• Tartalom

6/2015. (X. 26.) NMHH rendelet

6/2015. (X. 26.) NMHH rendelet

az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról1

2018.01.01.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) az elektronikus hírközlési szolgáltatóra (a továbbiakban: szolgáltató),

b) az előfizetőre és a felhasználóra (a továbbiakban: előfizető).

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. ajánlat: az ajánlati felhívásra a szolgáltató által benyújtott, az egyetemes szolgáltatás nyújtásának önkéntes vállalására vonatkozó dokumentum,

2. ajánlati felhívás: a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke által e rendelet szerint közzétett, az egyetemes szolgáltatás nyújtásának önkéntes vállalására vonatkozó felhívás,

3. egyetemes szolgáltatás: az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben meghatározott egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás,

4. egyetemes szolgáltató: az egyetemes szolgáltatás nyújtására kijelölt szolgáltató,

5. ellátási terület: az a terület, amelyen a helyhez kötött telefonhálózathoz tartozó valamennyi – egyetemes szolgáltatás feltételeit teljesítő – előfizetői hozzáférési pont hálózatépítő tevékenység nélkül, az alkalmazott technológiától függetlenül elérhető,

6. funkcionális internet-hozzáféréshez elegendő adatátviteli sebességű internetszolgáltatás: olyan internetszolgáltatás, amely legalább 30 kbit/s garantált letöltési sebességet, valamint legalább 8 kbit/s garantált feltöltési sebességet tesz lehetővé,

7. kijelölési eljárás: egyetemes szolgáltató kijelölésére irányuló hatósági eljárás,

8. közvetett előny: az egyetemes szolgáltatói pozíciónak köszönhetően szerzett, a bevételek közé be nem épült, közvetett haszon pénzben kifejezett becsült értéke, melynek számszerűsítése a piaci érték oldaláról történik,

9. méltánytalan többletteher: az egyetemes szolgáltató tárgyévi elektronikus hírközlési szolgáltatásából származó nettó árbevétele 1 százalékát meghaladó, az egyetemes szolgáltatás nyújtásából származó nettó elkerülhető költség,

10. piaci részesedés: adott számozási területen helyhez kötött telefonszolgáltatást nyújtó szolgáltatók előfizetői hozzáférései alapján százalékban meghatározott viszonyszám,

11. számozási terület vagy földrajzi számozási terület: az ország olyan földrajzilag elkülönített területe, amelyen belül a helyhez kötött telefonszolgáltatás hívószámaihoz az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló NMHH rendelet azonos körzetszámot rendel.

2. Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató kijelölése

3. § Ezen alcímben meghatározott hatósági ügy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke (a továbbiakban: Elnök) hatósági hatáskörébe tartozik.

4. § Az ajánlati felhívásra ajánlatot tevő szolgáltató (a továbbiakban: ajánlattevő) ajánlatát az e rendeletben, valamint az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint teheti meg.

5. § (1) Ha

a)2 az egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatást nem az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályokban és az előfizetői szerződésben foglalt feltételekkel nyújtja, és ezért, vagy elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban foglalt egyéb okból az Elnök az egyetemes szolgáltatás nyújtása tárgyában megkötött hatósági szerződést véglegessé vált és végrehajtható határozatával felmondja,

b) az egyetemes szolgáltató és az Elnök által az egyetemes szolgáltatás nyújtása tárgyában megkötött hatósági szerződés megszűnik,

c)3 a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az egyetemes szolgáltatót vagy az egyetemes szolgáltatónak az egyetemes szolgáltatást érintő szolgáltatását véglegesen törli az elektronikus hírközlő hálózatokról (a továbbiakban: hálózat) és szolgáltatásokról vezetett nyilvántartásából,

d) az érintett szolgáltatáselem és – amennyiben ez az adott szolgáltatáselemmel összefüggésben értelmezhető – földrajzi számozási terület vonatkozásában az egyetemes szolgáltató kijelölése tárgyában hozott határozat (a továbbiakban: kijelölési határozat) visszavonásra kerül, vagy

e)4 a kijelölési határozat véglegessé válásától számított három év eltelik,

az Elnök e körülmény bekövetkezésétől számított 60 napon belül a Hatóság hirdetőtábláján való kifüggesztéssel és a Hatóság internetes honlapján az érintett szolgáltatáselem vagy szolgáltatáselemek vonatkozásában ajánlati felhívást tesz közzé. A közzététel időpontjának a hirdetmény Hatóság internetes honlapján történő hozzáférhetővé tételének időpontja számít.

(2) Ha olyan – az (1) bekezdésben foglaltakon kívüli, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 117. § a)–d) pontjában meghatározott szolgáltatáselemek körét vagy az elektronikus hírközlési piacot érintő – körülmény jut az Elnök tudomására, amely alapján egy vagy több szolgáltatáselem tekintetében ajánlati felhívás közzététele szükséges, az Elnök haladéktalanul, de legfeljebb e körülmény tudomására jutásától számított 90 napon belül – az (1) bekezdésben meghatározott módon – ajánlati felhívást tesz közzé. A közzététel időpontjának a hirdetmény Hatóság internetes honlapján történő hozzáférhetővé tételének időpontja számít.

(3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott esetben az e rendelet szerint megkötött hatósági szerződés felmondása is szükséges, az Elnök az ajánlati felhívás közzétételét megelőzően közölt határozatával a hatósági szerződést felmondja.

(4)5 Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott esetekben az egyetemes szolgáltató a kijelölési eljárás – ideértve a kijelölési határozat elleni közigazgatási pert is – lezárultáig köteles az egyetemes szolgáltatást a kijelölési eljárást megelőző, korábbi kijelölési eljárásban hozott kijelölési határozatban foglalt – illetve, ha az Elnök és az egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatás tartalmáról hatósági szerződésben állapodtak meg, ezen hatósági szerződésben foglalt – változatlan feltételekkel nyújtani.

6. § (1) Az ajánlati felhívásnak tartalmaznia kell legalább

a) az ajánlati felhívás tárgyát,

b) az egyetemes szolgáltatással ellátandó földrajzi hely (terület) meghatározását,

c) az egyetemes szolgáltatás nyújtásának pénzügyi, minőségi feltételeit,

d) az egyetemes szolgáltatás nyújtása megkezdésének időpontját és az egyetemes szolgáltatás nyújtásának időtartamát,

e) az ajánlat benyújtásának határidejét és helyét, valamint az ajánlat benyújtásának módját és formáját,

f) a személyi, részvételi feltételeket,

g) a szakmai alkalmasságra vonatkozó feltételeket, továbbá az ajánlathoz csatolandó dokumentumokat, nyilatkozatokat,

h) az ajánlatok értékelésének elbírálási, súlyozási szempontjait, amelyek szerint valamely ajánlat a legjobb ajánlatnak minősülhet, és

i) az ajánlati felhívásban foglaltak megsértésének jogkövetkezményeit.

(2) Az ajánlati felhívás tárgya az Eht. 117. §-a szerinti egy vagy több szolgáltatáselem. Több szolgáltatáselem esetében az ajánlati felhívás szolgáltatáselemenkénti bontásban tartalmazza az (1) bekezdésben meghatározottakat.

(3) Az ajánlat benyújtására az Elnök az ajánlati felhívás közzétételétől számított legalább 45 napos határidőt biztosít.

7. § (1) Egy szolgáltatáselem vonatkozásában az ajánlattevő csak egy ajánlatot nyújthat be. Több szolgáltatáselem tekintetében az ajánlattevő kizárólag szolgáltatáselemenként elkülönítve, önálló ajánlatokat nyújthat be.

(2) Az Eht. 117. § c) pontja szerinti országos belföldi tudakozó nyújtására vonatkozó ajánlat más szolgáltató szolgáltatásának igénybevételével, vagy valamennyi, a kijelölési eljárás eredményeként kijelölt egyetemes szolgáltató közötti együttműködés – az érintett szolgáltatók között e tárgyban kötött előszerződés, vagy az egyetemes szolgáltatók közötti együttműködésre vonatkozó szándéknyilatkozat alapján történő – megvalósításával is tehető.

(3) Az ajánlattevő ajánlatában az adott szolgáltatáselem vonatkozásában köteles meghatározni

a) azon szolgáltatáselemet, amelyre az ajánlata irányul,

b) amennyiben ez az adott szolgáltatáselem vonatkozásában az ajánlati felhívás alapján értelmezhető, a szolgáltatáselem nyújtásának földrajzi helyét vagy területét a szolgáltatással érintett földrajzi számozási területek egyértelmű megjelölésével,

c) amennyiben ez az adott szolgáltatáselem vonatkozásában az ajánlati felhívás alapján értelmezhető, a szolgáltatáselem nyújtásához az ajánlattevő által igénybe venni kívánt hálózat vagy hálózatok megjelölését, a hálózat vagy hálózatok üzemeltetőjét, ha az nem az ajánlattevő,

d) amennyiben ez az adott szolgáltatáselem vonatkozásában az ajánlati felhívás alapján értelmezhető, a szolgáltatáselem nyújtásához az ajánlattevő által igénybe venni kívánt hálózattal a b) pont szerinti földrajzi számozási területeken ellátott települések felsorolását,

e) az ajánlati felhívásban előírt egyéb követelményekre vonatkozó ajánlatot, és

f) az egyetemes szolgáltatásnak a 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott földrajzi helyen vagy területen a 6. § (1) bekezdés d) pontja szerinti időtartamban – amennyiben ez határozatlan időtartam, az egyetemes szolgáltatás nyújtásának megkezdésétől számított első két évben – történő nyújtásából adódó nettó elkerülhető költségekre vonatkozó előzetes számítást évenkénti bontásban, és az ezt alátámasztó valamennyi adatot.

(4) Az ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni

a) az egyetemes szolgáltatás tárgyaként meghatározott szolgáltatáselem nyújtása terén szerzett gyakorlat időtartamára és az ellátott előfizetők számára vonatkozó, a szakmai alkalmasságát alátámasztó nyilatkozatát, bizonyítékait,

b) országos belföldi tudakozó szolgáltatáselem esetében az előszerződést vagy az együttműködésre vonatkozó szándéknyilatkozatot, amennyiben ezen szolgáltatáselemet más szolgáltató szolgáltatásának igénybevételével, vagy valamennyi egyetemes szolgáltató együttműködésével kívánja nyújtani,

c) a kijelölési eljárásban való részvételére vonatkozó egyértelmű szándéknyilatkozatát, amely tartalmazza, hogy az ajánlattevő saját nyilatkozatának benyújtásától kezdődően az ajánlati felhívásban foglaltakat magára nézve visszavonhatatlanul, jogfenntartás és korlátozás nélkül kötelezőnek ismeri el,

d) a visszavonhatatlan és feltételt nem támasztó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kijelölési eljárásban való nyertessége esetén kíván-e hatósági szerződést kötni az egyetemes szolgáltatásnyújtás tárgyában, valamint

e) az e rendeletben és az ajánlati felhívásban meghatározott egyéb dokumentumokat.

8. § (1) Az Elnök az ajánlat benyújtására megállapított határidő elteltét követő 10 napon belül hivatalból, az ajánlati felhívás tárgyát képező szolgáltatáselemenként az adott szolgáltatáselem vonatkozásában ajánlatot tevő valamennyi szolgáltatóval és a 9. § szerinti valamennyi szolgáltatóval szemben megindítja a kijelölési eljárást.

(2) Az Elnök az ajánlati felhívásban meghatározott elvek és szempontok alapján a legjobb ajánlat benyújtóját jelöli ki egyetemes szolgáltatóként. Ha valamely szolgáltatáselem és – amennyiben ez az adott szolgáltatáselem vonatkozásában értelmezhető – földrajzi számozási terület vonatkozásában csak egy érvényes ajánlat került benyújtásra, az Elnök ezen ajánlat benyújtóját jelöli ki egyetemes szolgáltatóként az adott szolgáltatáselem és földrajzi számozási terület vonatkozásában.

9. § (1) Ha az ajánlat benyújtására megállapított határidőn belül egy vagy több szolgáltatáselem tekintetében nem kerül sor érvényes ajánlat benyújtására, vagy – amennyiben ez az adott szolgáltatáselem vonatkozásában értelmezhető – nem Magyarország valamennyi földrajzi számozási területe tekintetében kerül sor érvényes ajánlat benyújtására, az Elnök az ajánlattal nem érintett szolgáltatáselem, illetve földrajzi számozási terület vagy területek tekintetében azon szolgáltatót jelöli ki egyetemes szolgáltatóként, amelyet az Eht. 24. § (2) bekezdése alapján kötelezően figyelembe veendő, az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján előzetes szabályozás alá vonható érintett elektronikus hírközlési ágazatbeli termék- és szolgáltatáspiacokról szóló, 2007. december 17-i 2007/879/EK európai bizottsági ajánlásában meghatározott „Lakossági és nem lakossági felhasználók nyilvános telefonhálózathoz való helyhez kötött hozzáférése” (a továbbiakban: 1. számú piac) elnevezésű piacon az adott számozási terület tekintetében jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatóként azonosított.

(2) Ha az 1. számú piacon az Elnök valamelyik számozási terület tekintetében nem azonosított jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatót, vagy az 1. számú piac érintettsége megszűnt, az adott számozási terület tekintetében a helyhez kötött telefonhálózathoz való hozzáférések vonatkozásában az Eht. 47. §-a szerinti adatszolgáltatási eljárás során szolgáltatott adatok alapján legnagyobb piaci részesedéssel rendelkező szolgáltatót jelöli ki egyetemes szolgáltatóként.

(3) Ha az Eht. 47. §-a szerinti adatszolgáltatási eljárás során szolgáltatott adatok alapján nem állapítható meg egyértelműen, hogy az adott számozási terület tekintetében a helyhez kötött telefonhálózathoz való hozzáférések vonatkozásában melyik szolgáltató rendelkezik a legnagyobb piaci részesedéssel, az Elnök az adott számozási terület tekintetében az Eht. 47. §-a szerinti adatszolgáltatási eljárás során szolgáltatott, vagy a Hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a legnagyobb, elektronikus hírközlési tevékenységgel kapcsolatos értékesítésből származó – a kijelölési eljárás megindítása időpontjához képest – előző üzleti évi nettó árbevétellel rendelkező szolgáltatót jelöli ki egyetemes szolgáltatóként.

10. § (1) Ha a benyújtott ajánlat és a tényállás tisztázása alapján az Elnök azt állapítja meg, hogy az ajánlat

a) az ajánlati felhívás szerinti elbírálási, súlyozási szempont körében érthetetlen vagy egymásnak ellentmondó vagy nyilvánvalóan lehetetlen vállalásokat, feltételeket tartalmaz, amelyek akadályozzák az ajánlat érdemi értékelését,

b) lehetetlen, túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz, vagy olyan nyilvánvalóan irracionális vagy megalapozatlan vállalásokat, feltételeket tartalmaz, amelyek ellentmondanak az Elnök rendelkezésére álló tényeknek, adatoknak, és ezáltal lehetetlenné teszik az ajánlati felhívásban foglalt elbírálási, súlyozási szempontok szerinti értékelést,

c) megalapozatlansága miatt nem alkalmas az Eht.-ban, vagy az ajánlati felhívásban meghatározott célok elérésére, megvalósítására, vagy

d) az e rendeletben és az ajánlati felhívásban meghatározott érvényességi követelményeknek nem felel meg,

érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot.

(2) Az Elnök az ajánlat érvénytelenségét külön végzéssel nem állapítja meg, az ajánlat érvénytelenségét a kijelölési eljárást lezáró döntésébe foglalja.

11. § (1) A kijelölési határozat – amennyiben ez az adott szolgáltatáselem vonatkozásában értelmezhető – földrajzi számozási területenként tartalmazza

a) az egyetemes szolgáltató megnevezését,

b) az egyetemes szolgáltatás tárgyát,

c) az egyetemes szolgáltatás nyújtásának földrajzi helyét vagy területét a szolgáltatással érintett földrajzi számozási területek egyértelmű megjelölésével,

d) az egyetemes szolgáltatás nyújtása megkezdésének időpontját és az egyetemes szolgáltatás nyújtásának időtartamát,

e) utalást arra, hogy az egyetemes szolgáltatót az adott szolgáltatáselem nyújtása során milyen kötelezettségek terhelik, és

f) amennyiben az ajánlati felhívásra érvénytelen ajánlat is érkezik, az érvénytelenség okait.

(2) Ha valamely szolgáltatáselem és – amennyiben ez az adott szolgáltatáselem vonatkozásában értelmezhető – földrajzi számozási terület vonatkozásában az egyetemes szolgáltató kijelölésére érvényes ajánlat alapján kerül sor, a kijelölt egyetemes szolgáltató és az Elnök az egyetemes szolgáltatás tartalmáról hatósági szerződésben állapodnak meg, amennyiben a kijelölt egyetemes szolgáltató a 7. § (4) bekezdés d) pontja alapján úgy nyilatkozott, hogy az egyetemes szolgáltatás tárgyában hatósági szerződést kíván kötni. A kijelölési határozat ebben az esetben csak az (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott adatokat, továbbá – amennyiben az ajánlati felhívásra érvénytelen ajánlat is érkezik – az (1) bekezdés f) pontjában foglaltakat tartalmazza, a kijelölési határozat (1) bekezdés d)–e) pontja szerinti további tartalmat a felek hatósági szerződésbe foglalják.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti esetben az egyetemes szolgáltatás nyújtásához az egyetemes szolgáltató a saját hálózatán kívül más hálózatot vagy hálózatokat is igénybe kíván venni, a hatósági szerződés tartalmazza ezen hálózat vagy hálózatok üzemeltetőjét, továbbá az egyetemes szolgáltatás nyújtásához az egyetemes szolgáltató által igénybe venni kívánt hálózattal az (1) bekezdés c) pontja szerinti földrajzi számozási területeken ellátott települések megnevezését is.

(4) A hatósági szerződés tartalmazza az egyetemes szolgáltató által az ajánlatában önkéntesen vállalt egyéb feltételeket is.

12. § (1)6 A 11. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a kijelölési határozatnak a kijelölt egyetemes szolgáltatóval történő közlését követő 10 napon belül az Elnök – az egyetemes szolgáltatóval való hatósági szerződéskötés érdekében – hivatalból hatósági eljárást indít.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti hatósági eljárásban a kijelölt egyetemes szolgáltató nem vesz részt, vagy a hatósági szerződés megkötésétől elzárkózik – ideértve azt is, ha a kijelölt egyetemes szolgáltató az ajánlatát visszavonja –, az (1) bekezdésben meghatározott határidőn túl a hatósági szerződés nem köthető meg. Ebben az esetben az Elnök az eljárást az ügyintézési határidő utolsó napján megszünteti. Az eljárásban igazolási kérelemnek nincs helye.

(3) Ha az Elnök a hatósági szerződés megkötésére irányuló eljárást a (2) bekezdés szerint megszünteti, de ugyanazon szolgáltatáselem és – amennyiben ez az adott szolgáltatáselem vonatkozásában értelmezhető – földrajzi számozási terület vonatkozásában több érvényes ajánlat is benyújtásra került, az Elnök a második legjobb ajánlat benyújtóját nyilatkozattételre hívja fel a tekintetben, hogy az ajánlatában foglaltak szerint az érintett szolgáltatáselem vonatkozásában vállalja-e a hatósági szerződés megkötését. Ha a második legjobb ajánlatot benyújtó ajánlattevő úgy nyilatkozik, hogy vállalja a hatósági szerződés megkötését, az Elnök ezen nyilatkozat beérkezésétől számított 10 napon belül – a hatósági szerződés megkötése iránt – hivatalból hatósági eljárást indít. Ezen eljárásra az (1)–(2) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott esetben – ha a (3) bekezdés nem alkalmazható, vagy a (3) bekezdés szerinti második legjobb ajánlat benyújtója nem vállalja a hatósági szerződés megkötését – az Elnök a kijelölési határozatot akként módosítja, hogy az érintett szolgáltatáselem és – amennyiben ez az adott szolgáltatáselem vonatkozásában értelmezhető – földrajzi számozási terület vonatkozásában a 9. § szerinti szolgáltatót jelöli ki egyetemes szolgáltatóként, és a kijelölési határozatot kiegészíti a 11. § (1) bekezdésében foglalt azon tartalmi elemekkel, amelyeket a kijelölési határozat a 11. § (2) bekezdése alapján nem tartalmazott.

(5)7 Ha a kijelölési határozatot közigazgatási perben megtámadták, a hatósági szerződés a bíróság jogerős döntéséig nem köthető meg. A közigazgatási per időtartama a hatósági szerződés megkötésére irányuló hatósági eljárás ügyintézési határidejébe nem számít bele.

(6) A hatósági szerződés megkötése és a hatósági szerződés hatálybalépése közötti időtartam legfeljebb három hónap lehet.

3. Az egyetemes szolgáltatás nyújtása

13. § (1) Az Eht. 117. § a) pontja szerinti szolgáltatáselem nyújtására kijelölt egyetemes szolgáltató ezen alcímben foglalt feltételek teljesülése esetén, előfizetői szerződés alapján – az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló NMHH rendeletben meghatározott szabályok szerint – létesített előfizetői hozzáférési ponton az e rendeletben és az előfizetői szerződésben meghatározott igénybevételi feltételekkel köteles biztosítani a nyilvános telefonhálózathoz való hozzáférést.

(2) Az egyetemes szolgáltatás nyújtására kötött előfizetői szerződésre az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló NMHH rendelet rendelkezéseit – e rendeletben foglalt eltérésekkel – megfelelően alkalmazni kell.

14. § (1) Az igénylő Eht. 117. § a) pontja szerinti egyetemes szolgáltatás nyújtására vonatkozó igénybejelentésének megtételére (a továbbiakban: igénybejelentés) az egyetemes szolgáltató általános szerződési feltételeiben köteles legalább egy nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételével történő, kétirányú hangalapú kommunikációs és két írásos módot biztosítani, amelyek közül az egyik papír alapú.

(2) Az igénylőnek az igénybejelentésben nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja-e, hogy megtéríti az egyetemes szolgáltatónak – amennyiben az egyetemes szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, az egyetemes szolgáltató által létesítendő előfizetői hozzáférési pont az egyetemes szolgáltató ellátási területén kívül esik – a tervezett hozzáférési pont legkisebb költség elve alapján meghatározott kivitelezési költségei 50%-át, valamint – ha az igénylő az előfizetői hozzáférési ponton keresztül faxszolgáltatást is igénybe kíván venni – az egyetemes szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, a faxüzenetek kezdeményezését és fogadását lehetővé tevő előfizetői hozzáférési pont és az ezt lehetővé nem tévő előfizetői hozzáférési pont létesítéséhez szükséges berendezések általános szerződési feltételekben rögzített maximált beszerzési ára közti különbség 50%-át.

(3) Az igénybejelentést az egyetemes szolgáltató írásban, hangfelvétel útján, vagy elektronikus formában rögzíti és nyilvántartásba veszi.

(4) Ha szükséges, az egyetemes szolgáltató – adathiány esetén – az igénylőt legalább 15 napos határidő tűzésével az igénybejelentéssel azonos módon felkéri az igénybejelentés megfelelő kiegészítésére, vagy a (2) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételére, amelyet írásban, hangfelvétel útján, vagy elektronikus formában rögzít.

(5) Az egyetemes szolgáltató az Eht. 117. § a) pontja szerinti nyilvános telefonhálózathoz való hozzáférés biztosításán túl az igénybejelentő számára – az igénybejelentés alapján történő előfizetői szerződéskötés során – ajánlatot tehet egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatásra vagy szolgáltatási csomagra vonatkozóan is.

(6) Az egyetemes szolgáltató az igénybejelentés hiánytalan beérkezését követő 15 napon belül igazolható módon értesíti az igénylőt

a) az igény elfogadásáról, vagy

b) indoklással ellátva az igény 15. § (1) bekezdése szerinti elutasításáról.

(7) Ha az egyetemes szolgáltató az igénybejelentést elfogadja, az igénybejelentés elfogadásával egyidejűleg megjelöli, hogy az Eht. 117. § a) pontja szerinti nyilvános telefonhálózathoz való hozzáférés biztosítására milyen határnaptól vállal kötelezettséget. E határnap nem lehet későbbi, mint az igénybejelentés elfogadásától számított 90. nap, vagy, ha a létesítendő előfizetői hozzáférési pont kiépítése hatósági vagy bírósági eljárást igényel, a hatósági vagy bírósági eljárás befejezésétől számított 90. nap.

15. § (1) Az egyetemes szolgáltató az igényt elutasíthatja

a) ha az igénylő az előfizetői hozzáférési ponton keresztül kizárólag telefonszolgáltatást kíván igénybe venni, és az igényelt előfizetői hozzáférési pont földrajzi helye másik nyilvánosan elérhető telefonszolgáltató ellátási területére vagy lefedettségi területére esik,

b) ha az igénylő az előfizetői hozzáférési ponton keresztül telefonszolgáltatást és internetszolgáltatást is igénybe kíván venni, és az igényelt előfizetői hozzáférési pont földrajzi helyén elérhető olyan nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely a telefonszolgáltatás igénybevétele mellett egyben lehetővé teszi funkcionális internet-hozzáféréshez elegendő adatátviteli sebességű internetszolgáltatás igénybevételét is,

c) ha az igénylő nem vállalja írásban, hangfelvétel útján vagy más elektronikusan rögzített formában, hogy az egyetemes szolgáltatónak megtéríti az egyetemes szolgáltató által létesítendő előfizetői hozzáférési pont legkisebb költség elve alapján meghatározott kivitelezési költségei 50%-át, amennyiben a tervezett hozzáférési pont az egyetemes szolgáltató ellátási területén kívül esik,

d) ha az igénylő az előfizetői hozzáférési ponton keresztül faxszolgáltatást is igénybe kíván venni és nem vállalja írásban, hangfelvétel útján vagy más elektronikusan rögzített formában, hogy az egyetemes szolgáltatónak megtéríti a faxüzenetek kezdeményezését és fogadását lehetővé tevő előfizetői hozzáférési pont és az ezt lehetővé nem tévő előfizetői hozzáférési pont létesítéséhez szükséges berendezések általános szerződési feltételekben rögzített maximált beszerzési ára közti különbség 50%-át,

e) ha az egyetemes szolgáltató a 14. § (4) bekezdése szerint az igénylőt az igénybejelentés kiegészítésére kéri fel és az igénylő a felkérésnek a határidőn belül nem tesz eleget és a határidő meghosszabbítását sem kéri, vagy

f) az Eht. 118. § (4) bekezdése szerinti esetekben.

(2) Az (1) bekezdés c) és d) pontjában foglaltakat hatósági eljárásban az egyetemes szolgáltató köteles bizonyítani.

(3) Ha az igénylő a 14. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatában vállalt megtérítési kötelezettségének az egyetemes szolgáltató írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget, az előfizetői szerződés az írásbeli felszólításban megjelölt legalább 15 napos póthatáridő eredménytelen elteltét követő napon megszűnik.

16. § Abban az esetben, ha az igénybejelentést olyan kis- és középvállalkozás terjeszti elő, amely az Eht. 127. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az egyéni előfizetőkre vonatkozó szabályok alkalmazását kéri, az egyetemes szolgáltató jogosult a 14. § (2) bekezdése szerinti, a kivitelezési költség egyetemes szolgáltatót terhelő 50%-os részét a kis- és középvállalkozással megtéríttetni, amennyiben a kis- és középvállalkozás az – egyéni előfizetőkre vonatkozó szabályok alapján megkötött – előfizetői szerződést a szerződéskötéstől számított egy éven belül megszünteti.

17. § (1) Az Eht. 117. § a) pontja szerinti szolgáltatáselem nyújtására kijelölt egyetemes szolgáltató a szolgáltatás igénybevételére kötött előfizetői szerződés alapján az elektronikus hírközlő végberendezések csatlakoztatásához előfizetői hozzáférési pontot létesít.

(2) Az egyetemes szolgáltató az előfizetői hozzáférési pontot az alkalmazott technológiai eljárástól függetlenül, helyhez kötötten helyezi el.

(3) Az előfizetői hozzáférési ponton a Hatóságnál bejelentett és nyilvántartott, az egyetemes szolgáltató által szabadon megválasztott átviteli technológiához kapcsolódó előfizetői interfész alkalmazható.

18. § (1) Az egyetemes szolgáltató az Eht. 117. § a) pontja szerinti szolgáltatáselem biztosítása során nem korlátozhatja a rajta keresztül nyújtott, helyhez kötött, nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás mindenkori műszaki követelményeknek való megfelelőségét.

(2) Az 1. melléklet tartalmazza azokat a nemzetközi szabványosítási szervezetek által készített műszaki dokumentumokat, melyek az egyetemes szolgáltatás és az azon keresztül nyújtott szolgáltatások minőségi célértékeinek meghatározásához és méréséhez támpontot nyújtanak.

19. § (1) Az Eht. 117. § b) pontja szerinti szolgáltatáselem nyújtására kijelölt egyetemes szolgáltató egy településen minden megkezdett háromezer lakosonként legalább egy darab, háromezer főnél kisebb lélekszámú település esetében településenként legalább egy darab nyilvános telefonállomást köteles működtetni, továbbá ezen nyilvános telefonállomások legalább 3%-át hallás-, vagy mozgáskorlátozottak által is használható módon köteles kialakítani.

(2) Ha egy településen egy nyilvános telefonállomás található, az egyetemes szolgáltató a nyilvános telefonállomást olyan helyen vagy olyan védő, burkoló műtárgyban köteles elhelyezni, amely lehetővé teszi, hogy a nyilvános telefonállomás a nap bármelyik szakában használható legyen, és a környezeti hatások ne tegyék lehetetlenné a szolgáltatás igénybevételét (a továbbiakban: telefonfülke).

(3) Ha egy településen kettő nyilvános telefonállomás található, legalább az egyiket, kettőnél több esetén legalább a nyilvános telefonállomások 60%-át telefonfülkében köteles elhelyezni az egyetemes szolgáltató, a többi nyilvános telefonállomás legalább munkanapokon 8–16 óráig nyitva tartó középületben, épületben vagy más védett helyen is elhelyezhető.

(4) A hallás-, vagy mozgáskorlátozottak számára nyilvános telefonállomásokat úgy köteles kialakítani az egyetemes szolgáltató, hogy az megkönnyítse a telefonkészülék használatát, és a szolgáltatás igénybevételét.

20. § (1) A nyilvános telefonállomás és a telefonfülke más elektronikus hírközlési szolgáltatás és tevékenység, valamint reklámelhelyezés céljára is használható.

(2) A nyilvános telefonállomásnak alkalmasnak kell lennie belföldi és nemzetközi hívás kezdeményezésére, a kapcsolat fenntartására és kétirányú beszédátvitelre, a telefon-összeköttetés bontására, valamint hívás fogadására.

(3) A nyilvános telefonállomás igénybevételére alkalmas pénzérme, egyéb készpénzt helyettesítő fizetőeszköz – így különösen hitelkártya, előrefizetett kártya, beleértve a hívókódokkal használatos kártyákat is – szabályszerű használata esetén a telefonkészüléknek rendelkezésre kell állnia telefonhívások bonyolítására. A pénzérme vagy egyéb fizetőeszköz használata esetén az egyetemes szolgáltató az általános szerződési feltételeiben meghatározott díjszabását köteles alkalmazni.

(4) A nyilvános telefonállomás használatát – lehetőség szerint – a felszerelés helyén elhelyezett, magyar és legalább egy idegen nyelvű, jól olvasható és jól érthető – piktogramokat is tartalmazó – információs útmutató táblával kell segíteni, amelyen az egyetemes szolgáltatónak fel kell tüntetni a híváshoz szükséges műveleteket, a nyilvános telefonállomás hívószámát a körzetszámmal együtt, a segélyhívó számokat, a hibabejelentő számát, valamint az országos belföldi tudakozó számát.

21. § Az egyetemes szolgáltató a nyilvános telefonállomásokat úgy köteles üzemeltetni, hogy

a) a telefonszolgáltatás 19. és 20. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő igénybevételére alkalmas nyilvános telefonállomások aránya legalább 90% legyen, továbbá

b) olyan településen, ahol az egyetemes szolgáltató egy nyilvános telefonállomást üzemeltet, a nyilvános telefonállomás egyetemes szolgáltatónak felróható okból történő üzemkiesése nem haladhatja meg a 48 órát, amelyet a meghibásodásnak az egyetemes szolgáltató tudomására jutásától kell számítani.

22. § (1) A helyhez kötött telefonszolgáltatást nyújtó szolgáltató az előfizetői névjegyzék készítésére kijelölt egyetemes szolgáltató erre irányuló írásbeli igénye alapján – a felek eltérő megállapodásának hiányában – első alkalommal az igény kézhezvételét követő 60 napon belül, azt követően minden évben március 31-ig, június 30-ig, szeptember 30-ig és december 31-ig köteles díjmentesen átadni az előfizetői adatokat. Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a számozási terület valamennyi olyan előfizetőjének nevére, lakcímének a szolgáltatóval nyilvánosságra hozatal céljából közölt részére és előfizetői hívószámára, akik az adataik előfizetői névjegyzékben történő megjelenéséhez hozzájárultak.

(2) A helyhez kötött telefonszolgáltatást nyújtó szolgáltató az (1) bekezdés szerinti adatátadás keretében köteles jelezni az előfizetői névjegyzék készítésére kijelölt egyetemes szolgáltatónak, ha az előfizető bejelenti, hogy az adatai megváltoztak, vagy azt, hogy az adatai a hozzájárulásától eltérően szerepelnek az előfizetői névjegyzékben. Ezen esetekben az előfizetői névjegyzék adatainak módosítása díjmentes.

(3) Az előfizetői névjegyzék készítésére kijelölt egyetemes szolgáltató köteles a helyhez kötött telefonszolgáltatást igénybe vevő előfizetők adataiból előfizetői névjegyzéket készíteni és – az (5) bekezdésre figyelemmel – évente legalább egyszer nyomtatott formában és elektronikus adathordozón kiadni, valamint elektronikusan – legalább interneten keresztül – hozzáférhetővé tenni. Az előfizetői névjegyzék készítésére kijelölt egyetemes szolgáltató köteles az interneten keresztül hozzáférhetővé tett előfizetői névjegyzéket az előfizetői adatok (1) bekezdés szerinti átadását követő 30 napon belül frissíteni.

(4) Az előfizetői névjegyzék készítésére kijelölt egyetemes szolgáltató a nyomtatott előfizetői névjegyzéket és az elektronikus adathordozón átadott névjegyzéket az általa meghatározott területi bontásban jogosult kiadni úgy, hogy egy kötetnek, illetve egy adathordozónak legalább egy földrajzi számozási terület előfizetőinek adatait kell tartalmaznia.

(5) Az előfizetői névjegyzék készítésére kijelölt egyetemes szolgáltató a helyhez kötött telefonszolgáltatás előfizetője kérésére köteles az előfizetői névjegyzéket az előfizető választása szerint nyomtatva, vagy elektronikus adathordozón rendelkezésre bocsátani. Az előfizető évente egyszer térítésmentesen jogosult igényelni az előfizetői névjegyzék egy példányát. Ha az előfizetői névjegyzék készítésére kijelölt egyetemes szolgáltató a nyomtatott előfizetői névjegyzéket több kötetben adja ki, akkor az előfizető annak a kötetnek az ingyenes példányára jogosult, amely az előfizető adatait tartalmazza, vagy hozzájárulása esetén tartalmazná.

23. § (1) Az előfizetőkhöz telefonszámokat rendelő szolgáltató – beleértve a helyhez kötött telefonszolgáltatást, a mobil rádiótelefon szolgáltatást és a nomadikus szolgáltatást nyújtó szolgáltatókat – a felek eltérő megállapodásának hiányában első alkalommal a tudakozó szolgáltatás nyújtására kijelölt egyetemes szolgáltató erre irányuló írásbeli igénye alapján az igény kézhezvételét követő 60 napon belül, azt követően heti rendszerességgel köteles díjmentesen átadni az előfizetői adatokat.

(2) Az előfizetőkhöz telefonszámokat rendelő szolgáltató – beleértve a helyhez kötött telefonszolgáltatást, a mobil rádiótelefon szolgáltatást és a nomadikus szolgáltatást nyújtó szolgáltatókat – az (1) bekezdés szerinti heti rendszerességű adatátadás keretében köteles jelezni az előfizetői tudakozói névjegyzék készítésére kijelölt egyetemes szolgáltatónak, ha az előfizető bejelenti, hogy az adatai megváltoztak, vagy azt, hogy az adatai a hozzájárulásától eltérően szerepelnek az előfizetői tudakozói névjegyzékben. Ezen esetekben az előfizetői tudakozói névjegyzék adatainak módosítása díjmentes.

(3) Új egyetemes tudakozó szolgáltató kijelölése esetén az adott földrajzi terület ellátására korábban kijelölt egyetemes tudakozó szolgáltató az új egyetemes tudakozó szolgáltató erre irányuló írásbeli igénye kézhezvételét követő 30 napon belül köteles az általa készített előfizetői tudakozói névjegyzéket díjmentesen rendelkezésére bocsátani.

(4) Az egyetemes tudakozó szolgáltató köteles a rendelkezésére bocsátott adatokból hetente előfizetői tudakozói névjegyzéket készíteni és azt a felhasználók számára interneten és telefonos kezelői szolgáltatás útján elérhetővé tenni.

(5) Az előfizetőkhöz telefonszámokat rendelő szolgáltató – beleértve a helyhez kötött telefonszolgáltatást, a mobil rádiótelefon szolgáltatást és a nomadikus telefonszolgáltatást nyújtó szolgáltatókat – köteles biztosítani, hogy a hálózatából az előfizetői hozzáférés helye szerint kijelölt egyetemes tudakozó szolgáltató tudakozó szolgáltatása az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló NMHH rendelet szerinti rövidített hívószámmal elérhető legyen.

(6) Ha országos tudakozó szolgáltatás nyújtására az Elnök több egyetemes szolgáltatót jelöl ki, az egyetemes szolgáltatók az (1) és (4) bekezdés alkalmazása során kötelesek együttműködni.

24. § (1) Az előfizetői névjegyzék készítésére kijelölt egyetemes szolgáltató által készített előfizetői névjegyzéknek és az egyetemes tudakozó szolgáltató által készített előfizetői tudakozói névjegyzéknek (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: névjegyzék) az előfizető hozzájárulása esetén legalább az előfizető azonosításához szükséges adatait kell tartalmaznia, különösen az előfizető nevét, lakcímének a szolgáltatóval nyilvánosságra hozatal céljából közölt részét, kapcsolási számát.

(2) Természetes személy előfizető számára az előfizetői szerződés megkötésekor biztosítani kell, hogy írásban, hangfelvétel útján, vagy más elektronikusan rögzített módon rendelkezhessen az adatai névjegyzékben történő megjelentetéséhez való hozzájárulásról vagy annak megtagadásáról, továbbá – hozzájárulás esetén – arról, hogy milyen adatok feltüntetését kéri.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokon felüli további adat megjelentetését az egyetemes szolgáltató díjfizetéshez kötheti.

(4) Az előfizető díjmentesen kérheti a hozzáférést biztosító szolgáltatójánál, hogy az egyetemes szolgáltató által készített névjegyzékben feltüntetésre kerüljön, hogy nem járul hozzá az adatai közvetlen üzletszerzés céljára történő felhasználásához.

25. § (1) Az Eht. 117. § a), b) és c) pontjában meghatározott szolgáltatáselem nyújtására kijelölt egyetemes szolgáltató az 1. mellékletben meghatározott szolgáltatásminőségi paraméterek alapján az általános szerződési feltételeiben köteles meghatározni az általa nyújtott, az Eht. 117. § a), b) és c) pontjában meghatározott egyetemes szolgáltatáselem minősége egyedi megfelelőségének feltételeit. Az egyetemes szolgáltató a szolgáltatás hálózati megfelelőségét köteles az általános szerződési feltételeiben meghatározott mérési módszer szerint rendszeresen ellenőrizni és a mérési eredményeket az internetes honlapján és az ügyfélszolgálati irodájában évente, a tárgyévet követő év január 31. napjáig közzétenni, valamint a közzétett tájékoztatót ezen időpontig az Elnök részére is megküldeni.

(2) Az egyetemes szolgáltató minden naptári évben – az Elnök erre irányuló külön felhívása vagy döntése nélkül – legkésőbb március 31-ig köteles valamennyi általa nyújtott szolgáltatáselem tekintetében az e rendeletben előírt kötelezettségek teljesítéséről adatot szolgáltatni az Elnök részére.

(3) Az Eht. 117. § a) pontja szerinti nyilvános telefonhálózathoz való hozzáférés biztosítása szolgáltatáselem tekintetében az egyetemes szolgáltató (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatásának tartalmaznia kell az adatszolgáltatást megelőző évre (a továbbiakban: tárgyév) vonatkozóan

a) a 14. § (6) bekezdése szerinti értesítés felhasználóhoz történő megérkezésének napokban kifejezett időtartamát igénybejelentésenként,

b) az elfogadott igénybejelentések teljesítésének napokban kifejezett időtartamát a 14. § (7) bekezdésében meghatározott határidő kezdő napjától számítva hozzáférésenként, valamint

c) a funkcionális internet-hozzáféréshez elegendő adatátviteli sebességű internetszolgáltatást lehetővé nem tevő hozzáférések darabszámát és az összes hozzáféréshez viszonyított arányát százalékban kifejezve.

(4) Az Eht. 117. § b) pontja szerinti nyilvános telefonállomás működtetése szolgáltatáselem tekintetében az egyetemes szolgáltató (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatásának tartalmaznia kell a tárgyévre vonatkozóan

a) az egyetemes szolgáltatással ellátott települések lélekszámát és az általa üzemeltetett nyilvános telefonállomások darabszámát településenként és összesen,

b) az általa üzemeltetett hallás-, vagy mozgássérültek használatára alkalmas nyilvános telefonállomások darabszámát és az összes általa üzemeltetett nyilvános telefonállomáshoz viszonyított arányát százalékban kifejezve, településenként és összesen,

c) az általa üzemeltetett telefonfülkében elhelyezett nyilvános telefonállomások darabszámát és az összes általa üzemeltetett nyilvános telefonállomáshoz viszonyított arányát százalékban kifejezve, településenként és összesen,

d) az általa üzemeltetett, a 19–21. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő igénybevételre alkalmas nyilvános telefonállomásoknak az összes általa üzemeltetett nyilvános telefonállomáshoz viszonyított arányát százalékban kifejezve, településenként és összesen, valamint

e) az általa üzemeltetett nyilvános telefonállomások üzemkiesésének órában kifejezett időtartamát az egy állomással rendelkező településeken településenként.

(5) Az Eht. 117. § c) pontja szerinti országos belföldi tudakozó nyújtása szolgáltatáselem tekintetében az egyetemes szolgáltató (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatásának tartalmaznia kell a tárgyévre vonatkozóan az összesített előfizetői névjegyzék frissítésének gyakoriságát a telefonos, vagy internetes adatbázis esetében.

(6) Az Eht. 117. § d) pontja szerinti előfizetői névjegyzék elérhetővé tétele szolgáltatáselem tekintetében az egyetemes szolgáltató (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatásának tartalmaznia kell a tárgyévre vonatkozóan

a) az előfizetői névjegyzék kiadásának, valamint az elektronikusan hozzáférhetővé tett előfizetői névjegyzék frissítésének naptári napban meghatározott időpontját, és

b) a nyomtatott előfizetői névjegyzék kiadásának területi bontását.

(7) Az Elnök a (2) bekezdésben foglaltakon túl az egyetemes szolgáltatót a szolgáltatáselemmel kapcsolatos kötelezettségek ellenőrzése céljából további rendszeres adatszolgáltatásra kötelezheti. Ha az egyetemes szolgáltató és az Elnök az egyetemes szolgáltatás nyújtása tartalmáról hatósági szerződésben állapodik meg, a szolgáltatáselemmel kapcsolatos kötelezettségek ellenőrzéséhez szükséges rendszeres adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket a hatósági szerződés tartalmazza.

4. Az egyetemes szolgáltatás nettó elkerülhető költségei és az egyetemes szolgáltatás nyújtásából származó közvetett előnyök számítása, valamint a méltánytalan többletteher megtérítése

26. § (1) Az egyetemes szolgáltató, ha az egyetemes szolgáltatásból eredő méltánytalan többletterhei megtérítésére igényt tart, az Eht. 117. §-ában foglalt azon szolgáltatáselemekre köteles elkészíteni a 2. mellékletben a nettó elkerülhető költségek meghatározására előírt számítást, amelyek nyújtására az Elnök kijelölte egyetemes szolgáltatóként.

(2) Ha az egyetemes szolgáltatót az Elnök a szolgáltató által megtett ajánlat alapján jelölte ki, az egyetemes szolgáltató (1) bekezdés szerinti számításának eredménye nem haladhatja meg a 7. § (3) bekezdés f) pontjában előírt előzetes számítás eredményét.

27. § (1) A tárgyévi nettó elkerülhető költség számításának

a) az egyetemes szolgáltató Elnök által jóváhagyott számviteli szétválasztási kimutatásán, vagy

b) ha az egyetemes szolgáltató nem rendelkezik az Elnök által jóváhagyott számviteli szétválasztási kimutatással, az egyetemes szolgáltató saját számviteli nyilvántartásain

kell alapulnia.

(2) A telefonhálózathoz való hozzáférés biztosítása tárgyévi nettó elkerülhető költségének kiszámításában szereplő közvetlen költségek, valamint a kiszámításban szereplő tárgyi eszközök és immateriális javak tárgyévben aktivált értékei megegyeznek az egyetemes szolgáltató főkönyvi és analitikus nyilvántartásaiban foglalt értékekkel.

(3) A nyilvános telefonállomás, az előfizetői névjegyzék elérhetővé tétele és az országos belföldi tudakozó szolgáltatás nyújtása tárgyévi nettó elkerülhető költségének kiszámításánál csak a ténylegesen felmerülő közvetlen költségek vehetők számításba.

(4) A nyilvános telefonállomás és az országos belföldi tudakozó szolgáltatás nyújtása tárgyévi nettó elkerülhető költségének kiszámításánál a közvetlen költségek között transzferköltség annyiban vehető figyelembe, amennyiben az része a közvetlen költségeknek. A közvetlen költségek között tőkeköltség nem vehető figyelembe.

(5) Az egyetemes szolgáltatás tárgyévi nettó elkerülhető költségének megállapítása a 2. mellékletben foglaltak szerint történik.

(6) Az egyetemes szolgáltatás tárgyévi nettó elkerülhető költsége az egyetemes szolgáltató által nyújtott, a telefonhálózathoz való hozzáférés nettó elkerülhető költségének, a nyilvános telefonállomások nettó elkerülhető költségének, az előfizetői névjegyzék elérhetővé tétele nettó elkerülhető költségének és az országos belföldi tudakozó nyújtása nettó elkerülhető költségének az összege.

28. § (1) Ha az egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatásból eredő méltánytalan többletterhei megtérítésére tart igényt, a méltánytalan többletteher jóváhagyására irányuló kérelmét a tárgyévi számviteli szétválasztási kimutatásának jóváhagyását követő 30 napon belül nyújthatja be a Hatósághoz. Ha az egyetemes szolgáltató számviteli szétválasztási kimutatás készítésére nem köteles, méltánytalan többletteher jóváhagyására irányuló kérelmét a tárgyévet követő év szeptember 30-ig nyújthatja be a Hatósághoz.

(2) Az egyetemes szolgáltató a kérelemben köteles megjelölni azt a szolgáltatáselemet, amelynek méltánytalan többletterhei megtérítését kéri, és a kérelemhez köteles mellékelni

a) a nettó elkerülhető költség és a méltánytalan többletteher számításának részletes ismertetését annak megjelölésével, hogy a számítás alapjául szolgáló adat a számviteli szétválasztási kimutatásban vagy – amennyiben számviteli szétválasztási kimutatás készítésére nem köteles – saját számviteli nyilvántartásaiban pontosan hol található,

b) a számítás alapjául szolgáló, jóváhagyott számviteli szétválasztás kimutatást vagy – amennyiben számviteli szétválasztási kimutatás készítésére nem köteles – saját számviteli nyilvántartását, továbbá

c) a nyilvános telefonállomás üzemeltetéséből származó méltánytalan többletterhek megtérítésére vonatkozó kérelem esetén a nyilvános telefonállomások 2. melléklet 2. pont 2.1. alpontja szerinti kiválasztásához szükséges adatokat.

(3) A Hatóság a nettó elkerülhető költségek számításának helyességét ezen alcímben foglalt számítási lépéseknek való megfelelés szempontjából ellenőrzi.

(4) Ha az egyetemes szolgáltató méltánytalan többletteher jóváhagyására irányuló kérelme nem felel meg az Eht.-ban és az e rendeletben foglalt rendelkezéseknek, a Hatóság a méltánytalan többletteher megtérítésére irányuló kérelmet elutasítja.

(5)8 Ha az egyetemes szolgáltató méltánytalan többletteher jóváhagyására irányuló kérelme megfelel az Eht.-ban és az e rendeletben foglalt rendelkezéseknek, a Hatóság a méltánytalan többletteher megtérítésére irányuló kérelmet jóváhagyja és az e tárgyban hozott döntés véglegessé válásától számított 30 napon belül intézkedik a méltánytalan többletteher megtérítése iránt.

5. Záró rendelkezések

29. § Ez a rendelet 2015. november 1-jén lép hatályba.

30. § (1) E rendelet hatálybalépését követően az egyes szolgáltatáselemek tekintetében az első kijelölési eljárás legkorábban az Eht. 117. § c) pontja szerinti szolgáltatáselem nyújtása tárgyában az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 13/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet szerint megkötött hatósági szerződésben az egyetemes szolgáltatás nyújtása vonatkozásában meghatározott legrövidebb időtartam lejártát követő napon, legkésőbb az ezt követő 6. hónap utolsó napján indítható meg.

(2) E rendelet hatálybalépését megelőzően kijelölt egyetemes szolgáltató a kijelölési eljárás – ideértve a kijelölési határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárást is – lezárultáig köteles az egyetemes szolgáltatást a kijelölési eljárást megelőző, korábbi kijelölési határozatban foglalt – illetve, ha az Elnök és az egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatás tartalmáról hatósági szerződésben állapodtak meg, ezen hatósági szerződésben foglalt – változatlan feltételekkel nyújtani.

31. § Ez a rendelet

a) az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, és

b) az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv és a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. november 25-i 2009/136/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

32. §9

1. melléklet a 6/2015. (X. 26.) NMHH rendelethez

Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás és az ezen keresztül nyújtott szolgáltatások minőségi célértékeinek meghatározása és mérése

 

A

B

C

PARAMÉTER

MEGHATÁROZÁS

MÉRÉSI MÓDSZER

1.

Hozzáférés létesítési ideje

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

2.

Meghibásodási arány hozzáférési vonalanként

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

3.

Hibajavítási idő

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

4.

Hívásfelépítési idő

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

5.

Tudakozó válaszideje

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

6.

Működőképes érmés és kártyás nyilvános telefonállomások aránya

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

7.

Számlahelyességi panaszok

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

8.

Sikertelen hívások aránya

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

2. melléklet a 6/2015. (X. 26.) NMHH rendelethez

A nettó elkerülhető költség meghatározásának számítása
1. Telefonhálózathoz való hozzáférés nettó elkerülhető költségének meghatározása
1.1. A támogatásba bevont telefonhálózathoz való hozzáférés (a továbbiakban: hozzáférési vonal) kiválasztása
Az egyetemes szolgáltató megvizsgálja, hogy adott, a számviteli kimutatásaiban aktivált előfizetői hozzáférési vonal az egyetemes szolgáltatási kötelezettség hatálya alá tartozik-e, valamint, hogy annak kiépítése tekintetében fennálltak-e a 15. § (1) bekezdése szerinti elutasítási okok. Amennyiben a számviteli kimutatásaiban aktivált előfizetői hozzáférési vonal az egyetemes szolgáltatási kötelezettség hatálya alá tartozik és kiépítése tekintetében nem álltak fenn a 15. § (1) bekezdése szerinti elutasítási okok, az adott hozzáférési vonal a nettó elkerülhető költség számítása során figyelembe vehető.
1.2. A támogatásba bevont hozzáférési vonalak kiépítése tényleges költségének meghatározása
Az egyetemes szolgáltató – számviteli kimutatásai alapján – meghatározza az 1.1. pontban kiválasztott előfizetői hozzáférési vonalak tárgyévben aktivált értékét, melynek megfelelőségét beruházási számlákkal vagy a könyveiben elszámolt aktivált saját teljesítménnyel igazolja.
Az egyetemes szolgáltató meghatározza az 1.1. pont alapján kiválasztott hozzáférési vonalak tárgyévben aktivált értékének azon részét, amely közvetlenül és csak az igényelt hozzáférési ponton egyetemes előfizetői hozzáférési szolgáltatás nyújtása érdekében merült fel.
A hozzáférési vonalak összes tényleges kiépítési költségei meghatározása során figyelembe kell venni a szolgalmi és használati jogok létesítésére kiterjedő költségeket, valamint a szolgalmi és használati jog alapítása körében, az egyetemes szolgáltató által az ingatlan tulajdonosa részére megfizetett kártalanítás összegét is.
Amennyiben az egyetemes szolgáltató olyan hálózati elemek aktivált értékét is be kívánja számítani, amelyek alkalmasak más hozzáférési vonalak egyes elemeinek kiváltására, úgy a következőképpen kell eljárnia:
a) Meghatározza az adott hálózati elem kapacitásának elméleti maximumát, vagyis azt, hogy az adott hálózati elem az alkalmazott technológiától függetlenül maximálisan hány darab előfizetői hozzáférési pont kiszolgálására alkalmas.
b) Az adott hálózati elem aktivált értékét az egyetemes szolgáltató elosztja az a) pontban meghatározott értékkel.
c) A hozzáférési vonalak költségének kiszámításakor olyan hálózati elem esetében, amely más hozzáférési vonalak egyes elemeinek kiváltására alkalmas az adott eszköz aktivált értékének előző pont szerint meghatározott része vehető figyelembe.
1.3. A hozzáférési vonalak bevételének meghatározása
Az egyetemes szolgáltató – számviteli kimutatásai alapján – meghatározza az 1.1. pont alapján kiválasztott hozzáférési vonalak bevételét. A bevételek meghatározása során figyelembe kell venni
a) az előfizetőtől beszedett egyszeri díjakat,
b) az előfizető által a jelen rendelet 14. § (2) bekezdése alapján megfizetett összeget,
c) a helyhez kötött telefonszolgáltatás előfizetői hozzáférési díjának 12 havi összegét, és
d) amennyiben a hozzáférésen helyhez kötött telefonszolgáltatáson kívül, a funkcionális internet hozzáféréshez elegendő adatátviteli sebességű szolgáltatástól nagyobb adatátviteli sebességű szolgáltatás vagy műsorterjesztési szolgáltatást is igénybe vesz, ezen szolgáltatásoknak az egyetemes szolgáltató általános szerződési feltételeiben meghatározott 12 havi díját.
1.4. hozzáférési vonalakkal kapcsolatos közvetett előny számítása
A hozzáférési vonalakkal kapcsolatos közvetett előnyök számításakor piaci értékükön kell számba venni mindazon előnyöket, amelyek az előfizetőkkel fennálló folyamatos kapcsolattartásból származnak, így különösen a rendszeres hírlevelek, értékesítési és marketing célú megkeresési lehetőség piaci ráfordításait, az üzletfejlesztést és akciókat megalapozó forgalmi adatbázis értékét.
I. Telefonhálózathoz való hozzáférés nettó elkerülhető költsége: = 1.2-1.3-1.4.
A telefonhálózathoz való hozzáférés nettó elkerülhető költsége az 1.1. pont szerint kiválasztott hozzáférési vonalak 1.2. pont szerinti tárgyévre vonatkozó tényleges aktivált értékének, az 1.3. pont szerinti tárgyévre vonatkozó bevételének és az 1.4. pont szerint meghatározott közvetett előnyének különbsége.
2. Nyilvános telefonállomások nettó elkerülhető költségének meghatározása
2.1. A költségszámításba bevont nyilvános telefonállomások kiválasztása, száma
Az egyetemes szolgáltató településenként meghatározza azon nyilvános telefonállomásait, melyeket az egyetemes szolgáltatási kötelezettség miatt üzemeltet a tárgyév végére vonatkozó, a Központi Statisztikai Hivatal által nyilvánosságra hozott település népességszám adatok alapján. Ezen állomások számának meghatározása során szükséges a nyilvános telefonállomások kialakításával és elhelyezésével kapcsolatos követelményeket figyelembe venni. Amennyiben az egyetemes szolgáltató egy adott településen az egyetemes szolgáltatási kötelezettségénél több nyilvános telefonállomást üzemeltet, abban az esetben a legnagyobb bevétellel rendelkező nyilvános telefonállomást vagy telefonállomásokat kell az egyetemes szolgáltatási kötelezettség miatt üzemeltetendőnek tekinteni.
2.2. A nyilvános telefonállomások költségének meghatározása
A nyilvános telefonállomások költségeit az egyetemes szolgáltató vagy az Elnök által az Eht. 62–65. §-ában meghatározott eljárásban hozott határozataiban kirótt számviteli szétválasztás kötelezettségre vonatkozó előírásoknak megfelelően elkészített, benyújtott és az Elnök által jóváhagyott számviteli szétválasztás kimutatásban (számviteli szétválasztás modellben) a helyhez kötött kiskereskedelmi üzletág nyilvános telefonállomások szolgáltatásának múltbeli költségeként (HCA) kimutatott összeg alapján vagy – amennyiben számviteli szétválasztási kimutatás készítésére nem köteles – a saját számviteli kimutatása alapján határozza meg. A számviteli szétválasztási kimutatásban vagy a saját számviteli kimutatásban a nyilvános telefonállomások összes költségeként meghatározható összeg és az összesen üzemeltetett nyilvános telefonállomás darabszámának hányadosa a nyilvános telefonállomások egységköltsége. Az egyetemes szolgáltatási kötelezettség keretében üzemeltetett nyilvános telefonállomások költsége az előzőekben meghatározott egységköltség és a 2.1. pontban meghatározott nyilvános telefonállomások darabszámának szorzata.
2.3. A nyilvános telefonállomások bevételének meghatározása
A nyilvános telefonállomások esetében az egyetemes szolgáltató azon forgalmi szolgáltatások bevételeit és a reklámcélú hasznosításból származó bevételeket határozza meg, amelyek elvesznének az adott nyilvános telefonállomás megszűnésével (leszerelésével). Az egyes nyilvános telefonállomások bevételeinek meghatározását az egyetemes szolgáltató a számviteli szétválasztási kimutatásban vagy a saját számviteli kimutatásban szereplő nyilvános telefonállomások részletes analitikája alapján végzi el a 2.1. pontban meghatározott nyilvános telefonállomásokra vonatkozóan. A nyilvános telefonállomások esetében a használók által az állomásról indított vagy általuk fogadott hívások, valamint a reklámcélú hasznosítás bevételeit kell meghatározni.
2.4. A nyilvános telefonállomások üzemeltetéséből származó közvetett előny meghatározása
A 2.1. pontban meghatározott nyilvános telefonállomások készülékei körül, illetve a telefonfülkéken elhelyezhető hirdetési felület, valamint a szintén elhelyezhető szolgáltatói védjegy vagy logó összesített reklámértéke (kivéve a bevételek között már számításba vett reklámcélú hasznosítás értékét) a nyilvános telefonállomások üzemeltetéséből származó közvetett előny összege.
II. Nyilvános telefonállomások nettó elkerülhető költsége: = 2.2-2.3-2.4.
A nyilvános telefonállomások nettó elkerülhető költsége a 2.1. pont szerint kiválasztott nyilvános telefonállomások 2.2. pont szerinti költségének, a 2.3. pont szerinti bevételének és a 2.4. pont szerint meghatározott közvetett előnyének különbsége.
3. Előfizetői névjegyzék elérhetővé tétele nettó elkerülhető költségének meghatározása
3.1. Az előfizetői névjegyzék elérhetővé tételével kapcsolatos költségek
A költségek megállapításánál a névjegyzék előállításával és előfizetőkhöz való eljuttatásával kapcsolatos költségeket lehet figyelembe venni. Az előfizetői névjegyzékben található adatok gyűjtésével, tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos költségek a számítás során nem vehetők figyelembe.
3.2. Az előfizetői névjegyzékkel kapcsolatos bevételek
Az előfizetői névjegyzék bevételeinek meghatározásánál figyelembe kell venni az előfizetői névjegyzék marketingbevételeit.
3.3. Az előfizetői névjegyzékkel kapcsolatos közvetett előnyök
Az előfizetői névjegyzékkel kapcsolatos közvetett előnyként figyelembe kell venni azt az értéket, amelyet a névjegyzék reklámhordozó felületként – így különösen kiemelt előfizetői megjelenés, előfizetői reklámok céljából – történő értékesítése eredményezne, kivéve a bevételek között már számításba vett marketingbevétel értékét.
III. A. Az előfizetői névjegyzék elérhetővé tétele nettó elkerülhető költsége: = 3.1-3.2-3.3.
Az előfizetői névjegyzék elérhetővé tétele nettó elkerülhető költsége az előfizetői névjegyzék elérhetővé tétele 3.1. pont szerinti költségének, a 3.2. pont szerinti bevételének és a 3.3. pont szerint meghatározott közvetett előnyének különbsége.
4. Országos belföldi tudakozó szolgáltatás nettó elkerülhető költségének meghatározása
4.1. Az országos belföldi tudakozó költsége
Az országos belföldi tudakozó szolgáltatás nettó elkerülhető költségének megállapítása során az egyetemes szolgáltató kizárólag azokat a költségeket veszi figyelembe, amelyek a belföldi tudakozó szolgáltatással kapcsolatban merültek fel. A nemzetközi tudakozó vagy a különleges tudakozó szolgáltatással kapcsolatos költségek a számítás során nem vehetőek figyelembe.
4.2. Az országos belföldi tudakozó bevételek
Az országos belföldi tudakozó szolgáltatás bevételeinek meghatározásakor a szolgáltatás által a szolgáltatásban érintett valamennyi szolgáltató hálózatában generált forgalmi szolgáltatásból származó bevételt együttesen figyelembe kell venni.
4.3. Az országos belföldi tudakozóval kapcsolatos közvetett előnyök
Az országos belföldi tudakozóval kapcsolatos közvetett előnyként figyelembe kell venni a fogyasztói és fogyasztási adatbázisok értékét. Ezeknek az adatbázisoknak – így az előfizetői címlistáknak és az elektronikus levelezési címeknek – piaci értékük van, ennek meghatározása az egyetemes szolgáltató feladata úgy, hogy a számított piaci érték megfelelően tükrözze a teljes előfizetői körre a címlista beszerzési vagy kialakítási költségét.
IV. Országos belföldi tudakozó nyújtása nettó elkerülhető költsége: = 4.1-4.2-4.3.
Az országos belföldi tudakozó nyújtása nettó elkerülhető költsége a 4.1. pont szerinti költségének, a 4.2. pont szerinti bevételének és a 4.3. pont szerint meghatározott közvetett előnyének különbsége.
V. Az egyetemes szolgáltatások nettó elkerülhető költsége: = I. + II. + III. + IV.
1

A rendeletet a 19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 46. §-a hatályon kívül helyezte 2020. december 21. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 45. §-át.

2

Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a 13/2017. (XII. 29.) NMHH rendelet 13. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint módosított szöveg.

3

Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a 13/2017. (XII. 29.) NMHH rendelet 13. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerint módosított szöveg.

4

Az 5. § (1) bekezdés e) pontja a 13/2017. (XII. 29.) NMHH rendelet 13. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerint módosított szöveg.

5

Az 5. § (4) bekezdése a 13/2017. (XII. 29.) NMHH rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 12. § (1) bekezdése a 13/2017. (XII. 29.) NMHH rendelet 13. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

A 12. § (5) bekezdése a 13/2017. (XII. 29.) NMHH rendelet 13. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 28. § (5) bekezdése a 13/2017. (XII. 29.) NMHH rendelet 13. § (1) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére