• Tartalom

53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet

53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról1

2016.01.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 11. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés e) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kihirdetéséről, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 137/2004. (IX. 18.) FVM rendelet módosítása

1. §2

2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása

2–3. §3

3. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 24/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása

4. §4

4. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása

5. §5

5. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosítása

6. §6

6. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet módosítása

7. §7

7. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet módosítása

8. §8

8. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosítása

9. §9

9. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosítása

10. §10

10. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

11. §11

11. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet módosítása

12–13. §12

12. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosítása

14. §13

13. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosítása

15. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet] 8. §-a a következő (6a)–(6c) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Az ügyfél a (6) bekezdés a) pontja szerinti foglalkoztatási kötelezettségének közfoglalkoztatottal is eleget tehet, akár saját foglalkoztatás keretében, akár – amennyiben ezt a program nem zárja ki – más kormányzati program keretében történő közfoglalkoztatás útján. Ez esetben
a) legalább egy fő érettségi vizsgával rendelkező főállású, teljes munkaidőben, vagy legalább két fő érettségi vizsgával rendelkező részmunkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatottat köteles foglalkoztatni és
b) legalább egy fő részére köteles biztosítani a Herman Ottó Intézet által szervezett, a 6. melléklet szerinti képzés elvégzését, mely kötelezettség alól nem mentesíthető.
(6b) A (6a) bekezdés b) pontja szerinti képzés költségét az ügyfél a közfoglalkoztatottra vagy annak közfoglalkoztatójára nem terhelheti.
(6c) Amennyiben a közfoglalkoztatottat más kormányzati program keretében nem az ügyfél foglalkoztatja, úgy a közreműködés feltételeit az ügyfél, a közfoglalkoztató és a közfoglalkoztatott megállapodásban rögzíti.”

(2) A 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 11/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ügyfél köteles szakmai beszámolót benyújtani a Herman Ottó Intézet részére a 8. § (8) bekezdés a) pontjában meghatározott programterv adott időszakra vonatkozó megvalósításáról. A szakmai beszámolók 2015. negyedik negyedévére vonatkozóan 2016. január 5. napjáig, majd azt követően a féléves szakmai beszámolási időszakoknak megfelelően évente az első naptári félévre vonatkozóan adott év július 10. napjáig, a második naptári félévre vonatkozóan a következő év január 10. napjáig nyújthatók be.”
„(4c) Az ügyfél a Herman Ottó Intézet által üzemeltetett IKSZT szolgáltatás-tervezési és beszámolási felületen rögzített adatait köteles a szakmai beszámolók benyújtásával egyidejűleg frissíteni, amelynek megtörténtéig a Herman Ottó Intézet jogosult a teljesítésigazolás kiállítását megtagadni.”

a) 2. § (1) bekezdés r) pontjában a „negyedévenként” szövegrész helyébe a „félévenként” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés s) pontjában a „negyedév” szövegrész helyébe a „félév” szöveg,

c) 7. § (7)–(9) bekezdésében a „három” szövegrész helyébe a „hat” szöveg,

d) 7. § (10) bekezdésében, valamint 8. § (2) bekezdés d) és k) pontjában a „két szakmai beszámolási időszak alatt” szövegrész helyébe a „szakmai beszámolási időszakonként” szöveg,

e) 7. § (11) és (12) bekezdésében, valamint 8. § (2) bekezdés h) és l) pontjában az „egy” szövegrész helyébe a „két” szöveg,

f) 8. § (2) bekezdés f) és g) pontjában a „hat” szövegrész helyébe a „tizenkét” szöveg,

g) 8. § (6) bekezdésében a „feltűntetett szolgáltatásainak ellátása” szövegrész helyébe a „feltüntetett szolgáltatásainak és az általa vállalt nyitvatartási kötelezettség ellátása” szöveg

lép.

14. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 78/2011. (VIII. 3.) VM rendelet módosítása

17. §14

15. A LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 30/2012. (III. 24.) VM rendelet módosítása

18–20. §15

16. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet módosítása

21. §16

17. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet módosítása

22–23. §17

18. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet módosítása

24–25. §18

19. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet módosítása

26–28. §19

20. Az Európai Halászati Alapból a 3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának részletes feltételeiről szóló 17/2014. (III. 7.) VM rendelet módosítása

29–30. §20

21. Záró rendelkezések

31. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 20 órakor lép hatályba.

(2) A 15. és 16. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelethez21

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 12–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 18–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 22–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 24–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 26–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 29–30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére