• Tartalom

6/2015. (III. 18.) NGM rendelet

6/2015. (III. 18.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról1

2015.12.10.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 1. alpont a) pontjában, 10. alpont b) pontjában, 13. alpontjában, 16. alpont b) pontjában, 19. alpont a) pontjában, 25. és 26. alpontjában és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. mellékletébe sorolt olyan központi kezelésű előirányzatok felhasználási szabályait, amelyek a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartoznak, az 1–7. melléklet tartalmazza.

2. § Ha az e rendelet alapján kijelölt kezelő szerv az e rendelet hatálya alá tartozó központi kezelésű előirányzatok vonatkozásában e rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést, azt az arra jogosult kezelő szerv által tett kötelezettségvállalásnak és kifizetésnek kell tekintetni.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § 2015. április 1-jén lép hatályba.

4. §2

5–6. §3

1. melléklet a 6/2015. (III. 18.) NGM rendelethez

I. Országgyűlés fejezet központi kezelésű előirányzatai
2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetés-
ben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

2

 

Pártok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

000187

 

 

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség

A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Párt tv.) 5. §-a alapján a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség támogatása

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség.

 

 

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

5

000220

 

 

Magyar Szocialista Párt

A Párt tv. 5. §-a alapján a Magyar Szocialista Párt támogatása

Magyar Szocialista Párt

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

6

294102

 

 

Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt

A Párt tv. 5. §-a alapján a Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt támogatása

Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

7

294113

 

 

Lehet Más a Politika

A Párt tv. 5. §-a alapján a Lehet Más a Politika támogatása

Lehet Más a Politika.

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

8

000208

 

 

Kereszténydemokrata Néppárt

A Párt tv. 5. §-a alapján a Kereszténydemokrata Néppárt támogatása

Kereszténydemokrata Néppárt

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

9

347440

 

 

Együtt - A Korszakváltók Pártja

A Párt tv. 5. §-a alapján a Együtt - A Korszakváltók Pártja támogatása

Együtt - A Korszakváltók Pártja

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

10

347451

 

 

Demokratikus Koalíció

A Párt tv. 5. §-a alapján, a pártok támogatása

Demokratikus Koalíció

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

11

347462

 

 

Párbeszéd Magyarországért Párt

A Párt tv. 5. §-a alapján, a pártok támogatása

Párbeszéd Magyarországért Párt

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

12

347473

 

 

Magyar Liberális Párt

A Párt tv. 5. §-a alapján, a pártok támogatása

Magyar Liberális Párt

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

13

 

Párt alapítványok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

253967

 

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány támogatása

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

Kincstár

15

253956

 

Táncsics Mihály Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Táncsics Mihály Alapítvány támogatása

Táncsics Mihály Alapítvány

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

16

301091

 

Gyarapodó Magyarországért Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Gyarapodó Magyarországért Alapítvány támogatása

Gyarapodó Magyarországért Alapítvány

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

17

294235

 

Ökopolisz Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapján
az Ökopolisz Alapítvány támogatása

Ökopolisz Alapítvány

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

18

271745

 

Barankovics István Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapján
a Barankovics István Alapítvány támogatása

Barankovics István Alapítvány

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

19

347851

 

Együtt Magyarországért Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapján
az Együtt Magyarországért Alapítvány
támogatása

Együtt Magyarországért Alapítvány

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

20

348017

 

Megújuló Magyarországért Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a
a Megújuló Magyarországért Alapítvány támogatása

Megújuló Magyarországért Alapítvány

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

21

348584

 

Liberális Magyarországért Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapján
a Liberális Magyarországért Alapítvány támogatása

Liberális Magyarországért Alapítvány

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

22

349528

 

Új Köztársaságért Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapján
az Új Köztársaságért Alapítvány támogatása

Új Köztársaságért Alapítvány

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

23

 

Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

303580

 

Közszolgálati hozzájárulás

A közszolgálati média működtetése, valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Média tv.) rögzített médiapolitikai célok megvalósítása.

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

 

 

A Kincstár által a Média tv. 136. § (4) bekezdése szerint.

 

 

Kincstár

 

 

2. melléklet a 6/2015. (III. 18.) NGM rendelethez

XI. Miniszterelnökség fejezet központi kezelésű előirányzatai
2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetés-
ben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

2

297102

Rendkívüli kormányzati intézkedések

Év közben meghozott kormányzati döntésekből követező feladatok finanszírozása és az előirányzott, de elháríthatatlan ok miatt elmaradó költségvetési bevételek pótlása

Költségvetési szervek, fejezeti kezelésű előirányzatok, központi előirányzatok

 

 

A Kormány egyedi határozata alapján, előirányzat átcsoportosításként.

Az előirányzat-
átcsoportosításról szóló Korm. határozatban meghatározott időpont

 

 

 

 

3

271734

Országvédelmi Alap

Az államháztartási egyenlegcél teljesülését veszélyeztető kockázatok tompítása

A Kormány döntése alapján

 

 

Esetleges felhasználásról a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 19.§-ának (3) bekezdése alapján a Kormány dönt.

 

 

 

 

 

4

 

Céltartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

329928

 

Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja

A költségvetési szerveknél és a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet önmaga vagy intézménye útján ellátó egyházi jogi személynél foglalkoztatottak részére a 2015. évben - jogszabály alapján - járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetése.

Költségvetési szervek, egyházi jogi személyek

 

 

A Kormány egyedi határozata alapján, előirányzat átcsoportosításként vagy az államháztartásért felelős miniszter intézkedése alapján.

Az előirányzat-
átcsoportosításról szóló Korm. határozatban meghatározott időpont vagy az államháztartásért felelős miniszter intézkedésében meghatározottak szerint

 

 

 

 

6

235149

 

Különféle kifizetések

A Kttv. 4. § (2) és (3) bekezdése szerinti célok

A Ktt v. 4. §
(2) bekezdése szerinti szervek és a Kttv.
4. § (3) bekezdése szerinti előirányzat

A Kttv. szerint a Kormány egyedi határozata vagy az államháztartásért felelős miniszter intézkedése

 

Előirányzat átcsoportosítás

Előirányzat módosítással, az intézkedésben meghatározottak szerint

 

 

 

 

7

348739

 

Központi költségvetési szervek tartozásállományának csökkentése

Tartozásállomány csökkentése, központi költségvetési szervek pénzügyi problémáinak kezelése.

Központi költségvetési szervek

 

 

A Kormány egyedi határozata alapján, előirányzat átcsoportosításként.

 

 

 

 

 

3. melléklet a 6/2015. (III. 18.) NGM rendelethez

XIV. Belügyminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai
2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetés-
ben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

2

031194

K-600 hírrendszer működtetésére

Az előirányzat célja a K-600 távközlési és informatikai rendszer fenntartása, működtetésének és fejlesztésének biztosítása.

A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010.(XII.28.) Korm. rendeletben kijelölt kormányzati célú hírközlési szolgáltató

 

Az utolsó részlet vonatkozásában
előleg adható

Közszolgáltatási szerződés,
közvetlen kifizetés, részletekben

Közszolgáltatási Szerződésben előírtak szerint az előlegszámla és a végszámla közötti különbözet kerül visszafizetésre december 31. napját követően

Késedelmi, hibás teljesítési kötbér

Belügyminisztérium

 

 

3/A. melléklet a 6/2015. (III. 18.) NGM rendelethez4

A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht. azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támo-
gatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Vissza-
fizetés határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebo-
nyolító
szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre- működő szerve-
zete

2

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

355851

 

 

Tőkeemelések

Az előirányzat célja a Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt. és a nemzetgazdasági miniszter tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok részére nyújtandó tőkeemelés biztosítása.

gazdasági társaság

 

 

Egy összegben és/vagy részletekben történő kifizetéssel.

 

 

 

 

 

4. melléklet a 6/2015. (III. 18.) NGM rendelethez

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai
2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetés-
ben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

2

 

Vállalkozások folyó támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Egyedi támogatások, ellentételezések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

031260

 

 

Bányabezárás

A Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. által a szénbányászati szerkezetátalakításból átvett, továbbá a bányászatban jelentkező egyéb állami kötelezettségek (pl.: az állami tulajdonú meddő szénhidrogén kutak kezelése) vagyonértékesítésből nem fedezett részének, továbbá a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. működési költségének finanszírozása.

Meddő szénhidrogén kutak kezelése és a bányaerőmű integrációs szerződések megkötésekor még nem ismert kötelezettségek vagyon-értékesítésből nem fedezett részének finanszírozása, továbbá a Bányavagyon-hasznosító Non-profit Kft. működési költségeinek – beleértve a mecseki uránbányászok baleseti járadékaival és egyéb kártérítési kötelezettségeivel összefüggésben felmerült működési költségeit – finanszírozása.

Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.

Kérelem alapján

Igen

Támogatási szerződés útján negyedéves ütemezésben kerül folyósításra.

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM)

 

 

5

303868

 

 

A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése

A vasúti pályahálózat működtetéséhez kapcsolódó tevékenység bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek, továbbá az ágazatban szokásos ésszerű nyereség megtérítésének finanszírozása.

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A közlekedésért felelős miniszter által a tárgyhónapot megelőző második hónapra vonatkozóan kiállított teljesítésigazolás alapján.

 

A költségtérítés folyósítása a vasúti pályaműködtetési közszolgáltatási tevékenységet érintő, várható gazdasági folyamatokon alapuló pénzforgalmi terv alapján havonta, a kifizetésben részesülő igényeihez igazított mértékben történik, a havonta folyósítandó mértékét a közlekedésért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben a pályaműködtetési szerződés záradékában határozza meg. A költségtérítést a kedvezményezettnek a tárgyhónap első napjától benyújtható igénylésétől,

számított 15 napon belül Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) folyósítja

 

 

NFM

 

 

6

348273

 

 

Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése

A vasúti személyszállítási közszolgáltatás bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek, továbbá az ágazatban szokásos ésszerű nyereségnek a megtérítése.

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A költségtérítés 50%-át feltétel nélkül, további 50 %-át a közlekedésért felelős miniszter által kiállított teljesítésigazolás alapján a NAV-tól igényli.

Igen

A költségtérítés folyósítása a vasúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenységet érintő, várható gazdasági folyamatokon alapuló pénzforgalmi terv alapján havonta, a kifizetésben részesülő igényeihez igazított mértékben történik, a havonta folyósítandó mértékét a közlekedésért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben a vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződés záradékában határozza meg.

A költségtérítést a kedvezményezettnek a tárgyhónap első napjától benyújtható igénylésétől,

számított 15 napon belül NAV folyósítja.

 

 

NFM

 

 

7

348284

 

 

Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése

Az autóbusszal végzett helyközi személyszállítási közszolgáltatás bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek és az ágazatban szokásos, ésszerű nyereségnek a megtérítése.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 25. §-a szerinti szerződéssel rendelkező, autóbusszal helyközi személyszállítási közszolgáltatást végző társaság.

A költségtérítés folyósítandó mértékét a közlekedésért felelős miniszter - az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben - az autóbusszal személyszállítási közszolgáltatást végző társasággal kötött közszolgáltatási szerződés záradékában határozza meg. A költségtérítés az autóbusszal szolgáltatást végző társaságok között a várható gazdasági és pénzforgalmi folyamatok alapján, a várható bevételekkel nem fedezett indokolt költségek arányában kerül felosztásra.

 

A NAV a közlekedésért felelős miniszter által megküldött záradék NAV-hoz történő érkezésétől vagy - ha ez későbbi időpontra esik - az adózó támogatási igényének benyújtásától számított 15 napon belül folyósítja.

 

 

NFM

 

 

8

348295

 

 

Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása

A vasúti személyszállítási közszolgáltatóknak a korábbi költségtérítések elszámolásából adódó költségtérítési igényeinek megtérítése.

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A költségtérítés folyósításáról a közlekedésért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttesen a vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződés záradékában rendelkezik.

 

A NAV a tárgyhónap első napjától benyújtható igénylésétől számított 15 napon belül folyósítja.

 

 

NFM

 

 

9

348306

 

 

Autóbusszal végzett személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása

Az autóbusszal helyközi személyszállítási közszolgáltatást végző társaságoknak a korábbi költségtérítések elszámolásából adódó költségtérítési igényeinek megtérítése

Az Sztv. 25. §-a szerinti szerződéssel rendelkező, autóbusszal helyközi személyszállítási közszolgáltatást végző társaság

A költségtérítés folyósítandó mértékét a közlekedésért felelős miniszter - az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben - az autóbusszal személyszállítási közszolgáltatást végző társasággal kötött közszolgáltatási szerződés záradékában határozza meg. A költségtérítés az autóbusszal szolgáltatást végző társaságok között a korábbi évekre fennálló költségtérítési igény arányában kerül felosztásra.

 

A NAV a közlekedésért felelős miniszter által megküldött záradék NAV-hoz történő érkezésétől vagy - ha ez későbbi időpontra esik - az adózó támogatási igényének benyújtásától számított 15 napon belül folyósítja.

 

 

NFM

 

 

10

295980

Peres ügyek

A magyarországi jogerős bírósági ítéleten, végzésen, illetve a bíróság jogerős végzésével jóváhagyott egyezségen alapuló, az államot terhelő kifizetések finanszírozása.

A stabil vérkészítménytől HCV-vírussal megfertőződött veleszületett vérzékenységben szenvedő állampolgárok egységes állami kártalanításáról szóló 1093/2000. (XI. 24.) Korm. határozatból (a továbbiakban: H1.) eredő kötelezettség, valamint az ehhez kapcsolódó szakértői tevékenység költségeinek teljesítését szolgálja.

Az állam polgári jogviszonyokban történő képviselete ügyvédi és bírósági költségeinek biztosítása.

Az állammal szemben kezdeményezett valamennyi választottbírósági eljárás költségeire, illetve az államot bármely nemzetközi választottbíróság vagy külföldi rendes bíróság kötelező erejű határozatából eredően terhelő kifizetési kötelezettségre, továbbá az állam adós elleni végrehajtási eljárásban az államot terhelő, bírósági határozaton vagy a végrehajtó felhívásán alapuló fizetési kötelezettségekből eredő kifizetések finanszírozása.

jogerős határozatban foglaltak szerint megjelöltek, stabil vérkészítménytől HCV-vírussal megfertőződött veleszületett vérzékenységben szenvedő állampolgárok, ügyvédek, ügyvédi irodák, választottbíróságok, bíróságok.

 

 

A kártalanításról szóló megállapodás,

jogerős bírósági ítélet, eljárási díjfizetési kötelezettséget megállapító határozat, ügyvédi megbízási szerződések alapján.

 

 

NFM

 

 

5. melléklet a 6/2015. (III. 18.) NGM rendelethez5

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet központi kezelésű előirányzatai
2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetés-
ben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

2

 

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Családi támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

003539

 

 

Családi pótlék

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvényben (a továbbiakban: Cstv.) meghatározott célok megvalósítása.

A Cstv-ben meghatározott jogosulti kör.

 

 

Az előirányzatok folyósítása - a fővárosi és megyei kormányhivatal adatszolgáltatásai /pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik.

 

 

Kincstár

 

 

5

018911

 

 

Anyasági támogatás

A Cstv-ben meghatározott célok megvalósítása.

A Cstv-ben meghatározott jogosulti kör.

 

 

Az előirányzatok folyósítása - a fővárosi és megyei kormányhivatal adatszolgáltatásai /pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik.

 

 

Kincstár

 

 

6

011462

 

 

Gyermekgondozási segély

A Cstv-ben meghatározott célok megvalósítása.

A Cstv-ben meghatározott jogosulti kör.

 

 

Az előirányzatok folyósítása - a fővárosi és megyei kormányhivatal adatszolgáltatásai /pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik.

 

 

Kincstár

 

 

7

226099

 

 

Gyermeknevelési támogatás

A Cstv-ben meghatározott célok megvalósítása.

A Cstv-ben meghatározott jogosulti kör.

 

 

Az előirányzatok folyósítása - a fővárosi és megyei kormányhivatal adatszolgáltatásai /pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik.

 

 

Kincstár

 

 

8

245623

 

 

Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

A gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről szóló 350/2014. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R1.) meghatározott cél.

Az R1. meghatározott jogosulti kör.

 

 

Az előirányzatok folyósítása - a Kincstár megyei igazgatóságok adatszolgáltatásai /pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik.

 

 

Kincstár

 

 

9

267434

 

 

Életkezdési támogatás

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvényben (a továbbiakban: Fétám. tv.) meghatározott cél.

A Fétám. tv-ben meghatározott jogosulti kör.

 

 

A Kincstár a kifizetéseket a Fétám. tv. alapján teljesíti.

 

 

Kincstár

 

 

10

265990

 

 

Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározott cél.

A Gyvt-ben meghatározott jogosulti kör.

 

 

A Kincstár az előirányzat folyósítását a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 68. §-a, 68/B. §-a és 68/D-E. §-a alapján, továbbá a támogatások teljesítéséhez igazodóan végzi.

 

 

Kincstár

 

 

11

329851

 

 

Gyermektartásdíjak megelőlegezése

A Gyvt-ben meghatározott cél.

A Gyvt-ben meghatározott jogosulti kör.

 

 

A Kincstár az előirányzat folyósítását a Gyer. 69-76. §-a alapján végzi.

 

 

Kincstár

 

 

12

 

 

Korhatár alatti ellátások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

329817

 

 

Szolgálati járandóság

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvényben (a továbbiakban: T1.) meghatározott cél.

A T1-ben megahatározott jogosulti kör.

 

 

Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár rendelkezése alapján történik.

 

 

Kincstár

 

 

14

329839

 

 

Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék

A T1-ben meghatározott cél.

A T1-ben megahatározott jogosulti kör.

 

 

Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár rendelkezése alapján történik.

 

 

Kincstár

 

 

15

 

 

Jövedelempótló és jövedelem kiegészítő szociális támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

003595

 

 

Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvényben (a továbbiakban: Bt.), a nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról szóló 145/1992. (XI. 4.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R2.) és a mecseki bányászatban munkát végzők bányászati keresetkiegészítéséről szóló 6/1994. (II. 18.) IKM-PM-NM együttes rendeletben (a továbbiakban: R3.) meghatározott cél.

A Bt.-ben, az R2-ben, és az R3-ban meghatározott jogosulti kör.

 

 

Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár rendelkezése alapján történik.

 

 

Kincstár

 

 

17

016939

 

 

Mezőgazdasági járadék

A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok öregségi és munkaképtelenségi járadékáról szóló 6/1960. (II. 14.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R4.) meghatározott cél.

Az R4-ben meghatározott jogosulti kör.

 

 

Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár rendelkezése alapján történik.

 

 

Kincstár

 

 

18

011374

 

 

Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka

A fogyatékosok személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben (a továbbiakban: Fot.) meghatározott cél.

A Fot-ban meghatározott jogosulti kör.

 

 

Az előirányzat folyósítását a fővárosi és megyei kormányhivatal adatszolgáltatása/pénzellátási terve alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan – a Kincstár végzi.

 

 

Kincstár

 

 

19

003584

 

 

Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényben (a továbbiakban: Hjt.), az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R5.), az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvényben (a továbbiakban: T2.), a Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R6.), a nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvényben (a továbbiakban: Ngtv.), a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Nhpr.), az egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítéséről szóló 141/1992. (X. 22.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R7.), a Kiváló Művész, az Érdemes Művész és a Népművészet Mestere járadékáról szóló 2004. évi CVI. törvényben (a továbbiakban: T3.), az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R8.), a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényben (a továbbiakban: Pttv.) és a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R9.) meghatározott cél.

A Hjt-ben, az R5-ben, a T2-ben, az R6-ben, az Ngtv-ben, az Nhpr-ban, az R7-ben, a T3-ben, az R8-ben, a Pttv-ben és az R9-ban. meghatározott jogosulti kör.

 

 

Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár rendelkezése alapján történik.

 

 

Kincstár

 

 

20

003616

 

 

Házastársi pótlék

A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 89/1990. (V. 1.) MT rendeletben (a továbbiakban: R10.) meghatározott cél.

Az R10-ben meghatározott jogosulti kör.

 

 

Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár rendelkezése alapján történik.

 

 

Kincstár

 

 

21

243878

 

 

Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás)

Az R10-ben és a cukorbetegek anyagi támogatásáról szóló 18/1987. (XII. 24.) EüM rendeletben (a továbbiakban: R11.) meghatározott cél.

Az R10-ben és az R11-ben meghatározott jogosulti kör.

 

 

Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár rendelkezése alapján történik.

 

 

Kincstár

 

 

22

030614

 

 

Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése

Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R12.) meghatározott cél.

Az R12-ben meghatározott jogosulti kör.

 

 

Az előirányzat folyósítását - a fővárosi és megyei kormányhivatal adatszolgáltatásai, pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan a Kincstár végzi.

 

 

Kincstár

 

 

23

348562

 

 

Járási szociális feladatok ellátása

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szoc. tv.) meghatározott cél.

A Szoc. tv-ben meghatározott jogosulti kör.

 

 

Az előirányzat folyósítása az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet.
1. §-ában foglaltak szerint végzi a Kincstár.

 

 

Kincstár

 

 

24

030559

 

Különféle jogcímen adott térítések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

030560

 

 

Közgyógyellátás

A Szoc. tv-ben meghatározott cél.

A Szoc. tv-ben meghatározott jogosulti kör.

 

 

A kiadás teljesítését a folyósító szerv által benyújtott és a nemzetgazdasági miniszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján végzi a Kincstár az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.). 139. § (1b) bekezdés szerint.

 

 

Kincstár

 

 

26

030571

 

 

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben és a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvényben meghatározott cél

Egészségbiztosítási Alap

 

 

Az előirányzat folyósítása a nemzetgazdasági miniszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján havonta végzi a Kincstár az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 82. § (1) bekezdése alapján.

 

 

Kincstár

 

 

27

030603

 

 

Folyósított ellátások utáni térítés

A folyósított ellátások utáni térítés a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatásokkal összefüggő igazgatási feladatok elvégzésével kapcsolatos költségek fedezetéül szolgál.

Ellátást folyósító szerv

 

 

A kiadások teljesítését a folyósító szerv által benyújtott és a nemzetgazdasági miniszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján végzi a Kincstár.

 

 

Kincstár

 

 

28

285012

Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

Helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének és feladatainak támogatása.

Helyi nemzetiségi önkormányzatok

Jogszabály alapján.

Igen

Vissza nem térítendő támogatás formájában.

 

 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 

 

6. melléklet a 6/2015. (III. 18.) NGM rendelethez

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai
2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetés-
ben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

2

 

Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Devizahitelek kamatelszámolásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

233288

 

 

 

EBB hitelek kamatelszámolása

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 13.§-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (a továbbiakban: ÁKK. Zrt.) útján jár el. Az ÁKK Zrt. az Magyar Nemzeti Banknál (a továbbiakban: MNB) és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK. Zrt.

 

 

6

017574

 

 

 

KfW hitelek kamatelszámolásai

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Gst. 13.§-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

7

233309

 

 

 

ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Gst. 13.§-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

8

241956

 

 

 

MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Gst. 13.§-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

9

245912

 

 

 

ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Gst. 13.§-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

10

342984

 

 

 

EB/IMF hitelek kamatelszámolásai

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Gst. 13.§-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

11

334273

 

 

 

Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata (külföldi bank felé)

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Gst. 13.§-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

12

338351

 

 

 

Önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizahitelek kamatkiadásai

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Gst. 13.§-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

13

346784

 

 

 

Önkormányzatoktól 2014-ben átvállalt devizahitelek kamatkiadásai

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Gst. 13.§-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

14

 

 

 

Belföldi devizahitelek kamata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

334284

 

 

 

Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Gst. 13.§-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

16

346795

 

 

 

Önkormányzatoktól 2014-ben átvállalt devizahitelek kamata

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Gst. 13.§-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

17

 

 

Devizakötvények kamatelszámolásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

Külföld felé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

223229

 

 

 

1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolása

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Gst. 13.§-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

20

338362

 

 

 

Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizakötvények kamatkiadásai

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Gst. 13.§-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

21

 

A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

Forinthitelek kamatelszámolásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

Egyéb hitelek kamatelszámolásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

276645

 

 

 

EBB forint hitelek kamatelszámolásai

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Gst. 13.§-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

25

284101

 

 

 

ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Gst. 13.§-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

26

245956

 

 

 

MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Gst. 13.§-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

27

338373

 

 

 

Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt forint hitelek kamatkiadásai

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Gst. 13.§-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

28

346806

 

 

 

Önkormányzatoktól 2014-ben átvállalt forinthitelek kamata

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Gst. 13.§-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

29

 

 

Államkötvények kamatelszámolása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

007537

 

 

 

Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Gst. 13.§-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

32

 

 

 

Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

016863

 

 

 

Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Gst. 13.§-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

34

016874

 

 

 

Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Gst. 13.§-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

35

016896

 

 

 

Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Gst. 13.§-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

36

 

 

Kincstárjegyek kamatelszámolásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

233563

 

 

Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Gst. 13.§-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

38

233574

 

 

Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Gst. 13.§-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

39

 

Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

Jutalékok és egyéb költségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

 

 

 

Deviza elszámolások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

282412

 

 

 

Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Gst. 13.§-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

43

234384

 

 

Forint elszámolások

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Gst. 13.§-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

44

014803

 

Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Gst. 13.§-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

45

233321

 

Adósságkezelés költségei

Adósságkezelés költségeinek fedezése.

ÁKK Zrt.

 

 

Az összeget a Kincstár az ÁKK Zrt. által kibocsátott számla alapján minden hónap 5-éig folyósítja egyenlő részletekben.

 

 

Kincstár

 

 

7. melléklet a 6/2015. (III. 18.) NGM rendelethez6

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet központi kezelésű előirányzatai
2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

2

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetés-
ben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

3

334262

Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása

Diákhitel konstrukció kamattámogatása

A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R13.) meghatározott kör.

 

 

A támogatás folyósítása az R13. 29. §-a alapján történik

 

 

Kincstár

 

 

4

 

Lakástámogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

005137

 

Egyéb lakástámogatások

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R14.), a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R15.), a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R16.), az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R17.), a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R18.) és a lakáselőtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R19.) meghatározott támogatások nyújtása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével összefüggő kiadások teljesítése.

Költségvetési szervek, államháztartáson kívüli jogi személyek.

 

 

Az R14., az R15., az R16., az R17., az R18.,és az R19. alapján a Kincstár végzi.

 

 

A kötelezettség-
vállalás és a teljesítés igazolása kivételével a Kincstár.

 

 

6

 

Vállalkozások folyó támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

Egyéb vállalati támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

Termelési támogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

059262

 

 

 

Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása

A költségvetési támogatás a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. által kifizetett, az uránbányászatban 1993. december 31-ig keletkezett baleseti járadékokat és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségeket téríti meg.

Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.

Utólagos utalványozás havonta

 

A folyósításról havi elszámolás alapján a NAV gondoskodik.

 

 

NFM

 

 

10

206158

 

 

 

Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás

A korábbi évek során a vállalkozások folyó támogatásai között szerepelt, de azóta már megszűnt egyes támogatások előre nem látható kötelezettségeinek teljesítése.

korábbi jogosultak

 

 

A folyósításról a NAV gondoskodik.

 

 

NAV

 

 

11

 

 

Normatív támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

019051

 

 

Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet és a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V.20.) PM rendelet (a továbbiakban: R20.) alapján az Eximbank Zrt. hitelnyújtásait és követelésvásárlásait támogató kamatkiegyenlítési rendszerből eredő kifizetések teljesítése.

Eximbank Zrt

Az R20. alapján.

 

Az R20. alapján. A támogatást a Kincstár utalványa alapján a NAV folyósítja.

 

 

Kincstár

 

 

13

341739

 

Fuvarozók kamattámogatása

A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról szóló 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján az Útdíj Hitelprogramhoz kapcsolódó hitelszerződéseken alapuló, a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által nyújtott kölcsönökhöz kapcsolódó kamattámogatás kifizetése.

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.

A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról szóló 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján.

 

Időarányosan történik.

 

 

Kincstár

 

 

14

196835

Szociálpolitikai menetdíj támogatás

A közszolgáltatási utazási kedvezményekből származó bevételkiesés ellentételezése.

közlekedési szolgáltató, ha a személyszállítási közszolgáltatási tevékenységet közszolgáltatási szerződés alapján nyújtja, vagy a közlekedésszervező, ha a közszolgáltatással összefüggő díjakból származó bevételek beszedését végzi

Az Sztv. felhatalmazása alapján

a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R21.) alapján.

 

A támogatás folyósításával kapcsolatban az Sztv.-ben és az R21-ben

nem szabályozott kérdésekben a NAV az adózás rendjéről szóló törvény költségvetési támogatásokra vonatkozó rendelkezései alapján jár el.

 

 

NAV

 

 

15

 

Egyéb költségvetési kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

Vegyes kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

031006

 

 

Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások

A felszámolási eljárásról szóló 1986. évi 11. törvényerejű rendeletből (a továbbiakban: Tvr.), a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényből (a továbbiakban: Cstv.), a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényből (a továbbiakban: Ctv.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényből eredő fizetési kötelezettségek kiegyenlítése.

Felszámolók, végelszámolók, járadékos hitelezők, bérgarancia biztosok.

 

 

A Tvr.-ben, a Cstv-ben és a Ctv-ben meghatározott módon.

 

 

 

 

 

18

031017

 

 

Szanálással kapcsolatos kiadások

Az állami szanálási eljárás megszűnésével kapcsolatos feladatokról szóló 28/1992. (XII.4.) PM rendeletben (a továbbiakban: R22.) rögzített fizetési kötelezettségekből adódó feladatok elvégzése.

Felszámoló

 

 

Az R22-ben meghatározott módon.

 

 

 

 

 

19

031028

 

 

Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése

A nemzetgazdasági miniszter által képviselt állam számára fizetési kötelezettség alapját képező jogerős bírósági ítéletben, végzésben vagy peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratban meghatározott kártérítések, illetve a peres eljárással kapcsolatos költségek megtérítése.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által fizetett járadék megtérítése.

Emellett az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről szóló 33/2010, (VI. 11.) OGY határozat III. 1. pontja szerinti igények forrásbiztosítása is ezen előirányzatról történik.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai Unió Bírósága által hozott ítéletek, illetve határozatok és az ezekre tekintettel kötött megállapodások alapján az államot terhelő fizetési kötelezettségek megtérítésével kapcsolatos kifizetések forrásbiztosítása.

Az egyes bírósági határozatok, peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratok alapján az állam által kártérítésben részesülő magánszemélyek.

Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai Unió Bírósága által hozott ítéletek, illetve határozatok alapján meghatározott jogosultak.

 

 

A jogerős bírósági határozatok, ítéletek, peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratok alapján.

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Védelmi felkészítés előirányzatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

265767

 

 

 

Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai

Az előirányzat a honvédelmi igazgatási feladatok támogatására, a fővárosi- és megyei védelmi bizottságok

működésének támogatására, a területi- és helyi védelmi igazgatás feladatainak támogatására, honvédelmi igazgatási képzések finanszírozására, a gazdaságfelkészítés feladatainak támogatására, és a közszolgálati média különleges jogrendi időszaki működésre történő felkészítésére, a honvédelmi feladatok (pl. állami céltartalék készletek fenntartása, védőeszköz készletek karbantartása) támogatására szolgál.

költségvetési szervek, fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

A honvédelmi miniszter által előkészített kormányhatározatalapján történő végleges átcsoportosítás

 

 

Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM)

 

 

22

265778

 

 

 

Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása

Az előirányzat a speciális objektumok üzemeltetésére, a védelmi igazgatás infokommunikációs rendszerének működtetésére, fenntartására, fejlesztésére, a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer működtetésére, és a különleges jogrendben történő vezetési feltételek biztosítására szolgál.

Költségvetési szervek, a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok.

 

 

A honvédelmi miniszter által előkészített kormányhatározat alapján történő végleges átcsoportosítás

 

 

HM

 

 

23

031039

 

 

Egyéb vegyes kiadások

Az előirányzat a volt nyugati hadifoglyok hitelutalványainak rendezése, a külföldiek földmegváltási ügyeinek rendezése, illetve az ismeretlen helyen tartózkodók forint követeléseinek rendezése szolgál.

Az előirányzat a kárpótlási jegyek Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.-be történő beszállításához kapcsolódó feladatok ellátására szolgál.

Az Országos Betétbiztosítási Alappal a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján kötött megbízási szerződésből eredő, megbízás ellátásával összefüggésben felmerült költségek megtérítése.

Az előirányzat a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény alapján a koncessziós szerződések összefüggésében felmerülő kiadások fedezetéül szolgál.

Az előirányzat nyújt fedezetet a központi költségvetés közvetlen kiadásainak és bevételeinek pénzforgalmához kapcsolódóan felmerült kiadásokra, ideértve a postaköltségeket, a GIRO és a VIBER költségeit, Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer díjszámla teljesítésével kapcsolatos költségeket, a devizaköltségeket, illetve az MNB negatív kamatelszámolásait. Fedezetül szolgál továbbá az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény szerint folyósított támogatásoknak.

A kifizetésre jogosult magánszemélyek

 

 

 

 

 

Kincstár

 

 

24

202996

 

 

1% SZJA közcélú felhasználása

A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetővé teszi a magánszemélyeknek, hogy befizetett adója meghatározott részének felhasználásáról az adóévet követő évben külön törvényben rögzített mértékben, megjelölt kedvezményezett(ek) javára és eljárás szerint nyilatkozatban rendelkezzék. A magánszemély e jogának megvalósulását szolgálja az előirányzat.

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló

1996. évi CXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szf. tv.) meghatározott kedvezményezetti kör

 

 

A Kincstár a NAV adatszolgáltatása alapján az e célra megnyitott lebonyolítási számláról – az Szf. tv. 3. §-a előírásainak figyelembevételével – a támogatást folyósítja.

 

 

 

 

 

25

220822

 

 

Mehib és Eximbank behajtási jutaléka

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 8/A. § (2) bekezdése és az R20. alapján az Eximbank Zrt.-t és a MEHIB Zrt.-t megillető, az állam részére behajtott követelések után járó jutalék kifizetése.

Eximbank Zrt. és MEHIB Zrt.

 

 

Az R20. alapján.

 

 

Kincstár

 

 

26

249601

 

 

Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések

A vámeljárások során a vám és nem közösségi adók és díjak megfizetése céljából az ügyfél által nyújtott és fel nem használt vámbiztosíték visszafizetése, valamint a behozatali és kiviteli vámok kérelemre történő visszafizetése az ügyfél részére.

A vámeljárások alanyai.

 

 

A NAV lehívása alapján a Kincstár folyósít.

 

 

NAV

 

 

27

331173

 

 

Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés

A gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylésekkel kapcsolatos kiadások teljesítése.

A környezetvédelmi termékdíjról szóló

2011. évi LXXXV. törvényben meghatározott jogosulti kör

 

 

Visszaigénylési eljárást követően a NAV lehívása alapján a Kincstár a gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés céljából nyitott számláról folyósítja.

 

 

NAV

 

 

28

348551

 

 

Átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások

Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátásának 2015. évi finanszírozása.

A katasztrófavédelem által kijelölt közérdekű közszolgáltató.

 

 

A katasztrófavédelem által kijelölt közérdekű közszolgáltató átmeneti ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető, indokolt költségeit a központi költségvetés az ellátásért felelős önkormányzat útján téríti meg.

 

 

 

 

 

29

 

Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

016412

 

Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség

Az Eximbank Zrt. által, állami készfizető kezesség mellett vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése az R20. alapján.

az Eximbank Zrt-n keresztül a garancia jogosultja

 

 

Az R20-ban meghatározottak szerint.

 

 

Kincstár

 

 

31

016423

 

MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség

A MEHIB Zrt. által, állami készfizető kezesség mellett vállalt biztosítási ügyletekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése az R20. alapján.

a MEHIB Zrt.-n keresztül a biztosítás jogosultja

 

 

Az R20-ban meghatározottak szerint.

 

 

Kincstár

 

 

32

031183

 

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteihez kapcsolódó állami viszontgaranciából eredő fizetési kötelezettség teljesítése a költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/2002. (XII. 28.) PM rendelet (a továbbiakban: R23.) alapján.

Garantiqa Hitelgarancia Zrt.

 

 

Az R23-ben meghatározottak szerint.

 

 

Kincstár

 

 

33

208471

 

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteihez kapcsolódó állami viszontgaranciából eredő fizetési kötelezettség teljesítése az R23. alapján

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány

 

 

Az R23-ben meghatározottak szerint.

 

 

Kincstár

 

 

34

256067

 

A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség

A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt állami készfizető kezességből eredő fizetési kötelezettség teljesítése.

hitelnyújtó pénzügyi intézmények

 

 

Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

 

 

NAV

 

 

35

257934

 

Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség

Agrárhitelekhez vállalt állami készfizető kezességekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése.

hitelnyújtó pénzügyi intézmények

 

 

Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

 

 

NAV

 

 

36

265834

 

A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség

a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami készfizető kezességekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése.

hitelnyújtó pénzügyi intézmények

 

 

A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet alapján.

 

 

NAV

 

 

37

254012

 

MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által állami készfizető kezesség mellett nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése.

Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

 

 

Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

 

 

NAV

 

 

38

294179

 

Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség

A lakáscélú kölcsönnel rendelkező természetes személyek áthidaló kölcsönére vállalt állami kezességekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése.

hitelnyújtó pénzügyi intézmények

 

 

Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

 

 

NAV

 

 

39

343017

 

Gyűjtőszámla hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség

A devizakölcsönnel rendelkező természetes személyek gyűjtőszámlahitelére vállalt állami kezességekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése.

hitelnyújtó pénzügyi intézmények

 

 

A lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezesség igénybevételének és beváltásának részletes szabályairól szóló 154/2009. (VII. 23.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

 

 

NAV

 

 

40

343028

 

E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalat kezességekből eredő fizetési kötelezettség

Az E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalat kezességekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése.

KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zrt.

 

 

A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról szóló 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint.

 

 

NAV

 

 

41

 

 

Takarékbetétek visszafizetésért vállalt állami kezességekből eredő fizetési kötelezettség

Az 1993. június 30. előtt kötött betétszerződések alapján elhelyezett pénzeszközök megfizetésére vállalt állami kezességből eredő fizetési kötelezettség teljesítése.

A takarékbetétek jogosultjai

 

 

A folyósítás az NGM utalványa alapján a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 216. §-a alapján az Országos Betétbiztosítási Alap megbízáson alapuló részvételével történik.

 

 

 

 

 

42

 

Kormányzati rendkívüli kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

 

 

Pénzbeli kárpótlás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

001436

 

 

Pénzbeli kárpótlás

Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvényben (a továbbiakban: T4.) foglaltak végrehajtása.

A T4-ben meghatározott jogosulti kör

 

 

Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan, a Kincstár rendelkezése alapján történik.

 

 

Kincstár

 

 

45

196934

 

 

Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás

A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény (a továbbiakban: T5.) végrehajtása.

A T5-ben meghatározott jogosulti kör

 

 

Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan, a Kincstár rendelkezése alapján történik.

 

 

Kincstár

 

 

46

209511

 

 

Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei

Az előirányzat a pénzbeli kárpótlási előirányzatokkal összefüggő igazgatási feladatok elvégzésével kapcsolatos költségek fedezetéül szolgál.

A folyósítást végző szerv folyósítási költségtérítésben részesül.

 

 

Az előirányzat folyósítását a folyósító szerv által benyújtott és a nemzetgazdasági miniszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján végzi a Kincstár.

 

 

Kincstár

 

 

47

 

Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

 

 

Egészségbiztosítási Alap támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

266101

 

 

Járulék címen átadott pénzeszköz

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben meghatározott személyek után a központi költségvetés által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék fedezetét biztosítja az előirányzat.

Egészségbiztosítási Alap

 

 

Az átutalást a Kincstár finanszírozási terv alapján végzi az Ávr. 136. § (2) bekezdése szerint.

 

 

Kincstár

 

 

50

329895

 

 

Rokkantsági, rehabilitációs ellátások részbeni fedezetére átadott pénzeszköz

Az előirányzat a rokkantsági, rehabilitációs ellátások részbeni fedezetéül szolgál.

Egészségbiztosítási Alap

 

 

Az átutalást a Kincstár finanszírozási terv alapján végzi az Ávr. 139. § (1b) bekezdése szerint.

 

 

Kincstár

 

 

51

338439

 

 

Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás

Az előirányzat az Egészségbiztosítási Alap bevételeként szolgál.

Egészségbiztosítási Alap

 

 

Az átutalást a Kincstár az Ávr. 139. § (1a) bekezdésben meghatározottak szerint végzi.

 

 

Kincstár

 

 

52

 

Nemzetközi kiadások elszámolásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

 

 

Nemzetközi tagdíjak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

295991

 

 

IBRD alaptőkeemelés

A Világbankban fennálló tulajdoni részarányunk szinten tartását szolgáló tőkeemelés teljesítése.

Világbank

 

 

A Kincstár folyósít a Nemzetgazdasági Minisztérium utalványa alapján.

 

 

 

 

 

55

029241

 

 

IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása

A Világbank felé Magyarország által a korábbi években, nemzeti valutában vállalt kötelezettségek USD összegre történő átalakítását célzó kiadás teljesítése.

Világbank

 

 

A Kincstár folyósít a Nemzetgazdasági Minisztérium utalványa alapján.

 

 

 

 

 

56

208987

 

 

CEB tagdíj

Magyarországnak az Európa Tanács Fejlesztési Bankjában lévő tagsága fenntartását szolgáló tagdíj fizetése.

Európa Tanács Fejlesztési Bankja

 

 

A Kincstár folyósít a Nemzetgazdasági Minisztérium utalványa alapján.

 

 

 

 

 

57

257978

 

 

Bruegel tagdíj

Magyarországnak a brüsszeli Európai Nemzetközi Gazdasági Kutatóközpontban lévő tagsága fenntartását szolgáló tagdíj fizetése

Európai Nemzetközi Gazdasági Kutatóközpont

 

 

A Kincstár folyósít a Nemzetgazdasági Minisztérium utalványa alapján.

 

 

 

 

 

58

338440

 

 

EIB tőkeemelés

Magyarországnak az Európai Beruházási Bankban fennálló részesedésének növelését szolgáló kifizetés teljesítése.

Európai Beruházási Bank

 

 

A Kincstár folyósít a Nemzetgazdasági Minisztérium utalványa alapján.

 

 

 

 

 

59

346739

 

 

IFC tőkeemelés

A Világbankhoz tartozó Nemzetközi Pénzügyi Társaságban végrehajtandó, a Világbankban kialakuló új tulajdonosi részarányok követését szolgáló tőkeemelés teljesítése.

Nemzetközi Pénzügyi Társaság

 

 

A Kincstár folyósít a Nemzetgazdasági Minisztérium utalványa alapján.

 

 

 

 

 

60

348106

 

 

NBB alaptőke hozzájárulás

Magyarországnak a moszkvai székhelyű Nemzetközi Beruházási Bankban fennálló részesedésének növelését szolgáló kifizetés teljesítése.

Nemzetközi Beruházási Bank

 

 

A Kincstár folyósít a Nemzetgazdasági Minisztérium utalványa alapján.

 

 

 

 

 

61

 

 

Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

010795

 

 

IDA alaptőke-hozzájárulás

A Világbankhoz tartozó Nemzetközi Fejlesztési Társulás alapfeltöltéséhez vállalt hozzájárulás teljesítése.

Nemzetközi Fejlesztési Társulás

 

 

A Kincstár folyósít a Nemzetgazdasági Minisztérium utalványa alapján

 

 

 

 

 

63

235534

 

 

IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása

A világ legkevésbé fejlett, súlyosan eladósodott (HIPC) országok adósságainak rendezésére a Nemzetközi Valutaalap által kidolgozott nemzetközi programhoz kapcsolódó kamattámogatás teljesítése.

Nemzetközi Valutaalap

 

 

A kifizetéseket a Magyar Nemzeti Bank intézkedése alapján teljesíti a Kincstár.

 

 

 

 

 

64

277789

 

 

Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz való magyar hozzájárulás teljesítése.

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank

 

 

A Kincstár folyósít a Nemzetgazdasági Minisztérium utalványa alapján.

 

 

 

 

 

65

282090

 

 

EU Szomszédsági Beruházási Eszköz

Az Európai Unió Szomszédsági Beruházási Eszköz programjához történő csatlakozásból adódó fizetési kötelezettség teljesítése.

Európai Bizottság

 

 

A Kincstár folyósít a Nemzetgazdasági Minisztérium utalványa alapján

 

 

 

 

 

66

010849

 

Egyéb kiadások

Magyarország nemzetközi pénzügyi szervezetekben vállalt tagságaihoz kapcsolódó járulékos jellegű kiadások teljesítése.

nemzetközi pénzügyi szervezetek

 

 

A Kincstár folyósít a Nemzetgazdasági Minisztérium utalványa alapján .

 

 

 

 

 

67

 

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

269945

 

ÁFA alapú hozzájárulás

Az EU költségvetéséhez való áfa-alapú befizetési kötelezettség teljesítése.

Európai Bizottság

Havonta az Európai Bizottság fizetési felhívása alapján

 

A Kincstár utal az Európai Bizottság MNB-nél vezetett számlára.

 

 

 

 

 

69

269956

 

GNI alapú hozzájárulás

Az EU költségvetéséhez való GNI-alapú befizetési kötelezettség teljesítése.

Európai Bizottság

Havonta az Európai Bizottság fizetési felhívása alapján

 

A Kincstár utal az Európai Bizottság MNB-nél vezetett számlára.

 

 

 

 

 

70

269967

 

Brit korrekció

Az EU költségvetéséhez való, ún. brit korrekciós befizetési kötelezettség teljesítése.

Európai Bizottság

Havonta az Európai Bizottság fizetési felhívása alapján

 

A Kincstár utal az Európai Bizottság MNB-nél vezetett számlára.

 

 

 

 

 

71

340573

A települési önkormányzatok adósságkonszolidációjához kapcsolódó állami támogatások

Az adósságkonszolidáció időpontjában adósságrendezési eljárás alatt álló települési önkormányzatok eljárás lezárását követő 60 napon belüli konszolidációja.

Települési önkormányzatok

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: 2014. évi Kttv.) 67-68. §-a szerint.

van rá lehetőség

Vissza nem térítendő támogatás melyet a 2014. évi Kttv. 67- 68. §-a alapján a Kincstár utal át.

 

 

 

Kincstár

 

72

209533

Követeléskezelés költségei

Az állam külföldi és belföldi követeléseinek rendezése során felmerülő járulékos jellegű kiadások teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

Részletekben történik.

 

 

Kincstár

 

 

73

 

Alapok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

 

 

Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

335006

 

 

Költségvetési támogatás

Elkülönített állami pénzalap részére központi támogatás biztosítása.

Nemzeti Foglalkoztatási Alap

 

 

Az Ávr.133. § (4) bekezdése szerint, előirányzat-felhasználási terv alapján.

 

 

Kincstár

 

 

76

335017

 

 

Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFA-nak

Elkülönített állami pénzalap részére központi támogatás biztosítása.

Nemzeti Foglalkoztatási Alap

 

 

Az Ávr. 133. § (4) bekezdése szerint, előirányzat-felhasználási terv alapján.

 

 

Kincstár

 

 

77

263478

 

Bethlen Gábor Alap támogatása

Elkülönített állami pénzalap részére központi támogatás biztosítása.

Bethlen Gábor Alap

 

 

Az Ávr. 133. § (4) bekezdése

szerint, előirányzat-felhasználási terv alapján.

 

 

Kincstár

 

 

78

226165

 

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása

Elkülönített állami pénzalap részére központi támogatás biztosítása.

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

 

 

Az Ávr. 133. § (4) bekezdése szerint, előirányzat-felhasználási terv alapján.

 

 

Kincstár

 

 

79

251001

 

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása

Elkülönített állami pénzalap részére központi támogatás biztosítása.

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

 

 

Az Ávr. 133. § (4) bekezdése szerint, előirányzat-felhasználási terv alapján.

 

 

Kincstár

 

 

80

349139

 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása

Elkülönített állami pénzalap részére központi támogatás biztosítása.

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

 

 

Az Ávr. 133. § (4) bekezdése szerint, előirányzat-felhasználási terv alapján.

 

 

Kincstár

 

 

1

A rendeletet az 5/2016. (I. 7.) NGM rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte 2016. január 10. napjával.

2

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3/A. mellékletet a 33/2015. (XII. 9.) NGM rendelet 1. §-a iktatta be.

5

Az 5. melléklet a 4. § szerint módosított szöveg.

6

A 7. melléklet a 24/2015. (IX. 10.) NGM rendelet 2. §-a, a 33/2015. (XII. 9.) NGM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére