piaci érték meghatározásakor hozzá kell adni az utolsó kamatfizetés óta a fordulónapig felhalmozott kamatokat.
-    A tőzsdén nem forgalmazott részvény esetében a tőzsdén kívüli kereskedelem szerinti, az MNB honlapján közzétett utolsó, forgalommal súlyozott átlagárfolyam alapján kell meghatározni az eszköz értékelési árfolyamát, ha az nem régebbi 30 napnál. Ha az adott részvénynek nincs 30 napnál nem régebbi árfolyama, akkor függetlenül annak régiségétől, az utolsó, tőzsdén kívüli árfolyam, illetve a beszerzési ár közül az alacsonyabbat kell figyelembe venni.
-    Egyéb, a fentiekben nem szabályozott értékpapírok esetében a nyilvántartási értéket kell feltüntetni.
II.
A kijelölésen alapuló havi jelentés tábláira vonatkozó részletes szabályok
76NPB Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.
A tábla kitöltésénél a 76NPA táblánál leírtakat kell figyelembe venni.
III.
A negyedéves jelentés tábláira vonatkozó részletes szabályok
A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény negyedéves szöveges értékelése
A jelentés kitöltése
A jelentés lehetőséget biztosít az adatszolgáltató számára az általa fontosnak tartott információk közlésére, illetve az olyan lényeges változások rövid bemutatására, amelyek a pénzügyi adatokat tartalmazó jelentésekből nem állapíthatóak meg.
A szöveges jelentés keretében kell megküldeni az Fnytv. 56. § (3) bekezdése szerint előírt,
-    a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenységének legfontosabb jellemzőire vonatkozó – a szavatoló tőke, a saját tőke és a nyugdíjtechnikai és fedezeti tartalékok becsült értékének bemutatását is felölelő – jelentést negyedévente,
-    a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenységét értékelő belső, nyilvánosságra nem kerülő jelentést évente egy alkalommal (az éves beszámolón kívül).
A negyedéves jelentés táblái
76N1A Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tagi számlák tárgyidőszaki eredménye
A táblában kell szerepeltetni a tárgyidőszak során elszámolt bevételeket, ezen belül a tagi kiegészítéseket és a foglalkoztatói hozzájárulásokat, a befektetésekből képződött hozamokat, a kifizetett szolgáltatások összegét, a tagi számlákat érintő nem szolgáltatás célú kifizetéseket és a nyugdíjkonstrukció vagyonkezelésének költségeit a táblában jelzett jogcímenkénti bontásban.
A nyugdíjkonstrukció tárgyidőszaki bevételeinek és ráfordításainak növelő és csökkentő értékét (előjel helyesen) kell szerepeltetni a 76N1A tábla megfelelő adatsoraiban.
Abban az esetben, ha a tag egyösszegű szolgáltatást igényelt, és ezen taggal vagy tagokkal a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény már elszámolt, de a tag követelésének pénzügyi rendezése nem történt meg maradéktalanul, a tag követelését nem lehet átvezetni a szolgáltatási tartalékba. Ezen tagok követelésének állományát a tagokkal szembeni kötelezettségek közé kell átvezetni a teljes pénzügyi rendezés időpontjáig.
76N1B Szolgáltatási tartalék állományváltozása
A szolgáltatási tartalék azon tagok követelésállományának összessége, akik a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által kialakított, befizetéssel meghatározott, kizárólag járadéktípusú nyugdíjkonstrukciók valamelyikét választották, és ennek kifizetését kérték a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménytől. A tartalékba a taggal való elszámolást követően kell átvezeti a járadékszolgáltatás fedezetét.
A tábla a szolgáltatási tartalék állományának növelő és csökkentő tételeit mutatja be, jogcím szinti bontásban, a tárgyidőszak záró napjára vonatkozóan.
76N1C Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tartalékainak állománya
A befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukciót kialakított foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynek a szolgáltatások fedezetének gyűjtésére és a biometriai kockázatot nem tartalmazó szolgáltatások finanszírozására fedezeti tartalékot köteles létrehozni.
A fedezeti tartalékon belül elkülönítetten kell kezelni a tagi számlákat és a szolgáltatási tartalékot.
A felhalmozási időszakban lévő tagok összes nyilvántartott követelése megegyezik a tagi számláik egyenlegének összegével.
A tábla a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tagi számlák állományának negyedéves alakulását mutatja be.
A tárgyidőszak első napján nyilvántartott állományhoz hozzá kell adni a fedezeti tartalék állományában bekövetkezett növelő tételeket, és le kell vonni a tartalék állományát csökkentő tételeket.
A Tárgyidőszaki nyitó állomány (76N1C1) értéke meg kell egyezzen az előző negyedévi, illetve az utolsó módosított jelentésben közölt, a Tárgyidőszaki záró állomány (76N1C2) adatmezőben közölt értékkel.
76N2A Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tagi számlák befektetési portfoliója
A táblában kell megjeleníteni a befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tagi számláinak befektetési portfoliónak állományát a tárgyidőszak záró napján.
Az állomány adatait befektetési eszközcsoportonként és azon belül egyedi eszközönként kell bemutatni.
Ha a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a tagi számlákat több, választható portfolióra megbontotta, az egyes portfoliókat az adatszolgáltatónak egyedi beazonosítására alkalmas kóddal (lehetőég szerint négyjegyű számmal), kell megkülönböztetnie, melyet a tábla 1. oszlopában kell megadni. A 2. oszlopban a portfolió rövid elnevezését kell megadni.
Az egyedi portfoliókhoz rendelt értékpapírok összetételét a táblában 001-999 szám közötti ismétlő blokkos rendszerben kell bemutatni.
Az egyei portfoliókhoz rendelt értékpapírok azonosítására az értékpapír ISIN kódját és a tétel pontos nevét kötelező kitölteni. Amennyiben egy értékpapír nem rendelkezik ISIN kóddal, akkor a vagyonkezelő által használt egyedi azonosítót kell megadni.
Az értékpapírok esetében a tagi befektetett portfolió állományát a tárgyidőszak záró napján érvényes, a Számv.tv., az Fnykr. és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény hatályos belső szabályzatai előírásai figyelembevételével számított könyv szerinti és piaci értékét kell megadni az intézményi analitikus és főkönyvi nyilvántartásokkal, valamint a vagyon- és letétkezelői adatszolgáltatásokkal egyezően.
Az adott portfolió vagyonkezeléséhez kapcsolódóan kimutatott követelések, kötelezettségek állományi adatait bruttó módon kell feltüntetni.
76N2B Szolgáltatási tartalék befektetési portfoliója
A tábla a befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukciók szolgáltatási tartaléka állománya befektetési portfoliójának eszközösszetételét mutatja be a tárgyidőszak záró napjára vonatkozóan, könyv szerinti és piaci értéken.
Az állomány adatait befektetési eszközcsoportonként és azon belül egyedi eszközönként kell bemutatni.
Az értékpapírok azonosítására a papír ISIN kódját és a tétel pontos nevét egyedileg kötelező kitölteni. Amennyiben egy értékpapír nem rendelkezik ISIN kóddal, akkor a vagyonkezelő által használt egyedi azonosítót kell megadni.
Az értékpapírok esetében a befektetett portfolió állományát a tárgyidőszak záró napján érvényes, a Számv.tv. és a Fnykr. előírásai figyelembevételével számított könyv szerinti és piaci értékét kell megadni az intézményi analitikus és főkönyvi nyilvántartásokkal, valamint a vagyon- és letétkezelői adatszolgáltatásokkal egyezően.
Az adott portfolió vagyonkezeléséhez kapcsolódóan kimutatott követelések, kötelezettségek állományi adatait bruttó módon kell feltüntetni.
76N3A Kimutatás a tagi számlák befektetési eredményeiről
A tagi számlák befektetéseinek eredményét az Fnytv. 47-49. §-a, valamint a Fnykr. 7. és 8. §-a figyelembevételével kell megállapítani.
Ebben a táblában a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a tagi követelések fedezetét képező befektetésein, ezen belül a vagyonkezelésbe adott és saját befektetett eszközein, valamint az azonosítatlan (függő) befizetések befektetései alapján elért, pénzügyileg realizált, nettó hozamot mutatja be, eszközcsoportonkénti bontásban.
76N3B Kimutatás a szolgáltatási tartalék befektetési eredményeiről
A szolgáltatási tartalék befektetéseinek hozamelszámolását az Fnytv. 47-49. §-a, valamint az Fnykr. 7. és 8. §-a figyelembevételével kell elvégezni.
Ebben a táblában a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény szolgáltatási tartalékának fedezetét biztosító, ezen belül a vagyonkezelésbe adott és saját eszközei befektetéseivel elért, pénzügyileg realizált, nettó hozamot kell bemutatni főbb eszközcsoportonkénti bontásban.
76N4 Fedezeti tartalék befektetéseinek lejárat szerinti megoszlása tárgyidőszak zárónapján (állomány piaci értéken)
A táblában a negyedév zárónapján a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény birtokában befektetési céllal nyilvántartott eszközök piaci értéke szerint számított állományát kell bemutatni az értékpapírok lejáratig hátralévő időszak szerinti bontásban.
A táblában a fedezeti tartalékban nyilvántartott befektetett eszközök állományát tovább kell bontani a tagi számlák, illetve a szolgáltatási tartalék eszközeire. Az egyes tartalékok eszközei között külön kell kimutatni a forgatási célú, és a befektetett pénzügyi eszközöket, rövid, közép, hosszú lejárat szerinti, valamint a lejárat nélküli eszközök bontásban.
76N5 Befizetések devizánkénti kimutatása
A tagi és foglalkoztatói befizetéseket meg kell bontani a táblában kiemelt, főbb devizanemenként.
Külön oszlopban kell megjeleníteni a befizetéssel meghatározott, a szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukciók befizetéseit, illetve az azonosítatlan (függő) befizetéseket devizanemenkénti bontásban.
76N6A A felhalmozási szakaszban lévő tagok létszáma
A táblában kell bemutatni a még felhalmozási szakaszban lévő taglétszám adataiban a tárgyidőszak során bekövetkezett változásokat.
A tárgyidőszak végi létszámadatok megállapításakor az időszak első napján nyilvántartott taglétszám adatát növelni kell az újonnan belépő tagok, más foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménytől átlépett tagok, illetve a kedvezményezetti jogon létrejött (egy elhunyt tag tagsági jogviszonyát folytató) tagok számával.
A felügyeleti jelentés e táblájának kitöltése során azt kell figyelembe venni, hogy a tagsági jogviszonyukat megszüntető tagok esetén csak az olyan tagok jogviszonyának megszűnése vehető figyelembe csökkenésként, akik követelésével a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény pénzügyileg is maradéktalanul elszámolt.
A tárgyidőszak végi záró állományi taglétszám adatán belül fel kell tüntetni a tagdíj befizetésre már nem kötelezett tagok, valamint a feltételes jogszerző időtartam alatt álló tagok létszámának adatát.
A tárgyidőszaki létszám adatokat meg kell bontani egyrészt a befizetéssel-, illetve szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukciók szerint, másrészt a konstrukciókon belül az alapítói és csatlakozott foglalkoztatókénti csoportosításban is. Az alapítói foglalkoztatói létszámban kell kimutatni a saját, illetve az alapító cégcsoportjába tartozó tagokat is.
76N6B határozott idejű járadékszolgáltatásban részesülő taglétszám alakulása
A táblában kell bemutatni a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél járadékszolgáltatási szakaszban lévő tagok taglétszámadatait, járadéktípusok szerinti bontásában.
76N7 Működési eredmény alakulása
76N71 Működési célú bevételek összesen
Itt kell kimutatni a foglalkoztatói és tagi befizetésekből a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény működésére a Fnykr. 17. § (4) bekezdése alapján levonható, a tárgyidőszakban bevételként elszámolt összegét.
76N72 Működéssel kapcsolatos ráfordítások összesen
Itt kell kimutatni a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény működésével kapcsolatban felmerült, az 5-ös és 8-as számlaosztályban elszámolt költségek és ráfordítások együttes összegét, a táblában feltűntetett jogcímek szerinti bontásban, valamint külön soron az összes egyéb nem nevesített ráfordításokat.
Az alkalmazottak és tisztségviselők részre fizetett bérköltség: itt kell szerepeltetni az ilyen jogcímen a tárgyévben elszámolt bérköltség összegét. A bérköltség fogalmát a Számv.tv. 79. § (2) bekezdése határozza meg.
Itt kell kimutatni a tagszervezés, a reklám, a marketing tevékenység költségeit.
Amennyiben az intézménnyel kiszervezési szerződésben álló szolgáltató szervezet végez tagszervezési tevékenységet, akkor a szolgáltató szervezetnek olyan számlát kell kiállítania, amely elkülönítetten tartalmazza a nyilvántartással és a tagszervezéssel kapcsolatos költségeket.
A táblában kell kimutatni a ráfordításként elszámolt felügyeleti díj összegét. Az egyéb költségek között kell kimutatni a működési célra fizetett bírságok és egyéb befizetéseket, valamint a tárgyév során képzett működési céltartalék összegét. Ezen a soron kell kimutatni a tagok tagsági viszonyuk megszűnésekor a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél kimutatott működési célú tagdíjhátralékának hitelezési veszteségként elszámolt összegét. Itt kell kimutatni a hiányzó, a tárgyidőszakban megsemmisült, az eladott és az intézményi könyvekből kivezetett működési célú immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek könyv szerinti értékét, továbbá a követelések, készletek elszámolt értékvesztésének összegét. Itt kell kimutatni az elszámolt káreseményekkel kapcsolatos kifizetéseket, a fizetett bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések összegét, a behajthatatlannak minősített – külön nem nevesített – követelésnek az üzleti évben leírt összegét, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által működtetett ingatlanok és működésre szolgáló egyéb tárgyi eszközök könyv szerinti értékét.
Ahol a tábla „Számv.tv. szerinti egyéb ráfordítások” megnevezést említ, ott a Számv.tv. előírásainak megfelelően kell a ráfordításokat megjeleníteni.
76N8A Szavatoló tőke a negyedév záró napján
A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tartalékképzésére vonatkozó szabályokat az Fnytv. II. fejezete tartalmazza.
Ebben a táblában kell kimutatnia az Fnytv. 40. §-a szerint számított intézményi szavatoló tőke értékét, és annak minden elemét a negyedév záró napjára vonatkozóan.
76N8B Minimális szavatoló tőkeszükséglet
Az intézményi minimális szavatoló tőkeszükséglet összegét a Bit. 8. melléklete alapján kell számítani.
76N8C Összefoglaló tábla a tőkeszükségletről
Ebben a táblában kell kimutatni az Fnytv. 41. §-a szerint számított intézményi tőkeszükséglet tárgyidőszak záró napján fennálló értékét.
76N8D Szavatoló tőkét megtestesítő befektetések megoszlása tárgyidőszak végén
A tábla a szavatoló tőkét megtestesítő befektetések portfoliója eszközösszetételét mutatja be a tárgyidőszak záró napjára vonatkozóan.
A táblában kell megjeleníteni a befektetési portfolió állományát piaci értéken.
Az állomány adatait befektetési eszközcsoportonként és azon belül egyedi eszközönként kell bemutatni.
Az értékpapírok azonosítására a papír ISIN kódját és a tétel pontos nevét egyedileg kötelező kitölteni. Amennyiben egy egyedi értékpapír nem rendelkezik ISIN kóddal, akkor a vagyonkezelő által használt azonosítót kell megadni.
Az értékpapírok esetében a befektetett portfolió állományát az tárgyidőszak záró napján érvényes, a Számv.tv., Fnykr. és az adatszolgáltató belső szabályzatai előírásai figyelembevételével számított könyv szerinti és piaci értékét kell megadni az intézményi analitikus és főkönyvi nyilvántartásokkal, valamint a vagyon- és letétkezelői adatszolgáltatásokkal egyezően.
76N9A Tulajdonosok részesedésének megoszlása a tárgyidőszak végén
Ebben a táblában kell bemutatni az adatszolgáltató saját részvénycsomagjának tulajdonosok közötti megoszlását.
A tábla kitöltésénél figyelembe kell venni a Bit. 111. § (1) bekezdésében, a 114. § (3) bekezdésében és a 3. mellékletében foglalt előírásokat.
76N9B Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedésének megoszlása a tárgyidőszak végén
Ebben a táblában kell bemutatni a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény birtokában lévő, más vállalkozásokban fennálló részvénycsomagjának, és részesedéseinek megoszlását, vállalkozások szerinti bontásban.
A tábla kitöltésénél figyelembe kell venni a Bit. 111. § (1) bekezdésében, a 114. § (3) bekezdésében és a 3. mellékletében foglalt előírásokat.
76N10 Foglalkoztatókkal szembeni követelések kiegyenlítésére kapott nem pénzbeni eszközök
Ebben a táblában kell bemutatni a foglalkoztatói hozzájárulási kötelezettség kiegyenlítéseként/ellenértékekén átadott, nem pénzbeni eszközök értékét.
A követelések kiegyenlítésére átvett eszközök állományi adatait eszközcsoportonként és azon belül egyedi eszközönként kell bemutatni.
Az értékpapírok azonosítására a papír ISIN kódját és a tétel pontos nevét egyedileg kötelező kitölteni. Amennyiben egy értékpapír nem rendelkezik ISIN kóddal, akkor az értékpapír egyedi azonosítására alkalmas kódot/megnevezést kell megadni.
Az értékpapírok esetében az eszközök állományát a tárgyidőszak záró napján érvényes, a Számv.tv. az Fnykr. és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény belső szabályzatai előírásainak figyelembevételével számított piaci értékét és a követelés beszámítása szerinti értéket kell megadni az intézményi analitikus és főkönyvi nyilvántartásokkal, valamint az átadásban résztvevő vagyon- és letétkezelői adatszolgáltatásokkal egyezően.
76N11 Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció bevételei
A táblában kell szerepeltetni a szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció bevezetését követően, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által ajánlott szolgáltatások fedezetére teljesített tagi és foglalkoztatói befizetéseket, jogcímek szerinti bontásban.
A szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció bevételeit jogcímenként, számvitelileg és analitikusan is elkülönítetten kell kezelni és nyilvántartani a befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukciók pénzforgalmi adataitól.
76N12 Biometriai kockázatot hordozó szolgáltatásokhoz kötődő nyugdíjtechnikai tartalékok
A táblában (bruttó módon) kell bemutatni a biometriai kockázatot hordozó szolgáltatásokhoz kötődő nyugdíjtechnikai tartalékok alakulását a tárgyidőszak záró napján a táblában felsorolt jogcímek szerinti bontásban.
A függő tartalék (tételes) összegét, valamint az IBNR tartalék összegét költségrésszel együtt kell bemutatni. A besorolást naptári negyedévekre számítva kell elvégezni (pl. egy tag a szolgáltatásra jogosultságot tárgyév május 13-án éri el, így ezen tag követelésre képzett tartalék összegét a II. negyedévi jelentésben kell szerepeltetni, a tag a szolgáltatást a tárgyév I. negyedévben nem vette igénybe).
76N13 Biometriai kockázatot hordozó szolgáltatásokhoz kötődő nyugdíjtechnikai tartalékok befektetési portfoliója a tárgyidőszak záró napján
A táblában a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény biometriai kockázatot hordozó szolgáltatásokhoz kötődő nyugdíjtechnikai tartalékok befektetési portfoliója állományát kell szerepeltetni Matematikai tartalék és További tartalékok szerinti bontásban a tárgyidőszak záró napján, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményi analitikák és a vonatkozó időszaki főkönyvi kivonat adataival egyezően.
A táblában a tartalék befektetési portfoliója állományát könyv szerinti és piaci értéken kell megjeleníteni.
Az állomány adatait befektetési eszközcsoportonként és azon belül egyedi eszközönként kell bemutatni.
Az értékpapírok azonosítására a papír ISIN kódját és a tétel pontos nevét egyedileg kötelező kitölteni. Amennyiben egy egyedi értékpapír nem rendelkezik ISIN kóddal, akkor a vagyonkezelő által használt azonosítót kell megadni.
Az értékpapírok esetében a befektetett portfolió állományát az tárgyidőszak záró napján érvényes, a Számv.tv., az Fnykr. és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény belső szabályzatai előírásai figyelembevételével számított könyv szerinti és piaci értékét kell megadni az intézményi analitikus és főkönyvi nyilvántartásokkal, valamint a vagyon- és letétkezelői adatszolgáltatásokkal egyezően.
Az adott portfolió vagyonkezeléséhez kapcsolódóan kimutatott követelések, kötelezettségek állományi adatait bruttó módon kell feltüntetni.
76N14 A tartalékok és fedezeteinek bemutatása a tárgyidőszak végén
A táblában kell bemutatni az intézményi tartalékok és azok fedezetére képzett portfoliók között összefüggést, valamint a tartalékok átlagos hátralévő futamidejét (években kimutatva).
A hátralévő átlagos futamidőt a Tpt. 5. § 56. pontja szerinti értelmezésben, két tizedesjegyre kerekítve kell meghatározni. Hátralévő átlagos futamidő megállapításakor mind az eszközoldal, mind a forrásoldal esetén azt kell megállapítani, hogy az aktuális hozamgörbe 1 százalékpontos változásakor az eszközök és források piaci értéke hány százalékkal változna. Eszközoldalon az aktuális hozamgörbe alatt az adott eszköz devizanemének megfelelő és meghatározó kereskedési piacain kialakult hozamgörbét, míg a forrásoldalon az adott forrás devizanemének megfelelő hozamgörbét kell érteni. Aktuális hozamgörbe alatt forintban történő elszámolás esetében az ÁKK által közzétett állampapír referencia hozamgörbét kell érteni.
76N15 Nyugdíjtechnikai tartalékok likviditása a tárgyidőszakot követő 6 hónapban
Ebben a táblában kell bemutatni a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény rövid- és középtávú likviditási helyzetét, a várható kifizetéseinek lejárati szerkezetét, illetve ezek likvid eszközfedezetét a tárgyidőszakot követő 180 napra vonatkozóan.
A táblában a jövőben felmerülő várható kifizetéseknek, illetve várhatóan rendelkezésre álló likvid eszközöknek a becsült értékét kell megadni az egyes időszakokra. A lejárati intervallumba való besorolás a szerint történik, hogy mikor várható a kifizetés, illetve melyik időszakban szándékozik felhasználni a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény az adott likvid eszközt.
Likvid eszközként kell bemutatni a táblában azon eszközöket, amelyeket a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény – a tárgyidőszak végén rendelkezésre álló információi alapján – mobilizálni képes és a táblában megadott időszakok valamelyikében várhatóan meg is történik az eszköz mobilizálása.
A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény maga határozza meg, hogy mely instrumentumokat milyen arányban tekint likvidnek. Teljes mértékben likvidnek tekinthetők az intézményi készpénz instrumentumai, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül az adott idősávban lejáró értékpapírok, a hitelintézetnél az adott idősávban rendelkezésre álló betétek, illetve bankbetétek.
A likvid eszközöket piaci értéken kell szerepeltetni.
A várható kifizetéseket és az ezzel szemben álló likvid eszközöket aszerint is meg kell bontani, hogy a kifizetés melyik tartalék fedezetéből történik.
76N16 Életjáradékban részesülő taglétszám alakulása
A táblában kell bemutatni a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél életjáradék kifizetési szakaszban lévő tagok taglétszámadatait, járadéktípusok szerinti bontásában.
76N20 A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény személyi állománya a tárgyidőszak végén
A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény személyi állománya összetételének bemutatására szolgál ez a tábla.
Az alkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók esetében az átlagos állományi létszámot kell megadni.
Felső vezetés: ide sorolandó a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény első számú vezetője, az elnök, a vezérigazgató, a vezető biztosításmatematikus, a vezető jogtanácsos, a számviteli rendért felelős vezető és a belső ellenőr, és azon egyéb személyek is, akik a felső vezetést alkotják.
Dolgozók: ide sorolandók azon alkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók, akik nem minősülnek felsővezetőnek.
Megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak: idetartoznak a szerződéssel, megbízással (nem alkalmazotti, vagy munkaviszonyban foglalkoztatott) dolgozó munkatársak.
76NPA Nyilvántartásba vett fogyasztói panaszügyek
A tábla kitöltése
A táblában az adatszolgáltató magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó, a panasznyilvántartó rendszerben rögzített azon fogyasztói panaszokat kell bemutatni, amelyek az adatszolgáltatóhoz (akár fiókon, ügyfélszolgálaton stb. keresztül) írásban (papíralapon vagy elektronikus úton) érkeztek be, vagy ott szóban (telefonon vagy személyesen) hangzottak el.
Nem kell szerepeltetni azokat a szóbeli panaszokat, amelyeket a szolgáltató azonnal megvizsgált és szükség szerint orvosolt, amennyiben a fogyasztó nem jelezte, hogy panasza kezelését vitatja.
Ha egy panasz több panasztípusba is besorolható, akkor a panasz elsődleges témája szerint kell a besorolást elvégezni.
Tárgyidőszak az 1-17. oszlopok esetében: az aktuális negyedév első napjától a negyedév utolsó napjáig tartó időszak.
Tárgyidőszak a 18. és 19. oszlopok esetében: az aktuális év január 1-jétől az aktuális negyedév utolsó napjáig tartó időszak.
76NPA01 Tárgyidőszakban nyilvántartásba vett panaszügyek darabszáma összesen
A tárgyidőszak során beérkezett és nyilvántartásba vett panaszügyek száma.
76NPA02 Tárgyidőszakban lezárt panaszügyek darabszáma összesen
A tárgyidőszak során véglegesen lezárt panaszügyek száma.
76NPA03 Folyamatban lévő panaszügyek darabszáma az időszak elején (negyedév első napján)
Az aktuális negyedév első napján még folyamatban lévő panaszügyek száma, függetlenül attól, hogy azt a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény mikor vette nyilvántartásba.
76NPA04 Folyamatban lévő panaszügyek darabszáma az időszak végén (negyedév utolsó napján)
Az aktuális negyedév utolsó napján még folyamatban lévő panaszügyek száma, függetlenül attól, hogy azt a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény mikor vette nyilvántartásba.
76NPA051 Folyamatban lévő peresített panaszügyek darabszáma
Az aktuális negyedév utolsó napján még folyamatban lévő peresített panaszügyek száma, függetlenül attól, hogy azt a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény mikor vette nyilvántartásba.
76NPA052 Panaszos javára lezárt peresített panaszügyek darabszáma
Az aktuális negyedév utolsó napjáig a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma, függetlenül attól, hogy azt a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény mikor vette nyilvántartásba.
76NPA053 Az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek darabszáma
Az aktuális negyedév utolsó napjáig a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma, függetlenül attól, hogy azt a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény mikor vette nyilvántartásba.
76NPA06 Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege összesen, ezer forintban
A tárgyidőszak során pénzügyileg teljesített kártérítés összege, függetlenül attól, hogy a kártérítés összegét jogerős ítélettel, illetve peren kívüli megállapodással vagy a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény önkéntes döntése alapján állapították meg.
76NPA07 Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő)
Ezen a soron kell megadni, hogy tárgyidőszakban hány fő foglalkozik teljes munkaidőben a panaszügyekkel, panaszkezeléssel, akár munkavállalóként, akár egyéb megbízás vagy kiszervezés keretében (tárgynegyedév végi állományi létszám).
A tábla oszlopai:
Az 1. és 2. oszlopban a tárgyidőszakban lezárt (a1), illetve a tárgyidőszakban nyilvántartásba vett (a2) panaszügyek darabszámát kell szerepeltetni, majd ezeket tovább kell bontani panasztípusok szerint a 3-13. oszlopban. Ha egy ügy több területet is érint, azt mindig a legjellemzőbb panasztípusnál kell szerepeltetni.
A 3-13. oszlopok határozzák meg a beérkezett panaszügyek főbb típusok szerinti megoszlását a következők szerint:
3. oszlop Tagsági jogviszony létrejötte (Tagszervezői panaszok nélkül)
A tag tagsági jogviszony létrejöttéhez kapcsolódó panaszok száma (a tagszervező személyre, vagy szervezetre, tagszervező eljárására tett panaszok nélkül). A tagsági jogviszony létrejöttén túl, az intézményváltáshoz kapcsolódó panaszokat is itt kell jelenteni.
4. oszlop Tagszervezési tevékenység
A tagszervező személyre vagy szervezetre, tevékenységére tett panaszokat kell megjelentetni.
5. oszlop Tagi számlaértesítők
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket az egyéni számlaértesítők adattartalmához, kiküldésének határidejéhez, stb. kapcsolódóan küldenek a panaszosok.
6. oszlop Tagdíjelszámolások
(bevallás, befizetés, korrekció, foglalkoztatói adatszolgáltatás)
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket a tagdíjelszámolásokkal kapcsolatban küldenek a panaszosok pl. foglalkoztatói bevallások-, korrekciós bevallások adattartalma, megküldésük határideje, tagdíj befizetések helyessége, fizetési késedelem, foglalkoztatói hozzájárulás, tagi eseti befizetések, támogatások adománylevele és befizetése miatt és a tag egyéni számláján történő intézményi jóváírásokkal kapcsolatban tett panaszok.
7. oszlop Hozamok
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket a tagi számlán vagy számlaértesítőjén feltüntetett hozam, értékelési különbözet és egyéb befizetéshez kapcsolódó adattartalommal kapcsolatban küldenek a panaszosok.
8. oszlop IT rendszerhiba
A szolgáltató informatikai háttér-rendszerére, különös tekintettel a számlavezető- és nyilvántartási rendszer hibájára és elérhetetlenségére vonatkozó panasz.
9. oszlop Szolgáltatások
(elszámolás, kifizetés)
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket a szolgáltatások elszámolásával, összegszerűségével, pénzügyi rendezésével kapcsolatban küldenek a panaszosok.
10. oszlop Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket (a szolgáltatások kifizetésének kivételével) az foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményi tagság egyéb jogcímen való megszűnéséhez kapcsolódó (elhunyt, átlépő, kilépő, esetleg kizárt tag, stb.) elszámolással, összegszerűséggel, pénzügyi rendezéssel kapcsolatban küldenek a panaszosok.
11. oszlop Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére
(a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül)
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket a tagok, foglalkoztatók részére nyújtott írásbeli, ügyfélszolgálati, honlapos tájékoztatás adattartalmával, határidejével kapcsolatban küldenek a panaszosok.
12. oszlop Egyéb
Az előzőekben nevesítetteken kívüli, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által kiemelten kezelt, egyedi, vagy rendkívüli körülmény alapján felmerült panaszügyek megjelenítésére szolgáló adatmező.
A 13. és 14. oszlopok szolgálnak a panaszügyek lezárási határidőinek kategorizálására, mely szerint a panaszügy a jogszabályban rögzített határidőn belül, illetve e határidő lejártát követően került lezárásra.
A 15-17. oszlopok arra szolgálnak, hogy tájékoztatást adjanak arról, hogy a panaszos által közölt kifogást – az intézményi felülvizsgálatot követően – milyen mértékben tekintik megalapozottnak.
A 18. oszlop szolgál a tárgyévben lezárt, halmozott panaszügyi adatok közlésére (a jelentésben figyelembe veendő időszak: tárgyév 01. 01-től az aktuális negyedév utolsó napjáig).
A 19. oszlop szolgál a tárgyévben nyilvántartásba vett, halmozott panaszügyi adatok közlésére (a jelentésben figyelembe veendő időszak: tárgyév 01. 01.-től az aktuális negyedév utolsó napjáig).
76NPI Informatikai adatok
A táblában az adatszolgáltató informatikai rendszerének működési kontroll környezetével kapcsolatos adatokat kell jelenteni,
A táblában használt fogalmak:
Felhőszolgáltatás: a számítási felhőre irányuló számítástechnikai tevékenység, amikor olyan állományokkal és programokkal dolgozik a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, amelyek fizikailag nem a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói intézmény saját számítógépén, hanem egy külső szolgáltató által üzemeltetett, elosztott környezetben találhatók meg, melyet a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói intézmény az adatok pontos helyének ismerete nélkül, távoli hálózati hozzáféréssel ér el.
Nyilvántartási rendszer: a tagi törzsadatok és az egyéni számlák forgalmának, valamint a pénztár tevékenységével kapcsolatos számviteli események rögzítésére szolgáló elektronikus nyilvántartás. A nyilvántartási rendszer tartalmazza a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói intézmény tagjához kapcsolódó összes törzsadatot (pl. személyes és azonosító adatok, tagsági jogviszonyra vonatkozó adatok, kedvezményezett jelölések, rendelkezések), pénzügyi (pl. hozamfelosztás, nemfizető tagok befektetési eredményéből a működési és likviditási tartalékra jutó rész elvonása) és számviteli jellegű (pl. függő tételek felosztása, elszámoló egységek nyilvántartása) elszámolást, ideértve a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói intézmény teljes körű főkönyvi könyvelési és analitikus nyilvántartásait is.
Értékpapír nyilvántartó rendszer: foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói intézmény által működtetett rendszer, amelyben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói intézmény nyilvántartja a portfóliójában lévő eszközök portfóliónkénti (beleértve a működési, likviditási, szolgáltatási és függő portfóliókat) értékpapírjait és azok tranzakcióit. Amennyiben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói intézmény saját értékpapír nyilvántartó rendszert működtet, akkor annak – az esetlegesen szükséges egyeztetéseket követően – a letétkezelő által vezetett értékpapír nyilvántartó rendszerben lévő adatokkal való egyezőséget kell mutatnia.
A tábla sorai
Amennyiben egy adott tevékenységet az intézmény kiszervezett, abban az esetben az adatszolgáltatás a kiszervezést végző személyre vonatkozik (az 76NPI011-76NPI016 sor kivételével).
A 76NPI011-76NPI16 sorban a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói intézmény alkalmazottainak, továbbá a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói intézménynél rendelkezésre álló, teljes vagy részmunkaidős informatikai tevékenységet, illetve informatikai üzemeltetést végző munkatársak konkrét számát kell megadni.
A 76NPI022 sorban azt kell megjelölni, hogy a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói intézmény informatikai belső ellenőrzését ellátó személy rendelkezik-e auditori minősítéssel, és ha igen, milyennel.
Az időpontokra vonatkozó kérdések esetén konkrét dátumokat kell megadni függetlenül attól, hogy a válaszként adott dátum az aktuális negyedéven kívül esik vagy nem.
A 76NPI052-76NPI054 sor esetén, amennyiben a pénztár nem működtet tagi lekérdezést támogató internetes felületet, akkor válaszként „NA” rövidítést kell szerepeltetni.
Az elérhetőségi adatoknál (76NPI091-76NPI096) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói intézmény informatikai vezetőjének és biztonsági felelősének az intézményi e-mail címét és telefonszámát kell megadni. Amennyiben a pénztárnál nincs olyan személy, aki az adott területtel, kérdésekkel foglalkozik, akkor a cellák üresen hagyhatók.
Az 76NPI071 sorban, ha több, a kérdés szempontjából releváns jelentés is készült, akkor az adott negyedévben az informatikai rendszer biztonságának ellenőrzése szempontjából a legfontosabb jelentés szerzőjét és a jelentés címét kell megadni.
76NPM Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok
A tábla kitöltése
A táblában a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény Pmt. hatálya alá eső tevékenységére vonatkozó, a Pmt. szerinti belső szabályzat alapján lefolytatott eljárások keretében összegyűlt információkról kell adatot szolgáltatni.
A táblában a természetes személyekre és egyéb (gazdasági társaságok, egyéb jogi személyek, egyéni vállalkozások stb.) személyekre vonatkozó adatokat kell bemutatni.
Az adatokat az adott tárgynegyedévre és az év elejétől halmozott összegben egyaránt fel kell tüntetni.
Devizában felmerülő adatokat a negyedév végén érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon számított összegen kell szerepeltetni.
A tábla sorai
76NPM1 Nem teljes körűen átvilágított ügyfél
A nem teljes körűen átvilágított ügyfél sorban kell feltüntetni az adott negyedév végén azon ügyfelek számát, amelyeknél a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynek nem áll rendelkezésre ügyfeléről az összes szükséges adat, a Pmt. 8. §-ában előírt és annak megfelelő nyilatkozat a tényleges tulajdonosról, vagy a Pmt. 16. §-ában előírt kiemelt közszereplői státuszra vonatkozó nyilatkozat.
76NPM11 Ebből ügyfélkövetelés
A 76NPM1 sorból az ügyfélkövetelést kell feltüntetni. Ügyfélkövetelés: az ügyfélnek az intézménnyel szemben fennálló követelése az adott tárgyidőszak végén, azaz tagi számla aktuális értéke, illetve a szolgáltatási tartalékból a tagnak a járadékszolgáltatási időszak végéig még járó követelés összege. Az ügyfélkövetelés nem nettósítható.
76NPM12 Ebből: ügyfél- kötelezettség
A 76NPM1 sorból az ügyfél-kötelezettséget kell feltüntetni. Ügyfél-kötelezettség: az ügyfél összes tartozása az intézménnyel szemben, itt célszerű kimutatni az ügyfélnek az intézménnyel szemben a tárgyidőszak végén fennálló esetleges díjtartozását is. Az ügyfél-kötelezettség nem nettósítható.
76NPM2 Összes ügyfél átvilágítás
Az összes ügyfél-átvilágítás sorban kell feltüntetni az összes egyszerűsített, fokozott vagy normál ügyfél-átvilágítás számát. Amennyiben az ügyfél átvilágítása során, azonos eljárásban egyidejűleg több kapcsolódó személy azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése, valamint nyilatkoztatása is megtörténik (pl. képviselő, rendelkezésre jogosult, meghatalmazott, kedvezményezett), azt egy átvilágítási eljárásnak kell tekinteni.
76NPM21 Egyszerűsített ügyfél- átvilágítás
Az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás sorban kell feltüntetni a Pmt. 12. és 13. §-a alapján egyszerűsített ügyfél-átvilágítások számát.
76NPM22 Fokozott ügyfél-átvilágítás
A fokozott ügyfél-átvilágítás sorban kell feltüntetni a Pmt. 14-16. §-a alapján fokozott ügyfél-átvilágításon átesett ügyfelek számát.
76NPM221 Ebből kiemelt közszereplő ügyfél (PEP) átvilágítása
A kiemelt közszereplő ügyfelek átvilágítása sorba azon átvilágítások számát kell beírni, amelyeknél a szolgáltató a Pmt. 16. §-a alapján megállapította, hogy az ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül. Kiemelt közszereplő a Pmt. 4. §-a alapján az a külföldi lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozója, vagy akivel közismerten közeli kapcsolatban áll.
76NPM23 Normál ügyfél átvilágítás
A normál ügyfél-átvilágítás sorban kell feltüntetni az átvilágítás alapeljárását meghatározó, a Pmt. 7-9. §-ában rögzített szabályok alapján lefolytatott átvilágítások számát.
76NPM231 ebből: kiegészítő intézkedések alkalmazásával lefolytatott normál ügyfél átvilágítás
A kiegészítő intézkedések alkalmazásával lefolytatott normál átvilágítás sorban azon ügyfél-átvilágítások számát kell megadni, amelyek esetében a Pmt. 7-9. §-ában előírtakhoz képest a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, az általa azonosított kockázatok figyelembevételével, további információk beszerzését, kiegészítő kontrollok alkalmazását írja elő eljárásai során (pl. a minimum adatkör helyett a maximum adatkör, illetve további információk rögzítése, üzleti kapcsolat létesítésének vezetői engedélyhez kötése, ügyféladatok ellenőrzése adatbázisok igénybevételével, nyilatkoztatás vagy dokumentumokkal történő alátámasztás kérése az eszközök eredetére vonatkozóan).
76NPM31 Üzleti kapcsolat létesítésekor történő vagy az első szolgáltatás nyújtása előtti átvilágítás
Az üzleti kapcsolat létesítésekor vagy az első szolgáltatás nyújtása előtt történt átvilágítás sorban kell szerepeltetni azon ügyfelek számát, akiket, mint új ügyfelet, átvilágított a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény.
76NPM32 Hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű, eseti ügyfél által kezdeményezett ügyleti megbízás miatti átvilágítás
A sorban azon ügyfelek számát kell szerepeltetni, akiket az adott negyedévben kizárólag amiatt világított át az adatszolgáltató, mert hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakciót kezdeményeztek és az ügyleti megbízást megelőzően nem voltak szerződött ügyfelek, vagy meghatalmazottak. A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is megtörténhet. Az adott sorban a ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát kell feltüntetni.
76NPM33 Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillió-hatszázezer forintot meghaladó összegű, eseti ügyfél által kezdeményezett ügyleti megbízás miatti átvilágítás
Itt kell szerepeltetni azon ügyfelek számát, akiket az adott negyedévben amiatt világítottak át, mert több egymással összefüggő olyan ügyleti megbízást kezdeményeztek, melyek együttes összege meghaladta a hárommillió-hatszázezer forintot. A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is megtörténhet. Az adott sorban a ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát kell feltüntetni.
76NPM34 Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele
A más szolgáltató által végzett átvilágítás sorban a más szolgáltató által végzett és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által elfogadott átvilágítások számát kell feltüntetni.
76NPM41 Saját bejelentések
A saját bejelentések: darabszám és összeg oszlopban a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére az adott negyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelentett összeg az adott tranzakcióban szereplő összeg, amelyet az ügyfél a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynek átadott, vagy az ügyfél részére kifizetésre került.
76NPM42 Bejelentésekből devizában bonyolított ügyletek
A bejelentésekből devizában bonyolított ügyletek sorban azokat az ügyleteket kell feltüntetni, melyeket a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény devizában bonyolított.
76NPM44 Bejelentésekből közvetítők által végzett tranzakciók bejelentése
A bejelentésekből közvetítők által végzett tranzakciók bejelentése sorba azon bejelentések kerülnek, amelyeknél közvetítő útján végzett tevékenység során került sor bejelentésre.
76NPM5 Bejelentésekből felfüggesztett tranzakciók
A bejelentésekből felfüggesztett tranzakciók sorban azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek során a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a Pmt. 24. §- a alapján felfüggesztést alkalmazott.
76NPM6 Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések
Ebben a sorban a bíróságok által pénzmosás miatt zárolt számlák számát és összegét kell feltüntetni.
76NPM7 Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés
A terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés sorban azokat a bejelentéseket kell feltüntetni, amelyeket a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatt tett. A sorban szerepeltetni kell a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény uniós korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos ügyben megtett bejelentéseit is, amennyiben a bejelentés EU terrorista listán szereplő személyre vonatkozik.
76NPM8 Terrorista listák alapján zárolt követelések
A terrorista lista alapján zárolt követelések sorban azt az ügyfélszámot és azok teljes ügyfélkövetelését kell feltüntetni, amelyet a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény az ügyfél terrorista listán való szereplése miatt az adott negyedévben zárolt és ezt a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak, mint illetékes hatóságnak bejelentett. (Az aktuális terrorista listák az MNB honlapján a Pénzmosás ellen/Fontos listák menüpont alatt érhetők el.)
76NPM9 Szankciós listák alapján zárolt követelések
A szankciós lista alapján zárolt követelések sorban azt az ügyfélszámot és azok teljes ügyfélkövetelését kell feltüntetni, amelyet a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény az ügyfél valamely, általa alkalmazott szankciós listán való szereplése miatt az adott negyedévben zárolt, és ezt a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak, mint illetékes hatóságnak bejelentett.
IV.
Az éves jelentés tábláira vonatkozó részletes szabályok
77ME    Mérleg - Eszközök; 77MF Mérleg - Források
A tábla kitöltése során az Fnykr 4-6. §-át, valamint az 1. melléklete előírásait kell alkalmazni.
77EE1A Intézményi eredménykimutatás - befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció
A tábla kitöltése során az Fnykr. 13. §-át, és a 2. melléklet A) pontjának előírásait kell alkalmazni.
77EE1B Eredménylevezetés - befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció
A tábla kitöltése során az Fnykr. 13. §-át, 14. § (3) és (4) bekezdését, valamint a 3. melléklete előírásait kell alkalmazni.
77EE2 Intézményi eredménykimutatás - szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció
A tábla kitöltése során az Fnykr. 13. §-át, 14. § (1), (2) és (5) bekezdését, valamint a 2. melléklet B) pontjának előírásait kell alkalmazni.
77EE3 Intézményi eredménykimutatás - működési tevékenység
A tábla kitöltése során az Fnykr. 15. §-át és a 2. melléklet C) pontjának előírásait kell alkalmazni.
1

A rendeletet a 49/2016. (XII. 12.) MNB rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte 2016. december 13. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 11. § (1) bekezdését.

2

A 7. § a 21/2016. (VI. 29.) MNB rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

3

A 8. § a 21/2016. (VI. 29.) MNB rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

4

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan az 5/2016. (III. 1.) MNB rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

5

A 2. melléklet az 5/2016. (III. 1.) MNB rendelet 2. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.