• Tartalom

2015. évi. LIII. törvény

2015. évi. LIII. törvény

egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról1

2015.07.01.

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

1–4. §2

2. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény módosítása

5. §3

3. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

6–8. §4

4. A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény módosítása

9–10. §5

11. § Hatályát veszti az Fbkt.

a) 4. § (2) bekezdésében az „ , a visszapótláshoz tartozó határkeresztező kapacitásokat,” szövegrész,

b) 13. § (3) bekezdésében a „ , valamint a visszapótláshoz tartozó határkeresztező” szövegrész.

5. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

12–24. §6

6. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

25–44. §7

45. § A GET 133. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)

„3. az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódóan az árakat, az áralkalmazási feltételeket, az árszabályozás kereteit és a nagycsaládosokat megillető kedvezményre vonatkozó szabályokat; a felajánlás részletszabályait, a felajánlott földgázforrás árát, az igénybevételre jogosultak körét, a földgázforrás átadására vonatkozó rugalmassági szabályokat; a felajánlás keretében, a 141–141/A. §, a 141/C. §, a 141/I. § és a 141/J. § szerinti szerződések alapján értékesített földgázforrás mennyiségét és árát, valamint az ezen földgázforrásokhoz kapcsolódóan a rendszerhasználati és mobilgáz-finanszírozási költségek indokolt értékeihez képest megképződő többlet, vagy veszteség elszámolásának szabályait; a 141/A–141/C. §-ban és a 141/I–141/J. §-ban foglaltak megsértése, valamint a rendeletben meghatározott mennyiségtől való eltérés esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket; a kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási hozzájárulás és a kiegyenlítő hozzájárulás mértékét,”

46–49. §8

50. § A GET

a)–l)9

m) 110. § (3) bekezdésében az „október” szövegrész helyébe a „május” szöveg,

n)–q)10

lép.

51. § (1)11

(2) Hatályát veszti a GET

a) 107/B. § (4) bekezdésében a „ , valamint az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók és a 141/C. § alapján felajánlott földgázt vételező felhasználók ellátásához szükséges hazai termelésű földgázmennyiséget” szövegrész,

7. A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény módosítása

52. §12

8. A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény módosítása

53–57. §13

9. Záró rendelkezések

58. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 11. §, a 45. §, az 50. § m) pontja és az 51. § (2) bekezdése 2015. július 1-jén lép hatályba.

59. § Ez a törvény a 256/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. és 5. cikke szerinti adatközlés formájáról és egyéb technikai részleteiről, valamint a 2386/96/EK és a 833/2010/EU, Euratom bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. október 16-i 1113/2014/EU európai bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. április 28-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. m jus 8. A kihirdet s napja: 2015. május 8. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. július 2. napjával.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 9–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 12–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 25–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 46–49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 50. § a)–l) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 50. § n)–q) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 51. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

Az 53–57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére