• Tartalom

60/2015. (X. 8.) NFM rendelet

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról1

2015.10.09.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 27. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában megállapított feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya

a) a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet (a továbbiakban: költségvetési fejezet), 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások címbe sorolt központi kezelésű előirányzatokra és

b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a költségvetési fejezetben a költségvetési év során megállapított új központi kezelésű kiadási előirányzatokra

[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. § Az előirányzatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdése szerinti felhasználásának részletes szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Az e rendelet hatálya alá tartozó központi kezelésű előirányzatok vonatkozásában e rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalások az adott előirányzat tekintetében e rendeletben kijelölt kezelő szerv által tett kötelezettségvállalásnak minősülnek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 60/2015. (X. 8.) NFM rendelethez

1

A rendeletet a 18/2016. (VI. 27.) NFM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte 2016. június 28. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére