• Tartalom
Oldalmenü

60/2015. (X. 8.) FM rendelet

a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosításáról1

2016.04.01.

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés b), e), g), h), i) és m) pontjában, valamint a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 61. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. §2

2. § A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:

7/A. § (1) A gazdasági aktában termőként nyilvántartott ültetvény esetében az adatszolgáltatónak a szüret elmaradásának okát a szőlőültetvény helye szerint illetékes hegybírónak a szüret elmaradását okozó káresemény bekövetkezését követő 15 napon belül be kell jelentenie a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT) honlapján közzétett, legalább a termelő nevét, címét, a gazdasági akta számát, az ültetvény helyrajzi számát a település megnevezésével, az érintett ültetvény méretét, a szüret elmaradását okozó káresemény megnevezését és feltételezhető időpontját, valamint a káresemény bekövetkeztét alátámasztó, a bejelentéshez mellékelt dokumentumok megnevezését tartalmazó nyomtatványon. Lopás esetén a bejelentéshez mellékelni kell a feljelentés másolatát.
(2) Az ültetvény helye szerint illetékes hegybíró az (1) bekezdésben meghatározott bejelentést nyilvántartásában rögzíti.
(3) A HNT kockázatelemzés alapján elrendeli ezen ültetvények legalább 5%-ának ellenőrzését.”

3. §3

4. § A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a következő 13/A. §-sal egészül ki:

13/A. § (1) Amennyiben a szüretelt szőlő ugyanabból a hegyközségből származik, és a szőlőt a kérelmező a szőlőével megegyező eredetvédelmi kategóriájú borászati termék készítésére maga dolgozza fel vagy bérfeldolgozás keretében dolgozza fel, a szőlő és az első borászati termék származási bizonyítvány iránti kérelmet a 8/A. számú melléklet szerinti formában összevontan is be lehet nyújtani. A 8/A. számú melléklet szerinti kérelem alapján a szőlőültetvény fekvése szerint illetékes hegybíró a 9/A. számú melléklet szerinti összevont szőlő és első borászati termék származási bizonyítványt állítja ki.
(2) A 8/A. számú melléklet szerinti kérelem november 30-ig nyújtható be.
(3) Az összevont szőlő és első borászati termék származási bizonyítványt a továbbiakban az első borászati termék származási bizonyítványra vonatkozó szabályok szerint kell kezelni.”

5–6. §4

7–8. §5

egészül ki.

(2)6

10. § (1)7

(2) A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdésében a „Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT)” szövegrész helyébe a „HNT” szöveg lép.

(3)–(6)8

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 2–6. §, a 9. § (1) bekezdése, a 10. § (2) bekezdése, valamint az 1. és a 2. melléklet 2016. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 60/2015. (X. 8.) FM rendelethez

Összevont szőlő és első borászati termék származási bizonyítvány iránti kérelem
(benyújtandó a termelő vagy meghatalmazottja által az ültetvény helye szerint illetékes hegybíró részére)

Hegyközségi Tanács:

 

Évjárat:

 

Hegyközség neve:

 

Termelő neve:

Címe:

GA száma:

1. A borászati termék jellemzői

 

A

B

C

1.

A borászati termék

termékkategóriája (kóddal)1

 

2.

tárolási helye (adóraktár száma):

□a termelő címével azonos

3.

□egyéb:

4.

színe:

□fehér

5.

□rozé

6.

□vörös

7.

alkoholtartalmát növelték

□igen

8.

□nem

9.

édesítése megtörtént

□igen

10.

□nem

11.

savtartalmát növelték

□igen

12.

□nem

13.

savtartalmát csökkentették

□igen

14.

□nem

15.

mennyisége (hl – a borászati termék nyilvántartás szerint)

 

2. A felhasznált szőlő jellemzői

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Tételszám

Termőterület

Szüretelt szőlő

Település irányítószáma

Dűlő

Terület (ha)

Hrsz.2

Fajta (kód)

A szüret módja
K: kézi G: gépi

Potenciális alko-holtartalom (%vol)

Legmagasabb eredetvédelmi kategória3

Mennyiség [q]4

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

ÖSSZESEN

1 termékkategória-kódok:
1 bor
2 még erjedésben lévő újbor
3 likőrbor
4 pezsgő
5 minőségi pezsgő
6 illatos minőségi pezsgő
7 szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor
8 gyöngyözőbor

9 szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor
10 szőlőmust
11 részben erjedt szőlőmust
12 töppedt szőlőből nyert részben erjedt szőlőmust
13 sűrített szőlőmust
14 finomított szőlőmustsűrítmény
15 szárított szőlőből készült bor
16 túlérett szőlőből készült bor
17 borecet

2 Amennyiben a szüretelt szőlő:
1.    szüreti időpontja,
2.    származási helye (országa, település, dűlő),
3.    fajtája,
4.    potenciális alkoholtartalma,
5.    felhasználása, valamint
az abból készíthető borászati termék eredetvédelmi kategóriája megegyezik, abban az esetben több helyrajzi szám is feltüntethető egy sorban

3 a legmagasabb eredetvédelmi kategória megadása

OEM: olta lom alatt álló eredetmegjelölés
OFJ: oltalom alatt álló földrajzi jelzés    

FNF: földrajzi jelzés nélkül, fajtanév feltüntetésével
E: egyéb

4 Borászati termék nyilvántartás alapján

A kérelem aláírásával a termelő igazolja, hogy a saját feldolgozású termés a kérelemben feltüntetett ültetvényről származik és a feltüntetett eredetvédelmi kategóriának megfelel.

Jelen kérelem egyben a 436/2009/EK bizottsági rendeletben meghatározott szüreti és termelési jelentés. A kérelem aláírásával a kérelmező igazolja, hogy a kérelemben feltüntetett tételre vonatkozó adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:

________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizonyítványt kérelmező aláírása

Az összevont szőlő és első borászati termék származási bizonyítvány nyomtatását kérem.
A származási bizonyítvány ....., ....., ......, számú példányát átvettem.Kelt:

________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizonyítványt kérelmező aláírása

2. melléklet a 60/2015. (X. 8.) FM rendelethez

Összevont szőlő és első borászati termék származási bizonyítvány

 

Példányszám:

 

 

Sorszám:

 

 

Hegyközségi Tanács:

 

 

Hegyközség:

 

 

Termelő neve:

 

 

Termelő GA száma:

 

 

Termelő címe:

 

 

 

1. A borászati termék adatai

 

 

A

B

C

 

1.

A borászati termék

megnevezése:

 

 

2.

tárolási helye:

 

 

3.

termékkategóriája:

 

 

4.

színe:

 

 

5.

származási országa:

 

 

6.

évjárata:

 

 

7.

szőlőfajtája vagy fajtái:

 

 

8.

alkoholtartalmát növelték:

igen/nem

 

9.

édesítése megtörtént:

igen/nem

 

10.

savtartalmát növelték:

igen/nem

 

11.

savtartalmát csökkentették:

igen/nem

 

12.

összes alkoholtartalma (%vol)

 

 

13.

teljes mennyisége (hl)

 

 

14.

Potenciáli-san jelölhető

eredetmegjelölés és bortípus

 

 

15.

földrajzi jelzés és bortípus

 

 

16.

évjárat

 

 

17.

borszőlőfajta neve

 

2. A borászati termék készítéséhez felhasznált szőlő adatai

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

 

Tételszám

Termőterület

Szüretelt szőlő

1.

Szárma-
zási ország

Település

Dűlő

Terület (ha)

Hrsz.

Fajta

Potenciális alkoholtartalom (%vol)

Mennyiség [q]*

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ÖSSZES MENNYISÉG

6.

ÁTLAGOS POTENCIÁLIS ALKOHOLTARTALOM (%vol)

 

* Borászati termék nyilvántartás/felvásárlási jegy/szállítólevél/átvételi elismervény alapján.

Megjegyzés:
A fenti tételre a ____________ sorszámú borászati termék származási bizonyítványt készletigazolás céljából kiadtam és nyilvántartásba vettem.

Kelt.:

_________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

P.H.

Hegybíró aláírása

3. melléklet a 60/2015. (X. 8.) FM rendelethez9

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. április 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 21/2016. (III. 31.) FM rendelet 12. §-a alapján nem lép hatályba.

4

Az 5–6. § a 21/2016. (III. 31.) FM rendelet 12. §-a alapján nem lép hatályba.

5

A 7–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 9. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 10. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 10. § (3)–(6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.