• Tartalom

57/2015. (IX. 24.) FM rendelet

a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegű támogatásról

2021.02.24.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. árajánlattevő: olyan természetes vagy jogi személy, akinek vagy amelynek tevékenységi köre kiterjed hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű forgalmazására;

2. beruházás megvalósítása: gép, technológiai berendezés beszerzése esetén annak üzembe helyezése, hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű beszerzése esetén annak forgalomba helyezése;

3. csekély összegű támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti támogatás;

4. egy és ugyanazon vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Átr.) 2. § 5a. pontja szerinti vállalkozás;

5. elszámolható költség: gép, technológiai berendezés, illetve hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű számlán szereplő általános forgalmi adóval nem terhelt vételára, amely nem tartalmazza a szállítási költséget, valamint az üzembe-, forgalomba helyezés költségét;

6. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 396. §-a szerinti gazdálkodó szervezet;

7. gép, technológiai berendezés: első üzembe helyezésű, a sertéshús feldolgozói iparban használt olyan berendezés,

a) amely szerepel a gépkatalógusban és beletartozik az intézkedés vonatkozásában támogathatónak minősített gépcsoportba,

b) amelyhez kapcsolódóan az ügyfél rendelkezik a teljesítés időpontjában kezdődő termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal, és

c) amelynek gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig két évnél több nem telt el;

8.1 gépkatalógus: az Agrárminisztérium és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem közreműködésével készült, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által közzétett, a gépek műszaki és technológiai adatait tartalmazó gyűjtemény, amely tartalmazza a referenciaárakat is;

9. hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű: első forgalomba helyezésű, hűtő vagy fagyasztóval felszerelt, beépített erőgéppel hajtott olyan gépjármű,

a) amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot meghaladja,

b) amelyhez kapcsolódóan az ügyfél rendelkezik a teljesítés időpontjában kezdődő termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal, és

c) amelynek gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig két évnél több nem telt el;

10. referenciaár: a gépkatalógusban szereplő ár;

11. üzembe helyezés: a gépekről és az 1995/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk k) pontjának megfelelő üzembe helyezés;

12.2 üzemeltetési hely: a gép, technológiai berendezés üzemeltetési, vagy hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű tárolási helye, amelyet a Kincstárhoz bejelentettek;

13.3 mezőgazdasági termék feldolgozása: mezőgazdasági terméken végrehajtott bármely olyan művelet, amelynek eredményeként keletkező termék szintén mezőgazdasági termék, kivéve a mezőgazdasági üzem által végzett, az állati vagy növényi eredetű termék első eladásának előkészítéséhez szükséges tevékenységeket.

2. A támogatás célja, jellege, mértéke

2. § (1) A támogatás célja a sertéshús-feldolgozás helyzetének javítása, a jó minőségű magyar hústermékek fogyasztó részére, korszerű úton történő eljuttatásának elősegítése.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célok elérése érdekében vissza nem térítendő támogatás nyújtható azon mezőgazdasági termékek feldolgozását végző gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: ügyfél) részére, aki vagy amely

a) tevékenységei között szerepel a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (a továbbiakban: TEÁOR) alapján a TEÁOR'08. 10.11 Húsfeldolgozás, -tartósítás vagy TEÁOR'08. 10.13 Hús, -baromfihús készítménygyártás tevékenység,

b) feldolgozói tevékenysége során a KN0203 vagy a KN1601 vagy a KN1602 főcsoportba tartozó terméket állít elő, és a termékek hústartalma 50%-ot meghaladó mértékben sertéshúsból áll,

c) a tevékenységének megfelelő, az érintett termékpályán működő olyan, az agrárpolitikáért felelős miniszter által – a termelői csoportok elismeréséről szóló FM rendelet alapján – elismert sertéstenyésztést és húsfeldolgozást, illetve húskészítménygyártást végző termelői csoport, Beszerzési és Értékesítő Szövetkezet, tenyésztő szervezet, terméktanács vagy szakmai szervezet tagja, amely nyitott tagsággal működik, és

d) megfelel az Átr. 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek.

(3) E rendelet alapján támogatás vehető igénybe

a) az 1. mellékletben meghatározott gép, technológiai berendezés beszerzéséhez,

b) a 2. mellékletben meghatározott hűtő-, légtérszabályozó, hővisszanyerő gép, technológiai berendezés beszerzéséhez,

c) a 3. mellékletben meghatározott feldolgozó létesítmények, eszközök, berendezések energiaellátását biztosító, megújuló energiát előállító gép, technológiai berendezés beszerzéséhez, illetve

d) feldolgozott termék szállítására alkalmas hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű beszerzéséhez.

(4) A támogatás összege az összes elszámolható költség legfeljebb

a) 75%-a, ha az ügyfél a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által kiállított hatósági bizonyítványban foglaltak alapján a 2014. évben 50%-ot meghaladó arányban saját előállítású, bérnevelt, bérhizlalt, vagy egyéb szerződéses kapcsolaton keresztül számlával vásárolt vágósertést dolgozott fel,

b) 60%-a, ha az ügyfél a NÉBIH által kiállított hatósági bizonyítványban foglaltak alapján a 2014. évben legfeljebb 50%-os arányban saját előállítású, bérnevelt, bérhizlalt, vagy egyéb szerződéses kapcsolaton keresztül számlával vásárolt vágósertést dolgozott fel,

c) 40%-a, ha az ügyfél a 2014. évben 100%-ban számlával igazoltan vásárolt sertéshúst dolgozott fel, amely sertéshús 50%-ot meghaladó arányban a KN 0203 termékcsoportba tartozik.

(5) A támogatás összege nem haladhatja meg az ügyfél rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keretnek megfelelő forintösszeget.

(6) Az ügyfél által igényelhető támogatás legkisebb összege ötmillió forint. Nem igényelhető támogatás olyan gép, technológiai berendezés beszerzésére, amelynek számlán szereplő tételenkénti, általános forgalmi adóval nem terhelt vételára nem éri el a kettőszázezer forintot.

(7) A gépkatalógusban szereplő gép, technológiai berendezés beszerzése esetén a támogatás alapja a gépkatalógusban szereplő referenciaár. Ha a beszerzés költsége meghaladja a gépkatalógusban szereplő referenciaárat, akkor a támogatás alapját – a beszerzés költségétől függetlenül – a gépkatalógusban szereplő ár képezi.

(8) A gépkatalógusban nem szereplő, hűtőtérrel rendelkező tehergépjárművek beszerzése árajánlat alapján történik. A támogatás alapja az árajánlatban szereplő ár. Ha az árajánlatban szereplő ár összegét a beszerzés költségének összege meghaladja, akkor a támogatás alapját – a beszerzés költségétől függetlenül – az árajánlatban szereplő ár képezi.

(9) Az árajánlatnak tartalmaznia kell legalább az árajánlattevő és az árajánlatot kérő adatait (amelynek azonosnak kell lennie az ügyfél adataival), a hűtőtérrel rendelkező tehergépjárműre vonatkozó – a megengedett legnagyobb össztömeget is megjelölő – adatokat, valamint az árajánlat érvényességét, amelynek legalább a támogatási kérelem benyújtását követő hatodik hónap végéig érvényesnek kell lennie.

(10) A támogatás összegének euróra történő átváltásakor a támogatási kérelem benyújtása hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró devizaárfolyam alkalmazandó.

(11) A forinttól eltérő pénznemben kiállított árajánlat esetén a forintra történő átváltáskor a támogatási kérelem benyújtása hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett devizaárfolyam alkalmazandó.

3. § (1) A csekély összegű támogatások nyújtásával kapcsolatos eljárásokra az Átr. 11–11/A. §-ában foglaltak irányadóak.

(2)4 Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(3) A csekély összegű támogatás odaítélése során az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(4) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás esetén a csekély összegű támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható.

(5) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet) alapján mezőgazdasági csekély összegű támogatás esetén, a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatóak az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, hogy az érintett tagállam megfelelő eszközökkel biztosítja, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

(6)5 Általános csekély összegű támogatás nem nyújtható

a) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására,

b) olyan vállalkozás számára, amely a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedik,

c) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos tevékenység finanszírozására,

d) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak, a következő esetekben:

da) amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

db) amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás,

e) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal, nevezetesen az exportált mennyiségekkel kapcsolatos tevékenységekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz,

f) olyan támogatáshoz, amely import áru helyett belföldi áru használatához kötött.

(7)6 A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

3. A támogatás forrása

4. § (1) A támogatás forrása a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 20/05/04 törvényi során szereplő „A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása” című fejezeti kezelésű előirányzat.

(2)7 A 2015. évben rendelkezésre álló forrás összege legfeljebb 581,4 millió forint.

(3)8 A támogatási keret kimerüléséről a Kincstár tájékoztatása alapján az agrárpolitikáért felelős miniszter közleményt ad ki.

4. A támogatás igénybevételének feltételei

5. § Támogatási kérelmet nyújthat be az az ügyfél, aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét a Tv. alapján működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe,

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

ba) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás vagy csődeljárás alatt, illetve természetes személy esetében nem áll gazdálkodási tevékenységgel összefüggő végrehajtási eljárás alatt, és

bb) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételeknek, valamint

c) a támogatási kérelmében nyilatkozik

ca) arról, hogy a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás mekkora összegű általános csekély összegű támogatást vett igénybe a támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő üzleti évben és a folyamatban lévő üzleti évben,

cb) az Átr. 11/A. §-ában meghatározottakról, és

cc) arról, hogy az elszámolásra kerülő költségek vonatkozásában nem vesz igénybe más állami vagy társfinanszírozott formában nyújtott támogatást a beruházás üzemeltetési kötelezettsége időtartama alatt.

6. § Támogatás az alábbi feltételek teljesülése esetén igényelhető:

a) a gép, technológiai berendezés üzemeltetési helye, a hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű tárolási helye kizárólag Magyarország területén van,

b) a gép, technológiai berendezés, a hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű a beszerzéssel az ügyfél 100%-os tulajdonába kerül, és

c) a gép, technológiai berendezés igazolt üzembe helyezése, valamint a hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű forgalomba helyezése legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napjáig megtörténik.

5. A támogatási kérelem benyújtása, elbírálása

7. § (1)9

(2) A támogatási kérelmet a benyújtásra nyitva álló időszak első napján hatályos gépkatalógusban szereplő gép, technológiai berendezés vonatkozásában lehet benyújtani.

(3) A támogatási kérelemben meg kell jelölni a gép, technológiai berendezés üzembe helyezésének helyét, a hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű esetén annak tárolási helyét.

8. § (1) A támogatási kérelemhez mellékelni kell

a) a gépkatalógusban nem szereplő, hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű beszerzése esetén az árajánlatot,

b) a 2. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott szervezet által a támogatási kérelem benyújtása évére vonatkozóan kiállított tagsági igazolást, amely tartalmazza a kiállító nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az érintett termékpályán nyitott tagsággal működő szervezet,

c) az ügyfél nyilatkozatát a 2. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott KN kód besorolású termék 2014. évi termelési mennyiségéről és a termék sertéshústartalmáról,

d) a 2. § (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben a NÉBIH által kiállított hatósági bizonyítványt, amely tartalmazza, hogy az ügyfél a 2014. évben 50%-ot meghaladó arányban saját előállítású, bérnevelt, bérhizlalt, vagy egyéb szerződéses kapcsolaton keresztül vásárolt vágósertést dolgozott fel,

e) a 2. § (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben a NÉBIH által kiállított hatósági bizonyítványt, amely tartalmazza, hogy az ügyfél a 2014. évben legfeljebb 50%-os arányban saját előállítású, bérnevelt, bérhizlalt, vagy egyéb szerződéses kapcsolaton keresztül vásárolt vágósertést dolgozott fel,

f) a 2. § (4) bekezdés c) pontja szerinti esetben az ügyfél nyilatkozatát arról, hogy nem végez vagy végeztet sertéstenyésztést, nincs saját előállítású sertésállománya és nem végez vágási tevékenységet, valamint, hogy a 2014. évben vásárolt és feldolgozott sertéshús 50%-ot meghaladó arányban a KN 0203 termékcsoportba tartozik.

(2) A NÉBIH az (1) bekezdés d) és e) pontja szerinti hatósági bizonyítványt az ügyfél kérelme alapján, az általa benyújtott szerződések, nyilatkozatok alapján állítja ki.

9. § (1)10 A Kincstár a támogatási kérelmeket a 2. § (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti csoportonkénti sorrendben bírálja el, a csoporton belüli sorrendet a támogatási kérelem benyújtásának dátuma határozza meg.

(2) A támogatási keret túligénylése esetén a keretkimerülés napján benyújtott kérelmek sorrendjét a támogatási kérelmekben szereplő támogatási összeg növekvő sorrendje határozza meg.

(3)11 A Kincstár a hiányosan vagy hibásan benyújtott támogatási kérelmet, valamint az ügyfél rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keretet meghaladó támogatási igényből a kereten felüli összegre vonatkozó igényt elutasítja.

10. § (1) Az ügyfél a gép, technológiai berendezés, valamint a hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű beszerzését – a 12. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a támogatási kérelem benyújtását követően kezdheti meg.

(2)12 A támogatási kérelemben szereplő gép, technológiai berendezés, valamint hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű tekintetében az ügyfélnek a támogatási kérelem módosítására egy alkalommal, legkésőbb a kifizetési kérelemnek a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett, a 7. § (1) bekezdés szerinti nyomtatvány és a megváltozott dokumentumok újbóli benyújtásával egyidejűleg van lehetősége.

(3) Kizárólag a jóváhagyott támogatási kérelemben szereplő géppel, technológiai berendezéssel, valamint hűtőtérrel rendelkező tehergépjárművel egyenértékű gép, technológiai berendezés, valamint hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű beszerzése támogatható a módosítás során. Egyenértékűnek kell tekinteni azt a gépet, technológiai berendezést, amely

a) legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján hatályos gépkatalógusban szerepel,

b) beletartozik az 1–3. mellékletben felsorolt főcsoportba, és

c) a támogatási döntésben szereplő géppel, technológiai berendezéssel, tehergépjárművel azonos munkafolyamat elvégzésére alkalmas.

(3a)13 Ha a támogatási kérelem módosítása során megjelölt gép, technológiai berendezés nem szerepel a 2016. évben hatályos gépkatalógusban, akkor az ügyfélnek a támogatási kérelem módosítására az – árajánlattevő és az árajánlatot kérő adatait (amelynek azonosnak kell lennie az ügyfél adataival) tartalmazó – árajánlat eredeti példányának benyújtásával egyidejűleg van lehetősége. Ebben az esetben a jóváhagyott támogatási kérelemben szereplő géppel, technológiai berendezéssel egyenértékűnek kell tekinteni azt a gépet, technológiai berendezést, amely

a) legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján hatályos gépkatalógus szerinti, az 1–3. mellékletben felsorolt főcsoport valamelyikébe sorolható, és

b) a támogatási kérelemben szereplő géppel, technológiai berendezéssel azonos munkafolyamat elvégzésére alkalmas.

(4) A támogatás összege a módosítást követően sem haladhatja meg a módosított gépre, technológiai berendezésre, valamint hűtőtérrel rendelkező tehergépjárműre a támogatási döntésben jóváhagyott elszámolható költségek és az e rendeletben rögzített mérték alapján meghatározott támogatási összeget.

6. A támogatás kifizetése

11. §14 Az ügyfélnek a kifizetési kérelmét a támogatási döntésben jóváhagyott beruházás megvalósítását követően, de legkésőbb a támogatási döntés kézhezvételétől számított kettőszáztíz napon belül kell a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon a Kincstár részére benyújtania.

12. § (1) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell

a) az ügyfél nyilatkozatát arról, hogy vállalja a 14. § (1) bekezdésében foglalt üzemeltetési kötelezettséget,

b) az elszámolási költséget igazoló, az ügyfél nevére kiállított számla másolatát,

c) a vételár kifizetését igazoló bizonylat másolatát,

d) amennyiben a beszerzéshez hitelszerződés kapcsolódik, úgy annak másolatát,

e) a tárgyi eszköz nyilvántartásba történő bevezetését igazoló számviteli kimutatás másolatát,

f) a 2. § (3) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott gép, technológiai berendezés vásárlása esetén

fa) a gyártási időpontot igazoló dokumentum másolatát,

fb) a jótállási jog érvényesítéséhez szükséges okirat másolatát, valamint

fc) az üzembe helyezési jegyzőkönyv, továbbá az átadás-átvételi jegyzőkönyv másolatát,

g) a 2. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű vásárlása esetén

ga) az adásvételi szerződés másolatát, és

gb) az ügyfél nevére kiállított forgalmi engedély és törzskönyv másolatát, valamint

h) idegen nyelven kiállított bármilyen dokumentum esetében a szakfordítói vagy tolmácsigazolvánnyal rendelkező személy által készített hiteles magyar nyelvű fordítást, és a fordítást végző személy szakfordítói vagy tolmácsigazolványának másolatát.

(2) A számla kiállításának időpontja, az adásvételi szerződés, valamint a hitelszerződés kelte nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtásának időpontjánál.

(3) A számlának tartalmaznia kell a gép, technológiai berendezés pontos megnevezését, típusát, továbbá a számla eredeti példányára rá kell vezetni a gép, technológiai berendezés, illetve a hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű KN kódját, egyedi azonosítóját, gyártási évét, és az ügyfél Tv. szerinti ügyfél-azonosítóját, valamint a támogatási határozat azonosító számát, továbbá a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” szövegezést.

(4) A kifizetési kérelem benyújtásáig 100%-ban – készpénzzel vagy banki átutalással – kiegyenlített költségek számolhatóak el. Lízing konstrukcióval érintett számlák nem szolgálhatnak a jogosult költségek elszámolásának alapjául, az ilyen módon kiegyenlített összeg alapján támogatás nem fizethető.

(5) A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla esetén a forintra történő átszámítás átváltási árfolyama a támogatási kérelem benyújtása hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett árfolyam.

(6) A számla nem képezheti e rendelet szerinti támogatás alapját, ha azt korábban más állami vagy társfinanszírozott formában nyújtott támogatáshoz – részben vagy egészben – elszámolták.

(7) A beruházás megvalósítása az üzembe helyezés feltételeként külön jogszabály által előírt közokirattal vagy magánokirattal, továbbá a gazdasági eseményről kiállított, igazoltan teljesített és pénzügyileg is rendezett számviteli bizonylattal igazolható.

13. §15 A Kincstár a támogatást – a forrás rendelkezésre állása esetén – a kifizetési döntés meghozatalát követő harminc napon belül folyósítja az ügyfél részére.

7. Üzemeltetési kötelezettség

14. § (1) Az ügyfél köteles a támogatással beszerzett gépet, technológiai berendezést, valamint a hűtőtérrel rendelkező tehergépjárművet a kifizetési kérelemre hozott döntés kézhezvételétől számított öt évig, de legfeljebb az amortizációs időszak végéig rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával használni, üzemeltetni (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség).

(2) Az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt a gép, technológiai berendezés, valamint a hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű nem adható bérbe és nem idegeníthető el. Ha jótállás alapján felmerülő csereigény, lopás, egyéb működésképtelenné, használhatatlanná válás miatt felmerül a pótlás vagy csereigény (a továbbiakban: csere), akkor a (3)–(6) bekezdésben meghatározott módon kell eljárni.

(3)16 A (2) bekezdésben foglalt esetekben a kiesett gépet, technológiai berendezést, hűtőtérrel rendelkező tehergépjárművet a (4)–(6) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a Kincstárhoz történő bejelentést követően, saját forrás terhére – a 2. § (3) bekezdés a)–c) pontja esetében a hatályos gépkatalógusban szereplő –, azonos rendeltetésű, azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkező gépre, technológiai berendezésre, hűtőtérrel rendelkező tehergépjárműre kell lecserélni. A csere esetén az (1) bekezdés szerinti üzemeltetési kötelezettség időtartama az üzemen kívül helyezés és az új gép, technológiai berendezés, valamint hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű üzembe helyezése között eltelt idővel meghosszabbodik.

(4)17 Csereigény esetén az ügyfélnek a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon kell a cserére vonatkozó szándékát a Kincstárhoz bejelenteni a bejelentés alapjául szolgáló dokumentumok csatolásával.

(5)18 A cserét, annak megvalósítását követő öt napon belül a Kincstárhoz be kell jelenteni a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon. A bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) az ügyfél ügyfél-azonosítóját,

b) a támogatási döntés iratazonosítóját,

c) a gép, technológiai berendezés üzemeltetési helyének, a hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű tárolási helyének pontos megnevezését,

d) a cserélni kívánt gép, technológiai berendezés

da) számlájának sorszámát,

db) gépkatalógus szerinti azonosítóját a 2. § (3) bekezdés a)–c) pontja szerinti gépekre, technológiai berendezésekre nyújtott támogatások esetében, valamint

dc) gyári számát, egyedi azonosítóját,

e) a hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű cseréje esetén a tehergépjármű rendszámát,

f) a csere időpontját,

g) a cserélni kívánt gép, technológiai berendezés üzemen kívül helyezésének időpontját,

h) a csere okát, indoklását,

i) az új gép, technológiai berendezés

ia) számlájának sorszámát,

ib) gépkatalógus szerinti azonosítóját a 2. § (3) bekezdés a)–c) pontja szerinti gépekre, technológiai berendezésekre nyújtott támogatások esetében,

ic) gyári számát, egyedi azonosítóját, valamint

j) a hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű cseréje esetén a tehergépjármű rendszámát.

(6) A bejelentéshez mellékelni kell az alábbi dokumentumok másolatát:

a) hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű esetén adásvételi szerződés, és ha a beszerzéshez hitel kapcsolódik, akkor a hitelszerződés,

b) az új gép, technológiai berendezés gyártási időpontját igazoló dokumentum,

c) az új gép, technológiai berendezés, valamint hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű vásárlásához kapcsolódóan a kapcsolódó számla és a kifizetését igazoló bizonylat,

d) az új gép, technológiai berendezés jótállási jogának érvényesítéséhez szükséges okirat,

e) az új gép, technológiai berendezés üzembe-helyezési jegyzőkönyve,

f) jótállás alapján történő csere esetén a gyártó vagy forgalmazó által kiállított garanciális cseréről készített dokumentum,

g) lopás esetén a rendőrségi jegyzőkönyv,

h) működésképtelenné vagy használhatatlanná válás esetén szakértői véleményt igazoló dokumentum vagy selejtezési jegyzőkönyv, és

i) az idegen nyelven kiállított bármilyen dokumentum esetében a szakfordítói vagy tolmácsigazolvánnyal rendelkező személy által készített hiteles magyar nyelvű fordítás, valamint a fordítást végző személy szakfordítói-, vagy tolmácsigazolványa.

(7) Csere esetén

a) az új gép, technológiai berendezés, valamint hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű vásárlását kizárólag a jótállás alapján történő csere, lopás, működésképtelenné vagy használhatatlanná válás bekövetkezését követően, az ügyfél nevére kiállított számla igazolja, amely kiállításának időpontja nem lehet korábbi a kifizetési kérelemre hozott döntés kézhezvételének dátumánál;

b) kizárólag a gép, technológiai berendezés, valamint hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű pótlásának időpontjáig kiegyenlített költségek fogadhatók el a csere igazolására, lízing konstrukcióval érintett számlák nem szolgálhatnak a csere-elszámolás alapjául;

c) az új gép, technológiai berendezés, valamint hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű vásárlását igazoló számlán fel kell tüntetni a 12. § (3) bekezdése szerinti adatokat;

d) az ügyfélnek rendelkeznie kell az új gép, technológiai berendezés, valamint hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű vásárlásához kapcsolódó számla teljesítésének időpontjában kezdődő jótállási jogának érvényesítéséhez szükséges okirattal; és

e) az új gép, technológiai berendezés üzemeltetésének helye, a hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű tárolási helye kizárólag Magyarország területe lehet.

15. § (1)19 Az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a gép, technológiai berendezés üzemeltetési helye vagy a hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű tárolási helye a Kincstár által rendszeresített, és a honlapján közzétett nyomtatványon történő bejelentést követően változtatható meg.

(2)20 Az üzemeltetési vagy tárolási hely változtatásának bejelentőlapját a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon, a Kincstár részére kell benyújtani legalább tíz nappal a gép, technológiai berendezés, vagy hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű tervezett átszállításának megkezdése előtt. A nyomtatványon az ügyfélnek meg kell adnia

a) az ügyfél-azonosítóját,

b) a támogatási döntés iratazonosítóját,

c) az átszállítani kívánt gép, technológiai berendezés vagy hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű

ca) megnevezését,

cb) gépkatalógus szerinti azonosítóját a 2. § (3) bekezdés a)–c) pontja szerinti gép, technológiai berendezés esetében,

cc) gyári számát, egyedi azonosítóját, a tehergépjármű rendszámát,

cd) új üzemeltetési, tárolási helyét,

d) az üzemeltetési, tárolási hely változtatásának indokolását, és

e) az üzemeltetési, tárolási hely változtatásának tervezett időpontját.

16. § A 14–15. §-ban foglalt bejelentési kötelezettség elmulasztása, valamint az üzemeltetési kötelezettség lejárta előtti elidegenítés esetén az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

8. Nyilvántartás, ellenőrzés

17. § (1)21 E rendelet szerinti támogatás vonatkozásában az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 6. cikk (4) bekezdése szerinti nyilvántartást a Kincstár vezeti.

(2)22 A Kincstár az e rendeletben foglaltak betartását a támogatási kérelem benyújtásától az üzemeltetési kötelezettség fennállásáig – az ügyfelek legalább 5%-ánál a helyszínen is – jogosult ellenőrizni.

9. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

19. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet végrehajtását szolgálja.

20. §23 E rendeletnek az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolásával, valamint a sertésfeldolgozás támogatásával kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 95/2015. (XII. 23.) FM rendelettel [a továbbiakban: 95/2015. (XII. 23.) FM rendelet] megállapított 4. § (2) bekezdését a 95/2015. (XII. 23.) FM rendelet hatálybalépésekor24 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

21. §25 E rendeletnek a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet módosításáról szóló 44/2016. (VI. 29.) FM rendelettel [a továbbiakban: 44/2016. (VI. 29.) FM rendelet] megállapított 1. § 13. pontját, 3. § (2), (6) és (7) bekezdését, 10. § (3a) bekezdését, valamint a 11. §-át a 44/2016. (VI. 29.) FM rendelet hatálybalépésekor26 folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet az 57/2015. (IX. 24.) FM rendelethez

A gépkatalógusban szereplő gép, technológiai berendezés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Főcsoport

1410

1430

1490

2030

2040

2090

2120

2410

2490

2. melléklet az 57/2015. (IX. 24.) FM rendelethez

A gépkatalógusban szereplő hűtő-, légtérszabályozó, hővisszanyerő gép, technológiai berendezés

A

B

Főcsoport

2060

2061

3. melléklet az 57/2015. (IX. 24.) FM rendelethez

A gépkatalógusban szereplő feldolgozó létesítmények, eszközök, berendezések energiaellátását biztosító, megújuló energiát előállító gép, technológiai berendezés

A

B

C

D

Főcsoport

6213

6221

6222

6224

1

Az 1. § 8. pontja a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 96. § a) pontja, a 4/2021. (II. 23.) AM rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § 12. pontja a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 96. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § 13. pontját a 44/2016. (VI. 29.) FM rendelet 1. §-a iktatta be.

4

A 3. § (2) bekezdése a 44/2016. (VI. 29.) FM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (6) bekezdését a 44/2016. (VI. 29.) FM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

6

A 3. § (7) bekezdését a 44/2016. (VI. 29.) FM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

7

A 4. § (2) bekezdése a 95/2015. (XII. 23.) FM rendelet 3. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

8

A 4. § (3) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 96. § c) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 7. § (1) bekezdését a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 97. §-a hatályon kívül helyezte.

10

A 9. § (1) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 96. § d) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 9. § (3) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 96. § d) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 10. § (2) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 96. § c) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 10. § (3a) bekezdését a 44/2016. (VI. 29.) FM rendelet 3. §-a iktatta be.

15

A 13. § a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 96. § d) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 14. § (3) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 96. § b) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 14. § (4) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 96. § b)–c) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 14. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 96. § b)–c) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 15. § (1) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 96. § c) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 15. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 96. § e) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 17. § (1) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 96. § c) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 17. § (2) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 96. § d) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 95/2015. (XII. 23.) FM rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

24

A hatálybalépés időpontja 2015. december 24.

25

A 21. §-t a 44/2016. (VI. 29.) FM rendelet 4. §-a iktatta be.

26

A hatálybalépés időpontja 2016. június 30.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére