• Tartalom

54/2015. (III. 17.) Korm. rendelet

54/2015. (III. 17.) Korm. rendelet

a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.05.15.

A Kormány a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A fegyver
a) forgalmazását vagy javítását végző személy szakképzettségeként, szakképesítéseként előírt képesítésnek kell tekinteni
aa) a puskaművesi képesítést,
ab) a fémipari technikusi képesítést,
ac) a fegyvermesteri szakvizsgát,
ad) az okleveles gépészmérnök szakképzettséget,
ae) a gépészmérnök szakképzettséget,
af) a katonai középfokú oktatási intézményben vagy a katonai felsőoktatási intézményben szakirányú – fegyverzeti – szakon megszerzett szakképesítést, illetve szakképzettséget,
ag) a 09 2 7490 03 9 0 05, a 34 5237 01, a 31 863 01 0001 33 01 vagy az 55 863 02 OKJ számú Vadászpuskaműves szakképesítést,
ah) a 93 4 0210 02 2 4 06, az 51 8917 01, a 31 863 01 0000 00 00 vagy az 54 863 01 OKJ számú Fegyverműszerész szakképesítést,
ai) a 93 5 0210 16 9 0 02 vagy az 52 8917 01 OKJ számú Fegyvertechnikus szakképesítést,
aj) a vadászpuskaműves mester végzettséget, valamint
ak) forgalmazási tevékenység esetén a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságon letett fegyverforgalmazási vizsgát, továbbá
b) gyártását végző személy szakképesítéseként, végzettségeként előírt képesítésnek kell tekinteni az a) pont af), ag) és aj) alpontjában meghatározott képesítést, valamint a gépgyártás-technológia szakon végzett okleveles gépészmérnök, illetve gépészmérnök szakképzettséget.”

(2) A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A vizsgabizottság tagjait a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány jelöli ki, egy tagjának az (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában, ac) alpontjában, af) alpontjában, ag) alpontjában, ah) vagy ai) alpontjában meghatározott képesítéssel vagy igazságügyi fegyverszakértői képesítéssel kell rendelkeznie.”

2. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 37. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A sportegyesület a lőfegyverét és a lőszerét
a) átengedheti
aa) a tizennegyedik életévét betöltött, versenyengedéllyel vagy rajtengedéllyel rendelkező sportolójának – a tizennyolcadik életév betöltéséig az ab) alpontban vagy a b) pontban meghatározott személyek valamelyikének folyamatos felügyelete mellett – a sporttevékenység (edzés, verseny) végzésének időtartamára, továbbá
ab) a tizennyolcadik életévét betöltött tagjának az edzés időtartamára, valamint
b) átadhatja a tizennyolcadik életévét betöltött, versenyengedéllyel vagy rajtengedéllyel rendelkező sportolójának a lőfegyver és a lőszer tárolásának helye és a sporttevékenység (edzés, verseny) végzésének helyszíne közötti közvetlen szállítás időtartamára.”

3. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a következő 38/A. §-sal egészül ki:

38/A. § A 37. § (6) bekezdés b) pontja szerinti szállítás esetén
a) a 38. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezést is megfelelően alkalmazni kell, valamint
b) a szállítás jogszerű voltát a lőfegyvert, lőszert saját jogon tartó által kiállított – a szállítás jogcímére is kiterjedő – igazolás igazolja, amelyet a szállító a szállítás során mindvégig köteles magánál tartani.”

4. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 55/B. §-sal egészül ki:

a) a Módosító Rendelet 2. hatálybalépését megelőzően kiadott hatósági engedély hatályosságát nem érinti, valamint
b) nem alkalmazandó az a) pontban meghatározott hatósági engedély meghosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálása során.”

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második hónap tizenötödik napján lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. május 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére