• Tartalom

2015. évi LVIII. törvény

2015. évi LVIII. törvény

a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosításáról1

2015.06.21.

1. § A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Pőtv.) 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A polgárőr egyesület a 3. § (1) bekezdésében meghatározott alapfeladatokat akkor kezdheti meg, valamint végezheti, ha]

b) az Országos Polgárőr Szövetség és a területi polgárőr szövetség tagja.”

2. § A Pőtv. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) Területi polgárőr szövetségnek minősül a polgárőr egyesületek olyan szövetsége, amelyet azonos megyében (fővárosban) székhellyel rendelkező polgárőr egyesületek alkotnak, az e törvényben meghatározott feladatokat látja el és az Országos Polgárőr Szövetség tagja. Megyénként, illetve a főváros területén kizárólag egy területi polgárőr szövetség működhet.
(2) A területi polgárőr szövetség a 8. § (4b) bekezdése szerint akkor kérheti felvételét az Országos Polgárőr Szövetségbe, ha a székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysággal megkötött együttműködési megállapodással rendelkezik.
(3) A területi polgárőr szövetség működési területe
a) a székhelyének helyt adó megye, vagy
b) a fővárosban működő területi polgárőr szövetség esetében Budapest
közigazgatási területére terjed ki.
(4) A területi polgárőr szövetség tagja a működési területén működő polgárőr egyesület lehet.
(5) A polgárőr egyesület felvétele a területi polgárőr szövetségbe nem tagadható meg, ha a polgárőr egyesület magára nézve kötelezőnek elfogadja a területi polgárőr szövetség alapszabályát. A tagfelvételi kérelem vonatkozásában annak beérkezését követő 30 napon belül a területi polgárőr szövetség dönt.
(6) A területi polgárőr szövetség
a) képviseli tagjai közös érdekeit a területi állami szervek, a megyei (fővárosi) önkormányzatok, valamint más civil szervezetek előtt,
b) összehangolja tagjai tevékenységét,
c) együttműködik a működési területén illetékes állami szervekkel, megyei (fővárosi) önkormányzatokkal, valamint a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysággal a polgárőri szolgálat ellátása feltételeinek fejlesztése érdekében,
d) előzetesen véleményezi a polgárőr egyesület által a működési területén illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysággal megkötendő együttműködési megállapodást,
e) a működési területén működő polgárőr egyesület Országos Polgárőr Szövetségbe való felvételre irányuló kérelmét befogadja, majd felvételi javaslatával ellátva továbbítja,
f) elfogadja a területi polgárőr szövetség éves költségvetését, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint
g) elbírálja a működési támogatásra vonatkozó kérelmet.”

3. § (1) A Pőtv. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A polgárőr egyesület felvétele az Országos Polgárőr Szövetségbe nem tagadható meg, ha
a) az Országos Polgárőr Szövetség alapszabályát magára nézve kötelezőnek fogadja el, és
b) a területi polgárőr szövetség tagja.”

(2) A Pőtv. 8. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A polgárőr egyesület a 7. § (4) bekezdésében meghatározott területi polgárőr szövetség útján kezdeményezheti felvételét az Országos Polgárőr Szövetségbe. A tagfelvételi kérelmet a területi polgárőr szövetség a javaslatával együtt annak beérkezését követő 30 napon belül felterjeszti az Országos Polgárőr Szövetség részére. A tagfelvételi kérelemről annak beérkezését követő 30 napon belül az Országos Polgárőr Szövetség dönt.
(4b) A területi polgárőr szövetség felvétele az Országos Polgárőr Szövetségbe nem tagadható meg, ha a területi polgárőr szövetség magára nézve kötelezőnek fogadja el az Országos Polgárőr Szövetség alapszabályát. A tagfelvételi kérelemről annak beérkezését követő 30 napon belül az Országos Polgárőr Szövetség dönt.”

(3) A Pőtv. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az Országos Polgárőr Szövetség legfelsőbb szerve az öt évre választott, a polgárőr egyesületek és a területi polgárőr szövetségek képviselőiből álló küldöttgyűlés. Az Országos Polgárőr Szövetség alapszabálya határozza meg a küldöttgyűlés működését, valamint a küldöttek választásának módját.”

(4) A Pőtv. 8. §-a a következő (6a)–(6d) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A küldöttgyűlést az alapszabályban meghatározott időközönként, de legalább évente egyszer össze kell hívni. A küldöttgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt legalább a küldöttek egyötöde – az ok és a cél megjelölésével – írásban kéri.
(6b) A küldöttgyűlést – ha az alapszabály eltérően nem rendelkezik – az Országos Polgárőr Szövetség elnöke hívja össze.
(6c) A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a küldöttek több mint a fele jelen van. A határozatképesség hiánya miatt megismételt és eltérő napon tartott küldöttgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelen levő küldöttek számától függetlenül határozatképes.
(6d) A küldöttgyűlés határozatait szótöbbséggel hozza. Az alapszabály valamely döntés meghozatala vonatkozásában nagyobb arányú többségi döntés feltételét is előírhatja.”

4. § A Pőtv. III. fejezete a következő 4/A. alcímmel egészül ki:

„4/A. Ifjú polgárőr
9/A. § (1) A polgárőr egyesület a (2) bekezdésben meghatározott kiegészítő feladatának ellátásában a polgárőr egyesület
a) a Polgári Törvénykönyv 2:11. §-a szerinti személy,
b) e tevékenység végzéséhez írásbeli törvényes képviselői hozzájárulással bíró,
c) alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező és
d) büntetlen előéletű
tagja (a továbbiakban: ifjú polgárőr) is közreműködhet.
(2) Az ifjú polgárőr – a polgárőr e törvényben meghatározott feladatai ellátását segítendő – közreműködik
a) a polgárőr feladatkörét érintően az állampolgárok tájékoztatásában,
b) a polgárőr tevékenységgel kapcsolatos jegyzőkönyvek és más iratok előkészítésében,
c) a katasztrófákra való felkészülésben, a katasztrófák elleni védekezésben és helyreállításban, valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében,
d) dolog ideiglenes elvétele esetén az elvett dolog őrzésében és szállításában,
e) a baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, állat-, környezet- és természetvédelmi tevékenység támogatásában, a lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat erősítésében,
f) az otthonában élő fogyatékos személy védelmében, a polgárok és javaik védelmében, az állami és önkormányzati vagyon megóvásában,
g) a polgárőr egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő tevékenységben.
(3) Az ifjú polgárőr a (2) bekezdésben meghatározott feladatait kizárólag polgárőrrel együtt, ifjú polgárőr igazolvány birtokában láthatja el.
(4) Az ifjú polgárőr a (2) bekezdésben meghatározott feladatai ellátása során „ifjú polgárőr” felirattal ellátott láthatósági mellényt visel.
(5) Az ifjú polgárőrre – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – a IV. fejezet előírásai irányadóak.”

5. § (1) A Pőtv. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgárőr a 3. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott alap- és kiegészítő feladatokat kizárólag polgárőr igazolvány birtokában láthatja el. A polgárőr és az ifjú polgárőr igazolvány formátumát a rendészetért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.”

(2) A Pőtv. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A polgárőr igazolvány, illetve az ifjú polgárőr igazolvány kiadását a polgárőr egyesületbe történő belépését követően a polgárőr egyesület az Országos Polgárőr Szövetségtől kérelmezi a tagja számára. A kérelemhez mellékelni kell a tag által önkéntesen rendelkezésre bocsátott természetes személyazonosító adatokat, a lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolatát, továbbá a 10. § (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott feltételek megállapításához szükséges, a polgárőr által a Polgári Törvénykönyv szerint tett jognyilatkozatot, illetve a 9/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel megállapításához szükséges, az ifjú polgárőr által a Polgári Törvénykönyv szerint tett jognyilatkozatot.”

(3) A Pőtv. 11. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Az Országos Polgárőr Szövetség által kibocsátott ifjú polgárőr igazolvány tartalmazza
a) az ifjú polgárőr
aa) családi és utónevét,
ab) fényképét,
ac) azonosító számát,
b) a polgárőr egyesület nevét és székhelyének megjelölését,
c) az Országos Polgárőr Szövetség mint kibocsátó megnevezését,
d) az ifjú polgárőr igazolvány egyedi azonosítóját, valamint
e) az „ifjú polgárőr” feliratot.”

(4) A Pőtv. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A polgárőr igazolvány visszavonásig érvényes. Az ifjú polgárőr igazolvány visszavonásig, de legfeljebb az ifjú polgárőr 18. életévének betöltéséig érvényes.”

(5) A Pőtv. 11. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A polgárőr, illetve az ifjú polgárőr a polgárőr igazolvány, illetve az ifjú polgárőr igazolvány adataiban vagy a kiadásának feltételeiben bekövetkezett változást – az adatok megváltozása esetén új polgárőr igazolvány, illetve ifjú polgárőr igazolvány kiadása, a kiadás feltételeiben bekövetkezett változás esetén a polgárőr igazolvány, illetve az ifjú polgárőr igazolvány visszavonása céljából – 8 napon belül a polgárőr egyesület útján köteles bejelenteni az Országos Polgárőr Szövetség részére.”

6. § (1) A Pőtv. 12. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az Országos Polgárőr Szövetség az ifjú polgárőr igazolványt visszavonja
a) ha megállapítja, hogy kiadásának feltételei nem állnak fenn,
b) a polgárőr egyesület kezdeményezésére, ha az ifjú polgárőr nem kíván a polgárőr egyesület tevékenységében közreműködni, vagy
c) a polgárőr egyesület jelzésére, ha az ifjú polgárőr egyesületi tagsága megszűnt.”

(2) A Pőtv. 12. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Az Országos Polgárőr Szövetség az ifjú polgárőr igazolványt 8 napon belül bevonja a szabálysértési vagy a büntetőeljárás jogerős befejezéséig, ha az ifjú polgárőrrel szemben szabálysértési vagy büntetőeljárás indult és az ifjú polgárőr igazolvány bevonását az eljáró hatóság előzetesen indokoltnak tartotta.”

(3) A Pőtv. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A polgárőr, illetve az ifjú polgárőr köteles a polgárőr egyesületnek haladéktalanul jelezni, ha vele szemben szabálysértési vagy büntetőeljárás indult. A polgárőr egyesület e tényről haladéktalanul tájékoztatja az Országos Polgárőr Szövetséget, amely beszerzi az eljáró hatóság nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eljárás jogerős befejezéséig indokoltnak tartja-e a polgárőr, illetve az ifjú polgárőr igazolványának bevonását.”

7. § (1) A Pőtv. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Országos Polgárőr Szövetség a polgárőr igazolványok, illetve az ifjú polgárőr igazolványok kibocsátásával és visszavonásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából nyilvántartást vezet, amely
a) a polgárőr vagy az ifjú polgárőr természetes személyazonosító adatait és lakcímét, a 10. § (3) bekezdés b) és c) pontjában vagy a 9/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek igazolásához szükséges iratokat,
b) a kiadott polgárőr igazolványok vagy ifjú polgárőr igazolványok egyedi azonosítóját, továbbá
c) a visszavont polgárőr igazolványokra vagy ifjú polgárőr igazolványokra, valamint a visszavonás jogalapjára és időtartamára vonatkozó adatokat
tartalmazza.”

(2) A Pőtv. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A polgárőr, illetve az ifjú polgárőr egyesületi tagságának megszűnése vagy a polgárőr igazolvány, illetve az ifjú polgárőr igazolvány visszavonása esetén az (1) bekezdésben meghatározott adatokat 2 év elteltével kell törölni.”

8. § A Pőtv. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgárőr – ide nem értve az ifjú polgárőrt – a polgárőri szolgálat ellátása során a rendőrségnél rendszeresített hatóanyag-tartalmú és töltőanyag tömegű vegyi eszközt tarthat magánál, amelyet kizárólag jogos védelmi helyzetben használhat. A használata esetén kerülni kell a sérülés okozását.”

9. § (1) A Pőtv. 25. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A polgárőr szolgálati és etikai szabályszegése esetében alkalmazható intézkedések:)

b) a 3. § (1) bekezdésében meghatározott alapfeladat ellátásától való – legfeljebb 1 évig terjedő – eltiltás,
c) a polgárőri szolgálat ellátásától való – legfeljebb 1 évig terjedő – eltiltás, vagy”

(2) A Pőtv. 25. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A polgárőr szolgálati és etikai szabályszegése esetében alkalmazható intézkedések:)

d) a polgárőr egyesületben való tagság megszüntetésére vonatkozó javaslattétel a polgárőr egyesület részére.”

10. § A Pőtv. 28. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a rendészetért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg)

f) az ifjú polgárőr igazolvány formátumát,”

11. § A Pőtv. 10. alcíme a következő 31. §-sal egészül ki:

31. § A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosításáról szóló 2015. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépésének napján bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló, valamint a 32. § (1) bekezdésében meghatározott területi polgárőr szövetségben tagsággal nem rendelkező polgárőr egyesületek 2015. július 1-jéig kötelesek a 32. § (1) bekezdésben meghatározott területi polgárőr szövetségbe történő felvételüket kérni.”

12. § A Pőtv. a következő 32. §-sal egészül ki:

32. § (1) A Módtv. hatálybalépésekor egyazon megye (főváros) területén található székhellyel működő legnagyobb taglétszámmal rendelkező területi polgárőr szövetségnek a Módtv. hatálybalépését követő 60. napig kell kérnie a 7. § (2) bekezdése szerinti felvételét az Országos Polgárőr Szövetségbe.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet előterjesztő területi polgárőr szövetség Országos Polgárőr Szövetségbe történő felvétele nem tagadható meg, ha megalakulása és működése a kérelem előterjesztésének időpontjában megfelel az e törvényben, valamint az irányadó jogszabályokban előírt követelményeknek.
(3) Ha az (1) bekezdésben meghatározott területi polgárőr szövetséghez nem csatlakoznak az egyazon megye (főváros) területén található területi polgárőr szövetségek, 2015. július 1-jével az e törvény szerinti tevékenységet nem folytathatják, területi polgárőr szövetségként nem működhetnek.”

13. § A Pőtv.

a) 8. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében, 8. § (6) bekezdés e) pontjában és 8. § (8) bekezdésében a „közgyűlés” szövegrész helyébe a „küldöttgyűlés” szöveg,

b) 8. § (7) bekezdésében a „közgyűlés” szövegrészek helyébe a „küldöttgyűlés” szöveg,

c) 9. § (1) bekezdés b) pontjában az „igazolványokról, a” szövegrész helyébe az „igazolványokról és ifjú polgárőr igazolványokról, a” szöveg, a „10. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „10. § (3) bekezdésében és a 9/A. § (1) bekezdésében” szöveg, az „az igazolvány” szövegrész helyébe az „a polgárőr igazolvány és az ifjú polgárőr igazolvány” szöveg,

d) 9. § (2) bekezdés i) pontjában az „ellátja” szövegrész helyébe az „ellátja, az ifjú polgárőröket a 9/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására jogosító ifjú polgárőr igazolvánnyal ellátja” szöveg,

e) III. Fejezetének címében az „igazolvány kibocsátásának” szövegrész helyébe az „igazolvány, továbbá az ifjú polgárőr igazolvány kibocsátásának” szöveg,

f) 6. alcímének címében az „igazolvány kibocsátása” szövegrész helyébe az „igazolvány, továbbá az ifjú polgárőr igazolvány kibocsátása” szöveg,

g) 11. § (3) bekezdésében az „igazolványt” szövegrész helyébe az „igazolványt, illetve az ifjú polgárőr igazolványt” szöveg,

h) 11. § (6) bekezdésében a „pontjában meghatározott” szövegrész helyébe a „pontjában, illetve a 9/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott” szöveg, az „a polgárőr” szövegrész helyébe az „a polgárőr, illetve az ifjú polgárőr” szöveg,

i) 12. § (2) bekezdésében a „6 hónap” szövegrész helyébe az „1 év”, az „1 év” szövegrész helyébe a „2 év” szöveg,

j) 12. § (5) bekezdésében az „igazolványok egyedi” szövegrész helyébe az „igazolványok, illetve az ifjú polgárőr igazolványok egyedi” szöveg, az „az igazolvány” szövegrész helyébe az „a polgárőr igazolvány, illetve az ifjú polgárőr igazolvány” szöveg,

k) 14. § (2) bekezdés c) pontjában a „területi szövetséget” szövegrész helyébe a „területi polgárőr szövetséget” szöveg

lép.

14. § Ez a törvény a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. május 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. május 22. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. június 22. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére